Бібліографічний покажчик за 2011-2015 рр._Частина ІІІ_продовження 4

1. Перепельченко Н.А. Особливості гемодинаміки у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2–го типу / Н.А. Перепельченко // Ліки України. – 2014. – № 3. – С. 21 – 26.

2. Перспективы применения панкрагена для коррекции метаболических нарушений у людей пожилого возраста / О.В. Коркушко, В.Х. Хавинсон, В.Б. Шатило и др. [И.А. Антонюк-Щеглова, Е.В. Бондаренко] // Бюл. эксперим. биологии и медицины. – 2011. – Т. 151. – № 4. – С. 436 – 439.

3. Перцов В.І. Перспективи лікування тяжкої краніоабдомінальної травми у постраждалих літнього віку / В.І. Перцов, Д.С. Івахненко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 145 – 146.

4. Перший досвід використання в Україні глибинної мозкової стимуляції при лікуванні хвороби Паркінсона / К.Р. Костюк, А.О. Попов, Ю.М. Медведєв та ін. [Я.П. Зінькевич, М.М. Шевельов, С.М. Дічко] // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 4. – С. 36 – 43.

5. Песоцкая Е.В. Особенности терапии хронической ишемии мозга у пациентов пожилого и старческого возраста / Е.В. Песоцкая // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. – Вип. 3 (72). – С. 130.

6. Петров Е.Е. Некоторые особенности лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста / Е.Е. Петров, Ю.М. Казаков, Н.И. Чекалина // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 11 – 15.

7. Петруня А.М. Эффективность факовита и эмоксипина в профилактике послеоперационной воспалительной реакции у больных возрастной катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой / А.М. Петруня, В.Ф. Явтушенко, В.В. Явтушенко // Офтальмологич. журнал. – 2011. – № 2. – С. 9 – 12.

8. Пешехонова Л.К. Комбинированная фармакотерапия постменопаузального остеопороза кальцемином адванс и бивалосом / Л.К. Пешехонова, Д.В. Пешехонов: Мат. научн.–практ. конф. «Остеопороз – важнейшая мультидисциплинарная проблема здравоохранения ХХІ века» в рамках форума остеопороза (Санкт–Петербург, 23–25 сентября 2012 г.) // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 4 (8). – С. 82 – 84.

9. Підвищення ефективності нелад’ювантної хіміорадіотерапії у хворих похилого віку на первинно–неоперабельний рак грудної залози / О.М. Іванкова, В.С. Іванкова, І.І. Смоланка та ін. [О.Ф. Лігірда, О.І. Костриба] // Укр. радіологіч. журнал. – 2015. – Вип. 2. – С. 114 – 116.

10. Пірятінська H.A. Ризик остеопоротичних переломів та якість життя у жінок різного віку з вертебральним больовим синдромом / H.A. Пірятінська // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – С. 45 – 46.

11. Пісоцька О.В. Особливості неврологічних розладів у пацієнтів з хворобою Альцгеймера / О.В. Пісоцька // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 69 – 70.

12. Плазмові рівні судинного натрійуретичного пептиду у жінок післяменопаузального віку з різним перебігом гіпертонічної хвороби / В.М. Жебель, О.О. Сакович, А.Ф. Гуменюк та ін. [Г.В. Вільчинський, О.Л. Старжинська, І.К. Палій]: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18–20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 42 – 43.

13. Площенко Ю.О. Аналіз супутньої патології хворих похилого віку при абдомінальних оперативних втручаннях / Ю.О. Площенко, С.В. Косько: Мат. Всеукр. наук.–практ. конф. «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. − 2011. − № 2 (дод.). − С. 152 − 153.

14. Площенко Ю.О. Вплив основних засобів для анестезії на серцево–судинну систему у хворих похилого віку, які підлягають проведенню некардіальних хірургічних втручань / Ю.О. Площенко // Біль, знеболювання та інтенсив. терапія. – 2013. – № 3 (дод.). – С. 132 – 135.

15. По данным ресурса Medscape Education Clinical Briefs, витамин D с кальцием снижает риск смертности у пожилых людей // Новости медицины и фармации. – 2012. − № 18 (431). – С. 19 – 22.

16. Победенная Г.П. Маски аллергических болезней у взрослых в практике клинициста / Г.П. Победенная // Здоровя України. – 2013. – № 3 (304). – С. 48 – 49.

17. Поворознюк B.B. Вікові та статеві особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору / B.B. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Т.В. Орлик // Пробл. остеології. – 2012. – № 3. – С. 26 – 31.

18. Поворознюк B.B. Минеральная плотность и качество костной ткани, 10–летний риск остеопоротических переломов у Украинских мужчин различного возраста / B.B. Поворознюк, A.C. Мусиенко, Н.И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 3 (11).

19. Поворознюк В.В. FRAX у прогнозуванні ризику остеопоротичних переломів. Частина 1 / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорєва // Імплантологія. Пар одонтологія. Остеологія. – 2012. – № 1 (25). – С. 10 – 16.

20. Поворознюк В.В. FRAX у прогнозуванні ризику остеопоротичних переломів. Частина 2 / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорєва // Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. – 2012. – № 2 (26). – С. 10 – 16.

21. Поворознюк В.В. Антиостеопоротические препараты в лечении остеоартроза у женщин в постменопаузальном периоде / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 4. – С. 14 – 23.

22. Поворознюк В.В. Асоційовані зміни гормонального статусу та скелетної м’язової тканини у жінок старших вікових груп / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2015. – № 5 (69). – С. 24 – 30.

23. Поворознюк В.В. Біологічний вік жінок у постменопаузальному періоді з низькою мінеральною щільністю кісткової тканини і вертебральним больовим синдромом / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик // Вісн. наук. досліджень. – 2015. – № 1. – С. 38 – 41.

24. Поворознюк В.В. Вертебральний больовий синдром: зв’язок із мінеральною щільністю та якістю кісткової тканини / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Н.І. Дзерович // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 3. – С. 56 – 61.

25. Поворознюк В.В. Вертебральный болевой синдром, качество жизни у больных с системным остеопорозом на фоне дефицита витамина D / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая, Т.В. Орлик // Журн. Гродненского гос. мед. ун–та. – № 4. – С. 20 – 24.

26. Поворознюк В.В. Вертеброгенная кардиалгия у людей различного возраста: диагностика и лечение / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа–семінар «Захворювання кістково–м’язової системи та вік» (Яремче, 10–14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 67 – 68.

27. Поворознюк В.В. Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Д. Ханс // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2 (10). – С. 7 – 10.

28. Поворознюк В.В. Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Д. Ханс // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 47 – 50.

29. Поворознюк В.В. Влияние глюкокортикоидов на качество костной ткани у пациентов с ревматоидным артритом / В.В. Поворознюк, Т.А. Карасевская, Н.І. Дзерович // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 149.

30. Поворознюк В.В. Влияние кальцитонина на репаративную регенерацию костной ткани / В.В. Поворознюк, Н.В. Дедух, А.В. Макогончук //Травма. – 2014. – Т. 15. – № 4. – С. 30 – 36.

31. Поворознюк В.В. Возрастные и половые особенности изменений минеральной плотности костной ткани через 30 дней после отмены длительной гипертиреоидизации крыс / В.В. Поворознюк, Гопкалова И.В. // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160–річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1–2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 102 – 103.

32. Поворознюк В.В. Возрастные особенности минеральной плотности костной ткани позвоночника у женщин Донецкой области / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицкий, Н.И. Дзерович // Укр. журн. екстремал. медицини ім. Г.О. Можаєва. – 2012. – № 4. – С. 35 – 40.

33. Поворознюк В.В. Возрастные особенности минеральной плотности костной ткани бедренной кости у женщин Донецкой области / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицкий, Н.И. Дзерович // Травма. – 2013. – № 1. – С. 65 – 69.

34. Поворознюк В.В. Гиперурикемия и возраст / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецкая // Программа и тезисы конгресса (I Евразийский конгресс ревматологов, Алматы, Республика Казахстан, 15 – 17 мая 2012 г.). – 2012. – С. 77.

