ЛАБОРАТОРІЯ МОРФОЛОГІЇ ТА ЦИТОЛОГІЇ

Керівник – доктор біологічних наук, професор Тетяна Юріївна Квітницька-Рижова

Лабораторію було засновано в 1959 р. Спочатку вона мала назву „лабораторія патоморфології”, а в 1964 р. була переіменована в “лабораторію морфології та цитології”. Першим керівником був патологоанатом професор М.К.Даль (1959-1961 рр.). Наступними керівниками були професори Н.О.Левкова (1961-1965 рр.), О.С.Ступіна (1965-1990 рр.) та Т.Ю.Квітницька-Рижова (з 1990 р.).
Основним напрямком досліджень протягом усього періоду існування лабораторії залишалось вивчення структурних та ультраструктурних механізмів клітинного старіння як основи вікових змін різних органів і систем та розвитку вік-залежної патології.
Дослідження проводились класичними гістологічними методами. Згодом основним методичним підходом була обрана електронна мікроскопія. Зараз лабораторія стала методичним центром електронної мікроскопії, де надається консультативна допомога фахівцям різних наукових колективів України. В останні роки в роботу лабораторії широко впроваджені сучасні методи ультрацитохімії, імуноморфології (в тому числі для визначення апоптозу
з використанням TUNEL-методу) та морфометрії.

Основні результати:

Розроблено принципи об‘єктивної морфо-функціональної оцінки характеру та ступеня вираженості деструктивних і адаптаційних змін клітинних органел та клітин різних популяцій, тканин та органів нервової, ендокринної, імунної і серцево-судинної систем при старінні, їх реактивних змін при моделюванні патологічних процесів та різноманітних експериментальних навантаженнях, а також при застосуванні геропротекторів та інших варіантів корекції шкідливих впливів.
Велика увага приділяється віковим морфо-функціональним змінам мікроциркуляторного русла та гісто-гематичних бар‘єрів різних органів (в тому числі гемато-енцефалічного та гемато-лікворного). Встановлене за допомогою ультрацитохімічних досліджень вікове зниження активності ряду ферментів, що беруть участь в транскапілярному обміні, разом із цілим комплексом ультраструктурних змін всіх компонентів бар‘єрів, призводять до перикапілярного набряку, фіброзу та інших проявів порушення процесів проникності, що лежить в основі поглиблення деструкції при старінні та  сприяє розвитку вікової патології. Крім того, встановлені суттєві відмінності цих процесів, що пов‘язані із структурними особливостями капілярів та їх приналежністю  до різних функціональних локусів органу (різні відділи мозку; різні ядра гіпоталамусу; передсердя і лівий шлуночок серця; кіркова і мозкова речовина тимусу).

Нині в лабораторії досліджуються вікові структурно-функціональні перебудови та особливості апоптозу в гісто-гематичних бар‘єрах різних органів при експериментальному цукровому діабеті. Крім того, вивчаються вікові реактивні зміни різних відділів мозку за умов експериментальної черепно-мозкової травми, а також при її корекції шляхом генної терапії.

Контактні телефони: (44)
254-1564, (44) 254-1539

Про сектор біології старіння