Бібліографічний покажчик за 2011-2015 рр._Частина ІV

ЧАСТИНА ІV

Соціальна геронтологія та геріатрія: статті, тези, автореферати дисертацій

1. «…Старість повинна бути активною і здоровою» Інтерв’ю з акад.. В.В. Безруковим // Medix. AntiAging. – 2012. − № 5 (29). – С.58 – 60.

2. «60+ Кардио»: активное долголетие для всех // Мистер Блистер. – 2012. – № 11. – С. 26.

3. «60+ Кардіо»: шанс на здорове довголіття для всіх і кожного // Здоровя України. – 2014.– № 2 (33). – С. 12.

4. «60+Кардио»: в центре внимания новой социальной инициативы – профилактика сердечно–сосудистых заболеваний у лиц пожилого возраста / О.Н. Барна, Н.Г. Гойда, Т.Н. Соломенчук и др. // Здоровя України. – 2013. – № 1 (26). – С. 4.

5. «Зробимо вік 60+ активним!», прес–конференція приурочена до Міжнародного дня літніх людей // Мистецтво лікування. – 2013. – № 7 (103). – С. 57 – 58.

6. Агранович Н.В. Организация и роль занятий физическими упражнениями с лицами пожилого и старческого возраста, имеющими сердечно–сосудистую патологию / Н.В. Агранович, А.С. Анопченко, В.О. Агранович // Таврич. медико–биологич. вестник. – 2014. – № 2. – С. 7 – 12.

7. Аймедов К.В. Паллиативная помощь: состояние и перспективы / К.В. Аймедов, О.В. Кривоногова, Т.М. Костюченко // Вісн. морської медицини. – 2013. – № 4. – С. 6 – 10.

8. Акерми Жаафар. Социальные, гендерные и возрастные предикторы тяжёлого течения язвенной болезни / Акерми Жаафар // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.–практ. конф. (Харків, 19–20 квітня 2012 р.) / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2012. – С. 3.

9. Анализ потребностей и организация медико-социальной помощи людям пожилого возраста (аналитический обзор) / Л.В. Егорова, В.В. Чайковская, В.В. Величко, Т.И. Вялых // Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2015. – № 1 – 2. – С. 41 – 48.

10. Анализ потребности в паллиативной помощи пожилых людей в Украине / Т.И. Вялых, В.В. Чайковская, H.H. Величко, Д.Р. Чайкивська // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3–4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 28. – 29.

11. Анализ рациона питания разных возрастных групп жителей г. Гродно / Л.В. Янковская, В.В. Поворознюк, Н.С. Слобоцкая, Н.И. Балацкая // Сб. мат. обл. научн.-практ. конф. «IV Гродненские гастроэнтерологические чтения» (Гродно, 4 июня 2014 г.). – Гродно, 2014. – С. 124 – 127.

12. Анализ состояния и перспективы развития гериатрической помощи населению Казахстана / А.А. Аканов, К.А. Тулебаев, А.К. Ешманова, В.В. Чайковская и др. // Успехи геронтологии. – 2014. – Т. 27. – 3. – С. 589 – 595.

13. Анализ состояния и перспективы развития гериатрической помощи населению Казахстана / А.А. Аканов, К.А. Тулеваев, А.К. Ешманова и др. [В.В. Чайковская, А.К. Абикулова, С.Б. Калмаханов, А.Т. Маншарипова] // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2015. – № 2 (квітень–березень). – С. 1.

14. Анисимов В.Н. Долголетие: свободный выбор иди судьба? / В.Н. Анисимов // Мат. I Евразийского съезда геронтологов. – 2015. – С. 98.

15. Антиейджинг – не боротьба з віком, а низка профілактичних заходів задля якісного і тривалого життя // Ліки України. – 2012. − № 10 (166). – С. 91 – 93.

16. Антиейджинг – не боротьба з віком, а низка профілактичних заходів задля якісного і тривалого життя // MEDIX. AntiAging. – 2012. – № 6. – 2013. – № 1. – С. 60 – 62.

17. Апанасенко Г.Л. Управление здоровьем как стратегия противодействия преждевременному старению / Г.Л. Апанасенко // MEDIX. AntiAging. – 2013. – № 2. – С. 12 – 15.

18. Апыхтин К.А. Влияние возраста и стажа работы в условиях сменного труда на электрическую стабильность миокарда желудочков / К.А. Апыхтин // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 3 – 4. – С. 118 – 123.

19. Баглаенко И.А. Уход на завершающем этапе жизни за неизлечимо больными и пожилыми людьми, оставшимися без опеки – опыт проекта «Рука помощи» в Молдавии и Украине / И.А. Баглаенко, Л. Шевченко, Р.В. Озеров // Впровадження стандартів надання паліативної допомоги. Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Івано–Франківськ, 26–27 вересня 2013 р.). – Ів.–Франківськ, 2013. – С. 11 – 13.

20. Байрактар В.Р. Важность социально–психологической поддержки лиц пред– и пенсионного возраста / В.Р. Бпйрактар // Мат. I Евразийского съезда геронтологов. – 2015. – С. 268 – 271.

21. Бакалюк Т.Г. Вплив санаторно–курортного лікування на якість життя хворих похилого віку з остеоартрозом / Т.Г. Бакалюк // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 2. – С. 69 – 73.

22. Бакалюк Т.Г. Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на остеоартроз / Т.Г. Бакалюк // Вісн. соц. гігієни та організація охорони здоров’я України. – 2015. – № 3. – С. 17 – 21.

23. Баліцька О.П. Фармако-економічний аналіз ефективних схем антигіпертензивної терапії стаціонарних хворих / О.П. Баліцька, О.М. Очередько // Журн. НАМН України. – 2011. – Т. 17. – № 3. – С. 298 – 303.

24. Барна О.М. Всеукраїнська соціальна ініціатива «60+кардіо» / О.М. Барна // Medix. AntiAging. – 2012. − № 5 (29). – С.53 – 55.

25. Барна О.Н. Антивозрастная медицина – шанс на активную старость / О.Н. Барна, О.И. Гетьман, Я.В. Корост // Львів. клініч. вісник. – 2013. – № 4. – С. 31 – 35.

26. Барна О.Н. Наука против возраста: прогресс берет свое / О.Н. Барна, О.И. Гетьман // Мистецтво лікування. – 2013. – № 5 (101). – С. 66 – 73.

27. Безруков В.В. Геронтологія в Україні: наука та практика / В.В. Безруков, Л.Ф. Андріанова // Пробл. інноваційно–інвестиційного розвитку. – 2011. – № 2. – С. 169 – 176.

28. Безруков В.В. Інститут геронтології НАМН України – від минулого до сьогодення (частина I) / В.В. Безруков, С.Г. Бурчинський // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2014. – № 1 (січень – лютий). – С. 4 – 6.

29. Безруков В.В. Функциональные возможности оседлых и мигрированных долгожителей / В.В. Безруков, А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 4. – С. 389 – 400.

30. Белоножко А.В. Факторы, влияющие на восприятие времени в пожилом возрасте / А.В. Белоножко // Вісн. Оедськ. нац. ун–ту. Серія «Психологія». – 2014. – Вип. 2. – С. 35 – 42.

31. Бендерин В.В. Метаболический синдром и медико–социальные механизмы его ограничения в пожилом возрасте / В.В. Бендерин, Г.З. Танбаева // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – Т. 3. – № 3. – С. 69 – 71.

32. Большак Ю.В. Здоровье, долголетие и питьевая вода / Ю.В. Большак, С.В. Воронов, В.Я. Каганов // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 205 – 207.

33. Борисенко А.В. Комбінований індекс оцінки гігієни порожнини рота у пацієнтів літнього віку з імплантатами / А.В. Борисенко, В.Г. Столяр // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 2. – С. 192 – 198.

34. Борисенко А.В. Особливості мікрофлори залежно від рівня гігієни порожнини рота на етапах імплантації в осіб похилого віку / А.В. Борисенко, В.Г. Столяр // Укр. стоматологіч. альманах. – 2014. – № 3. – С. 80 – 85.

35. Бурчинський С.Г. Можливості покращення інформаційного забезпечення фахівців геронтологічного профілю / С.Г. Бурчинський, С.А. Михальський, Н.О. Мовчун // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. – С. 231 – 241.

36. Бурчинский С.Г. Проблемы старения и старости в жизни и творчестве Н.М. Амосова / С.Г. Бурчинский // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – С. 335 – 339.

37. Бутіна Л.І. Профілактика порушень у менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи / Л.І. Бутіна // Медико–соц. пробл. сім’ї. – 2013. – № 4. – С. 50 – 54.

38. Вайсерман А.М. Найди свой рецепт молодости / А.М. Вайсерман // Твое здоровье. – 2012 (октябрь). – С. 68 – 70.

39. Василевицька Н.П. Вирішальна роль медичних оглядів у гарантуванні безпеки руху поїздів та професійного довголіття залізничників / Н.П. Василевицька // Медицина транспорту України. – 2015. – № 3 – 4. – С. 60 – 64.

40. Васьків Л.Я. Паліативне лікування як альтернатива евтаназії: персоналі стичний підхід / Л.Я. Васьків // П’ятий Нац. конгр. з біоетики з міжнар. участю (Київ, 23 – 25 вересня 2013 р.). – К., 2013. – С. 57.

41. Ватутин Н.Т. Внезапная сердечная смерть: эпидемиология, патофизиология, факторы риска, медикаментозная профилактика / Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко, Ю.П. Гриценко // Практична ангіологія. – 2014. – № 2 (65). – С. 5 – 9.

42. Величко Н.М. Волонтерство як ефективна форма надання догляду паліативним хворим / Н.М. Величко, О.О. Вольф // Мат. II Всеукр. наук.–практ. конф. «Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: фармацевтичні та медико–юридичні аспекти» (20–21 листопада 2013 р.). – 2013. – С.

43. Величко Н.М. Міжнародна навчальна програма з розробки планування та реалізації політики в галузі старіння населення в Україні (Київ, 21–25 жовтня 2013 р.) // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2013. – № 2 (вересень–жовтень).

44. Величко Н.М. Надання паліативної допомоги в Україні та професійне вигорання медичного персоналу / Н.М. Величко, В.В. Чайковська, О.О. Вольф // Соціальна політика щодо тяжкохворих (невиліковних). Мат. ІІ щоріч. наук.–практ. конф. (Київ, 27 березня 2013 р.). – К.: Ун–т «Україна», 2013. – С. 16 – 19.

45. Взаимосвязь смертности от всех причин и сердечно–сосудистой смертности с артериальной гипертензией: метаанализ // Артериальная гипертензия. – 2014. 2 (34). – С. 72.

46. Високоефективні раси дріжджів і молочнокислих бактерій для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв / В.Л. Прибильский, Н.К. Коваленко, В.С. Підгорський та ін. [Ю.Г. Григоров, О.О. Цед] // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 229 – 233.

47. Від здорового способу життя – до активного довголіття // Ліки України. – 2013. – № 8 (174). – С. 16 – 17.

48. Віленський Ю. Професор Микита Борисович Маньковський: продовження життя в дзеркалі його наукової школи / Ю. Віленський // Мистецтво лікування. – 2014. – № 9 – 10 (115–116). – С. 57 – 58.

49. Влияние геродиетического мясного паштета на метаболические показатели у пожилых людей: роль витамина В12 / Ю.В. Гавалко, Л.В. Пешук, Л.Л. Синеок и др. [М.С. Романенко, А.И. Гашук] // Успехи геронтологии. – 2015. – № 3. – С. 571 – 578.

50. Возраст 60+: болезни или активное долголетие? Международному дню пожилых людей посвящается / В.В. Чайковская, О.Н. Барна, И.Н. Сорока и др. // Здоров’я України. – 2013. – № 5 (30). – С. 22 – 23.

51. Возрастные аспекты частоты ожирения среди жителей крупного промышленного города – пациентов поликлинического эндокринологического учреждения / Е.В. Мисюра, Н.А. Кравчун, М.А. Балюк и др. // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 27–28 листопада 2014 р.). – Х., 2014. – С. 55 – 56.

52. Возрастные особенности пищевых привычек у людей с метаболическим синдромом / Л.Л. Синеок, Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Н.А. Мельничук и др. // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 27–28 листопада 2014 р.). – Х., 2014. – С. 80 – 81.