35. Поворознюк В.В. Гіперурикемія індекс маси тіла та показники мінеральної щільності кісткової тканини у жінок у постменопаузальний період / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 148 – 149.

36. Поворознюк В.В. Гіперурикемія та метаболічний синдром / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 4. – С. 47 – 54.

37. Поворознюк В.В. Гіперурикемія та подагра в людей різного віку та статі / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 1. – С. 73 – 79.

38. Поворознюк В.В. Гіперурикемія та подагра в людей різного віку та статі / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 9 (364). – С. 16 – 18.

39. Поворознюк В.В. Гіперурикемія, індекс маси тіла та показники мінеральної щільності кісткової тканини у жінок в постменопаузальний період / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Ліки України плюс. – 2014. – № 1 (18). – С. 23.

40. Поворознюк В.В. Гіперурикемія, індекс маси тіла та показники мінеральної щільності кісткової тканини у жінок у постменопаузальний період / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 148 – 149.

41. Поворознюк В.В. Гіперурикемія: вікові та статеві особливості / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 36.

42. Поворознюк В.В. Дефицит и недостаточность витамина D, вторичный гиперпаратиреоз, показатели минеральной плотности костной ткани у жителей Украины разного возраста / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая // Нов. медицины и фармации. – 2012. − № 20 − 22. – С. 10.

43. Поворознюк В.В. Дефицит и недостаточность витамина D, вторичный гиперпаратиреоз, показатели минеральной плотности ткани у жителей Украины разного возраста / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая // Мат. наук.–практ. конф. «Остеопороз – важнейшая мультидисциплинарная проблема здравоохранения XXI века» (Санкт–Петербург, Россия, 23 – 25 сентября 2012 г.). – СПб, 2012. – С. 41 – 44.

44. Поворознюк В.В. Дефіцит вітаміну D у населення України та фактори ризику його розвитку / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 4 (8). – С. 5 – 11.

45. Поворознюк В.В. Дефіцит вітаміну D у пацієнтів із остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 147 – 148.

46. Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів України: вплив сезонного фактора / В.В. Поворознюк, В.Я. Муц // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 1 – 2. – С. 5 – 8.

47. Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у пацієнтів із остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, H.І. Балацька, В.Я. Муц // Пробл. остеології. – 2012. – № 3. – С. 38 – 41.

48. Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну d у пацієнтів із остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Мат. XIV конгресу світової федерації Українських товариств (Донецьк–Київ–Чикаго). – 2012. – С. 315.

49. Поворознюк В.В. Деякі особливості діагностики та лікування хворих з остеоартрозом великих суглобів за наявності вітамін D– дефіцитних станів / В.В. Поворознюк, В.Я. Муц // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 50 – 53.

50. Поворознюк В.В. Дифференциальная диагностика и лечение суставного синдрома / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Участковый врач. – 2015. 5 (36). – С. 4 – 7.

51. Поворознюк В.В. Діагностика та оцінка гіперурикемії у людей різного віку та статі: інформ. лист / Уклад. В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька. – К., 2012. – 4 с.

52. Поворознюк В.В. Досвід використання фібратів у лікуванні дисліпідемій у жінок постменопаузального періоду з метаболічним синдромом / В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк // Укр. терапевтич. журнал. – 2011. – № 4. – С. 82 – 88.

53. Поворознюк В.В. Доцільність застосування препаратів вітаміну D у комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта / В.В. Поворознюк, І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. – 2014. – № 1 (33). – С. 75 – 79.

54. Поворознюк В.В. Ефективність активних метаболітів вітаміну D у жінок із постменопаузальним остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Укр. ревматологіч. журнал. – 2012. – № 3 (49). – С. 103 – 104.

55. Поворознюк В.В. Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький // Клінічна фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2012. – № 4. – С. 24 – 26.

56. Поворознюк В.В. Застосування препаратів Мовекс® і Мовіназа® в комплексному лікуванні хворих старших вікових груп з остеоартрозом великих суглобів / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька // Здоров’я України. – 2013. – № 22 (323). – С. 16 – 18.

57. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи та вік / В.В. Поворознюк // VІІІ Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (Яремче, 10-14 березня 2015 року). – Яремче, 2015. – С. 47 – 48.

58. Поворознюк В.В. Зв’язок між структурно-функціональним станом кісткової тканини та частотою низькоенергетичних переломів у жінок у постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Н.І. Дзерович // Травма. – 2015. – № 1. – С. 54 – 59.

59. Поворознюк В.В. Зв’язок між структурно–функціональним станом кісткової тканини та рівнем 25(ОН)D у сироватці крові / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2013. – № 1. – С. 12 – 16.

60. Поворознюк В.В. Изучение эффективности и безопасности медицинского средства Гиалгель в лечении пациентов с остеоартрозом коленнях суставов II–III степени / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.В. Козицкая // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 3. – С. 44 – 57.

61. Поворознюк В.В. Изучение эффективности и безопасности медицинского средства Гиалгель в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов II–III степени / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.В. Козицкая // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 4. – С. 71 – 83.

62. Поворознюк В.В. Иммунологические аспекты постменопаузального остеопороза / В.В. Поворознюк, Н.А. Резниченко, Э.А. Майлян // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 3 (11). – С. 21 – 26.

63. Поворознюк В.В. Информативность использования комбинации ультразвуковой денситометрии и инструмента FRAX для оценки структурно–функционального состояния костной ткани у женщин в постменопаузальном периоде / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, Вас.В. Поворознюк: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 87.

64. Поворознюк В.В. Качество трабекулярной костной ткани у женщин в зависимости от длительности постменопаузального периода / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. 2 (6). – С. 86 – 90.

65. Поворознюк В.В. Качество трабекулярной костной ткани у женщин в зависимости от длительного постменопаузального периода / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Пробл. остеології. – 2012. – № 4. – С. 27 – 31.

66. Поворознюк В.В. Качество трабекулярной костной ткани у женщин различного возраста / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 4. – С. 29 – 31.

67. Поворознюк В.В. Кісткова система та захворювання пародонта: погляд остеолога / В.В. Поворознюк // VII Міжнар. школа–семінар «Захворювання кістково–м’язової системи та вік», присвяч. 90–річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24–28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – С. 122 – 124.

68. Поворознюк В.В. Лечение несовершенного остеогенеза: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая, В.М. Вайда // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. 2 (6). – С. 17 – 23.

69. Поворознюк В.В. Маркеры метаболизма костной ткани и их клиническое значение при хронической обструктивной болезни легких / В.В. Поворознюк, Н.П. Масік // Журн. Гродненского гос. мед. ун-та. – 2013. – № 2. – С. 65 – 68.

70. Поворознюк В.В. Менопауза и остеопороз / В.В. Поворознюк // Репродуктивная эндокринология. – 2012. – № 2. – С. 40 – 47.

71. Поворознюк В.В. Менопауза и остеопороз / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Здоровье Казахстана. – 2012. – С. 30 – 33.

72. Поворознюк В.В. Менопауза, андропауза та захворювання кістково–м’язової системи / В.В. Поворознюк // VII Міжнар. школа–семінар «Захворювання кістково–м’язової системи та вік», присвяч. 90–річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24–28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – С. 163 – 165.

73. Поворознюк В.В. Минеральная плотность и качество костной ткани, 10–летний риск остеопоротических переломов у украинских мужчин различного возраста / В.В. Поворознюк, А.С. Мусиенко, Н.И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 3 (11). – С. 52 – 55.

74. Поворознюк В.В. Минеральная плотность костной ткани позвоночника и бедренной кости у женщин разного возраста Донецкой области / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицкий, Н.И. Дзерович // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – 1. – С. 77 – 85.

75. Поворознюк В.В. Мінеральна щільність кісткової тканини та рентгеноморфометричні індекси аксіального скелета у хворих на глюко-кортикоїд-індукований остеопороз / В.В. Поворознюк, Т.А. Карасевська, Н.І. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 1. – С. 99 – 107.

