ЛАБОРАТОРІЯ РЕГУЛЯЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ

Керівник – О. К. Кульчицький, доктор мед. наук, професор, лауреат Державної премії України

З 1966 по 1991 рр. лабораторією керувала доктор біол. наук, професор Л.Н. Богацька.
В лабораторії проводиться експериментальне та клінічне вивчення молекулярних, клітинних та тканинних особливостей метаболізму при старінні, механізмів його зрушень при розвитку вікової патології. Великим циклом робіт показано взаємозв’язок між віковими змінами фізіко-хімічного стану мембранних структур та системи оксиду азоту, активністю месенджерних систем і мембрано-зв’язаних ферментів. При моделюванні вікової патології встановлено, що зміни структури мембран та мембрано-зв’язаних систем зумовлюють зрушення на тканинно-органному і системному рівнях. Дано об
ґрунтування ролі мембранних механізмів розвитку вікової патології і можливих шляхів їх профілактики та корекції.
Дослідження вікових змін ліпідного та ліпопротеїнового обміну показало, що вони є результатом розвитку дисліпо- та дисапопротеїнемій. Зміни білково-ліпідного складу ліпопротеїнів порушують їх функціональні мембранотропні ефекти в різних тканинах. В комплексних експериментально-клінічних дослідженнях розроблено принципово нові підходи до лікування атеросклерозу. Експериментально обґрунтований принцип гено-регуляторної терапії вікової патології.

Методи, які використовуються в лабораторії: визначення показників пероксидації ліпідів в різних тканинах та крові; показників стану системи оксида азоту, визначення ферментативної активності мембранозв'’заних ферментів, ліпідів та ліпопротеїнів крові.

Контактні телефони: (44) 431-05-42, 431-05-70

Про сектор біології старіння