Наукові здобутки

У галузі фундаментальних досліджень найбільш значимі резуль­тати отримані при вивченні нейрогуморальних, мембранних, імунних, генних механізмів старіння. Створені нові уявлення про роль клітинних, молекулярних та мембранних елементів, про взаємозв'язок процесу старіння з розвитком вікової патології. Створені і впро­ваджені в промисловий випуск нові геріатричні препарати. Розроб­лені принципово нові підходи до експериментального подовження життя.
Основні розробки, спрямовані на практику охорони здоров'я, були здійснені при дослідженні механізмів розвитку артеріальної гіпертензії та її лікування, ішемічної хвороби серця та мозку, оптимізації терапії цих захворювань, а також паркінсонізму, осте­опорозу та остеохондрозу, в розробці методів реабілітації хворих після інсульту. Визначені клініко-фізіологічні характеристики синдрому прискореного старіння. Створені нові комплексні геріат­ричні фармакологічні засоби та продукти харчування.
Проведений доскональний аналіз демогра­фічної ситуації в Україні. Науково обґрунтовані розробки щодо покращення медико-соціального обслуговування людей похилого та старечого віку, створена автоматизована система кількісної оцінки залежності цієї категорії людей від сторонньої допомоги. Для ге­ріатричних установ України розроблені положення та структура, проведені розрахунки потреб і нормативів. Розроблені методи екс­пертизи працездатності і трудової реабілітації робітників старшо­го віку, які впроваджуються у виробництво. Розроблені норми і асортиментна структура харчування в залежності від віку і стану здоров’я.
Постійно здійснюється під­готовка документів для директивних органів України, що стосуються проблем літніх та старих людей. Інститут приймав безпосередню участь в підготовці всіх наказів МОЗ СРСР (1977, 1985, 1987, 1988 р.р.) та МОЗ України (1993 р.) стосовно організації медичної та медико-соціальної допомоги людям похилого віку, і зокрема, самотнім престарілим.
Інститут є розробником проектів програм з геронтології та геріатрії для навчання медичних кадрів (основні з них: уніфікована програма для інститутів удосконалення лікарів - 1984 р. та міжкафедральна програма для медичних ВУЗів - 1986, 1995 р.р.). Інститут був одним з розробників Програми "Здоров'я літніх людей" (1998 - 2002 р.р), Указ про реалізацію якої був підписаний Президентом України 10.12.1997 р.
Інститут протягом майже 30 років (з 1962 по 1991 р.) був головною установою з проблеми “Геронтологія та геріатрія” спочатку по проблемній комісії, а з 1967 р. - Наукової Ради АМН СРСР. Виконуючи функції головної установи, інститут координував дослідження по проблемі в різні роки в 80-100 і більше наукових установах бувшого СРСР. В даний час інститут є головною установою по проблемній комісії з геронтології та геріатрії при АМН та МОЗ України.
Інститут є центром, що організує та координує наукову та медико-соціальну діяльність закладів України, яка стосується
проблем геронтології та геріатрії. Він також є центром підготовки наукових та практичних кадрів в цій галузі. Тільки з числа спів­робітників інституту за роки його існування підготовлено понад 50 докторів та більш 230 кандидатів наук. Про роль інституту в підготовці кадрів свідчить той факт, що на його базі працює створена з ініціативи інституту в 1970 р. кафедра геронтології та геріатрії (з 2002 р. - кафедра терапії і геріатрії) Київської медичної академії післядипломної освіти. З 1991 року пра­цює Спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій (з спеціальностей “нормальна фізіологія” та “біохімія”).
Члени наукового колективу інституту академіки АМН України Бутенко Г.М. та Коркушко О.В., проф.Верхратський Н.С.
та д.м.н. Горбань Є.М. є членами експертних рад ВАК України.
Велику організаційну, педагогічну та лікувальну роботу про­водять на базі iнституту Український реабілітаційний геріат­ричний центр, Українські науково-медичні центри з проблем паркінсонізму та остеопорозу, лікувально-консультативний центр „Геронтолог”.
Наукове медичне товариство геронтологів та геріатрів України об'єднує 250 членів. За часів існування Радянського Союзу за участю товариства (організатором якого в 1963 р. був інститут) проведено 5 Всесоюзних з'їздів геронтологів і геріатрів. За часів незалежності України проведено 2 національних з’їзди. В 1972 році інститутом в Києві було проведено ІХ-й конгрес Міжнародної асоціації геронтологів. В теперішній час щорічно проводяться симпозіуми, наукові та науково-практичні конференції, курси інформації та стажуван­ня, семінари та школи-семінари для лікарів та медичних сестер, наради обласних спеціалістів з геріат­рії.
Інститут має багаторічний досвід активної міжнародної науко­вої та експертної діяльності: функціонує як центр, що співпрацює з ВООЗ з пи­тань здоров'я літніх людей; співробітничає з міжнародними організаціями в галузі геронтології та геріатрії шляхом роботи спеціалістів інституту як експерти-радники ООН, ВООЗ та участі представників інституту в засіданнях робочих груп, семіна­рів, нарад ООН, ВООЗ, ЮНЕСКО, МОП та ін. Вчені інституту входять до складу керівних органів Міжнарод­ної та Європейської асоціацій геронтологів, є членами редколегій міжнародних журналів з геронтології та геріатрії, почесними чле­нами зарубіжних національних товариств геронтологів та геріатрів. Інститут є організатором українських асоціацій: - з остеопорозу, - з проблем хвороби Альцгеймера, - хворих на паркінсонізм, - менопаузи, андропаузи та захворювань кісток і суглобів, - мікроциркуляції, реології, тромбоутворення, які, крім останньої, прийняті відповідно до Міжнародної фундації з остеопорозу, Міжнародної асоціації з проблем хвороби Альцгеймера, Європейської асоціації хворих на паркінсонізм та Європейської асоціації менопаузи та андропаузи.

Видавнича діяльність

В інституті видаються журнали:
Проблемы старения и долголетия” (з 1991р.), “Проблеми остеології” (з 1998р.), які входять до переліку ВАК України як фахові видання, “Кровообіг та гемостаз” (з 2003 р.).

За час існування інституту видано 17 основоположних посібників та довідників, в т.ч. і виданих за кордоном,
53 монографії, 45 монотематичних збірників статей (огляди літератури, лекції, оригінальні дослідження),
а також численний ряд збірників матеріалів наукових форумів та брошур з геронтології та геріатрії.