Державна установа "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України"

Реєстр нововведень за 2010 рік

1. КПКВ – 6561020

Спосіб лікування цукрового діабету I типу (ЦД1Т).

Автори розробники: Дубілей Т.О., Тушинська Т.В., Мигован С.А., Клименко П.П., Рушкевич Ю.Є., Пішель І.М., Паршиков О.В., Саєнко Т.В., Шаламай А.С.

Контактний телефон: (044) 431-05-89.

Пропонується спосіб лікування експериментального ЦД1Т у мишей лінії С57В1/6 за допомогою препарату “Корвітин”, який є водорозчинною інєкційною формою біофлавоноїду кверцетина. Тваринам з індукованим Стрептозотоцином ЦД1Т внутрішньоочеревинно вводився “Корвітин” в дозі 130 мг/кг маси тіла (у перерахунку на кверцетин – 13 мг/кг) 1 раз на три доби протягом місяця, в кількості 10 інєкцій. Введення препарату по запропонованій схемі приводить до зниження рівня гіперглікемії, послаблення проявів аутоімунної деструкції панкреатичних острівців та зменшення вираженості оксидативного стресу.

Застосування нововведення дозволить збільшити кількість можливих способів патогенетичного лікування ЦД1Т. Після додаткових клінічних досліджень нововведення може бути рекомендовано для впровадження в практику лікування людей, хворих на ЦД1Т.

На дану розробку подана заявка на отримання патенту України на корисну модель № u 2010 10656 від 03.09.2010.

Необхідне обладнання: міні-центрифуга, центрифуга “Вортекс”, термобаня, спектрофотометр мікропланшетний, світловий мікроскоп.

Послуги розробників: консультації на робочому місці.р

2. КПКВ - 6561020

Спосіб запобігання розвитку інсулінорезистентності (ІР) організму при дії іонізуючого опромінення.

Автори-розробники: Горбань Є.М., Топольнікова Н.В., Осипов М.В.

Контактний телефон: (044) 431-05-52.

Пропонується спосіб запобігання розвитку ІР організму та проявів метаболічного синдрому при дії іонізуючого опромінення. В основі способу лежить застосування гіпоксичного впливу (киснева суміш 10  об %), який здійснювали до та у процесі опромінення в сублетальній дозі, що приводить до зниження радіаційно-обумовленої ІР у старих щурів та підвищення толерантності організму до глюкози у дорослих та старих опромінених тварин.

Застосування даної розробки може бути запропоноване як один із можливих методів корекції ІР, запобігання розвитку цукрового діабету та проявів метаболічного синдрому за умов дії несприятливих стресорних чинників різного ґенезу, які викликають активацію вільно-радикальних процесів та довготривале напруження гіпоталамо-гіпофізарної системи. Розробка потребує подальшого клінічного вивчення відносно її використання у людини.

На дану наукову розробку подана заявка на отримання патенту України на корисну модель № u 2010 14049 від 25.11.2010.

Необхідне обладнання: прилад для відтворення гіпоксичної кисневої суміші.

Послуги розробників: семінари, статті.

3. КПКВ - 6561040

Методика поетапного виявлення порушень вуглеводного обміну

у осіб літнього віку.

Автори-розробники: Коркушко О.В., Шатило В.Б., Чижова В.П.

Контактний телефон: (044) 430-41-57, (050) 133-77-75.

