ЛАБОРАТОРІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ

Керівник – В.П. Войтенко, доктор мед. наук, професор, лауреат Державної премії України

Дослідження в лабораторії реалізуються в 2-х напрямках – експериментальному і демографічному.
Експериментальні дослідження здійснюються на плодовій мушці Drosophila melanogaster. Їхньою метою є розробка нових підходів до продовження життя, зокрема, використання "м'яких" стресів у ранньому онтогенезі для збільшення життєздатності і тривалості життя дорослого організму, а також вивчення молекулярних і клітинних механізмів, що визначають асоціації між ранніми і пізніми етапами онтогенезу. Також у дослідженнях на Drosophila melanogaster з'ясовуються механізми ефекту парадоксального стимулювання (гормезису).
Демографічні дослідження присвячені вивченню медико-демографічних тенденцій у різних регіонах України. Аналіз цих тенденцій здійснюється на основі методів математичного моделювання. Крім того, проводиться вивчення впливу сезонних і геліогеофізичних факторів у ранньому онтогенезі на смертність і тривалість життя людей.

Основні результати:

• розроблена уніфікована методика побудови картосхем для їх тематичного пакетного видання у випусках "Медико-демографічного атласу України";
• розроблена факторна модель смертності від головних причин, на базі якої ідентифіковані два джерела (фактори) міжрегіональних варіацій і проведено ранжування адміністративних територій;
• зроблені оцінки сукупного внеску демографічних, економічних, екологічних і соціальних чинників в міжрегіональну дисперсію смертності;
• проведено об'єднання 27 адміністративних територій в 4-5 макрорегіонів (кластерів) за сукупністю демографічних, економічних, екологічних і соціальних показників;
• показана інформативність математичного моделювання для аналізу територіальних варіацій смертності;
кластеризація є перспективною для застосування теоретичній демографії і в роботі органів охорони здоров'я;
• опромінення на стадії 1-годинного яйця у дозах 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 2,0 і 4,0 Гр призвело до збільшення летальності Drosophila melanogaster на предімагінальних стадіях;
• при опроміненні в дозах 1, 2 і 4 Гр виживаність у порівнянні з контролем зменшувалася на 24, 54 і 63 % відповідно;
• виявлено гормезисний ефект опромінення по тривалості життя (ТЖ): у самців до гормезису на середню ТЖ призводило опромінення в дозі 0,75 Гр, а на максимальну ТЖ - у дозах 0,25 і 0,5 Гр, у самок гормезис по максимальній ТЖ виявлено після опромінення в дозах 0,25, 0,75 та 2 Гр;
• виявлено відсутність негативних кореляцій між тривалістю імагінального періоду життя мух та показниками репродуктивної активності комах.

Методики досліджень:

1. Визначення структурно-функціональних характеристик геному мух за допомогою методу ізоляції та електрофорезу хроматину і його фракцій та вивченням структурних характеристик деяких тканин комах
(на світлооптичному та електронномікроскопічному рівнях).
Розрахунок середньої та максимальної тривалості життя, порівняння середніх величин за допомогою критерія Ст'юдента .
2. Аналіз парних і парціальних кореляцій, розрахунок формул множинної регресії, реалізація прямої та оберненої задачі факторного аналізу, кластерний аналіз. Оцінку статистичної достовірності результатів дослідження проведена за допомогою t-критерію Ст'юдента і F-критерію Фішера.

Контактні телефони: (44) 431-05-79, 431-05-24

Власний сайт лабораторії

Про сектор біології старіння