76. Поворознюк В.В. Мінеральна щільність та якість кісткової тканини, особливості будови тіла жінок літнього віку з остеопоротичними деформаціями тіл хребців / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Травма. – 2014. – № 6. – С. 24 – 27.

77. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, У.І. Приймич // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 3 (19). – С. 10 – 19.

78. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк // Новости медицины и фармации. – 2015. 16 (559). – С. 6 – 8.

79. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково–м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина 1 / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 5 – 13.

80. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково–мязової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина II / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 1 (17). – С. 5 – 20.

81. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково–м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина ІІ / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 7 (538). – С. 14 – 19.

82. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково–мязової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина 1 / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 531. – С. 15 – 23.

83. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково–мязової системи: огляд літератури иа результати власних досліджень. Частина II / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 540. – С. 11 – 25.

84. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина ІІ / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 7 (538). – С. 14 – 19.

85. Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина 1 / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. – № 4 (16). – С. 5 – 13.

86. Поворознюк В.В. Нормативні показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта в українських жінок різного віку / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Мусієнко // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 2. – С. 36 – 43.

87. Поворознюк В.В. Обґрунтування застосування комплексних препаратів вітаміну В та кальцію в пародонтології / В.В. Поворознюк, І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Пробл. остеології. – 2013. – № 2. – С. 24 – 27.

88. Поворознюк В.В. Основные экстраскелетные эффекты витамина D / В.В. Поворознюк, Н.А. Резниченко, Э.А. Майлян // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 3. – С. 22 – 28.

89. Поворознюк В.В. Особенности телостроения у женщин различного возраста / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 4 (12). – С. 13 – 18.

90. Поворознюк В.В. Особливості будови тіла та мінеральна щільність кісткової тканини у жінок в постменопаузальний період / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Ліки України плюс. – 2014. – № 1 (18). – С. 24.

91. Поворознюк В.В. Особливості гіперурикемії в чоловіків та жінок старших вікових груп / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Пробл. остеології. – 2012. – № 2. – С. 30 – 33.

92. Поворознюк В.В. Особливості переломів кісток передпліччя у населення Донецької області, що проживає на території з підвищеним вмістом фтору, залежно від віку та статі / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Т.В. Орлик // Пит. експерим. та клініч. медицини. – 2013. – Вип. 17. – Т. 1. – С. 385 – 399.

93. Поворознюк В.В. Остеоиммунология: иммунологические механизмы в патогенезе постменопаузального остеопороза / В.В. Поворознюк, Н.А. Резниченко, Э.А. Майлян // Менеджмент климактерия. – 2014. – № 6 (14). – С. 17 – 22.

94. Поворознюк В.В. Остеоиммунология: иммунологические механизмы в патогенезе постменопаузального остеопороза / В.В. Поворознюк, Н.А. Резниченко, Э.А. Майлян // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 6. – C. 14 – 48.

95. Поворознюк В.В. Остеопороз хребта та його ускладнення в людей старших вікових груп [доп.] / В.В. Поворознюк // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10–11 вересня 2015 р.). – К., 2015.

96. Поворознюк В.В. Остеопороз хребта у жінок в постменопаузальному періоді з переломами Коліса в анамнезі / В.В. Поворознюк, М.А. Гаркуша // Пробл. екологіч. та мед. генетики і клініч. імунології. – 2013. – Вип. 2. – С. 334 – 339.

97. Поворознюк В.В. Остеопоротичні переломи в українських жінок: зв»язок із віком, станом кісткової тканини та вертебральним больовим синдромом / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Н.В. Григор’єва // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 4. – С. 24 – 28.

98. Поворознюк В.В. Оценка возможностей использования австрийской модели FRAX в прогнозировании риска остеопоротических переломов у украинских женщин / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 3 (11). – С. 13 – 20.

99. Поворознюк В.В. Питание и костная ткань / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 148 – 158.

100. Поворознюк В.В. Подагра та псевдоподагра: диференційні підходи до діагностики та лікування / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Пробл. остеології. – 2012. – № 4. – С. 3 – 9.

101. Поворознюк В.В. Подагра: старая и новая эра заболевания / В.В. Поворознюк // VII Міжнар. школа–семінар «Захворювання кістково–м’язової системи та вік», присвяч. 90–річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24–28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – С. 86 – 87.

102. Поворознюк В.В. Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці: огляд літератури та результати власних досліджень / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, Т.В. Орлик // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 3 – 13.

103. Поворознюк В.В. Проблема тромбоэмболии в лечении пациентов с остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. 1 (9). – С. 5 – 17.

104. Поворознюк В.В. Псевдоподагра: сучасні аспекти клінічного перебігу, діагностики та лікування / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. 3. – С. 41 – 46.

105. Поворознюк В.В. Рентгеностеоденситометричні показники та FRAX в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді з остеопоротичними переломами / В.В. Поворознюк, Р.Т. Машталер, Т.Р. Машталер // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. 3. – С. 22 – 26.

106. Поворознюк В.В. Роль FRAX в оценке риска остеопоротических переломов у населения Украины старших возрастных групп / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Травматология и ортопедия. – 2011. 2 (20). С. 299 – 301.

107. Поворознюк В.В. Роль дисліпідемії та біохімічних маркерів у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальний період залежно від мінеральної щільності кісткової тканини / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, О.І. Нішкумай // Серце і судини. – 2015. – № 2 (50). – С. 89 – 95.

108. Поворознюк В.В. Роль иммунных факторов в патогенезе постменопаузального остеопороза / В.В. Поворознюк, Н.А. Резниченко, Э.А. Майлян // Пробл. остеології. – 2013. – Т. 16. – № 3. – С. 3 – 7.

109. Поворознюк В.В. Роль маркерів ремоделювання кісткової тканини у діагностиці системного остеопорозу / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька // Мистецтво лікування. – 2013. – № 2 – 3 (98–99). – С. 12 – 18.

110. Поворознюк В.В. Саркопения в украинских женщин различного возраста / В.В Поворознюк, Н.І. Дзерович // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 148.

111. Поворознюк В.В. Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 8 (456). – С. 10 – 12.

112. Поворознюк В.В. Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. 3 (7). – С. 7 – 13.

113. Поворознюк В.В. Саркопения у людей различного возраста / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // VII Міжнар. школа–семінар «Захворювання кістково–м’язової системи та вік», присвяч. 90–річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24–28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – С. 161 – 162.

114. Поворознюк В.В. Саркопения: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 1 (9). – С. 16 – 23.

115. Поворознюк В.В. Системні порушення метаболізму кісткової тканини в чоловіків різних вікових груп, хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів / В.В. Поворознюк, Н.П. Масік // Пробл. остеології. – 2012. – № 4. – С. 35 – 43.

116. Поворознюк В.В. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок різного віку, які мешкають за умов йодної недостатності / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків, Н.І. Балацька // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Ендокринна система у віковому аспекті» (Харків, 31 жовтня – 1 листопада 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 65 – 66.

117. Поворознюк В.В. Ультразвукова денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорєва, Вас.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 4 (12). – С. 5 – 12.

118. Поворознюк В.В. Якість трабекулярної кісткової тканини у жінок залежно від тривалості постменопаузального періоду / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Імплантол. Пародонтол. Остеологія. – 2012. – № 4. – С. 12 – 17.

119. Поворознюк Вас. В. Информативность рентгеностеоденситометрии и ультразвуковой денситометри, а также их комбинации с инструментом FRAX в оценке структурно–функционального состояния костной ткани у женщин в постменопаузальном периоде / Вас. В. Поворознюк // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18–20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 91.

120. Поворознюк Вас. В. Інформативність методів діагностики структурно–функціонального стану кісткової тканини в людей різного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Вас. В. Поворознюк. – Донецьк, 2012. – 20 с.

121. Подагра в практиці лікаря–інтерніста / Т.С. Сілантьєва, В.К. Казимирко, І.О. Козак та ін. // Укр. ревматологіч. журнал. – 2015. – № 3 (61). – С. 49 – 52.