Пропонується методика поетапного виявлення порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку. На першому етапі скринінгу у людей старше 60 років проводиться опитування із заповненням анкети FINDRISK та оцінюється в балах ступінь ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу (ЦД2Т) протягом наступних 10 років (низький – < 7, незначно підвищений – 7-11, помірний - 12-14, високий – 15-20, дуже високий – >20 балів). На наступному етапі у осіб з помірним та високим ступенями ризику визначається індекс інсулінорезистентності HOMA-IR (критерієм є значення індексу >2,77 ум. од.). Збільшення показника в динаміці свідчить про посилення інсулінорезистентності і, відповідно, ризику розвитку ЦД2Т та серцево-судинної патології. У літніх людей з відносно невисоким ризиком (7-11 балів, за шкалою FINDRISK) та значеннях індексу HOMA-ІR <2,77 ум. од. рекомендується повторне обстеження через 1 рік. При значеннях індексу HOMA-IR >2,77 ум. од. та наявності помірного або високого ступенів ризику (12-20 балів) необхідно визначати толерантність до глюкози за допомогою стандартного орального глюкозотолерантного тесту. Рівень глікемії в плазмі крові (через 2 години після прийому 75 г глюкози) від 7,8 до 11,1 ммоль/л свідчить про порушення толерантності до глюкози і є показанням для більш ретельного спостереження та проведення профілактичних заходів.

Застосування нововведення дозволяє підвищити точність оцінки ризику та діагностики порушень вуглеводного обміну у людей літнього віку на ранній стадії їх розвитку, що має важливе значення для своєчасної корекції визначених порушень з метою попередження ЦД2Т та серцево-судинної патології у даної вікової категорії осіб.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМН України, Корсунь-Шевченківської ЦРЛ та поліклініки Фастівської ЦРЛ Київської області.

Необхідне обладнання: анкета FINDRISK (Finish Diabetes Risk Score) у модифікації J. Lindstrom та J. Tuomilehto (2003), глюкометр, набори для визначення концентрації інсуліну в плазмі.

Послуги розробників: інформаційний лист, наукові публікації.

4. КПКВ - 6561040

Спосіб прогнозування ризику розвитку тромботичних ускладнень у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) з постійною формою фібриляції передсердь (ФП).

Автори розробники: Лішневська В.Ю., Покрова Є.В.

Контактний телефон: (044) 431-05-34.

Пропонується спосіб для оцінки ризику розвитку церебральних судинних подій шляхом проведення моніторингу рівня Д-димерів, фібриногену і С-реактивного білку (СРБ) в сироватці крові, визначення розмірів лівого передсердя (ЛП) у людей похилого віку, хворих на ІХС з постійною формою ФП. Критичний рівень показників, що мають прогностичне значення для розвитку тромботичних ускладнень, складає: для ЛП >5,6 см, рівня Д-димерів > 0,6 мкг/мл, фібриногену >3700 мг/мл і СРБ >6,5 мг/мл.

Застосування нововведення дозволяє провести ранню прогностичну діагностику тромбоемболічних ускладнень та своєчасну антитромботичну терапію, що сприятиме профілактиці розвитку церебральних судинних подій у людей похилого віку, хворих на ІХС з постійною формою ФП, та зрештою матиме вплив на тривалість життя хворої людини.

На дану розробку отримано патент України на корисну модель № 45493 UA, МПК (2009) А61В 5/02 від 10.11.09.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМН України та Кіровоградського обласного кардіологічного диспансеру.

Необхідне обладнання: ехокардіограф, лабораторне обладнання.

Послуги розробників: патент, наукові публікації.

5. КПКВ - 6561040

Спосіб оцінки ефективності лікування гіпертонічної хвороби (ГХ) в осіб похилого віку.

Автори-розробники: Лішневська В.Ю., Павленко Л.О.

Контактний телефон: (044) 431-05-34.

Пропонується спосіб оцінки ефективності лікування ГХ в осіб похилого віку шляхом визначення впливу антигіпертензивних препаратів на спектральні характеристики центральної та периферичної ланок вегетативної регуляці, а саме: визначення спектральних показників периферичного кровотоку в мікросудинах (які характеризують вклад нейрогенного (Н) та міогенного (М) компонентів, що відображають стан симпатичної активності та наявність периферичного вазоспазму), відсутності венозної недостатності (відсутність збільшення дихального компоненту –Д) та показників варіабельності серцевого ритму (HF, LF, LF/HF). Лікування вважається ефективним, якщо у хворих після проведеної терапії спостерігається зменшення вкладу спектральних компонентів, що характеризують симпатичну активність (LF), зменшення периферичного вазоспазму (збільшення показників Н і М) та відсутність прогресування ознак венозної недостатності (показника Д).