53. Войтенко В.П. Вікова смертність жителів України, ранній розвиток яких припав на період Голодомору 1932–1933 рр. / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, О.М. Вайсерман // Голод в Україні у першій половині XX століття: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947): Мат. Міжнар. наук. конф. (Київ, 20–21 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 227 – 232.

54. Войтенко В.П. Новый метод оценки максимальной продолжительности жизни, основанный на законе Гомперца / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 1. – С. 106 – 113.

55. Войтенко В.П. Оценка темпа старения на основе закона смертности Гомпертца: анализ и новый подход / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 100 – 101.

56. Войтенко В.П. Продолжительность жизни в странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения (медико–демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 1. – С. 88 – 100.

57. Войтенко В.П. Україна в європейському контексті: кластерна модель смертності від головних причин / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 1. – С. 85 – 95.

58. Войтенко Л.П. Модифікація експериментальної ротенонової моделі хвороби Паркінсона / Л.П. Войтенко, О.Г. Ніконенко // Фізіологіч. журнал. – 2015. – Т. 61. – № 1. – С. 83 – 90.

59. Войханская Т.Г. Качество жизни, когнитивные функции и уровень депрессии у больных с цереброваскулярной патологией / Т.Г. Войханская, Е.А. Мозгова, Т.В. Осмоловская // Міжнар. мед. журнал. – 2011. – Т. 17. – № 1 (65). – С. 8 – 12.

60. Вопросы организации паллиативной помощи в Украине / В.В. Чайковская, Н.Н. Величко, Н. Хаджинова // Мат. Междунар. науч.–практ. конф. «Медико–социальные аспекты активного долголетия». – Алматы, 2012. – С. 66 – 69.

61. Воробьева О.А. Состояние качества жизни у больных старших возрастных групп со стабильной стенокардией напряжения ІІ–ІІІ функционального класса: взаимосвязь с клиническими особенностями заболевания / О.А. Воробьева // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 1. – С. 98 – 102.

62. Вплив геродієтичного м’ясного паштету на показники ліпідного обміну у людей літнього віку / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко та ін. // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Мат. VIII Міжнар. міждисциплінар. наук.–практ. конф. (Ужгород, 17 – 18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 51 – 52.

63. Гавалко Ю.В. Застосування продуктів бджільництва в геродієтетиці / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко // Пробл. харчування. – 2015. – № 1 (42). – С. 55 – 60.

64. Гавалко Ю.В. Молочные продукты: фактор риска или способ предупреждения сердечно–сосудистых заболеваний? / Ю.В. Гавалко // Пробл. харчування. – 2014. – № 2 (41). – С. 39 – 46.

65. Галіяш Н.Б. Характеристика основних соціальних проблем людей похилого віку / Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2012. – № 1. – С. 17 – 19.

66. Герлант Утта. Эвтаназия – преступление национал–социалистов / Ута Герлант // Вестн. Ассоц. психиатров Украины. – 2013. 2. – С. 22 – 27.

67. Гойда Н.Г. Соціально–медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я / Н.Г. Гойда, Ю.І. Губський, А.В. Царенко // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 2 (2). – С. 23 – 30.

68. Голова Н.І. Забезпечення сприятливої адаптації осіб похилого віку до нових умов соціалізації / Н.І. Голова // Зб. наук. пр. Хмельницького ін–ту соц. технологій ун–ту «Україна». – 2011. – № 4. – С. 19 – 22.

69. Головач І.Ю. Оцінка якості життя, тривожності й депресії у пацієнтів із ревматичним артритом / І.Ю. Головач, О.М. Авраменко, Л.І. Курінна // Укр. ревматол. журнал. – 2014. – № 1 (55). – С. 23 – 28.

70. Голоденко О.Н. Психосоциальная реабилитация больных с депрессией позднего возраста / О.Н. Голоденко, Т.Л. Ряполова // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2011. – № 2 (27). – С. 74 – 81.

71. Гощинський В.Б. Вимоги до клінічного консультування літніх людей на етапі первинної медико–санітарної допомоги / В.Б. Гощинський, Н.Б. Галіяш, В.М. Творко // Медсестринство. – 2011. – № 4. – С. 11 – 13.

72. Григорова И.А. Сосудистая деменция: от медицинской к социальной проблеме / И.А. Григорова // Здоровя України. – 2015. – № 4 (35). – С. 37 – 38.

73. Григорьян М.Ф. Влияние темпов старения на показатели качества жизни лиц старшего возраста в городе и селе / М.Ф. Григорьян: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 101 – 102.

74. Гріненко Ю.О. Медико-економічний аналіз структури витрат на лікарські засоби для хворих старечого віку в лікувальних закладах ветеранів війни / Ю.О. Гріненко, В.В. Безруков, Л.П. Купраш // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2011. – № 1. – С. 124 – 126.

75. Грубляк В.Т. Психологічні особливості самотності в похилому віці / В.Т. Грубляк, В.В. Грубляк // Пробл. сучасної психології. – 2011. – Вип.. 14. – С. 144 – 154.

76. Губський Ю.І. Інституціональні питання стану та перспектив надання паліативної медичної допомоги в Україні: соціальні, медико–правові та клініко–фармацевтичні аспекти / Ю.І. Губський // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 20 – 26.

77. Губський Ю.І. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти / Ю.І. Губський, Н.Г. Гойда, А.В. Царенко // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 68 – 74.

78. Гударенко О.С. Стан надання стаціонарзамінюючої медичної допомоги населенню похилого віку в умовах великого міста / О.С. Гударенко, В.В. Чайковська // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 3. – С. 84 – 87.

79. Даленов Е.Д. Медико–организационные основы профилактики преждевременного старения и увеличения продолжительности жизни / Е.Д. Даленов, А.А. Абдулдаева, Г.Н. Досжанова // Мат. I Евразийского съезда геронтологов. – 2015. – С. 240 – 249.

80. Дефіцит вітаміну В12 і раціон харчування у людей літнього і старечого віку / Ю.В. Гавалко, Л.В. Пешук, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Н.С. Наумчук, Л.М. Жевага // Пробл. харчування. – 2015. – № 2 (43). – С. 12 – 18.

81. Децик О.З. Значення загальної практики / сімейної медицини в системі паліативної допомоги України / О.З. Децик, Ж.М. Золотарьова // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 18–19 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 36 – 37.

82. Децик О.З. Організаційна технологія протидії та подолання професійного вигорання медичних працівників сфери паліативної допомоги / О.З. Децик, Ж.М. Золотарьова // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 2 (2). – С. 93 – 97.

83. Диетическая профилактика функциональных запоров и риска развития колоректального рака / Ж.Ж. Баймухамбетов, Д.С. Сексенбаев, Р.Т. Тажимурадов, Б.О. Аширов // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.–практ. конф. (Харків, 11 – 12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид–во «ЕСЕН», 2013. – С. 17 – 18.

84. Діхтяр А.Ю. Медико-соціальні чинники ризику розвитку порушень психічного здоров’я серед населення похилого та старечого віку / А.Ю. Діхтяр, В.І. Клименко: 71 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю. присвяч. дню науки “Сучасні аспекти медицини і фармації – 2011”. Тез. доп. (Запоріжжя, 12-13 травня 2011 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2011. – Вип. ХХІV. – № 2 (дод.). – С. 124 – 125.

85. Діхтяр А.Ю. Медичне обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки: організація та задоволеність / А.Ю. Діхтяр // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 1 (74). – С. 51 – 53.

86. Дорогой А.П. Динаміка смертності і тривалість життя населення України при розладах психіки та поведінки / А.П. Дорогой // Therapia. – 2015. – № 11 (103). – С. 35 – 36.

87. Дроненко В.Г. Хоспіс та етичні аспекти евтаназії / В.Г. Дроненко // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 20. – С. 171 – 174.

88. Дудина Ж.Г. Актуальность паллиативного лечения у пациентов, страдающих деменцией / Ж.Г. Дудина // Арх. психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 88.

89. Дудина Ж.Г. Особливості ситуації щодо розповсюдженості та захворюваності на деменцію в Україні в 2011 році / Ж.Г. Дудина // Вісн. психіатрії та психофармакології. – 2012. – № 1. – С. 101 – 107.

90. Дудник С. Прискорене старіння або активне довголіття – варто зробити правильний вибір / С. Дудник // Ваше здоров’я. – 2015. – № 29 – 30. – С. 6 – 7.

91. Егорова Л.В. Проблемы и перспективы медико–социальной реабилитации в условиях территориального центра социального обслуживания в Украине / Л.В. Егорова, H.H. Величко // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3–4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 90 – 91.

92. Егорова М.С. Международный Байкальский семинар «Инновации в неврологии и нейрохирургии», 26–30 июля 2015г., Улан–Удэ (Бурятия) / М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – Т. 3. – № 3. – С. 79 – 81.

93. Есть ли альтернатива старению? (интервью с А.А. Шандра) // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 1 – 2 (442 – 443). – С. 12 – 13.

94. Етична дилема: медична допомога чи евтаназія? / К.А. Іванова, А.П. Лантух, М,С. Мирошниченко, Г.О. Хіріна // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Мат. IV наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 жовтня 2011 р.). – Х., 2011. – С. 152 – 153.

95. Жанабекова Ж.Ж. Стереотипы старости: позитивный и негативный / Ж.Ж. Жанабекова // Мат. I Евразийского съезда геронтологов. – 2015. – С. 277 – 280.

96. Жити гідно до остатньої хвилини: чи зуміємо так в Україні // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 17 – 19.

97. Журавська В.Г. Основні важливі аспекти щодо організації в Україні паліативної допомоги на дому / В.Г. Журавська, І.О. Морозова // Соціальна політика щодо тяжкохворих (невиліковних). Мат. ІІ щоріч. наук.–практ. конф. (Київ, 27 березня 2013 р.). – К.: Ун–т «Україна», 2013. – С. 42 – 49.

98. Забуга О.Г. Ассоциация развития возрастной патологии с неполноценным питанием в раннем онтогенезе: эпидемиологические аспекты (обзор литературы) / О.Г. Забуга, А.М. Вайсерман, Н.Г. Ахаладзе // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – 1. – С. 95 – 115.

99. Забуга О.Г. Лабораторія епігенетики ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: досягнення і перспективи / О.Г. Забуга, О.М. Вайсерман // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2015. – № 1 (січень–лютий). – С. 5 – 6.

100. Заздравнов А.А. Гіпертонічна хвороба в пацієнтів похилого віку: акцент на соціальні аспекти / А.А. Заздравнов // Серце і судини. – 2015. – № 4 (52). – С. 109 – 112.

101. Зарецкий М.М. Естественная неизбежность / М.М. Зарецкий // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 10 (461). – С.26 – 28.

102. Застосування в фітотерапії синюхи блакитної / О.О. Пащенко, Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок та ін. // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Мат. VIII Міжнар. міждисциплінар. наук.–практ. конф. (Ужгород, 17 – 18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 193 – 195.

103. Збалансоване харчування – основа геродієтетики / О.П. Чагаровський, Г.В. Дідух, Н.А. Дідух // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 133 – 139.

104. Значение особенностей питания пожилых людей с метаболическим синдромом в развитии нарушений углеводного обмена / Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко и др. [В.П. Чижова, В.А. Ищук]: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 58.

105. Зозуля В.В. Прогнозування вартості медикаментозної допомоги хворим літнього віку на стаціонарному етапі лікування / В.В. Зозуля // Лік. справа. – 2013. – № 3. – С. 106 – 109.

106. Золотарьова Ж.М. Вплив синдрому емоційного вигорання на якість кадрових ресурсів системи паліативної і хоспісної допомоги / Ж.М. Золотарьова // Арх. клін. медицини. – 2012. – № 2. – С. 124 – 127.

107. Информационная поддержка пенсионеров и членов их семей (международные сравнения) / В.В. Чайковская, Л.А. Стаднюк, Т.И. Вялых и др. [Л.В. Егорова, Н.Н. Величко, А.К. Ешманова, С.Б. Калмаханов]: Междунар. конгр. «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе» (Санкт-Петербург, 23-26 апреля 2014 г.) // Старшее поколение. Сб. мат. междунар. форума. – СПб, 2014. – С. 115 – 116.

