ЛАБОРАТОРІЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Керівник – Г.М. Бутенко, акад. АМН, член-кор. НАН України та РАМН, двічі лауреат Державної премії України.

Лабораторія створена після об’єднання в 1976 р. 2-х лабораторій: патофізіології (перший керівник – перший директор інституту академік  М.М.Горєв) та імунології (перший керівник – доктор мед. наук, проф. П.Д.Марчук).
Лабораторія акредитова для проведення експериментальних та клінічних лабораторних досліджень, а також для проведення доклінічних випробувань фармакологічних засобів.

Основні напрямки досліджень:

Експериментальна імунологія:
Дослідження механізмів розвитку вікових змін в системі імунітету, в т.ч. з використанням методу гетерохронних химер.
Вивчення ролі тимусу в нейроендокринно-імунних взаємодіях  при старінні і розвитку стресових  реакцій.
Вивчення ролі епіфізу у механізмах вікових   змін диференціювання Т-лімфоцитів  і ритмічності функцій імунної та ендокринної систем.
Дослідження імунних та ендокринних механізмів розвитку структурно-функціональних порушень кісткової тканини  при старінні.
Вплив індукторів інтерфероногенезу на стан імунної системи при старінні.
Клінічна імунологія:
Дослідження зв’язку вікових змін в імунній та нейроендокринній системах з розвитком вікової патології
(ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, остеопороз)
Дослідження механізмів  змін циркадіанних та цирканнуальних ритмів функцій імунної  системи при старінні і патології та можливості їх корекції чинниками епіфіза.
Клініко-діагностичні дослідження широкого профіля.

Основні результати:

Встановлено, що  при старінні порушуються механізми взаємодії між імунною та нейро-ендокринною системами. Причому вплив чинників старого організму на імунну і інші системи носить активний пригнічуючий характер. Незважаючи на факт вікової інволюції тимусу, він зберігає свою значимість і в старому організмі, включаючись в нейро-ендокринні механізми регуляції активності імунної системи. Пептидні чинники епіфіза сповільнюють вікові зміни маркерів диференціювання Т-лімфоцитів. В експериментальних та клінічних умовах встановлена роль порушення функції епіфіза для формування вікових змін ритмічності функції тимуса, кісткового мозку та деяких показників стану периферичної ланки імунної системи.
Вікові зміни імунної системи слугують важливим фактором виникнення патології в похилому та старечому віці. У старих мишей, а також у жінок постменопаузальному періоді структурно-функціональні порушення імунної системи та кісткової тканини пов’ зані між собою. Виявлені вікові та генетичні особливості реакції імунної системи на введення різних індукторів інтерферону.

Методики досліджень:

Визначення кількості та проліферативної  активності основних популяцій лімфоцитів, імунофлюоресцентний метод визначення  окремих субпопуляцій лімфоцитів. Визначення  активності фагоцитів, кількості стромальних та кровоутворюючих клітин-попередників у кістковому мозку, активності НК-клітин, вмісту у крові антитіл, імуноглобулінів основних класів, циркулюючих імунних комплексів, тимічного сироваткового фактору, інтерферону, інтерлейкінів, кортикостерону,  мелатоніну, статевих гормонів.
Лабораторія має робочі приміщення для проведення експериментальних та клінічних лабораторних досліджень, електрофорезу, імуноферментного аналізу, ПЛР-лабораторію, операційну для створення експериментальних моделей на тваринах.

Контактні телефони: (44) 432-99-83,
254-1560

Про сектор біології старіння