Застосування нововведення дозволяє провести своєчасну оцінку стану центральної і периферичної ланок вегетативної регуляції для визначення ефективності антигіпертензивної терапії у хворих на ГХ та вжити необхідних заходів з її оптимізації.

На дану розробку отримано патент України на корисну модель № 49532 UA, МПК (2009) А61В 5/02 від 26.04.10.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМН України, МКЛ №18 м.Києва та педагогічний процес кафедри терапії та геріатрії НМАПО МОЗ України.

Необхідне обладнання: лазерний допплерівський флоуметр ЛАКК-2 (Росія), комбінований реєстратор АТ і ЕКГ «Кардиотехника – 4000 АД» (фірми „Інкарт”, Санк-Петербург, Росія).

Послуги розробників: патент України, наукові публікації.

6. КПКВ - 6561040

Спосіб оцінки ефективності тривалої антигіпертензивної терапії у хворих з артеріальною гіпертензією (АГ).

Автори розробники: Кондратюк В.Є., Єна Л.М.

Контактний телефон: (044) 431-05-36.

Пропонується спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної терапії у хворих із АГ шляхом аналізу суб’єктивних та об’єктивних симптомів з присвоєнням 1 або 2 балів відповідно до виразності динаміки таких показників: зменшення кількості скарг, зниження артеріального тиску, покращання діастолічної функції лівого шлуночка, зменшення індексу маси міокарда, зменшення товщини інтими-медії загальної сонної артерії, зменшення дисперсії інтервалу QRS та/або QT, зникнення ранніх та/або пізніх потенціалів передсердь та шлуночків. Клінічну ефективність лікування комплексно оцінюють за значенням коефіцієнту ефективності лікування (Кел): при значеннях Кел 80-100 % клінічну ефективність лікування визначають як високу, 60-79 % - добру, 40-59 % - задовільну, менше 40 % - незадовільну.

Застосування нововведення дозволить комплексно оцінювати ефективність тривалої антигіпертензивної терапії у хворих з АГ і дасть можливість оптимізувати лікування з метою запобігання розвитку ускладнень, пов’язаних з ураженням органів-мішеней. Може бути використане в клініко-діагностичних закладах та установах системи охорони здоров'я.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 42529 UA, МПК (2009) A61В 5/02 від 10.07.2009.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМН України.

Необхідне обладнання: ультразвуковий апарат з можливістю проведення ехокардіографії та дуплексного сканування загальних сонних артерій, електрокардіограф.

Послуги розробників: патент України, наукові публікації, семінари.

7. КПКВ - 6561040

Спосіб діагностики електричної негомогенності міокарда передсердь у хворих старшого віку з гіпертонічною хворобою (ГХ).

Автори розробники: Кондратюк В.Є., Єна Л.М.

Контактний телефон: (044) 431-05-36.

Пропонується спосіб діагностики електрофізіологічної негомогенності міокарда передсердь у людей старшого віку, хворих на ГХ, що сприяє ранньому прогнозуванню стану із високим ризиком надшлуночкових тахіаритмій. На основі проведеного дослідження структурного стану та біоелектричної активності міокарда лівого передсердя (ЛП), розраховують відношення величини амплітуди зубця Р у другому відведенні від кінцівок стандартної ЕКГ до показника ехокардіограми – діастолічного розміру ЛП і при його значенні <0,326 ум. од. діагностують електрофізіологічну негомогенність міокарда передсердь.

Застосування нововведення дозволить діагностувати електричну негомогенність міокарда передсердь у хворих старшого віку з ГХ, дасть можливість своєчасно виявляти хворих із високим ризиком розвитку надшлуночкових порушень ритму. Нововведення може бути використано в клініко-діагностичних закладах та установах системи охорони здоров'я.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 42498 UA, МПК (2009) A61N 1/362 від 10.07.2009.