108. Исследования биомаркеров старения лиц от 45 до 75 лет / Н.И. Фадеева, Е.А. Турова, Е.А. Теняева, А.В. Головач // Мат. I Евразийского съезда геронтологов. – 2015. – С. 52 – 57.

109. Іванах Н.М. Подолання страху перед смертельною хворобою / Н.М. Іванах // Медсестринство. – 2011. 1. – С. 22 – 26.

110. Іжицька Н.В. Принципи раціонального харчування у комплексі реабілітаційних заходів попередження передчасного старіння / Н.В. Іжицька, Л.М. Величко, О.В. Заремба–Федчишин: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 102 – 103.

111. КАБІНЕТ ЛЮДИНИ ЛІТНЬОГО ВІКУ – практичний крок до здорової старості // Ліки України. – 2013. – № 1. – С. 102 – 103.

112. Кананович Т.Н. Дифференцированный подход к выбору средств и методов индивидуальной гигиены полости рта у лиц пожилого возраста / Т.Н. Кананович // Современная стоматология. – 2013. – № 2. – С. 9 – 12.

113. Канатникова Ю.А. Трудовой потенциал пожилых людей в современных условиях демографического старения / Ю.А. Канатникова // Мат. Междунар. науч.-практ. конф. «Состояние, проблемы и перспективы усовершенствования экономики Украины» (Ужгород, 2 – 3 октября 2015 г.). – Ужгород, 2015.

114. Канатнікова Ю.О. Аналіз впливу факторів ризику на смертність від неінфекційних хвороб / Ю.О. Канатнікова //Мат. наук.-практ. конф. «Хронічні неінфекційні захворювання:заходи профілактики і боротьби з ускладненнями (Харків, 5 листопада 2015 р.). – Х., 2015.

115. Канатнікова Ю.О. Демографічне старіння суспільства та ринок праці в Україні / Ю.О. Канатнікова // Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток» (Одеса, 16 – 17 жовтня 2015 р.). – О., 2015.

116. Канатнікова Ю.О. Демографічні аспекти надання довготривалої медико–соціальної допомоги літнім людям в Україні / Ю.О. Канатнікова, Н.А. Фойгт // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 28 – 29.

117. Канатнікова Ю.О. Здоров’я в похилому віці в Україні та країнах Євросоюзу як індикатор ефективності політики здорового старіння / Ю.О. Канатнікова // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Суспільство і медицина: діалог в умовах євроінтеграції» (Полтава, 1 – 2 жовтня 2015 р.). – Полтава, 2015.

118. Карагодіна О.Г. Соціальна значущість депресивних розладів (аналітичний огляд літератури) / О.Г. Карагодіна // Вестн. Ассоц. психиатров Украины. – 2013. – № 3. – С. 5 – 9.

119. Карпенко П.О. Дослідження харчової поведінки в комплексі оптимізації харчування / П.О. Карпенко, Н.О. Мельничук // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.-практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90-летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 26-27 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 3031.

120. Карпінська О.М. Акмеологічні ресурси особистості похилого віку (теоретичний огляд) / О.М. Карпінська // Вісн. Одеськ. нац. ун–ту. Серія «Психологія». – 2013. – Т. 18. – Вип. 22 (2). – С. 51 – 58.

121. Качан Е.Ю. Преодоление субъективных причин недостаточной физической активности в группе людей пожилого возраста как способ повышения качества жизни / Е.Ю. Качан, К.О. Ивко, И.В. Колесников: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 33.

122. Кірик Т.В. Лікар за покликанням: ставлення до пацієнтів похилого віку / Т.В. Кірик, І.К. Шевчук // Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 21 – 22 листопада 2012 р.). – К.: «Геопринт», 2012. – С. 31 – 32.

123. Клименко В.І. Вплив чинників середовища на виникнення та перебіг психічних порушень серед населення похилого та старечого віку / В.І. Клименко, А.Ю. Діхтяр // Запорожский мед. журнал. – 2012. – № 1 (70). – С. 17 – 19.

124. Клименко В.І. Кадровий потенціал організації медичного обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки в умовах перехідного періоду реформування загальної системи охорони здоров’я / В.І. Клименко // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С. 158 – 161.

125. Клименко В.І. Концептуальні напрямки оптимізації психіатричної допомоги населенню похилого та старечого віку / В.І. Клименко, А.Ю. Діхтяр // Запорожский мед. журнал. – 2013. – № 1. – С. 32 – 34.

126. Князевич В.М. Стан, проблеми і перспективи впровадження «Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року» / В.М. Князевич, А.В. Царенко, І.В. Яковенко // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 62 – 67.

127. Коваленко В.М. Хвороби системи кровообігу у структурі смертності населення України: міфи і реальність / В.М. Коваленко, А.П. Дорогой, Ю.М. Сіренко: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18–20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 22 – 29.

128. Коваленко О.Г. Вплив умов життя на психологію осіб похилого віку / О.Г. Коваленко: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 104 – 105.

129. Коваленко О.Г. Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку / О.Г. Коваленко // Вісн. Одеськ. нац. ун–ту. Серія «Психологія». – 2013. – Т. 18. – Вип. 22 (2). – С. 80 – 88.

130. Коваленко–Кобилянська І.Г. Психологічні чинники ставлення літньої людини до смерті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. психол. н.: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / І.Г. Коваленко–Кобилянська. – К., 2012. – 19 с.

131. Коваль Т.В. Старість та ставлення до неї у соціальному досвіді Китаю та Японії: соціально–філософський та історико–культорологічний аналіз / Т.В. Коваль // Гілея. – 2011. – Вип. 43.

132. Ковальчук А.Ю. Характеристика соціально–демографічної ситуації та соціально значущих захворювань в Україні / А.Ю. Ковальчук // Укр. мед. часопис. – 2014. – № 1 (99). – С. 29 – 33.

133. Козар–Гуріна О.М. Аналіз демографічних даних та скарг хворих на цервікогенну вертебробазилярну недостатність мозкового кровообігу на ранній стадії захворювання / О.М. Козар–Гуріна // Міжнар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 105 – 112.

134. Колесник М. Паллиативная и хосписная помощь в Украине: составляющие и пути развития / М. Колесник // Укр. мед. часопис. – 2014. – № 5 (103). – С. 31 – 33.

135. Колінковський О.М. Надсмертність і проблема духовності в Україні / О.М. Колінковський // П’ятий Нац. конгр. з біоетики з міжнар. участю (Київ, 23 – 25 вересня 2013 р.). – К., 2013. – С. 88.

136. Коркушко О.В. Дмитрий Федорович Чеботарёв: война и мир в судьбе одного учёного / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.И. Савченко // Серцева недостатність. – 2013. – № 2. – С. 109 – 114.

137. Коркушко О.В. К 105-й годовщине со дня рождения академика Дмитрия Федоровича Чеботарева / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 3 – 4. – С. 5 – 21.

138. Коршунова Г.Ф. До питання вдосконалення харчування людей похилого віку / Г.Ф. Коршунова, М.В. Іваненко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2012. – Вип. 29. – Т. ІІ. – С. 232 – 237.

139. Косілова С.Е. До питання покращення якості життя у жінок у клімактеричному періоді / С.Е. Косілова // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 2. – С. 63 – 65.

140. Кошель Н.М. Основные подходы в медико–биологической статистике: [лекция] / Н.М. Кошель // Научн.–практ. конф. и школа с междунар. участием «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16–17 мая 2013 г.).

141. Кошель Н.М. Україна в Європейському контексті: смертність від пов’язаної з віком патології / Н.М. Кошель, А.В. Писарук, В.П. Войтенко // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 43 – 44.

142. Крайніков Е. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів / Е. Крайніков // Вісн. Київ. нац. ун–ту ім. Т. Шевченка. Психологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 45 – 49.

143. Красовський К.С. Аналіз феномену різкого зростання тривалості життя в місті Києві у 2008–2011 роках / К.С. Красовський, О.О. Стойка // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 4. – С. 10 – 17.

144. Кузнецова С.М. Социально-средовые и генетические механизмы формирования феномена долголетия на Кавказе / С.М. Кузнецова // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2014. – № 3 (23). – С. 83 – 89.

145. Кузовкова М.С. Психологічна адаптація людей похилого віку в умовах геріатричного центру / М.С. Кузовкова // Пробл. загальної та педагогіч. психології. Зб. наук. пр. ін–ту психології ім. Г.С. Костюка. – 2010. – Т. ХІІ. – Ч. 1. – С. 295 – 305.

146. Купраш Л.П. Фармакоекономічне дослідження антигіпертензивної терапії в геріатрії / Л.П. Купраш, В.В. Зозуля // Людина та ліки – Україна. V Нац. конгр: Тез. доп. (Київ, 20–22 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 73.

147. Лашкул З.В. Влияние форм и методов профилактики на заболеваемость и смертность населения от социально–значимых заболеваний в годы становления советской власти (19171940 гг.) / З.В. Лашкул // Сучасні мед. технології. – 2014. – № 1 (21). – С. 103 – 107.

148. Левчук Н.М. Демографічні наслідки асоціальних явищ в Україні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. е. н.: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Н.М. Левчук. – К., 2012. – 36 с.

149. Лібанова Е. Гармонізація соціально–економічного розвитку із процесами старіння населення. Що здійснюється в Україні? / Е. Лібанова // Демографія та соц. економіка. – 2012. – № 2. – С.2 – 18.

150. Малик О.Р. Смертність унаслідок серцево–судинної патології, еволюція терміну смерть / О.Р. Малик // Практич. медицина. – 2012. – № 6. – С. 169 – 177.

151. Марараш Г.Г. Загальна характеристика реального способу життя в статево-віковому аспекті / Г.Г. Марараш, Н.Б. Лабанда: Мат. VIIІ Міжнар. медико-фармацевт. конф. студентів і молодих вчених (85-й щорічний наук. форум) (Чернівці, 29-30 березня 2011 р.) // Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 255 – 256.

152. Марута Н.А. Клинико–психопатологические корреляты суицидального поведения в структуре депрессивной патологии у больных болезнью Паркинсона / Н.А. Марута, Д.Ю. Сайко // Мед. психология. – 2012. – № 4. – С. 60 – 63. Оттиск № 8972

153. Марута Н.А. Клинические и патопсихологические предикторы суицидального риска у больных депрессиями пожилого возраста / Н.А. Марута, И.А. Явдак, Е.С. Череднякова // Сучасні методи діагностики і лікування психічних і соматичних розладів психогенного походження (ХІV Платонівські читання): Мат. наук.–практ. конф. (Харків, 21–22 квітня 2011 року). – Х.: Клін. санаторій «Курорт Березовські мінеральні води», 2011. – С. 58 – 59.

154. Марута Н.О. Особливості потребово-емоційної сфери у хворих похилого віку на тривожно-депресивні розлади з суїцидальним ризиком / Н.О. Марута, І.О. Явдак, О.С. Череднякова // Укр. вісн. психоневрології. – 2011. – Т. 19. – Вип. 3 (68). – С. 50 – 53.

155. Марута Н.О. Патопсихологічні чинники та механізми формування психічних розладів при хворобі Паркінсона / Н.О. Марута, Д.Ю. Сайко // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 4 (73). – С. 48 – 52.

156. Марута Н.О. Суїцидальна поведінка у хворих на тривожні розлади (клініко–психопатологічна характеристика та принципи профілактики) / Н.О. Марута, Ю.В. Ніканорова // Укр. вісн. психоневрології. – 2014. – Т. 22. – Вип. 2 (79). – С. 10 – 15.

157. Матвієць Л.Г. Особливості психоемоційного стану літніх пацієнтів із соматичною патологією, які отримають медичну допомогу в амбулаторії загальної практики–сімейної медицини / Л.Г. Матвієць // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 408 – 413.

158. Матвієць Л.Г. Оцінювання нервово–психічного стану пацієнтів літнього та старечого віку за гендерною ознакою, у яких діагностовано гіпертонічну хворобу / Л.Г. Матвієць // Сімейна медицина. – 2014. – № 1. – С. 146 – 149.

