ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Керівник – О.В.Коркушко, акад. АМН України, член-кор. НАН України та РАМН, професор, тричі лауреат Державної премії України.

Першим керівником відділу з часу його заснування до 1978 р. був академік Д.Ф.Чеботарьов.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Дослідження механізмів вікових змін та особливостей функціонування фізіологічних систем при старінні (серцево-судинної, легень, газообміну, вегетативної нервової системи, шлунково-кишкового тракту, мікроциркуляції).
 • Вивчення особливостей патогенезу, діагностики, лікування захворювань внутрішніх органів при старінні.
 • Прискорене старіння: діагностика, профілактика, лікування. Вивчення та розробка геропротекторів для корекції прискореного старіння.

Структура відділу.

Клінічні відділення:

 • Кардіологічне відділення;
 • Терапевтичне відділення.

Дослідницькі групи:

 • Вивчення функцій легень, газообміну, фізичних навантажень, ХОХЛ.
 • Вивчення серцево-судинної системи, ІХС, аритмій.
 • Вивчення гемореології, мікроциркуляції, периферійного кровообігу.
 • Вивчення патофізіології шлунково-кишкового тракту.
 • Вивчення засобів запобігання прискореного старіння.

За час існування відділу отримані результати:

Визначено фактори ризику прискореного старіння людини, запропоновано підходи до діагностики ранніх його проявів (розроблено методики визначення функціонального віку найважливіших фізіологічних систем організму – серцево-судинної, дихальної та ін. Показано, що прискорене старіння є важливою передумовою формування патології серцево-судинної та дихальної системи.

Розроблено моделі фізіологічного та прискореного старіння, що має важливе значення для застосування адекатних профілактичних заходів.

Впроваджено засоби попередження прискореного старіння, доведена ефективність тканинних та пептидних препаратів, метаболічних комплексів, фізічних та гіпоксичних тренувань для сповільнення вікових змін організму. Запропонована система діагностики та профілактики передчасного старіння людини.

Сформульована концепція розвитку гіпоксичних зрушень гомеостазу при старінні, визначені механізми цього явища та розроблено патогенетично обгрунтовані методи корекції порушень у людей літнього віку (фізичні та гіпоксичні тренування, фармакологічна корекція).

Встановлено важливу роль порушень функції ендотелію, тромбоцитів та мікроциркуляції у розвитку процесів старіння і патології серцево-судинної системи у хворих старшого віку, розроблено шляхи корекції вікових та патологічних зрушень гемоваскулярного гомеостазу.

Доведена важлива роль вікових змін внутрішніх органів та механізмів їх нейроендокринної регуляції у розвитку залежної від віку патології (атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності, хронічного обструктивного бронхіту, хронічного атрофічного гастриту та ін.). Визначено особливості клінічної картини та перебігу захворювань внутрішніх органів у людей літнього віку, вдосконалено методи їх ранньої діагностики, розроблено ефективні методи патогенетично обгрунтованого лікування ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, порушень серцевого ритму, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічних обструктивних захворювань легень, а також методики медикаментозної та фізичної реабілітації.

Визначені вікові особливості біологічних ритмів при старінні та їх зв'язок з порушенням мелатонінутворюючої функції епіфізу, розроблено шляхи відновлення функціонального стану епіфізу як передумови корекції порушень добових ритмів організму та сповільнення прискореного старіння людини.

Розроблено і впроваджено фармакологічні і немедикаментозні засоби підвищення стійкості організму в умовах психоемоційного та гіпоксичного стресу.

Оптимізовано схеми застосування різних груп фармакологічних препаратів з метою підвищення їх ефективності та безпечності при лікуванні хворих похилого і старечого віку з захворюваннями серцево-судинної та бронхолегеневої системи, шлунково-кишкового тракту.

Розроблені компютерні програми: аналіз добової варіабельності ритму серця “Кардіобіоритм”; система оцінки темпу старіння людини.

На базі відділу створена асоціація “Мікроциркуляція, реологія, тромбоутворення”, яка видає науковий журнал “Мікроциркуляція та гемостаз”.

Методи досліджень:

 • ліпідограма (загальний холестерин, ліпропротеїди низької та високої щільності, тригліцериди);
 • визначення толерантності до вуглеводів (схильність до розвитку цукрового діабету, латентний перебіг діабету);
 • агрегаційна здатність тромбоцитів (спонтанна та індукована), в'язкість крові;
 • функція едотелію судин: лазерна доплерівська флоуметрія з функціональними пробами;
 • ультразвукове дослідження серця, магістральних та периферичних судин;
 • діагностичні тести для виявлення ішемічної хвороби серця: тредміл-тест, спіровелоергометрія, дипиридамоловий тест;
 • добове моніторування електрокардіограми, артеріального тиску, варіабельності серцевого ритму;
 • ЕКГ, визначення пізніх потенціалів; спектральний аналіз варіабельності ритму серця;
 • капіляроскопія та бульбарна ангіоскопія;
 • добова пік-флоуметрія, добове моніторування показників зовнішнього дихання, пневмотахометрія, пульсоксиметрія; фіброгастродуоденоскопія;
 • діагностика гелікобактерної інфекції уреазним тестом;
 • добова інтрагастральна рН-метрія;
 • дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка;
 • гіпоксичні тренування на апараті ГІПОТРОН;
 • дозована психоемоційна проба;
 • гіпоксичні проби.

Контактний тел./факс: (44) 432-86-77

ВЛАСНА СТОРІНКА ВІДДІЛУ

Про сектор клінічної геронтології та геріатрії