Розробка впроваджена в лікувальну практику Інституту геронтології АМН України.

Необхідне обладнання: ехокардіограф, електрокардіограф.

Послуги розробників: патент України, наукові публікації, семінари.

8. КПКВ – 6561040

Спосіб діагностики ступеня вираженості когнітивних порушень і оцінки ефективності патогенетичного лікування пацієнтів з хворобою Паркінсона (ХП).

Автор-розробник: Карабань І.М.

Контактний телефон: (044) 431-05-49

Пропонується метод діагностики ступеня вираженості когнітивних порушень і оцінки ефективності патогенетичного лікування пацієнтів з ХП шляхом реєстрації метаболічної активності різних регіонів головного мозку за допомогою МРТ. Запропонована система дає можливість ранньої діагностики порушень когнітивних і емоційних функцій у хворих на ХП.

Застосування нововведення, яке є одним із сучасних методів діагностики в неврології, дозволить виявити когнітивні порушення в структурі клінічної симптоматики на різних стадіях ХП, а також своєчасно розпочати лікування з метою профілактики деменції у хворих на паркінсонізм.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 23354 UA, МПК (2006) А61В 5/055 від 25.05.07.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Інституту геронтології АМН України.

Необхідне обладнання: МР-томограф 1,5T Signa Excite HD, GE, ультразвуковий допплерограф «Сономед 300», багатофункціональний комп’ютерний комплекс «Нейро-МВП» Росія, електроенцефалограф DX-System Brain Computers, В201.

Послуги розробників: патент України, наукові публікації, семінари, консультації на робочому місці.

9. КПКВ - 6561040

Імунологічні маркери стану кісткової тканини у жінок в постменопаузальному періоді.

Автори-розробники: Поворознюк В.В., Бутенко Г.М., Пішель І.М., Григор’єва Н.В.

Контактний телефон: (044) 431-05-60.

Пропонується визначення рівня абсолютної кількості Т-клітин у крові та титру антитіл до ДНК і тіреоглобуліну - як прогностичних маркерів стану кісткової тканини у жінок в постменопаузальному періоді життя. Зазначені показники мають прогностичне значення для визначення можливого розвитку постменопаузального остеопорозу.

Застосування імунологічних маркерів дасть можливість виявити жінок, які відносяться до групи ризику виникнення остеопоротичних переломів у постменопаузальному періоді, і сприятиме проведенню своєчасних профілактичних заходів щодо попередження розвитку захворювання.

Необхідне обладнання: антитіла до CD3-антигену та до імуноглобулінів людини, проточний цитофлуориметр (або флуоресцентний мікроскоп), планшетний фотометр.

Послуги розробників: підготовка на робочому місці.

10. КПКВ 6561040

Метод визначення ступеня впливу рівня екологічного забруднення на динаміку смертності в різних регіонах України.

Автори-розробники: Войтенко В.П., Писарук А.В., Кошель Н.М.

Контактний телефон: (044) 431-05-79.

Пропонується метод оцінки впливу рівня екологічного забруднення на динаміку смертності в різних регіонах України. В основі методу лежить дослідження зв’язку екологічних чинників і параметрів рівняння Гомперца (α і b), що характеризують залежність смертності від віку. Параметр b характеризує насамперед вплив на старіння і смертність зовнішніх чинників, а параметр α – насамперед ендогенну компоненту старіння. Запропоновано єдиний інтегральний показник еко-соціальної агресивності довкілля (ПЕСАД) як співвідношення параметрів Гомперца (b/α).

Застосування даної розробки дозволяє дати інтегральну оцінку впливу екологічної ситуації (шкідливі викиди в атмосферу, забруднення води і грунту) в регіоні на динаміку смертності.

Нововведення впроваджено в Інституті геронтології АМН України.

Необхідне обладнання: комп’ютер.

Послуги розробників: методичні консультації на робочому місці.