122. Подходы к лечению пожилых больных хронической сердечной недостаточностью с систолической дисфункцией левого желудочка / А.Э. Багрий, Е.В. Щукина, О.В. Самойлова, Е.А. Багрий // Серцева недостатність. – 2012. – № 2. – С. 31 – 38.

123. Показатели функции эндотелия и уровня витамина D у женщин с артериальной гипертензией в перименопаузальном периоде / Л.В. Янковская, Л.В. Кежун, В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая // Пробл. остеології. – 2013. – № 1 (16). – С. 67– 68.

124. Показатель оценки качества костной ткани у женщин различного возраста / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, А.А. Паламарчук, А.С. Мусиенко // Программа и тезисы конгресса (I Евразийский конгресс ревматологов, Алматы, Республика Казахстан, 15 – 17 мая 2012 г.). – 2012. – С. 73 – 74.

125. Показники динамічної енцефалоангіосцинтиграфії в чоловіків із віковим гіпогонадизмом, хворих на цукровий діабет 2 типу / Є.В. Лучицький, В.Є. Лучицький, Г.А. Зубкова та ін. // Ендокринологія. – 2014. – Т. 19. – № 1. – С. 25 – 29.

126. Покрова Е.В. Постійна форма фібриляції передсердь у пацієнтів літнього віку та її наслідки / Е.В. Покрова: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18–20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 298.

127. Покрова Є.В. Порівняльна характеристика впливу різних класів антитромботичних препаратів на стан гемостазу у пацієнтів похилого віку з постійною формою фібриляції передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Є.В. Покрова. – К., 2012. – 20 с.

128. Покровенко И.В. Применение вазоната у пациентов пожилого возраста при легких и умеренных когнитивных нарушениях на фоне дисциркуляторной энцефалопатии / И.В. Покровенко, В.А. Холин // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – C. 47.

129. Полиморбидность у больных пожилого и старческого возраста с урологическими заболеваниями / Э.В. Мудраковская, С.Г. Горелик, Н.А. Колпаков, П.Н. Белоусов: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 106.

130. Поліморфізм гену АпоЕ як пре диктор терапевтичної відповіді на лікування інгібітором ацетилхолін естерази у хворих похилого віку з синдромом деменції альцгеймерівського і судинного типу / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін та ін. [І.М. Пішель, Ю.І. Леонов] // Wiadomości Lekarskie. – 2014. – Vol. LXVII, N 2. – P. 161 – 165.

131. Політун А.М. Етичні та деонтологічні проблеми при наданні стоматологічної допомоги людям літнього та старечого віку / А.М. Політун, Т.М. Кананович, О.Д. Головчанська // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 211 – 218.

132. Полягушко Л.Г. Апаратно-програмний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань «Гіпотрон» та ефективність його використання в комплексному лікуванні хворих літнього віку з ішемічною хворобою серця / Л.Г. Полягушко, В.Б. Шатило, В.О. Іщук // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – C. 390 – 399.

133. Поляков П.И. Сравнительная характеристика полиморбидности у больных пожилого и старческого возраста / П.И. Поляков, С.Г. Горелик: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 107 – 108.

134. Поляков П.И. Хирургическая патология у больных пожилого и старческого возраста / П.И. Поляков, С.Г. Горелик: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 88.

135. Порушення вуглеводного обміну та їх роль у змінах гемоваскулярного гемостазу і функції ендотелію на рівні мікроциркуляторного судинного русла у практично здорових осіб похилого віку / О.В. Коркушко, В.А. Чижова, В.Б. Шатило та ін. [О.В. Бондаренко, І.А. Антонюк–Щеглова, С.С. Наскалова, Г.В. Дужак, І.А. Самоць, Н.С. Наумчук] // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2. – С. 5 – 15.

136. Порушення ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю в похилому віці / М.А. Оринчак, О.С. Човганюк, І.О. Гаман, І.І. Вакалюк // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 2. – С. 85 – 86.

137. Порушення перфузії шкіри та функції ендотелію у хворих пожилого віку з цукровим діабетом II типу та облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок / О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневська, Л.А. Бодрецкая та ін. [Г.В. Дужак, В.Н. Славнов, Г.А. Зубкова] // Кровообіг та гемостаз. – 2011. – № 1 – 2. – С. 42 – 52.

138. Послеоперационные когнитивные изменения у больных пожилого и старческого возраста / А.В. Соленкова, А.А. Бондаренко, А.Ю. Лубнин, Н.А. Дзюбанова // Анестезиология и реаниматология. – 2012. – № 4. – С. 13 – 18.

139. Постинсультная когнитивная дисфункция: спектр нарушения и современные подходы к из выявлению и лечению / И.З. Самосюк, Ю.В. Фломин, Н.И. Самосюк и др. // Междунар. неврологич. журнал. – 2012. 8 (54). – С. 102 – 111.

140. Постінфарктне ремоделювання та серцева недостатність: потенційний вплив факторів, що сприяють та запобігають процесу старіння // Medix AntiAging. – 2012. − № 4 (28). – С. 58 – 63.

141. Посттравматическое стрессовое расстройство у лиц пожилого возраста // НейроNEWS. – 2015. – № 2/2. – С. 28 – 33.

142. Потапенко П.И. Миксома левого предсердия. Диагностика и течения заболевания у пожилых пациентов / П.И. Потапенко, С.Г. Шаповалова, Ж.В. Голованёва // Хірургія Донбасу. – 2013. – № 1 (3). – С. 79 – 81.

143. Потоцкий Ю.Д. Сравнение эффективности неоадъювантной гормонотерапии ингибитором ароматазы Летромарой и неоадъювантной химиотерапии у пациенток с раком молочной железы в постменопаузе / Ю.Д. Потоцкий, А.Г. Ткачук, О.И. Чудная // Здоровье женщины. – 2012. – № 4 (70). – С. 31 – 33.

144. Практическое руководство по лечению пациентов с болезнью Альцгеймера и другими деменциями / Подгот. С. Костюченко // НЕЙРОNews. – 2015. – № 3. – С. 29 – 40.

145. Предиктори формування системних проявів при хронічних обструктивних захворювань легень у пацієнтів старших вікових груп за факторним аналізом / Л.Д. Тодоріко, А.О. Герман, Т.П. Цинтар та ін. [В.М. Багрій, А.О. Шубравський] // Буковинський мед. вісник. – 2011. – Т. 15. – № 1 (57). – С. 200 – 205.

146. Предикторы вторичной резистентности к ацетилсалициловой кислоте у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца / В.Ю. Лишневская, Л.А. Бодрецкая, Н.Н. Коберник и др. [Е.И. Парасюк, И.С. Коренькова, А.Ю. Галецкий, О.В. Коркушко] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012. – № 1. – С. 18 – 23.

147. Предикторы развития вторичной аспиринорезистентности у больных ИБС пожилого возраста / В.Ю. Лишневская, Л.А. Бодрецкая, Н.Н. Коберник, Е.И. Парасюк, И.С. Коренькова, А.В Галецкий, О.В. Коркушко // Тромбоз, гемостаз, реология. – 2012. 2. – С. 42 – 45.

148. Прийнятність (комплаєнтність) медикаментозної терапії і геріатричній практиці / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, С.О. Гударенко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 375 – 382.

149. Применение донатора оксида азота – L–аргинина при заболеваниях желудка в пожилом возрасте / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко и др. [О.М. Гриб, О.С. Багрий] // Кровообіг і гемостаз. – 2012. – № 4. – С. 72 – 78.

150. Применение миниинвазивных методов в диагностике и лечении послеоперационных абдоминальных осложнений у больных пожилого и старческого возраста / В.И. Лупальцов, А.И. Ягнюк, Р.С. Ворощук, И.А. Дехтярук: Актуальні проблеми клінічної хірургії: наук.–практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 40–річчю Нац. Ін.–ту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова (Київ, 17–18 травня 2012 р.) // Клініч. хірургія. − 2012. − № 4. − С. 31.

