Сектор соціальної геронтології та герогігієни

очолює доктор мед. наук О.А.Поляков

До складу цього сектору входять 4 лабораторії, які працюють в напрямку:

o розробки сучасної системи медико-соціальної підт­римки та захисту населення старших вікових груп;
o медико-демог­рафічного та медико-соціального моніторингу;
o медичної експерти­зи стану здоров'я робітників старшого віку і експертизи умов пра­ці;
o розробки режимів професійно-трудової реабілітації для осіб похилого віку;
o вивчення стану фактичного харчування людей стар­шого віку і залежності від нього здоров'я та темпів старіння;
o розробки, апробації і впровадження в виробництво нових харчових продуктів з геропротекторним ефектом.

Основними досягненнями сектору є: нова автоматизована екс­пертна система кількісної оцінки залежності людини від медико-со­ціальної допомоги і психологічної підтримки; рекомендації по ге­рогігієнічній раціоналізації використання трудових ресурсів України; комп'ютерний банк даних щодо смертності населення України за віком, статтю, причинами смерті, типом поселення в регіонах; фізіологічні засади виробничого менеджменту на основі багатомірної експертизи фізичної, психомоторної та розумової працездатності робітників старшого віку; розробка і впровадження в практику норм харчування людей старшого віку, а також створення нових біологіч­но активних харчових продуктів заданого хімічного та бактеріаль­ного складу.

Лабораторії:

соціальної геронтології

професійно-трудової реабілітації

геродієтетики

медичної демографії