159. Медико–соціальна допомога населенню старшого віку України: аналіз ситуації і необхідність розробки стратегії попередження прискореного старіння / В.В. Чайковська, Н.А. Хаджинова, Т.І. Вялих, Н.М. Величко: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Мат. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 396 – 400.

160. Медико–соціальні проблеми становлення паліативної допомоги в Україні / Н.М. Величко, В.В. Чайковська, Т.І. В’ялих, О.О. Вольф // Мат. Всеукр. наук.–практ. конф. «Соціальна політика щодо невиліковних хворих» (Київ, 15–16 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 37 – 43.

161. Международные эксперты в помощь украинским женщинам элегантного возраста // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 7. – С. 66 – 67.

162. Мертва точка української геріатрії (інтерв’ю з О.А. Поляковим, В.В. Чайковською) // Ваше здоров’я. – 2013. – № 45 – 46 (1224 – 1225). – С. 16 – 17.

163. Место паллиативной помощи в обслуживании постинсультных и постинфарктных больных старшего возраста / Т.И. Вялых, В.В. Чайковская, Н.Н. Величко и др. [Е.И. Коньшина, Л.В. Егорова] // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 264 – 267.

164. Механизмы феномена долголетия в Азербайджане / В.В. Безруков, С.М. Кузнецова, Н.М. Камилова, Р. Алиев // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – Т. 3. – № 3. – С. 72 – 78.

165. Мєхова Л.В. Вплив факторів сезонної та соціальної природи у ранньому онтогенезі на схильність населення України до залежних від віку захворювань: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 «Нормальна фізіологія» / Л.В. Мєхова. – К., 2011. – 23 с.

166. Мишаківська О. Світова практика надання допомоги хворим на деменцію, паліативна допомога (огляд літератури) / О. Мишаківська // Вестн. Ассоц. психиатров Украины. – 2014. – № 2 – 3. – С. 44 – 50.

167. Мишаківська О.М. Приклади надання допомоги у розвинутих країнах для організації поза лікарняної допомоги хворим на деменцію в Україні / О.М. Мишаківська // Арх. психіатрії. – 2015. – № 1. – С. 31 – 35.

168. Мищаківська О. Світова практика надання допомоги хворим на деменцію, паліативна допомога (огляд літератури) / О. Мищаківська // Архів психіатрії. – 2013. – № 4. – С. 42 – 46.

169. Мовчун Н.А. Помощь на дому людям пожилого возраста: формы и методы (аналитический обзор) / Н.А. Мовчун, В.В. Чайковская, А.К. Ешманова // Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2015. – № 1 – 2. – С. 35 – 40.

170. Можливості поліпшення якості життя після інсульту / М.Ю. Купновицька–Сабадаш, В.А. Гриб, Р.Д. Герасимчук та ін. // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 8 (70). – С. 41 – 46.

171. Московко С.П. Національні клінічні настанови щодо лікування хвороби Паркінсона: принципи, завдання, структура / С.П. Московко // Нейро NEWS. – 2012. – № 2/1. – С. 4 – 7.

172. Направления реализации в Украине Мадридского международного плана действий по вопросам старения / В.В. Чайковская, Л.А. Стаднюк, Л.В. Егорова и др. [Т.И. Вялых, Н.Н. Величко] // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 252 – 253.

173. Немет Ф. Приблизна оцінка стану харчування осіб похилого віку в Пряшівському регіоні / Ф. Немет // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія “Медицина”. – 2011. – Вип. 2 (41). – С. 324 – 329.

174. О проблемах старения в работах И.И. Мечникова / Подгот. Л.С. Семенова // Сучасна гастроентерологія. – 2015. – № 5 (85). – С. 127 – 128.

175. Обоснование оптимальной формы предоставления медицинской помощи людям пожилого возраста в Украине / Л.В. Егорова, В.В. Чайковская, Н.Н. Величко и др. [Т.И. Вялых, Е.И. Коньшина] // Актуал. пробл. теоретич. и клин. медицины. – 2014. – № 3 – 4 (6 – 7). – С. 45 – 48.

176. Олесь О.В. Проблемы пенсионного и социального обеспечения в Украине: альтернативный подход к организации жизненного цикла трудовых ресурсов / О.В. Олесь // Пробл. інновац.–інвестиц. розвитку. – 2013. – № 5. – С. 64 – 71.

177. Оптимізація надання медичної допомоги в умовах відділення медико-соціальної реабілітації територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів / Л.В. Єгорова, Т.І. Вялих, О.І. Коньшина // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 254 – 261.

178. Основні причини високого рівня смертності в Україні (Продовження. Поч. у № 1 – 2 (351 – 352), 2011) // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 3 (353). – С. 22 – 26.

179. Основні причини високого рівня смертності в Україні // Новости медицины и фармацации.– 2011. – № 1 – 2 (351 – 352). – С. 16 – 19.

180. Основные подходы антиэйджинг медицины / О.Н. Барна, А.Я. Базилевич, О.И. Гетьман, Я.В. Корост // Ліки України плюс. – 2014. – № 1 (18). – С. 10 – 13.

181. Особливості харчування людей похилого віку / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, І.В. Якубовська, Ю.Г. Бурмак // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 3. – С. 29 – 33.

182. Оцінка якості життя хворих з хронічною серцевою недостатністю залежно від показників клініко-інструментальних досліджень, особливостей фармакотерапії, фізичної активності і наявності ознак депресії за даними стандартизованого анкетування / О.О. Луцак, А.В. Ляшенко, Г.В. Пономарьова, Л.Г. Воронков // Кровообіг та гемостаз.– 2011. – № 1 – 2. – С. 64 – 68.

183. Перевязкина М.В. Эвтаназия: ЗА и ПРОТИВ? / М.В. Перевязкина // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 7 (538). – С. 24 – 25.

184. Передчасна смертність чоловіків працездатного віку Львівської області від хвороб системи кровообігу / Г.О. Слабкий, Ю.Б. Ященко, О.М. Орда та ін. // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 1. – С. 5 – 9.

185. Пиріг Л.А. Соціальні та соціально–психологічні передумови способу життя у досягненні активного довголіття / Л.А. Пиріг: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 107.

186. Писарук А.В. Закон смертности Гомпертца: теория и практические приложения: [лекция] / А.В. Писарук // Научн.–практ. конф. и школа с междунар. участием «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16–17 мая 2013 г.).

187. Писарук А.В. Оценка темпа старения на основе закона смертности Гомпертца: критический анализ и новый подход / А.В. Писарук // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – 2. – С. 202 – 210.

188. Писарук А.В. Смертність від серцево-судинних захворювань і спосіб життя в країнах Європи (медико-демографічне дослідження) / А.В. Писарук, Н.М. Кошель, В.П. Войтенко // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2. – С. 43 – 51.

189. Писарук А.В. Смертность пожилых людей, родившихся в эпоху социально–демографических катастроф начала XX века в Украине / А.В. Писарук, А.Г. Рогожин, В.П. Войтенко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 2. – С. 211 – 220.

190. Питание как фактор, способствующий развитию нарушенной толерантности к глюкозе при метаболическом синдроме в пожилом возрасте / Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко, В.А. Ищук, Н.А. Мельничук, Л.М. Жевага // Практикуючий лікар. – 2013. – № 3 (дод.). – С. 47.

191. Питание людей пожилого возраста с точки зрения доказательной медицины / О.В. Швец, В.В. Сластин, А.А. Мартынчук // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 117 – 127.

192. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації лікарів та медичних сестер з питань паліативної допомоги хворим похилого віку / Л.В. Єгорова, В.В. Чайковська, Н.М. Величко, Т.І. Вялих // Мат. VI конгресу Південно-Східно Європейського мед. форума Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) (Одеса, 9 – 12 вересня 2015 р.). – О., 2015. – С. 429.

193. Пінчук І.Я. Міжнародний досвід надання паліативної допомоги хворим на тяжку деменцію / І.Я. Пінчук, Ж.Г. Дудіна, Н.М. Ступанова // Арх. психіатрії. – 2014. – № 2. – С. 89 – 95.

194. Пінчук І.Я. Нейропсихіатричний опитувальник як валідний інструмент оцінювання психопатологічних порушень при деменціях та інших органічних ураженнях мозку / І.Я. Пінчук, О.А. Левада, Н.В. Чередніченко // НейроNEWS. – 2015. – № 2/2. – С. 48 – 53.

195. Пінчук І.Я. Проблема депресії в аспекті охорони психічного здоров’я осіб похилого віку / І.Я. Пінчук, О.О. Хаустова // Вестн. Ассоц. психиатров Украины. – 2013. – № 3. – С. 38 – 42.

196. Планирование стратегий по борьбе с деменцией в общественном здравоохранении нужно начинать уже сейчас [редакционная статья] // The Lancet Neurology. – 2012. – № 8. – С. 2 – 3.

197. Повозрастная смертность в когортах жителей Украины, раннее развитие которых проходило в период Голодомора / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, О.Г. Забуга, А.М. Вайсерман // Журн. НАМН України. – 2012. – Т. 18. – № 1. – С. 110 – 114.

198. Повозрастная смертность людей, переживших в детстве Голодомор 1932–33 гг. в разных регионах Украины / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, А.М. Вайсерман, Л.В. Мехова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 86 – 94.

199. Позднякова Н.М. Преждевременное старение в контексте обеспечения безопасности жизнедеятельности человека / Н.М. Позднякова, К.И. Прощаев, Т.В. Павлова, В.В. Башук: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Мат. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 401 – 407.

200. Поліщук М.Є. Зменшення смертності серед населення України у 2008 – 2012 рр. / М.Є. Поліщук, К.С. Красовський, Т.І. Андрєєва // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19. – № 1. – С. 90 – 94.

201. Поляков A.A. Функциональный возраст и работоспособность человека в зависимости от вида труда и образа жизни / A.A. Поляков, Е.С. Томаревская // Журн. Казахстанско–Российского мед. ун–та: Актуал. пробл. теоретич. и клин. медицины. – 2013. – № 3 – 4. – С. 21 – 22.

202. Поляков А.А. Индекс массы тела и функциональная активность людей старческого возраста / А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // Успехи геронтологии. – 2011. – Т. 24. – № 1. – С. 69 – 73.

203. Поляков А.А. Понятия нормы здоровья и работоспособности у человека в различные периоды жизни / А.А. Поляков, И.М. Трахтенберг // Реструктуризация человеческих ресурсов на евразийском пространстве: современные тенденции: сб. науч. статей. – Саратов: Поволжский ин–т управления им. П.А. Столыпина, 2014. – С. 129 – 137.

204. Поляков А.А. Работоспособность, функциональный возраст и образ жизни / А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // I Междунар. форум «Активное долголетие» (Алматы, Казахстан, 3–4 июня 2013 г.). Сб. мат. – Алматы: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2013. – С. 33.

205. Поляков А.А. Роль обучения и переобучения в поддержании работоспособности лиц старшего возраста / А.А. Поляков: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 52.

206. Поляков О. А. На віковій межі / О.А. Поляков // Вісн. пенсійного фонду України. – 2012. – № 10 (124). – С. 36 – 38.

207. Поляков О.А. Геронтотехнологічні перспективи покращення життя в осіб похилого віку в Україні / О.А. Поляков // II Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 97.

208. Поляков О.А. Залишкова працездатність осіб пенсійного віку / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 51.

209. Поляков О.А. Залишкова працездатність та темп функціонального старіння в осіб віком понад 60 років / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // Наука і практика. – 2015. – № 1. – С. 6 – 13.

210. Попович А.М. Потреби людей похилого віку та планування соціальних послуг / А.М. Попович, Р.І. Сопко // Наук. вісн. Ужгород. ун–ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 20. – С. 110 – 113.

211. Применение кисломолочного продукта «Лактогеровит» для коррекции нарушений метаболизма у пожилых людей / О.В. Коркушко, Ю.Г. Григоров, Н.К. Коваленко и др. [Т.М. Семесько, Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко] // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.–практ. конф. (Харків, 11 – 12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид–во «ЕСЕН», 2013. С. 136 – 138.

212. Проблемы медицинского страхования в Украине / Н.Н. Величко, Т.И. Вялых, Е.И. Коньшина // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 262 – 263.

213. Продолжительность жизни в странах Европы: влияние образа жизни (медико–демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – 3. – С. 297 – 305.

