ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗІОЛОГІЇ

Керівник – В.В. Безруков, академік НАМН України, професор, лауреат Державної премії України

Лабораторія фізіології, створена і протягом 41 року очолювана академіком АН України В.В. Фролькісом, займалася вивченням нейрогуморальних механізмів старіння, вікових особливостей функціонування різних систем – нервової, серцево-судинної, ендокринної, моделей залежної від віку патології (гіпертензії, паркінсонізму, ожиріння). Були висунуті оригінальні теорії старіння (адаптаційно-регуляторна, гено-регуляторна) та антистаріння (вітаукт), нові підходи до подовження тривалості життя. У теперішній час проводяться дослідження залежності тривалості життя від співвідношення про- і антиоксидантних систем, процесів мікросомального окислювання печінки, функціонального стану гіпоталамічних ядер. Вивчаються механізми вікової зміни функцій серця при гіпоксії, роль ендотеліальної дисфункції у розвитку гіпертензії і шляхи їхньої корекції.
В останні роки знайдено, що поєднане застосування гіпоксантину рибозиду та L-аргініну підвищує функціональні та адаптаційні можливості ізольованого серця дорослих та старих тварин в умовах порушення кисневого та енергетичного забезпечення міокарда.
Показано, що новий вазодилататор (рибоксину 0,1г, L-аргініну гідрохлориду 0,1г виробництва ЗАТ “Технолог” м. Умань, Україна) має антиоксидантні властивості, а також здатність нормалізувати рівень ЕРФ-NO.
Показано, що хронічна електрична стимуляція латеральної гіпоталамічної області (ЛГО) має комплексну геропротекторну дію:

  • електростимуляція ЛГО призводить до зменшення інтенсивності споживання кисню та зниження температури тіла;
  • багатоденна стимуляція ЛГО послаблює деякі патологічні прояви старіння;
  • стимуляція ЛГО призводе до покращення центральної регуляції локомоцій, до зростання електричної активності
  • гіпокампа, поліпшення діяльності механізмів пам'яті;
  • тривала стимуляція ЛГО зменшує прояви алоксанового діабету.

Зроблено висновок про порушення у регуляторних координуючих зв'язках антиоксидантної системи і, отже, підвищення ризику окисного стресу при старінні.
Виявлено, що між рівнем мікросомального окислення печінки та індивідуальною тривалістю життя щурів існує позитивна кореляція. За допомогою тестування тривалості наркотичного пентабарбіталового сну в популяції щурів можливо виділити дві субпопуляції з високою та низькою індивідуальною тривалістю життя.
Показано, що ведучим механізмом в збільшенні індивідуальної тривалості життя є рівень детоксикаційних процесів організму.

Методики досліджень:

Методика вивчення скоротливої здатності судинної стінки на ізольованих сегментах судин лабораторних тварин за модифікованою методикою L.Sjolin et al.
Вивчення скоротливої та ритмічної функції міокарда на моделі ізольованого серця лабораторних тварин за модифікованою методикою Fallen et al. Коронарну перфузію здійснюють за методом Лангендорфа.
Мікросомальне окислення печінки тварин різного віку визначається по вмісту цитохромів Р-450 та В5; амінопіриндиметилазної активності; анілінгідроксилазної активності; бензпиренгідроксилазної активності.
Метод мікроелектродного вивчення електрофізіологічних властивостей нейронів та м’язових клітин.
Метод фіксації напруги на мембрані при вивченні К+ та Са2+ струмів мембрани нейронів.
Вивчення активності Na++-АТФази у плазматичних мембранах кардіоміоцитів по накопиченню неорганічного фосфату як різниця між загальною та магнієвою АТФазними активностями за допомогою калібровочного графіка.

Для вивчення фізіологічних основ поведінки, когнітивних та емоційних функцій центральной нервової системи використовуються наступні методики:
• методика хрестоподібно припіднятий лабіринт з напівавтоматичним обчисленням поведінкових (етологічних) параметрів,
• методика спонтанної рухової активності у відкритому полі, тест Порсолта,
• тест активного уникання за допомогою човникової камери,
• тест реакції спускання,
• водяний лабіринт Моріса,
тест споживання глюкози.

Реєстрація електричної активності ЦНС (енцефалографія).
Методика транскраніальної магнітної стимуляції (імпульсне магнітне поле) та методика стереотаксичного вживлення електродів у мозок (електрична стимуляція).

Контактні телефони: (44) 430-4161,
254-1574, 254-1571

Про сектор біології старіння