151. Применение оригинального L–орнитина–L–аспартата у больных с комплексной кардиоваскулярной патологией и сахарным диабетом 2–го типа / В.Ю. Жаринова, К.Н. Игрунова, Л.А. Бодрецкая и др. [В.П. Чижова, И.А. Самоць, Ж.С. Бутинец, А.Ю. Галецкий, В.А. Табакович–Вацеба] // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2015. – № 8 (72). –С. 33 – 41.

152. Применение препарата Вазонат у пациентов пожилого возраста с когнитивными нарушениями на фоне энцефалопатии атеросклеротического генеза / Н.Ю. Бачинская, И.В. Покровенко, Е.В. Демченко и др. [В.А. Холин, О.А. Тихоненко] // Междунар. невролог. журнал. – 2015. – № 7 (77). – С. 59 – 67.

153. Приступюк Л.О. Скринінг цукрового діабету 2–го типу шляхом визначення глісованого гемоглібану / Л.О. Приступюк // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2014. – № 7 (63). – С. 50 – 54.

154. Приступюк М.О. Вікові та гендерні особливості стану компенсації вуглеводного обміну у пацієнтів із невроішемічною формою синдрому діабетичної стопи / М.О. Приступюк // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 27–28 листопада 2014 р.). – Х., 2014. – С. 71 – 72.

155. Присяжнюк В.П. Вікові та соматичні особливості порушень про- та антиоксидантних систем крові у хворих на цироз печінки невірусного походження та їх корекція із застосуванням кверцетину та мелатоніну / В.П. Присяжнюк // Буковинський мед. вісник. – 2011. – Т. 15. – № 2 (58). – С. 64 – 70.

156. Присяжнюк В.П. Ефективність використання кверцетину у хворих на хронічний гепатит невірусного походження різного віку / В.П. Присяжюк // Галицький лік. вісник. – 2015. – Т. 22. – № 1. – С. 70 – 72.

157. Присяжнюк В.П. Особливості ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки невірусного походження у віковому аспекті / В.П. Присяжнюк, О.І. Волошин // Вісн. наук. досліджень. – 2011. – № 2 (63). – С. 26 – 28.

158. Приходько В.Ю. Артеріальна гіпертензія і вік: поширення, особливості перебігу та ускладнення / В.Ю. Приходько, Л.А. Стаднюк, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 1 (57). – С. 93 – 98.

159. Приходько В.Ю. Когнітивні розлади у літніх людей і їхня профілактика у практиці сімейного лікаря / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 2 (58). – С. 23 – 29.

160. Приходько В.Ю. Коррекция функциональной активности печени при терапии статинами у больных пожилого возраста / В.Ю. Приходько, Л.И. Коваленко // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 77 – 78.

161. Приходько В.Ю. Лікування артеріальної гіпертензії у пізньому онтогенезі / В.Ю. Приходько, Л.А. Стаднюк, О.А. Кононенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 3. – С. 260 – 266.

162. Приходько В.Ю. Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці / В.Ю. Приходько, Д.О. Кашковський, В.М. Приходько // Сімейна медицина. – 2015. – № 1 (57). – С. 7 – 17.

163. Приходько В.Ю. Особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у літніх людей / В.Ю. Приходько, Д.Ю. Морєва // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 1. – С. 58 – 77.

164. Приходько В.Ю. Стан церебральної гемодинаміки у хворих літнього та старечого віку на фоні артеріальної гіпертензії залежно від наявності неалкогольної жирової хвороби печінки / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, Ф.В. Юрченко // Семейная медицина. – 2012. – № 2. –С. 102 – 109.

165. Приходько В.Ю. Хронические запоры у больных пожилого возраста. Оптимизация лечения / В.Ю. Приходько // Семейная медицина. – 2012. – № 1. – С. 79 – 84.

166. Приходько Н.П. Особливості співвідношень про- та протизапальних факторів у хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця старших вікових груп / Н.П. Приходько, О.А. Шапошник: Всеукр. наук.-практ. конф. “Медична наука – 2011”. Мат. конф. (Полтава, 29-30 листопада 2011 р.) // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2011. – Т. 11. – Вип. 4 (36). – Ч. 1. – С. 68 – 70.

167. Проблема когнітивних порушень у практиці сімейного лікаря. Роль факторів серцево–судинного ризику / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, Д.О. Кашковський та ін. // Ліки України. – 2014. – № 7 – 8 (183 – 184). – С. 23 – 29.

168. Проблема прийнятності (комплаєнтності) до ліків хворих похилого та старечого віку / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко // Мат. IV Нац. конгр. «Людина та ліки» (Київ, 20 –22 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 73.

169. Проблеми профілактики йодної недостатності у людей зрілого віку / В.І. Кравченко, С.В. Постол, І.І. Складанна, І.А. Лузанчук // П’ятий Нац. конгр. з біоетики з міжнар. участю (Київ, 23 – 25 вересня 2013 р.). – К., 2013. – С. 64.

170. Прогностичне значення оцінки структурних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки у хворих на гострий аліментарний панкреатит старшої вікової групи / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк, В.В. Балабуєва, О.С. Сацик // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 1. – С. 70 – 74.

171. Прогностичні предиктори гострого аліментарного панкреатиту у пацієнтів старшої вікової групи / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк, В.В. Балабуєва, В.А. Кацал // Харків. хірургіч. школа. – 2013. – № 2. – С. 60 – 63.

172. Прокопенко Н.А. Вариабельность сердечного ритма при эмоциональных переживаниях у женщин разного возраста с разными типами вегетативного реагирования / Н.А. Прокопенко: Информационные технологии в неврологии, психиатрии, эпилептологии и медицинской статистике. Мат научн.-практ. конф. с междунар. участием (Киев, 17-18 октября 2013 г.) // Клиническая информатика и телемедицина. – 2014. – Т. 10. – Вып. 11. – С. 177 – 178.

173. Прокопенко Н.А. Влияние индивидуальных особенностей личности на вариабельность ритма сердца у женщин разного возраста при эмоциональном воздействии / Н.О. Прокопенко // Успехи геронтологии. – 2011. – Т. 24. – № 3. – С. 498 – 504.

174. Прокопенко Н.А. Донозологическая диагностика вегетативных расстройств на основе анализа вариабельности ритма сердца / Н.А. Прокопенко // X ювілейна південноукраїнська наук.-практ. конф. «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицина» (Одеса, 9 квітня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 41 – 42.

175. Прокопенко Н.А. Оценка и прогнозирование адаптационных возможностей организма у женщин разного возраста в зависимости от исходного состояния вегетативной регуляции ритма сердца / Н.А. Прокопенко // Успехи геронтологии. – 2015. – № 1. – С. 91 – 96.

176. Прокопенко Н.А. Оценка функционального состояния организма у женщин разного возраста на основе анализа нейрогуморальной регуляции ритма сердца при эмоциях / Н.А. Прокопенко // VII Міжнар. наук. конф. “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології” (Київ, 7-9 жовтня 2014 р.): тез. доп. – К.: Логос, 2014. – С. 125.

177. Пролонгированная санация брюшной полости в комплексе лечения абдоминального сепсиса у больных пожилого и старческого возраста / Лупальцов В.И., А.И. Ягнюк, К.А. Вандер, Р.С. Ворощук // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 119 – 120.

178. Проняева В.Е. Пептиды стимулируют пролиферацию клеток сетчатки при старении / В.Е. Проняева, Н.С. Линькова, С.В. Трофимова: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 38.

179. Проняева В.Е. Тетрапептид стимулирует функциональную активность клеток сетчатки при старении / В.Е. Проняева, А.В. Костылев, С.В. Трофимова: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 54.

180. Проспективное открытое исследование эффективности, переносимости и органопротекторных свойств карведилола компании Dr. Reddys (карвидекс) у больных артериальной гипертензией и хронической ишемической болезнью сердца пожилого возраста с дополнительными факторами риска / А.Э. Багрий, О.А. Приколота, Е.А. Багрий, А.В. Приколота // Ліки України. – 2011. – № 8 (154). – С. 28 – 32.