214. Продолжительность жизни в странах Европы: связь с загрязненностью атмосферного воздуха / А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова, В.П. Войтенко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 401 – 407.

215. Прокопенко H.A. Геронтотехнология как направление социальных инноваций / H.A. Прокопенко: 1 Междунар. научн.–практ. конф. «Фармакология, фармацевтическая технология и фармакотерапия в обеспечении активного долголетия» (Киев, 4–5 апреля 2013 г.) // Геронтологич. журн. им. В.Ф. Купревича. – 2013. – № 1 – 2 (4). – С. 36.

216. Прокопенко Н.А. Возрастно-половые особенности полиморбидности в пожилом возрасте / Н.А. Прокопенко // X науч.-практ. геронтолог. конф. «Пушковские чтения». Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии: болевые синдромы в гериатрической практике: сб. науч. работ. – СПб: изд-во «Альта-Астра», 2014. – С. 130 – 131.

217. Прокопенко Н.А. Дискриминация по возрасту как проблема биоэтики / Н.А. Прокопенко // Міжнар. конгр. з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики. – К., 2012. – С. 120.

218. Прокопенко Н.А. Основы оздоровительной физической культуры для людей пожилого возраста / Н.А. Прокопенко // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 79 – 80.

219. Прокопенко Н.А. Пенсионная реформа и потенциальная возможность занятости пожилого населения на Украине / Н.А. Прокопенко // Успехи геронтологии. – 2012. – Т. 25. – 2. – С. 343 – 350.

220. Прокопенко Н.А. Питание и здоровье работающих лиц старшего возраста (на примере Киева) / Н.А. Прокопенко, Т.М. Семесько // Довголіття та здоровя. – 2011. – № 4. – С. 55 – 60.

221. Прокопенко Н.А. Потребность пожилых людей в продолжении трудовой деятельности и возможность использования их труда (на примере Киева) / Н.А. Прокопенко // Междунар. форум «Старшее поколение» (Санкт–Петербург, 27–30 марта 2013 г.). – СПб: «ЭкспоФорум», 2013. – С. 106 – 107.

222. Прокопенко Н.А. Проблема профессиональной занятости пожилых людей (по данным лонгитудинального исследования 19992010 гг.) / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 2. – С. 221 – 230.

223. Прокопенко Н.А. Продуктивное участие пожилых людей в рынке труда как фактор успешного старения / Н.А. Прокопенко: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 108 – 109.

224. Прокопенко Н.А. Профессиональный потенциал людей старших возрастных групп: социально–демографический аспект / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – 4. – С. 449 – 457.

225. Прокопенко Н.А. Социальная адаптация в пенсионном периоде жизни: проблемы и условия / Н.А. Прокопенко // Междунар. конгр. «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе» (Санкт-Петербург, 23-26 апреля 2014 р.): мат. конгр. – СПб: ЗАО «ЭкспоФорум», 2014. – С. 105 – 106.

226. Прокопенко Н.А. Социально–гигиенические и психофизиологические детерминанты здоровья и средства реабилитации / Н.А. Прокопенко: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 53.

227. Прокопенко Н.А. Формирование состояния здоровья человека в пожилом возрасте под влиянием окружающей среды и условий жизнедеятельности / Н.А. Прокопенко // Журн. Казахстанско-Рос. мед. ун-та: Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. 2014. № 1. – С. 9 – 11.

228. Прокопенко Н.О. Біоетичний аспект зайнятості людей похилого віку / Н.О. Прокопенко // П’ятий Нац. конгр. з біоетики з міжнар. участю (Київ, 23 – 25 вересня 2013 р.). – К., 2013. – С. 70.

229. Прокопенко Н.О. Засоби фізичної культури для зміцнення здоров’я людей старших вікових груп / Н.О. Прокопенко // Сучасні оздоровчо–реабілітаційні технології. – 2013. – № 8. – С. 23 – 30.

230. Прокопенко Н.О. Медико-біологічне обґрунтування використання геоінформаційних технологій в системі охорони здоров’я / Н.О. Прокопенко, О.В. Прокопенко // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (десяті марзєєвські читання). Зб. тез доп. – К.: Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України, 2014. – Вип. 14. – С. 303 – 305.

231. Прокопенко Н.О. Професійна зайнятість людей старших вікових груп як фактор здорового способу життя / Н.О. Прокопенко // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровя України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 51.

232. Прокопенко Н.О. Професійна зайнятість людей старших вікових груп, як фактор успішного старіння / Н.О. Прокопенко // II Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоровя України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.,). – К., 2013. – С. 97 – 98.

233. Прокопенко Н.О. Старіння і вік-залежні захворювання: профілактика і лікування / Н.О. Прокопенко // Медик столиці. – 2015. – № 143. – С. 2.

234. Прокопенко Н.О. Фізіологічні та психофізіологічні обмеження продовження ефективної трудової діяльності людини у пенсійному віці / Н.О. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 4. – С. 401 – 409.

235. Прокопенко Н.О. Шляхи профілактики поліморбідності в похилому віці / Н.О. Прокопенко // X ювілейна південноукраїнська наук.-практ. конф. «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицина» (Одеса, 9 квітня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 113.

236. Профессиональное выгорание медицинского персонала в процессе становления паллиативной и хосписной помощи в Украине / Н.Н. Величко, В.В. Чайковская, Л.В. Егорова, Т.И. Вялых // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3–4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 38 – 39.

237. Профілактика та лікування ожиріння як основної складовой метаболічного синдрому у населення / В.Н. Корзун, С.Л. Гаркуша, М.В. Гайдук та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 408 – 419.

238. Психологические аспекты социальной работы с пожилыми людьми: Метод. пособие / Под. ред. В.В. Чайковской. К., 2011. – 114 с.

239. Психологічні особливості роботи з людьми похилого віку / О.М. Макаренко, М.О. Голубєва, Л.В. Степаненко, О.Г. Артюх // Арх. психіатрії. – 2012. – № 3. – С. 86 – 91.

240. Радиационное постарение // Чернобыль: последствия катастрофы для человека и природы. 3-е изд. (доп. и пер.) / А.В. Яблоков, В.Б. Нестеренко, А.В. Нестеренко, Н.Е. Преображенская. – К.: Уневерсариум, 2011. – С. 101 – 104.

241. Разработка организационных стандартов паллиативной и хосписной помощи людям преклонных лет в Украине / Н.М. Величко, В.В. Чайковская, Т.И. Вялых, Л.В. Егорова // Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2014. – № 3 – 4 (6 – 7). – С. 49 – 52.

242. Распространенность хронических неспецифических заболеваний у долгожителей / Р.Н. Юлдашев, Н.Д. Косимова, О.С. Салохиддинов и др. [Н.М. Ибрагимова, С.А. Китьян, А.У. Мирзаабдуллаходжиева, О.С. Юлдашева, С.Р. Ибрагимова, Х.Н. Нигматшаева] // Експерим. і клін. медицина. – 2014. – № 4. – С. 151 – 153.

243. Раціони геродієтичного призначення // Технологія харчових продуктів в функціонального призначення: монографія. За ред. М.І. Пересічного. – 2–е вид., переробл. та доповн. – К.: КНТЕУ, 2012. – С. 876 – 887.ISBN 978–966–629–532–6.

244. Регіональні особливості вікових, статевих і соціальних характеристик населення України / В.П. Войтенко, М.Г. Ахаладзе, А.В. Писарук та ін. [Н.М. Кошель, Л.В. Писарук] // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – 4. – С. 429 – 448.

245. Рингач Н.О. Нерівності впливу екологічних ризиків на здоров’я в різні вікові періоди / Н.О. Рингач // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 2 (26). – С. 7 – 12.

246. Роль багаторівневої геріатричної підготовки для системи паліативної допомоги в Україні / В.В. Чайковська, Л.А. Стаднюк, Т.В. Головня, П.Г. Волков // Мат. Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (Ірпінь, 26–27 вересня 2012 р.). – Ірпінь, 2012. – С. 66 – 67.

247. Роль питания в формировании здоровья работающих лиц старшего возраста (на примере Киева) / Н.А. Прокопенко, Т.М. Семесько, Л.Л. Синеок // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 208 – 209.

248. Роль фортифікованих продуктів у корекції вітамін-D-дефіцитних станів (огляд літератури та результати перших досліджень) / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, Л.Л. Синєок та ін. // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 3 (15). – С. 24 – 32.

249. Романенко М.С. Про структуру споживання продуктів харчування у Швейцарії та напрями її змін у 1990–2010 роках / М.С. Романенко, С.І. Романенко // Пробл. харчування. – 2013. – № 1. – С. 10 – 15.

250. Романенко М.С. Роль харчування у профілактиці та лікуванні метаболічного синдрому / М.С. Романенко, Т.М. Семесько: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Мат. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 414 – 421.

251. Романенко М.С. Стан харчування людей похилого віку з метаболічним синдромом та порушеною толерантністю до глюкози / М.С. Романенко, В.О. Іщук // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії» (Київ, 25 січня 2013 року). – К.: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 2013. – С. 50 – 51.

252. Романенко М.С. Харчування осіб літнього віку з метаболічним синдромом: видимі та приховані ризики / М.С. Романенко // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 3 – 4. – С. 112 – 117.

253. Романенко М.С. Харчування, метаболізм та біологічні ритми / М.С. Романенко // Пробл. харчування. – 2014. – № 2 (41). – С. 5 – 14.

254. Романів О.П. Суїцид: сучасні підходи до профілактики / О.П. Романів, О.О. Хаустова // Ліки України. – 2013. – № 1. – С. 89 – 94.

255. Сезонність народження хворих на остеопороз в Україні / В.В. Поворознюк, О.М. Вайсерман, Л.В. Мєхова та ін. [Вас.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович] // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 1. – С. 54 – 55.

256. Семесько Т.М. Особенности питания долгожителей Украины / Т.М. Семесько // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 140 – 147.

257. Семесько Т.М. Залежність стану здоровя людей похилого віку від особливостей харчування та деяких чинників способу життя / Т.М. Семесько, Л.Л. Синєок: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 110 – 111.

258. Семесько Т.М. Стан харчування працівників пред– та пенсійного віку, зайнятих на виробництві / Т.М. Семесько, М.С. Романенко: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 109 – 110.

259. Семигіна Т.В. Соціальна робота у моделі паліативної допомоги: функція та виклики / Т.В. Семигіна // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 2 (2). – С. 54 – 58.

260. Синдром профессионального выгорания у учителей Украины и Германии / И. Беккельманн, И. Завгородний, М. Якименко и др. // Наук. журн. МОЗ України. – 2013. – № 3 (4). – С. 168 – 179.

261. Смертність внаслідок інфекційних та паразитарних хвороб населення у містах та сільській місцевості України: медико–демографічні та соціальні аспекти (2011 рік) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 185 – 201.

262. Смертність населення України турбує всіх (інтерв’ю з А.П. Дорогим) // Therapia. – 2013. – № 9 (83). – С. 2 – 3.

263. Смертность от злокачественных новообразований в Украине и странах Европы: связь с возрастом и образом жизни (медико–демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 4. – С. 375 – 388.

264. Смертность от злокачественных новообразований в Украине и странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 204 – 213.

265. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 15 – 19.

266. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения (медико-демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.Г. Ахаладзе и др. [Н.М. Кошель, Л.В. Мехова] // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 3 – 4. – С. 103 – 111.

267. Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний людей пожилого возраста, переживших в детстве Голодомор в Украине / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, А.М. Вайсерман, Л.В. Мехова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – С. 401 – 406.

268. Сметаніна К.І. Геріатричні хворі: проблематика комплаєнсу та шляхи його оптимізації (погляд провізора) / К.І. Сметаніна // Ліки України. – 2014. – № 2. – С. 47 – 50.

269. Сметаніна К.І. Історичні аспекти створення, реальний стан та перспективи розвитку фармацевтичної геріатрії / К.І. Сметаніна // Ліки України плюс. – 2014. – № 2 (19). – С. 10 – 14.

270. Сметаніна К.І. Концепція теорії та практики фармацевтичної допомоги геріатричним хворим / К.І. Сметаніна // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 18 (387). – С. 22 – 25.

