ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕРОНТОЛОГІЇ

Керівник – доктор мед.наук В.В. Чайковська

Протягом останнього десятиріччя в лабораторії соціальної геронтології проведено ряд досліджень, спрямованих на розробку стандартів надання геріатричних послуг населенню. В цьому контексті сформована Концепція державної системи геріатричної допомоги населенню України, в якій окреме місце присвячено експертному визначенню гарантованого рівня і обсягів медико-соціальної допомоги населенню на основі вихідних параметрів кількісної оцінки залежності літньої людини від сторонньої допомоги.
У тісній співпраці з кафедрою терапії і геріатрії НМАПО ім.П.Л.Шупика за ініціативою Верховної Ради України у липні 2005 року було створено Державний навчально-методичний геріатричний центр (ДНМГЦ), який проводить активну роботу по стандартизації та координації до- та післядипломної геріатричної підготовки медичних і соціальних працівників, а також волонтерів для системи геріатричної допомоги населенню України. ДНМГЦ надає організаційно-методичну та  лікувально-консультативну  допомогу геріатричним закладам. Разом з державними і громадськими організаціями ДНМГЦ розробляє і впроваджує стандартизовані мультидисциплінарні програми підготовки з геріатрії викладачів, медичних і соціальних працівників, волонтерів, воїнів альтернативної служби, а також програми фізичної і психологічної реабілітації для людей старших вікових груп (програми передпенсійної підготовки, університети третього віку, школи здоров’я тощо) і для працівників системи медико-соціальної геріатричної допомоги. У перспективі ДНМГЦ є проведення факультативних курсів навчання з актуальних питань геронтології і геріатрії для студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації.  Крім того, ДНМГЦ буде брати участь у роботі міжнародних освітянських організацій медико-соціального спрямування, координації видання профільної методичної літератури.
За останній період проведена методична робота по удосконаленню та підвищенню якості геріатричної підготовки лікарів: У програму підготовки сімейних лікарів на факультеті «Загальна практика - сімейна медицина»  НМАПО ім. П.Л.Шупика  впроваджені лекції  по ролі сімейних медиків в організації медико-соціальної допомоги літньому населенню, стандартам сімейної медицини у  геріатричній службі; взаємодії сімейної медицини з соціальними і недержавними службами; особливостях соціально-психологічної  реабілітації пацієнтів старших вікових груп; методам навчання населення здоровому способу життя; формам роботи з сім’ями, де є тяжкохворі, правам пацієнтів, особливостям паліативної медицини тощо.
У даний час лабораторія співпрацює з низкою міжнародних  та благодійних організацій по розробці та впровадженню заходів поліпшення геріатричної допомоги різних рівнів.
Розроблена програма підготовки населення літнього віку і волонтерів здоровому способу життя. Прочитано цикл лекцій в університетах 3-го віку м.Києва.
У 2003-2005рр. в лабораторії виконана НДР « Розробка стандартів медичних послуг і медикаментозної допомоги населенню літнього віку в лікувально- профілактичних закладах України» , а з 2006 р. розпочато дослідження на тему "Розробка стандартів геріатричної допомоги населенню в діяльності сімейного лікаря".
Лабораторія була у складі організаторів 2-х міжнародних спеціалізованих науково-практичних конференцій "Викладання актуальних питань геронтології у підготовці спеціалістів для системи медичної та соціальної допомоги людям літнього віку”, які відбулися у Києві у 2004 р. та 2006 р. за участю спеціалістів з України, Росії, Англії, Франції, Німеччини, США,  Словенії та ін.. У межах конференції у 2006р. було проведено 1 міжнародну школу по геронтопсихіатрії.
Разом з Комітетом у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Верховної Ради України та Програмою старіння департаменту соціального розвитку ООН (Нью-Йорк) проведено семінар з питань старіння і реформування геріатричної допомоги населенню для представників законодавчої та виконавчої влади України «Законодавчі підходи до вирішення питань, пов’язаних зі старінням населення в Україні» (11-12 січня 2006 року).
Співробітники лабораторії були запрошені з доповідями  на семінар Міністерства праці та соціальної політики України за участю експертів Ради Європи «Доступ до соціального захисту та допомоги людей похилого віку» .
В межах ІУ Національного конгресу геронтологів і геріатрів України 11 жовтня 2005 р. було проведено спеціальне секційне засідання “Шляхи удосконалення підготовки спеціалістів для системи медичної і соціальної допомоги населенню літнього віку України”.
Разом з Департаментом надання та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України у 2006р. внесені доповнення до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного мінімального соціального стандарту норм і нормативів соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів в установах”, а також до проекту “Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян”. В результаті цієї роботи до штатного розкладу будинків-інтернатів та інших геріатричних стаціонарних установ соціального профілю вперше введено посаду “лікар- геріатр”.
15 лютого 2006 р. проведено нараду з головними позаштатними спеціалістами з геріатрії обласних управлінь охорони здоров’я держадміністрацій.
Зав. лабораторією Чайковська В.В. є головним  позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «геріатрія», експертом робочої групи МОЗ за підтримки ВООЗ по створенню  проекту Закону України про надання  психіатричних послуг по розділу геронтопсихіатрія, а також експертом робочої групи при Києво-Могилянській академії по стандартизації хоспісних послуг, членом правління та президії Наукового товариства геронтологів та геріатрів України, членом Наукової ради Міністерства праці і соціальної політики України, разом з провідним науковим співробітником лабораторії д.м.н.Вержиковською є членами  комісії з медико- соціальної допомоги Ради організації ветеранів України. 
У останні 2 роки було проведено низку нарад з держадміністраціями та громадськими організаціями у різних регіонах України (Донецька обл., Чернігівська обл., Хмельницька обл., Львівська обл. та інших ), спрямованих на стандартизацію геріатричних послуг населенню та покращення якості лікування пацієнтів літнього віку.
У межах розвитку соціальної інфраструктури в Україні за підтримки Світового банку проведена нарада з представниками виконавчої влади Кам’янець-Подільської райдержадміністрації по питанням організації спеціалізованого геріатричного реабілітаційного центру.
Лабораторія тісно співпрацює з рядом громадських організацій пенсіонерів, надає їм організаційні та консультативні послуги, а також з Київським шпиталем для інвалідів війни.
Питання кадрового забезпечення  та реформування геріатричної служби України висвітлювалися співробітниками лабораторії у засобах масової інформації (теле- та радіопередачах, журналах, газетах). Інформація про Центр надана у Інтернет –виданні Департаменту соціального розвитку ООН.
За останні роки лабораторією опубліковано статті в журналах: “Журнал АМН України”, “Проблеми старіння і довголіття”, “Клінічна геронтологія”, Збірниках матеріалів НМАПО ім.П.Л.Шупика та Санкт-Петербурзької медичної академії післядипломної освіти, підготовлено та видано 2 збірники методичних матеріалів “Гендерні розбіжності соціальної активності населення літнього віку в Україні” разом з Канадсько-Українським гендерним Фондом, Збірник статей “Волонтерський рух пенсіонерів України” разом з Радою Організації ветеранів України, Матеріали семінару “Законодавчі підходи до вирішення питань, пов’язаних зі старінням населення в Україні” разом з Комітетом у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів Верховної Ради України, підготовлено спеціальний випуск журналу “Проблеми старіння і довголіття”, присвячений питанням підготовки кадрів для системи геріатричної допомоги населенню тощо.

(Информация на 30.06.2006 р.)

Про сектор соціальної геронтології та геріатрії