181. Протасевич Г.С. Отгематома у похилому віці / Г.С. Протасевич: Мат. Щоріч. традиційної весняної конф. Укр. наук. мед. товариства лікарів-оториноларингологів “Діагностика та лікування хронічних захворювань ЛОР-органів” (16-17 травня 2011 р.) // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2011. – № 3-с. – С. 175 – 176.

182. Профилактика рецидивов хронического кандидозного вульвовагинита у женщин в период ранней постменопаузы / В.А. Бенюк, Л.Д. Ластовецкая, Е.А. Щерба, В.В. Мельник // Здоровье женщины. – 2013. – № 6. – С. 128 – 133.

183. Профілактика гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту у хворих похилого та старечого віку / І.М. Шевчук, Р.Т. Кузенко та ін. // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія “Медицина”. – 2011. – Вип. 2 (41). – С. 294 – 297.

184. Профілактика серцево–судинних ускладнень у хворих похилого віку із хронічними формами ІХС / Є.Х. Заремба, О.В. Заремба–Федчишин, О.В. Заремба, Н.В. Іжицька, М.І. Прокоса: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 67 – 68.

185. Прохорова О.В. Актуальні питання вивчення депресивної маніфестації судинної деменції / О.В. Прохорова, О.О. Хаустова // Арх. психіатрії. – 2013. – № 3. – С. 120.

186. Прощаев К.И. Старческая астения и ее профилактика как концепция современной гериатрии / К.И. Прощаев // Мат. I Евразийского съезда геронтологов. – 2015. – С. 61 – 67.

187. Проявление неклассифицированной дисплазии соединительной ткани в зависимости от возраста: прогноз / Н.Я. Доценко, Л.В. Герасименко и др. // Укр. ревматологіч. журнал. – 2012. – № 1 (47). – С. 19 – 23.

188. Пулик О.Р. Вплив характеру мозкового інсульту, його локалізації та інших чинників на частоту когнітивних порушень / О.Р. Пулик // Клін. та експерим. патологія. – 2015. – № 1. – С. 116 – 121.

189. Пулик О.Р. ЕЕГ при динамічному спостереженні за відновленням післяінсультних когнітивних порушень / О.Р. Пулик // Клін. та експерим. патологія. – 2015. – № 1. – С. 122 – 126.

190. Пулик О.Р. Післяінсультні когнітивні порушення та підходи до їх лікування / О.Р. Пулик, В.І. Смоланка // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 43 – 49.

191. Пурденко Т.Й. Проблема когнітивних розладів у неврологічній практиці (огляд літератури) / Т.Й. Пурденко // Буковин. мед. вісник. – 2014. – № 4. – С. 216 – 221.

192. Пятикоп В.А. Стереотаксическая криоталамотомия и введение нейродифференцированных стромальных аутоклеток у больных паркинсонизмом / В.А. Пятикоп // Експерим. і клініч. медицина. – 2011. – № 2. – С. 18 – 22.

193. Радченко Л.М. Структурно–метаболічні особливості внутрішніх органів хворих старечого віку з гіпертонічною хворобою та ожирінням / Л.М. Радченко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 343 – 346.

194. Радченко О.М. Застосування бета–блокаторів для лікування комор бідних хвороб дихальної та серцево–судинної систем у пацієнтів старшого віку (огляд літератури) / О.М. Радченко, З.М. Кіт // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – С. 353 – 364.

195. Радченко О.М. Проблема диференціації діастолічної дисфункції та бронхообструктивних хвороб у пацієнтів старшого віку / О.М. Радченко // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 3. – С. 335 – 340.

196. Радченко О.М. Стан вегетативної нервової системи у пацієнтів літнього віку з гіпертонічною хворобою / О.М. Радченко, Л.І. Пилипів: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 88 – 89.

197. Ранняя диагностика возрастной макулодистрофии / А.А. Онищенко, В.В. Савко, Н.И. Нарицына, Н.В. Коновалова, А.Я. Новик, Л.А. Михайличенко // Офтальмологич. журнал. – 2011. – № 5. – С. 50 – 52.

198. Расин С.М. Воспаление и новые тенденции в профилактике и лечении болезни Альцгеймера (обзор литературы) / С.М. Расин, М.С. Расин // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 4. – С. 484 – 491.

199. Расстройства сна в пожилом возрасте // НЕЙРО–News. – 2013. – № 2/1. – С. 58 – 63.

200. Рациональный выбор терапии у пожилых пациентов, страдающих остеоартрозом и артериальной гипертензией // Новости медицины и фармации. – 2013. 5 (449). – С. 17.

201. Раціональна фармакотерапія хворих літнього та старечого віку з комплексною патологією / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.С. Гударенко, О.В. Купраш: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 76.

202. Реабілітація у хворих ортопедо–травматологічного профілю з остеопорозом у віковому аспекті / Г.В. Гайко, І.В. Рой, Т.А. Кінча–Поліщук, В.В. Зінченко // Пробл. остеології. – 2013. – Т. 16. – № 4. – С. 53 – 54.

203. Регіональні особливості шлункового кровотоку і агрегаційна активність тромбоцитів у здорових та хворих людей літнього віку з хронічним гастритом / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко та ін. [С.С. Наскалова, О.М. Гриб, Е.М. Бодак] // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 31 – 36.

204. Резистентність до інсуліну та фізична працездатність людей середнього та літнього віку / О.В. Коркушко, В.О. Іщук, В.Б. Шатило, В.П. Чижова // Фізіологіч. журнал. – 2011. – Т. 57. – № 3. – С. 10 – 15.

205. Резник О.И. Динамика внутрисердечной и системной гемодинамики, у больніх пожилого возраста с ИБС. постинфарктным кардиосклерозом в сочетании с ГБ III стадии в процессе терапии карведилолом и периндоприлом / О.И. Резник // Актуал. пит. мед. науки та практики: Зб. наук. пр., вип. 75, Т. 1. – 2011. – С. 125 – 130.

206. Резников А.Г. Взгляд патофизиолога–эндокринолога на проблему возрастного дефицита андрогенов у мужчин (LOH–синдром) / А.Г. Резников // Міжнар. ендокринолог. журнал. – 2014. – № 6 (62). – С. 11 – 18.

207. Резниченко Н.А. Патогенетическое обоснование использования ресвератрола, витаминов D и Е для коррекции постменопаузальных расстройств (обзор литературы) / Н.А. Резниченко, Э.А. Майлян // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 2. – С. 178 – 191.

208. Резниченко Н.Ю. Коррекция нарушений микроциркуляции кожи у мужчин зрелого возраста с псориазом / Н.Ю. Резниченко // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 3 – 4. – С. 74 – 77.

209. Резніченко Г.І. Застосування препарату Актовегін для корекції вегетативних дисфункцій та якості життя у пацієнтів старшого віку / Г.І. Резніченко, Н.Ю. Резніченко // Здоровье женщины. – 2012. – № 2 (68). – С. 151 – 153.

210. Резніченко Г.І. Корекція метаболічних порушень у осіб старшого віку з застосуванням препарату Трібестан / Г.І. Резніченко, Н.Ю. Резніченко // Здоровье женщины. – 2013. – № 9. – С. 55 – 57.

211. Резніченко Н.Ю. Вікові зміни шарів шкіри та кровоплину в ній у чоловіків різного віку / Н.Ю. Резніченко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 268 – 273.

212. Резніченко Н.Ю. Досвід лікування хворих на псоріаз чоловіків старших вікових груп з урахуванням змін концентрації статевих гормонів / Н.Ю. Резніченко // Журн. дерматол. і косметол. ім. М.О. Торсуєва. – 2014. – № 1 – 2. – С. 78 – 81.

213. Резніченко Н.Ю. Корекція судинних порушень у шкірі чоловіків зрілого віку / Н.Ю. Резніченко // Сучасні мед. технології. – 2014. – № 1 (21). – С. 85 – 89.