271. Сметаніна К.І. Проблематика фармацевтичного забезпечення геріатричних хворих / К.І. Сметаніна // MEDIX. AntiAging. – 2012. – № 6. – 2013. – № 1. – С. 44 – 49.

272. Сновида Л.Т. Гендерні особливості факторів суїцидогенезу при депресіях / Л.Т. Сновида // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 1 (70). – С. 93 – 95.

273. Создание модели организации паллиативной помощи неизлечимо больным пожилого возраста / В.В. Чайковская, Д.Р. Чайкивська, Т.И. Вялых и др. [Н.Н. Величко, Л.В. Егорова]: Междунар. конгр. «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе» (Санкт–Петербург, 18–21 марта 2015 г.) // Старшее поколение. Сб. мат. Х междунар. форума. – СПб, 2015. – С. 122.

274. Создание модели ухода за людьми преклонного возраста на дому в Украине / Т.И. Вялых, В.В. Чайковская, Н.Н. Величко, Д.Р. Чайкивська // Актуал. пробл. теоретич. и клинич. медицины. – 2014. – № 3 – 4 (6 – 7). – С. 40 – 44.

275. Создание научной школы и подготовка кадров по гериатрии в республике Казахстан / А.К. Ешманова, В.В. Чайковская, А.К. Абикулова, С.Б. Калмаханов // Старшее поколение. Сб. мат. междунар. форума. – СПб, 2014. – С. 77 – 78.

276. Соколова И.И. Медико–психологические аспекты стоматологического лечения больных гериатрического профиля / И.И. Соколова, Н.Н. Савельева // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 2. – С. 116 – 124.

277. Социально-психологическая адаптированность пожилых людей в социальных учреждениях / Е.А. Коробкина, О.А. Щербанеско, А.А. Гарбузняк и др. [Е.Н. Щеглов, Д.А. Намашко]: Мат. VIIІ Міжнар. медико-фармацевт. конф. студентів і молодих вчених (85-й щорічний наук. форум) (Чернівці, 29-30 березня 2011 р.) // Хист. – 2011. – Вип. 13. – С. 111 – 112.

278. Спеціалізовані кабінети для літніх людей: формування активного довголіття профілактичними заходами // Мистецтво лікування. – 2013. – №9 – 10 (105 – 106). – С. 66 – 67.

279. Стаднюк Л.А. Гериатрическая подготовка кадров и информационно–консультативная поддержка пожилых людей / Л.А. Стаднюк, В.В. Чайковская // Мат. Междунар. науч.–практ. конф. «Медико–социальные аспекты активного долголетия». – Алматы, 2012. – С. 60 –62.

280. Стаднюк Л.А. Д.Ф. Чеботарёв – основоположник системы гериатрической подготовки в Украине / Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковская // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 68 – 71.

281. Стан забезпеченості макро- і мікроелементами у практично здорових людей різного віку / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 266 – 278.

282. Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року / В.М. Князевич, А.В. Царенко, І.В. Яковенко, О.П. Брацюнь // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 4. – С. 4 – 8.

283. Стандарти паліативної допомоги в Україні / Н.М. Величко, В.В. Чайковська, О.І. Коньшина, О.О. Вольф // Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: Мат. Першої наук.–практ. конф. (Київ, 8–9 листопада 2012 р.). – К.,2012. – С. 224 – 228.

284. Стандарты лекарственной терапии для гериатрии / Л.П. Купраш, И.С. Чекман, Н.А. Горчакова и др. [Е.В. Купраш, С.А. Гударенко, В.Ю. Дьяченко, О.В. Шумейко, Т.В. Кава] // Мат XХІ Рос. Нац. конгр. «Человек и лекарства» (Москва, 7-11 апреля, 2014 г.). М., 2014. – С. 68.

285. Старинець Н.Г. Фактори суїцидальності при множинному склерозі / Н.Г. Старинець // Междунар. неврологич. журнал. – 2013. – № 6 (60). – С. 60 – 64.

286. Старіюче суспільство України: запити та рішення / В.В. Чайковська, Л.А. Стаднюк, Л.В. Єгорова та ін. [Т.І. Вялих, Н.М. Величко, О.І. Коншина] // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 246 – 251.

287. Старостин П.Ю. Проблемы организации и оказания стационарной медицинской помощи населению старше трудоспособного возраста в условиях стандартизации / П.Ю. Старостин, Е.Н. Пенюгина, В.П. Шестаков: Тез. доп. міжнар. наук.–практ. конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я // Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 256 – 257.

288. Створення моделі паліативної допомоги хворим похилого віку в Україні / Т.І. Вялих, В.В. Чайковська, Д.Р. Чайківська та ін. [Н.М. Величко, Л.В. Єгорова] // Ліки України: тез. доп. (Одеса, 9-10 липня 2015 р.). – 2015. – № 2 (23). – С. 10.

289. Степанова Н.М. Актуальні аспекти соціально–психологічної роботи з людьми похилого віку / Н.М. Степанова // Арх. психіатрії. – 2013. – № 1. – С. 134 – 137.

290. Суїцидальна поведінка та її профілактика (огляд літератури) / А.М. Бачериков, Е.Г. Матузок та ін. // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 2 (71). – С. 53 – 55.

291. Теренда Н.О. Смертність від серцево-судинних захворювань як державна проблема / Н.О. Теренда // Вісн. наук. досліджень. – 2015. – № 4. – С. 11 – 13.

292. Терешкевич Г.Т. Паліативне лікування в контексті гідності та недоторканості людського життя / Г.Т. Терешкевич // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 2 (2). – С. 111 – 117.

293. Титова Т.А. Проблемы эффективности организации стационаров на дому / Т.А. Титова, Ю.П. Снопков // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 18–19 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 105 – 107.

294. Тищенко Н.В. Проблемы введения МКБ-10 в современную статистику заболевания населения и связь с информатизацией здравоохранения / Н.В. Тищенко, Н.А. Фойгт // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.-практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90-летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 26-27 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 89 – 90.

295. Томаревская Е.С. Взаимосвязь антропометрических показателей и функциональных возможностей у лиц старше 80 лет / Е.С. Томаревская, А.А. Поляков // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 242 – 245.

296. Томаревская Е.С. Остаточная работоспобность людей старше 60 лет: возможности и перспективы / Е.С. Томаревская, А.А. Поляков // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – 3. – С. 306 – 318.

297. Томаревская Е.С. Остаточная работоспособность людей старше 60 лет / Е.С. Томаревская // Реструктуризация человеческих ресурсов на евразийском пространстве: современные тенденции: сб. науч. статей. – Саратов: Поволжский ин–т управления им. П.А. Столыпина, 2014. – С. 138 – 146.

298. Томаревская Е.С. Остаточная работоспособность людей старше 60 лет / Е.С.Томаревская // Реструктуризация человеческих ресурсов на евразийском пространстве: современные тенденции: сб. науч. статей. – Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, 2014. – С. 138 – 147.

299. Томаревская Е.С. Остаточная работоспособность пожилого человека: проблемы и перспективы / Е.С. Томаревская: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 61.

300. Томаревская Е.С. Темп старения по функциональному возрасту людей пенсионного возраста / Е.С. Томаревская // I Междунар. форум «Активное долголетие» (Алматы, Казахстан, 3–4 июня 2013 г.). Сб. мат. – Алматы: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2013. – С. 30.

301. Томаревская Е.С. Темп функционального старения и фактическая работоспособность у людей пенсионного возраста / Е.С. Томаревская // Журн. Казахстанско–Российского мед. ун–та: Актуал. пробл. теоретич. и клин. медицины. – 2013. – № 3 – 4. – С. 26 – 30.

302. Томаревская Е.С. Фактическая работоспособность и темп старения у людей разного возраста / Е.С. Томаревская // Наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті академіка В.В. Фролькіса» (Київ, 25 січня 2013). – К., 2013. – С. 62.

303. Томаревська О.С. Особливості когнітивних функцій в осіб старшого віку / О.С. Томаревська, О.А. Поляков // V симп. «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі». – Черкаси, 2012. – С. 83.

304. Томаревська О.С. Психофізіологічні аспекти залишкової працездатності осіб віком понад 60 років / О.С. Томаревська, О.А. Поляков // V Всеукр. наук. конф. «Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність» (Черкаси, 16-18 квітня 2014 р.). – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2014. – С. 81.

305. Томаревська О.С. Фізіологічні можливості забезпечення загальної працездатності осіб похилого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.С. Томаревська. – К., 2014. – 20 с.

306. Триньова Я.О. Біоетичні засади легалізації ейтаназії в Україні / Я.О. Триньова // П’ятий Нац. конгр. з біоетики з міжнар. участю (Київ, 23 – 25 вересня 2013 р.). – К., 2013. – С. 192.

307. Трифонова Н.Ю. Потребности и удовлетворенность жизнью пожилых женщин пенсионного возраста / Н.Ю. Трифонова, Е.Ю. Вербицкая, И.Н. Селищева // Соц. аспекты здоровья населения. − 2011. − Т. 19. − № 3.

308. У пошуках омолодження і подовження життя / В.В. Безруков, Г.М. Бутенко // Медікс. Антиейджинг. – 2013. – № 3 (33). – С. 58 – 61.

309. Удосконалення медичної та фармацевтичної допомоги геріатричним хворим / О.Є. Левицька, Б.П. Громовик, Б.Л. Тарновський, О.Р. Левицькі // Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15. – № 5 (дод. 1). – С. 171 – 174.

310. Україна в європейському контексті: смертність від головних причин / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 2. – С. 191 – 210.

311. Фарійон Н.Я. Дім для вмираючих / Н.Я. Фарійон // Медсестринство. – 2011. 1. – С. 42 – 44.

312. Филатова Д.Ф. Межпоколенное взаимодействие как фактор сохранения семейных ценностей и профилактики социальной дезадаптации пожилых людей / Д.Ф. Филатова, В.О. Кондрашова // Вісн. Одеськ. нац. ун–ту. Серія «Психологія». – 2012. – Т. 17. – Вип. 8 (20). – С. 609 – 615.

313. Фойгт H.A. Влияние старения населения на рынок капитала и уровень прибыли / Н.А. Фойгт // Актуальные исследования в социальной сфере. Мат. Второй Междунар. научн.–практ. Интернет–конф. Т. 3. – Одесса: ОНПУ, 2013. – С. 84 – 86.

314. Фойгт H.A. Системное влияние демографического старения на рынок труда, экономическую активность населения и выход на пенсию / Н.А. Фойгт // Инновации в экономике на современном этапе и перспективы их развития. Мат. Междунар. научн.–практ. Интернет–конф. – Днепропетровск: НГУ, 2013. – С. 231 – 233.

315. Фойгт H.A. Состояние демографического старения в Украине, его факторы и перспективы регулирования / Н.А. Фойгт // Мат. IX Междунар. научн.–практ. конф. «Государственное и муниципальное управление: теория, методология, практика». – Новосибирск: ЦРНС, 2013. – С. 77 – 79.

316. Фойгт Н.А. Визначення місця України у границях ефективності моделей фінансування охорони здоров’я в Європі в умовах демографічного старіння / Н.А. Фойгт // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 16. – С. 114 – 119.

317. Фойгт Н.А. Децентралізація, деінституціоналізація та модернізація як сучасні виклики реформування соціальних послуг в умовах демографічного старіння / Н.А. Фойгт // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 108 – 111.

318. Фойгт Н.А. Завдання державного управління охороною суспільного здоров’я у сфері забезпечення рівноправного доступу до послуг охорони здоров’я в умовах старіння населення / Н.А. Фойгт // Мат. VI Міжнар. наук.-практ. конф. “Альянс наук: вчений вченому”: Т. 1 “Державне управління”. – Дніпропетровськ: Вид-во Біла. – 2011. – С. 64 – 67.

319. Фойгт Н.А. Завдання державного управління щодо гармонізації розвитку суспільства в умовах демографічного старіння / Н.А. Фойгт // Сб. научн. тр. по мат. Междунар. научн.-практ. конф. «Современные направления теоретических и прикладных исследований, 2011»: Т. 18. Менеджмент и маркетинг Одесса: Черноморье. – 2011. – С. 11 – 13.

320. Фойгт Н.А. Концептуальні засади реформування системи первинної медичної допомоги в умовах демографічного старіння / Н.А. Фойгт // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 17. – С. 92 – 96.

321. Фойгт Н.А. Методологічні підходи до оцінки ризиків та альтернатив державної політики з подолання негативних наслідків старіння населення / Н.А. Фойгт // Зб. наук. пр. 11-ї Всеукр. наук.-практ. конф. “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” (Хмельницький, 20 травня 2011 р.). – Хмельницький: Хмельницьк. ун-т управління та права, 2011. – С. 125 – 128.

322. Фойгт Н.А. Механізм державного управління у сфері збереження здоров’я і працездатності населення похилого віку як необхідна передумова здійснення пенсійної реформи. / Н.А. Фойгт // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 83 – 86.

323. Фойгт Н.А. Міжпоколінна солідарність як об’єкт державного управління у контексті адаптації сучасного суспільства до умов демографічного старіння / Н.А. Фойгт // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 113 – 114.

324. Фойгт Н.А. Нормативне забезпечення принципів державного управління охороною суспільного здоров’я в умовах демографічного старіння / Н.А. Фойгт // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 113 – 116.

325. Фойгт Н.А. Оценка способности населения старшего возраста к политическому консюмеризму в условиях децентрализации здравоохранения в Украине / Н.А. Фойгт // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 97 – 98.

326. Фойгт Н.А. Оцінка ефективності структури фінансування охорони здоров’я в Україні в умовах демографічного старіння / Н.А. Фойгт // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 15. – С. 82 – 87.

327. Фойгт Н.А. Оцінка інституційних моделей первинної медико-санітарної допомоги у контексті демографічного старіння / Н.А. Фойгт // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 18. – С. 99 – 103.

328. Фойгт Н.А. Проблеми політики охорони суспільного здоров’я в Україні в умовах глобальних економічних викликів / Н.А. Фойгт // Мат. III Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми формування нової економіки XXI століття” (Дніпропетровськ, 23-24 грудня 2010 р.). – Т. 5. – Дніпропетровськ: Вид-во Біла. – 2011. – С. 39 – 43.

329. Фойгт Н.А. Реалізація концепції інформатизації охорони здоров’я засобом структуризації та формування баз даних по смертності населення України / Н.А. Фойгт, Н.В. Харковлюк–Балакіна, К.В. Медвидчук // Міжнар. наук.–практ. конф. «Актуальні питання медицини» проблеми, гіпотези, дослідження» (Одеса, 26 – 27 жовтня 2012 р.). – О.. 2012. – С. 109 – 113.

330. Фойгт Н.А. Розвиток недержавних пенсійних фондів як механізм державного управління у сфері пенсійного забезпечення в умовах старіння населення / Н.А. Фойгт // Мат. III Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації” (Тернопіль, 29 квітня 2011 р.). – Тернопіль: ТКІ, 2011. – С. 182 – 184.

331. Фойгт Н.А. Світоглядні аспекти соціального контракту як механізму забезпечення рівних умов існування у суспільстві для населення усіх вікових груп / Н.А. Фойгт // Ефективність держ. управління: Зб. наук. пр. ЛРІДУ. – 2011. – № 27. – С. 264 – 268.

332. Фойгт Н.А. Система візуалізації даних по смертності населення України за статтю, віком та причинами смерті / Н.А. Фойгт, Н.В. Харковлюк–Балакіна, К.В. Медвидчук // Зб. тез наук. робіт учасників Між народ наук.–практ. конф. «Шляхи розвитку медичної науки та медичної практики» (Львів, 10–11 серпня 2012 р.). – Л., 2012. – С. 100 – 103.

333. Фойгт Н.А. Система моніторингу смертності населення України як засіб впровадження пріоритетів управлінських інтервенцій з підвищення статусу здоров’я / Н.А. Фойгт, Н.В. Харковлюк–Балакіна, К.В. Медвидчук // Зб. мат. Міжнародної наук.–практ. конф. «Медична наука та практика XXI століття» (Київ, 7 – 8 вересня 2012 р.). – К., 2012. – С. 67 – 69.

334. Фойгт Н.А. Стан здоров’я населення у похилому віці в Україні та країнах Євросоюзу: чи однакові шанси здорового старіння?... / Н.А. Фойгт, Ю.О. Канатнікова // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 383 – 400.

335. Фойгт Н.А. Старіння населення в Україні та Європі: конвергенція чи дивергенція? / Н.А. Фойгт, Ю.О. Канатнікова // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 2. – С. 199 – 210.

336. Формувати соціальну відповідальність у людей старшого віку // Ліки України. – 2013. – № 9 – 10 (175 – 176). – С. 39 – 41.

337. Фортифікація борошняної кулінарної продукції вітаміном D / А.В. Гавриш, В.В. Поворознюк, О.В. Нєміріч та ін. [Н.І. Балацька, В.Ф. Доценко, Л.Л. Синьоок] // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 62 – 63.

338. Харковлюк–Балакина Н.В. Влияние активного образа жизни на состояние сердечно–сосудистой системы и темп старения / Н.В. Харковлюк–Балакина // Журн. Вестник аритмологии, приложение А: X Междунар. славянский конгресс по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца «Кардиостим–2012» (Санкт–Петербург, 16 – 18 февраля 2012 г.). – СПб, 2012. – С. 119.

339. Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к оценке умственной работоспособности у людей разного возраста по показателям вегетативного и психофизиологического обеспечения / Н.В. Харковлюк-Балакина // XI Междунар. конгр. «Кардиостим-2014» (Санкт-Петербург, 27 февраля – 1 марта 2014 г.): тез. докл. – СПб: Человек, 2014. – С. 257.

340. Харковлюк–Балакіна Н.В. Активний спосіб життя як засіб профілактики передчасного старіння людини / Н.В. Харковлюк–Балакіна: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 112.

341. Харковлюк-Балакіна Н.В. Вікові особливості професійної адаптації в умовах впливу лімітуючих факторів робочого середовища / Н.В. Харковлюк-Балакіна, К.В. Медвидчук // IX Междунар. Крым. Конф. «Космос и биосфера» (Алушта, Крым, Украина, 10 – 15 октября 2011 г.). – Алушта: ИО КНЦ, 2011. – С. 109 – 111.

342. Харковлюк-Балакіна Н.В. Діагностика професійної адаптації людини до екстремальних умов діяльності в віковому аспекті / Н.В. Харковлюк-Балакіна, Ю.П. Горго, Д.Ю. Горго // Мат. III Всеармійської наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях” (Київ, 26 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 349.

343. Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та корекція забезпечення оптимальної розумової працездатності людини в умовах впливу вікової інволюції / Н.В. Харковлюк-Балакіна, Ю.П. Горго // Мед. інформатика та інженерія. – 2014. – № 4. – С. 69 – 75.

344. Харковлюк–Балакіна Н.В. Інформаційна технологія оцінки забезпечення розумової працездатності в осіб різного віку / Н.В. Харковлюк–Балакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 317 – 331.

345. Харковлюк–Балакіна Н.В. Інформаційний підхід до психофізіологічної оцінки працездатності людини в умовах вікової інволюції / Н.В. Харковлюк–Балакіна // Міжнар. наук.–практ. конф. «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини» (Львів, 21 – 22 вересня 2012 р.). – Л., 2012. – С. 37 – 40.

346. Харковлюк–Балакіна Н.В. Інформаційно–структурне моделювання проблеми дослідження та оцінки професійного старіння / Н.В. Харковлюк–Балакіна: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 63.

347. Харковлюк–Балакіна Н.В. Інформаційно–структурне моделювання проблем дослідження та оцінки розумової працездатності людини в умовах впливу вікової інволюції / Н.В. Харковлюк–Балакіна // Зб. мат. міжнар. наук.–практ. конф. «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії» (Київ, 5 – 6 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – С. 82 – 86.

348. Харковлюк–Балакіна Н.В. Структуризація та формування баз даних за статтю, віком, причинами смерті, типами поселень та регіонами як базисна основа для створення системи моніторингу захворюваності та смертності населення України / Н.В. Харковлюк–Балакіна, К.В. Медвидчук, Д.Ю. Горго // Мат. XII конф. з біоніки і прикладної біофізики: Національний технічний університет України «КПІ» (Київ, 28–29 березня, 2013 р.). К., 2013. – С. 86 – 87.

349. Харчування при метаболічному синдромі в літньому віці / Л.Л. Синєок, Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко та ін. [Н.О. Мельничук, І.В. Сапожніков] // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – С. 407 – 418.

350. Хаустова Е.А. Психическое здоровье у людей пожилого возраста / Е.А. Хаустова // Мистецтво лікування. – 2012. − № 8 (94). – С. 39 – 44.

351. Хаустова О.О. Медико–соціальні аспекти депресивних розладів у людей похилого віку / О.О. Хаустова, О.В. Прохорова // Арх. психіатрії. – 2014. – № 1. – С. 35 – 39.

352. Хаустова О.О. Особливості проявів та принципи терапії депресії похилого віку / О.О. Хаустова // Таврич. журн. психиатрии. – 2013. – № 2. – С. 78 – 79.

353. Хаустова О.О. Самогубство та побутова смертність в Україні: підсумки 2012 року / О.О. Хаустова // Укр. вісн. психоневрології. – 2013. – Т. 21. – Вип. 4 (77). – С. 12 – 18.

354. Царенко А.В. Залучення лікарів загальної практики – сімейних лікарів до надання паліативної допомоги пацієнтам похилого віку вдома / А.В. Царенко, Ю.І. Губський // Впровадження стандартів надання паліативної допомоги. Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Івано–Франківськ, 26–27 вересня 2013 р.). – Ів.–Франківськ, 2013. – С. 122 – 124.

355. Царенко А.В. Міжнародні стратегії, підходи та стандарти організації системи надання паліативної та хоспісної допомоги / А.В. Царенко // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 4. – С. 8 – 12.

356. Царенко А.В. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку / А.В. Царенко, Ю.І. Губський // Сімейна медицина. – 2013. – № 1. – С. 14 – 17.

357. Цихоня В. Людина перед обличчям смерті / В. Цихоня // Мистецтво лікування. – 2013. – № 8 (104). – С. 54 – 56.

358. Чагаровський О.П. Функціональні кисломолочні продукти геродієтичного призначення / О.П. Чагаровський, Н.А. Дідух // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 214 – 222.

359. Чайка А.В. Надання допомоги людям похилого віку, які хворіють на психічні розлади через призму соціальної роботи / А.В. Чайка // Арх. психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 134.

360. Чайківська Д. Домашня опіка в Україні. Особливості роботи персоналу по догляду за особами похилого віку з когнітивними порушеннями / Д. Чайківська // Арх. психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 135 – 136.

361. Чайковская В. 6 правил активного долголетия / В. Чайковская, Б. Жантуриев // Медикер. – 2013. – № 3 (14) (сентябрь). – С. 62 – 65.

362. Чайковская В. Отцы и дети / В. Чайковская, Б. Жантуриев // Медикер. – 2013. – № 2 (13) (июнь). – С. 60 – 62.

363. Чайковская В. Постарение населения: готов ли Казахстан к этому? / В. Чайковская, Б. Жантуриев // Медикер. – 2014. – № 2. – С. 30 – 32.

364. Чайковская В. Профессиональное выгорание сотрудников и организаций / В. Чайковская, Б. Жантуриев // Медикер. – 2014. – № 3. – С. 22 – 26.

365. Чайковская В.В. Анализ потребности в паллиативной помощи пожилых людей в Украине / В.В. Чайковская, Т.И. Вялых, Д.Р. Чайкивська // Мат. II Всеукр. наук.–практ. конф. «Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: фармацевтичні та медико–юридичні аспекти» (20–21 листопада 2013 р.). – 2013. – С.

366. Чайковская В.В. Анализ структуры затрат на медикаментозную терапию пациентов старших возрастных групп в терапевтическом отделении / В.В. Чайковская, В.В. Зозуля // Актуал. пробл. теоретич. и клин. медицины. – 2013. – № 3 (3). – С. 15 – 18.

367. Чайковская В.В. Возможности информационной поддержки людей пожилого возраста / В.В. Чайковская // Medix. AntiAging. – 2012. 5 (29). – С. 9 – 12.