214. Резніченко Н.Ю. Новий погляд на лікування хворих на псоріаз чоловіків старшого віку / Н.Ю. Резніченко // Дерматол. та венерологія. – 2014. – № 3. – С. 91 – 92.

215. Резніченко Н.Ю. Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на хронічні алергодерматози / Н.Ю. Резніченко // Сучасні мед. технології. – 2014. – № 4 (20). – С. 44 – 48.

216. Резніченко Н.Ю. Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на псоріаз / Н.Ю. Резніченко // Медико–соц. пробл. семьи. – 2013. – № 2. – С. 106 – 110.

217. Результаты белорусско–украинских исследований рациона питания жителей западного региона Беларуси / Н.С. Слободская, Л.В. Янковская, В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая // VII Міжнар. школа–семінар «Захворювання кістково–м’язової системи та вік», присвяч. 90–річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24–28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – С. 115 – 116.

218. Результаты лечения осложненного острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста / В.Г. Мишалов, Р.В. Бондарев, В.М. Иванцок, С.А. Кондратенко // Хірургія України. – 2015. – № 4. – С. 49 – 53.

219. Результаты суточного мониторирования артериального давления у больных с метаболическим синдромом и преждевременным старением / Е.Н. Чернышева, Т.Н. Панова // Практикуючий лікар. – 2013. – № 3 (дод.). – С. 53.

220. Рентгеностеоденситометрія в оцінці структурно–функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді: метод. реком. / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Вас.В. Поворознюк, М.А. Гаркуша. – К., 2011. – 29 с.

221. Ривак Т.Б. Оцінка раціональності та безпеки фармакотерапії в геріатрії (на прикладі пацієнтів травматологічного профілю) / Т.Б. Ривак // Клін. фармація, фармакотерапія та мед. стандартизація. – 2013. – № 1. – С. 9 – 18.

222. Ризедроновая кислота в лечении постменопаузального остеопороза / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Н.И. Балацкая, Вас.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 4. – С. 65 – 70.

223. Ришковська Н.О. Огляд досліджень афективних розладів у пацієнтів старшої вікової групи / Н.О. Ришковська // Мед. психологія. − 2012. − № 2. − С. 53 − 55.

224. Рівень вітаміну D у сироватці крові в дорослого населення України / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, О.В. Синенький та ін. [В.Я. Муц, Ф.В. Климовицький] // Укр. ревматол. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 146 – 147.

225. Рівні глюкози, фактори ризику розвитку діабету та предіабету у мешканців літнього віку сільської місцевості України. Попередні дані / М.Д. Халангот, В.І. Кравченко, Ю.М. Писаренко та ін. [Н.В. Охріменко, Н.Г. Лерман, В.А. Ковтун] // Ендокринологія. – 2014. – № 4. – С. 358 – 359.

226. Рідкісний випадок дифузної осифікації легень у хворого літнього віку / В.І. Борисова, О.В. Терешкович, М.С. Опанасенко та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 4. – С. 367 – 374.

227. Рожелюк І.Ф. Клініко–нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність лікування донепезилом гідрохлоридом хворих похилого віку на початкових стадіях деменції альцгеймерівського та судинного типу / І.Ф. Рожелюк // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 3. – С. 64 – 73.

228. Рожкова З.З. Дифференциальная диагностика болезни Паркинсона и паркинсонических синдромов с использованием измеряемых коэффициентов диффузии воды и времен спиновой релаксации основных церебральных метаболитов / З.З. Рожкова, И.Н. Карабань, Н.В. Карабань // Болезнь Паркинсона и расстройства движений. Рук. для врачей. По мат. II Нац. конгр. по болезни Паркинсона и расстройствам движений (с междунар. участием). – 2011. – С. 131 – 134.

229. Рожкова З.З. Современные методы МРТ для дифференциальной диагностики болезни Паркинсона и паркинсонических синдромов / З.З. Рожкова, И.Н. Карабань, Н.В. Карабань // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. – Вип. 3 (72). – С. 133.

230. Рожкова З.З. Структурные и метаболические особенности головного мозга при болезни Паркинсона по данным магниторезонансной томографии и магниторезонансной спектроскопии in vivo / З.З. Рожкова, Н.В. Карабань, И.Н. Карабань // Междунар. неврологич. журнал. – 2011. – № 6 (44). – С. 46 – 52.

231. Розанова О.В. Исследование личностных детерминант жизнестойкости у пожилых людей в связи с пережитым жизненным стрессом / О.В. Розанова, Н.Н. Кабатова // Вісн. Одеськ. нац. ун–ту. Серія «Психологія». – 2012. – Т. 17. – Вип. 8 (20). – С. 571 – 579.

232. Розлади спектра аутизму в дорослих: сучасний стан проблеми / І.Я. Пінчук, Є.Л. Панічевська, В.Я. Пішель та ін. // Вестн. Ассоц. психиатров Украины. – 2013. 6. – С. 55 – 58.

233. Роль кальция, витамина D3 и остеотропных минералов в профилактике и комплексном лечении перелома берцовой кости: результаты рандомизированного плацебо контролированного эксперимента / В.И. Демидов, Н.Ю. Жидоморов, О.А. Громова и др. // Здоровя України. – 2015. – № 2 (351). – С. 30 – 31.

234. Роль кальция, витамина D3 и остеотропных минералов в профилактике и комплексном лечении перелома берцовой кости: результаты рандомизированного плацебо контролированного эксперимента / В.И. Демидов, Н.Ю. Жидоморов, О.А. Громова и др. // Здоровя України. – 2015. – № 3 (352). – С. 13.

235. Роль лептина как показателя минеральной плотности костной ткани у женщин с ожирением и остеопорозом в постменопаузе / А.Н. Беловол, В.Д. Немцова, Ю.Н. Шапошникова и др. [Л.Р. Бобронникова, В.В. Школьник, В.Н. Плиговка] // Пробл. остеології. – 2014. – № 1. – С. 70 – 71.

236. Роль метаболизма оксида азота в формировании урогенитальных расстройств у женщин в постменопаузе / О.В. Ромащенко, А.И. Соловьев, С.Н. Мельников и др. [В.В. Билоголовская, М.А. Щербак]: Новітні технології в урології та андрології. Мат. конф. (Київ, 19–20 вересня 2013 р.) // Урологія. – 2013. – № 2. – С. 67 – 68.

237. Роль нейропротекции в терапии гипертонической энцефалопатии / В.И. Трофимов, В.Н. Минеев, Е.А. Бручкус и др. // Нейро NEWS. – 2012. – № 2/1. – С. 70 – 75.

238. Романенко М.С. Добовий ритм інтрагастрального pH у пацієнтів похилого віку з виразковою хворобою дванадцятипалої кішки / М.С. Романенко // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 1 (63). – С. 41 – 47.

239. Романенко М.С. Зміни інтрагастрального pH під впливом прийому їжі у хворих різного віку на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки / М.С. Романенко // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 2. – С. 210 – 213.

240. Романенко Н.М. Климактерический период в жизни женщины / Н.М. Романенко // Крым. терапевт. журнал. – 2015. – № 1. – С. 38 – 42.

241. Романова Е.Н. Использование метаболической терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца и аритмиями / Е.Н. Романова, В.А. Ищук, О.С. Сычев // Аритмологія. – 2012. – № 3. – С. 24 – 32.

242. Ромащенко О.В. Опыт применения лекарственного препарата Онагрис при устранении климактерического синдрома и женских сексуальных дисфункций в период постменопаузы / О.В. Ромащенко, В.В. Билоголовская, М.А. Щербак // Здоровье женщины. – 2013. – № 10. – С. 124 – 131.

243. Ротова С. «Стареча» нирка. Інволютивні зміни нирки, що старіє / С. Ротова // Б–ка журн. «Сімейного лікаря та сімейної медсестри». – 2012. – № 2 (35). – С. 18 – 20.

244. Рощина Г.Ф. Альтернативные методы коррекции климактерических расстройств / Г.Ф. Рощина // Здоровье женщины. – 2013. – № 8. – С. 131 – 136.