368. Чайковская В.В. Гериатрическая помощь населению Украины: современное состояние и перспективы развития / В.В. Чайковская // Мат. Междунар. науч.–практ. конф. «Медико–социальные аспекты активного долголетия». – Алматы, 2012. – С. 62 – 65.

369. Чайковская В.В. Научные исследования в области социальной геронтологии в рамках международного сотрудничества Украины и Казахстана / В.В. Чайковская // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3–4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 21 – 23.

370. Чайковская В.В. Реализация Мадридского международного плана действий по проблемам старения в Украине / В.В. Чайковская // Тез. доп. Міжнар. форуму «Старшее поколение» (Санкт–Петербург, 11–14 квітня 2012 р.). – СПб, 2012. – С. 68.

371. Чайковская В.В. Современное состояние и перспективы развития гериатрической помощи населению Украины / В.В. Чайковская // Мат. Междунар. форума «Старшее поколение» (Санкт–Петербург, 27–30 марта 2013 г.). СПб, 2013. – С. 118 – 120.

372. Чайковська В. Сучасний стан і перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України / В. Чайковська // Архів психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 59 – 62.

373. Чайковська В.В. Населення України стрімко старіє / В.В. Чайковська // Мед. світ. – 2013. – № 19 – 20 (59). – С. 6.

374. Чайковська В.В. Оптимізація надання медико–соціальної допомоги пацієнтам літнього віку в умовах реформування медицини в Україні / В.В. Чайковська // II Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Київ, 16 – 19 квітня 2013 р.,). – К., 2013. – С. 98.

375. Чайковська В.В. Психологічні особливості людей похилого віку / В.В. Чайковська // Мистецтво лікування. – 2013. – № 6 (102). – С. 19 – 23.

376. Чайковська В.В. Реалізація права на якісну медичну допомогу населення літнього віку в Україні: сучасний стан і перспективи / В.В. Чайковська // Міжнар. конгр. (третього всеукраїнського) з медичного і фармацевтичного права, білетики та соціальної політики (Київ, 21–22 квітня 2012 р.). – К., 2012.

377. Чайковська В.В. Становлення паліативної допомоги людям похилого віку в Україні: медичні та соціальні аспекти / В.В. Чайковська, Н.М. Величко, Т.І. В’ялих // Мат. Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (Ірпінь, 26–27 вересня 2012 р.). – Ірпінь, 2012. – С. 53.

378. Чайковська В.В. Сучасні стратегії розвитку медико–соціальної допомоги населенню літнього віку України / В.В. Чайковська // Мат. Міжнар. наук.–практ. конф. до Всесвітнього дня здоровя, який у 2012 р. ВООЗ присвячує питанням старіння та здоровя України (Київ, 5–6 квітня 2012 р.). – К., 2012.

379. Чепелевська Л.А. Динаміка смертності населення України на сучасному етапі: регіональний аспект / Л.А. Чепелевська, Ю.Б. Ященко // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 2 (26). – С. 30 – 34.

380. Чепелевська Л.А. Особливості смертності населення України від окремих хвороб органів травлення / Л.А. Чепелевська, А.А. Крапівіна // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 1 (25). – С. 54 – 58.

381. Чепелевська Л.А. Середня очікувана тривалість життя як критерій медико–демографічної ситуації в Україні / Л.А. Чепелевська, О.П. Рудницький // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 2. – С. 39 – 43.

382. Чепелевська Л.А. Статево–вікові тенденції смертності населення від хвороб системи кровообігу в регіонах України / Л.А. Чепелевська, Ю.Б. Ященко // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 2. – С. 14 – 21.

383. Шатило В.И. Медико–профілактична допомога пацієнтам похилого віку / В.И. Шатило // Україна. Здоровя нації. – 2013. – № 4 (28). – С. 45 – 52.

384. Шестаков Г.С. Организация медико-социальной помощи на дому лицам пожилого и старческого возраста в условиях Крайнего Севера / Г.С. Шестаков, А.С. Сидоров // Пробл. управления здравоохранением. – 2011. – № 1 (56). – С. 56 – 58.

385. Шиліна Є.А. Володар золотої відзнаки «Визнання року» – Каховський геріатричний пансіонат / Є.А. Шиліна // Здоров’я України. – 2013. – № 21 (322). – С. 54.

386. Шляхи подолання демографічної та медичної кризи в Україні через систему сучасного реформування // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 9 (542). – С. 26 – 30.

387. Экзархова В.В. Стационарная хосписная помощь больным с конечной стадией недостаточности кровообращения / В.В. Экзархова, О.В. Тарасова // Реабілітація та паліативна допомога. – 2015. – № 1 (1). – С. 114 – 115.

388. Юрьева Л.Н. Социокультурная динамика осознанного суицидального поведения / Л.Н. Юрьева // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 540. – С. 53 – 55.

389. Ященко Ю. Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний аспект) та основні підходи до їх запобігання / Ю. Ященко, Н. Кондратюк // Бібліотека сімейного лікаря. – 2013. –– № 1. – С. 63 – 69.

390. Bezrukov V.V. Gerontology in Ukraine: past, present and future / V.V. Bezrukov, S.G. Burchinsky // Успехи геронтологии. – 2015. – № 1 (пр.). – С. 100 – 105.

391. Biogerontology in Ukraine: update / V.V. Bezrukov, Kh.K. Muradian, A.M. Vaiserman // Biogerontology. – 2011. 12. – P. 37 – 45.

392. Dudina Zh.G. Rehabilitation as a part of palliative care in patients who suffer from severe dementia / Zh.G. Dudina // Архів психіатрії. – 2013. – № 4. – С. 60 – 62. Дудіна Ж.Г. Реабілітація в структурі надання паліативної допомоги пацієнтам з тяжкою деменцією [англ.].

393. Eating regimen in elderly people with metabolic syndrome / L. Sineok, M. Romanenko, Y. Gavalko, N. Melnychuk // IAGG–ER 8th congress (23rd–26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 212.

394. Foigt N. Intergenerational inequality in mortality modernization in Eastern Europe / N. Foigt // Proceedings of Workshop of the EAPS Health, Morbidity and Motality Working Group “Changing patterns of mortality and morbidity: age-,time-, cause- and cohort- perspectives” (Prague, 16 – 18 September 2015). – Prague, 2015. – P. 114.

395. Foigt N. THE RATE OF THE POPULATION HETEROGENEITY AS A MEASURE OF SURVIVING EQUITY AT OLD AGE // Proceedings of the International Conference “New Measures of Age and Ageing” (Vienna, 3 – 5 December, 2014). – Vienna, 2014.

396. Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition / Christopher J L Murray, Ryan M Barber, Kyle J Foreman, Nataliya Foigt, et al. // Lancet. – Vol. 386, Issue 10009. – P. 2145–2191.

397. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Theo Vos, Ryan M Barber, Brad Bell, Nataliya Foigt, et al. // Lancet. – Vol. 386, Issue 9995. – P. 743 – 800.

398. Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Wang H, Liddell CA, Coates MM, Foigt N, et al. // Lancet. – 2014. – Vol. 384, N 9947. – P. 957 – 979. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60497-9. Epub 2014 May 2.

399. Haidong Wang et al. GLOBAL, REGIONAL, AND NATIONAL LEVELS OF NEONATAL, INFANT, AND UNDER-5 MORTALITY DURING 1990-2013: A SYSTEMATIC ANALYSIS FOR THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY 2013 / Haidong Wang*, Chelsea A Liddell, Matthew M Coates, Meghan D Mooney, ... Nataliya Foigt et al. // Lancet. – 2014. – Vol. 384, N 9947. – P. 957 – 979. doi:10.1016/S0140-6736(14)60497-9.

400. Innovative scientific school of gerontology of Asfendiyarov Kazakh National Medical University / A. Yeshmanova, V. Chaikovska и др. // Cajmse. – 2015. – Vol. 1, № 1. – P. 59 – 62.

401. Kharkovliuk-Balakina N. Assessment of functional working condition and working capacity of people of all ages in mental stress terms / N. Kharkovliuk-Balakina, Y. Gorgo // Scientific Journal «ScienceRise». – 2014. – Vol. 4, Issues 1 (4). – P. 33 – 36.

402. Poliakov O. Actual nutrition and physiological possibilities of people after 65 years / O. Poliakov, O. Tomarevska: VII European congress Healthy And Active Ageing For All Europeans – II, Bologna, Italy, April 14 – 17, 2011 // Aging Clinical and Experimental Research. – 2011. – Vol. 23, Suppl. 1. – P. 102.

403. Poliakov O. Body mass index and functional activity in the elderly people / O. Poliakov, O. Tomarevska // Advances in Gerontology. – 2011. – Vol. 1, № 4. – P. 317 – 321.

404. Poliakov O. Raising the retirement age – gerontechnological prospects and physiological limitations of older workers / O. Poliakov: VII European congress Healthy And Active Ageing For All Europeans – II, Bologna, Italy, April 14 – 17, 2011 // Aging Clinical and Experimental Research. – 2011. –Vol. 23, Suppl. 1. – P. 120.

405. Poliakov O. The residual capacity of elderly employees / O. Poliakov, O. Tomarevska // IAGG–ER 8th congress (23rd–26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 282 – 283.

406. Poliakov O.A. Aging and physiological aspects of the people labor activity / O.A. Poliakov: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23–27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S353.

407. Poliakov O.A. Body Mass Index and Functional Performance of the Elderly Persons / O.A. Poliakov, O.S. Tomarevskaya // Advances in gerontology. – 2011. – Vol. 1, No. 4. – P. 317 – 321. 8804–от

408. Poliakov O.A. Body Mass Index and Functional Performance of the Elderly Persons / O.A. Poliakov, O.S. Tomarevskaya // Advances in gerontology. – 2011. – Vol. 1, No. 4. – P. 317 – 321.

409. Predisposition to type II diabetes among those residents of Ukraine whose prenatal development coincided with the famine of 1932–1933 / A.M. Vaiserman, N.D. Khalangot, A.V. Pisaruk, L.V. Mekhova, A.K. Kolyada, K. Yu. Kutsenko, V.P. Voitenko // Advances in Gerontology. – 2011. – Vol. 1. – № 4. – P. 362 – 366.

410. Prokopenko N. Background state autonomic regulation of cardiorhythm and strength of emotional experience / N. Prokopenko // IAGG–ER 8th congress (23rd–26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 182.

411. Prokopenko N. Pension reform and potential occupation of elderly population in Ukraine / N. Prokopenko: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23–27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S303 – S304.

412. Prokopenko N. Role of environment and life conditions in promoting health of the elderly / N. Prokopenko: VII European congress Healthy And Active Ageing For All Europeans – II, Bologna, Italy, April 14 – 17, 2011 // Aging Clinical and Experimental Research. – 2011. – Vol. 23, Suppl. 1. – P. 273.

413. Prokopenko N. The emotions and variability of the cardiorhythm: some aspects of neuropsychology of temperament / N. Prokopenko: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23–27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S698 – S699.

414. Prokopenko N.A. Evaluation and prediction of age-dependent adaptive capabilities in women depending on the initial state of autonomic heart rhythm regulation / N.A. Prokopenko // Advances in Gerontology. – 2015. – Vol. 5, № 3. – Р. 152 – 156.

415. Prokopenko N.A. Pension Reform and Employability for Elderly Population in Ukraine / N.A. Prokopenko // Advances in Gerontology. – 2013. – № 1. – P. 23 – 29.

416. Prokopenko N.A. The influence of individual personality trains on heart rate variability in women of different age under emotional stress / N.A. Prokopenko // Advances in Gerontology. – 2012. – № 2. – P. 166 – 170.

417. Solving problems of geriatric care in the Republic of Kazakhstan based on new ICT trends / R. Muhamedyev, E. Muhamedyeva, A. Mansharipova, V. Chaykovska // Computer modeling & new technologies. 2015. 19 (5c). – Р. 7 – 11.

418. Tomarevska O. Functional decline and residual working capacity of the elderly people / O. Tomarevska // The J. of Frailty&Aging. – 2015. – Vol. 4, Suppl. 1. – P. 19 – 108.

419. Tomarevska O.S. The possibilities for ensuring overall residual capacity the elderly people in the information world / O.S. Tomarevska, O.A. Poliakov: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23–27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S353.