245. Рузибоев С.А. Хирургическое лечение глубоких ожогов у лиц пожилого и старческого возраста с отягощенным преморбидным фоном / С.А. Рузибоев, Э.А. Хакимов // Вестн. неотлож. и восстановит. медицины. 2011. Т. 12. – 1. – С. 30 – 33.

246. Рустамова Н.Р. Сравнительный анализ взаимосвязи различных тестов на диабетическую кардионейропатию с клинико–лабораторными показателями у больных сахарным диабетом 2–го типа / Н.Р. Рустамова, Я.З. Гурбанов, В.А. Мирза–заде // Ліки України плюс. – 2014. – № 2 (19). – С. 50 – 53.

247. Савустьяненко А.В. Олмесартан улучшает показатели мозговой гемодинамики и неврологические исходы у пожилых пациентов с артериальной гипертензией и ишемическим инсультом / А.В. Савустьяненко // Артериальная гипертензия. – 2014. – № 5 (37). – С. 15 – 20.

248. Сайко Д.Ю. Аутоагрессия в структуре психических расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 2. – С. 33 – 36.

249. Сайко Д.Ю. Клинико–психопатологическая структура эндогенных депрессий при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 2. – С. 43 – 46.

250. Сайко Д.Ю. Клинико–психопатологические закономерности формирования органического эмоционально–лабильного расстройства личности при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2012. – № 1. – С. 49 – 52.

251. Сайко Д.Ю. Клинико–психопатологические особенности психических расстройств при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 3. – С. 5 – 8.

252. Сайко Д.Ю. Клинико–психопатологический и патологический анализ тревожных расстройств при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Мед. психологія. – 2012. – № 3. – С. 54 – 57.

253. Сайко Д.Ю. Клініко–психопатологічна характеристика органічних депресій при хворобі Паркінсона / Д.Ю. Сайко // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 2 (71). – С. 85 – 87.

254. Сайко Д.Ю. Особливості клініки депресивних реакцій при хворобі Паркінсона / Д.Ю. Сайко // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20. − Вип. 1 (70). – С. 87 – 89.

255. Сайко Д.Ю. Патопсихологические механизмы формирования депрессивных реакций у пациентов с болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Експерим. і клініч. медицина. – 2012. – № 3. – С. 166 – 170.

256. Сайко Д.Ю. Патопсихологические особенности и закономерности развития органических психических расстройств при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Междунар. мед. журнал. – 2012. – Т. 18, № 3 (71). – С. 5 – 9.

257. Сайко Д.Ю. Патопсихологические факторы и закономерности формирования депрессий у больных болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Мед. психологія. − 2012. − № 2. − С. 69 − 73.

258. Сайко Д.Ю. Ресурсно–ориентированная терапия депрессивных расстройств у больных болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 4. – С. 16 – 19.

259. Сайко Д.Ю. Система дифференцированной ресурсно–ориентированной терапии психических расстройств при болезни Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Експерим. і клініч. медицина. – 2012. – № 2. – С. 148 – 152.

260. Сайко Д.Ю. Этиопатогенетические особенности формирования психических расстройств у больных с болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 3 – 4. – С. 121 – 125.

261. Сайко О.В. Антиконвульсивна сугестивна психотерапія в лікуванні хворих похилого віку з післяінсультною епілепсією / О.В. Сайко, М.П. Лучкевич // Медицина неотлож. состояний. – 2015. – № 8 (71). – С. 66 – 71.

262. Сакович О.О. Плазмові концентрації натрійуретичних пептидів та ендотеліну–1 у жінок післяменопаузального віку при різному перебігу гіпертонічної хвороби / О.О. Сакович, В.М. Жебель // Сімейна медицина. – 2011. – № 4. – С. 108 – 113.

263. Сакович О.О. Плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою із різними типами гіпертрофії та дисфункції лівого шлуночка / О.О. Сакович, В.М. Жебель, Г.О. Вуколова // Вісн. Вінницьк. НМУ. − 2012. − Т. 16. − № 1. − С. 142 − 146.

264. Сакович О.О. Поліморфізм гена рецептора ангіотензину II першого типу та рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою: неускладненою та ускладненою хронічною серцевою недостатністю: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Сакович. – К., 2012. – 18 с.

265. Сакович О.О. Поліморфізм структури гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу в жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою / О.О. Сакович // Сімейна медицина. – 2011. – № 2 (36). – С. 46 – 48.

266. Сандрович Н. Вытряхивая коврик, пожилая женщина из-за хрупкости костной ткани сломала два позвонка: [Электронный ресурс] / Н. Сандрович // Факты. – 2014. – Режим доступа: http://fakty.ua/185332-professor-vladislav-povoroznyuk-vytryahivaya-kovrik-pozhilaya-zhencshina-iz-za-hrupkosti-kostnoj-tkani-slomala-dva-pozvonka

267. Сандрович Н. Худенькие тонкокостные женщины чаще страдают остеопорозом: [Электронный ресурс] / Н. Сандрович // Факты. – 2014. – Режим доступа: http://fakty.ua/185727-professor-vladislav-povoroznyuk-hudenkie-tonkokostnye-zhencshiny-chacshe-stradayut-osteoporozom.

268. Сапожак И.Н. Коррекция климактерических расстройств у пациенток с медикаментозной менопаузой / И.Н. Сапожак, Ю.П. Богослав // Репродуктивная эндокринология. – 2013. 4 (12). – С. 36 – 41.

269. Сарапук В.І. Вивчення адаптаційних можливостей і резервних сил організму у пацієнтів похилого віку з метою вибору плану ортопедичних втручань / В.І. Сарапук, Н.Л. Мороз, Салім Муаз // 81–а наук.–практ. конф. студентів і молодих вчених з міжнар. участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і молодих вчених»: Тез. доп. (Івано–Франківськ, 29–30 березня 2012 року). – Івано–Франківськ, 2012. – С. 141.

270. Сарычев Л.П. Терапевтический потенциал современной фитотерапии хронического калькулезного пиелонефрита у лиц пожилого и старческого возраста в условиях долговременного применения / Л.П. Сарычев, Я.В. Сарычев // Здоровье мужчины. – 2014. – № 4. – С. 100 – 103.

271. Сахарный диабет у людей пожилого возраста: данные консенсуса // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2012. – № 7 (47). – С. 24 – 25.

272. Световой режим, старение и рак / В.Н. Анисимов, И.А. Виноградова, М.Ф. Борисенков и др. [А.В. Букалев, М.А. Забежинский, И.Г. Попович, А.В. Панченко, М.Л. Тындык]: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 5.

273. Свиридова Н.К. Ефективність діагностики та лікування цереброваскулярних порушень при гіпертензивній енцефалопатії у хворих похилого віку шляхом вивчення особливостей церебральної гемодинаміки та стану перфузії головного мозку / Н.К. Свиридова, В.В. Яворська // Лік. справа. – 2015. – № 5 – 6. – С. 41 – 45.

274. Свиридова Н.К. Новая стратегия лечения когнитивных нарушений / Н.К. Свиридова // Сімейна медицина. – 2015. – № 3. – С. 81 – 84.

275. Свиридова Н.К. Новая стратегия лечения когнитивных нарушений / Н.К. Свиридова // Східно–європейський неврологіч. журнал. – 2015. – № 3. – С. 39 – 43.

276. Свиридюк Б.В. Можливості двохетапних методів лікування при гострому холециститі, який ускладнений холедохолітіазом та перитонітом у хворих похилого та старечого віку / Б.В. Свиридюк, О.В. Іванько // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2014. – Вип. 4 (3). – С. 186 – 189.

277. Свищенко Е.П. Раннее старение сосудов и артериальная гипертензия: поиск эффективной стратегии антигмпертензивной терапии / Е.П. Свищенко, А.Д. Радченко // Здоровя України. – 2015. – № 18 (367). – С. 30 – 31.

278. Свищенко Е.П. Раннее старение сосудов как мишень для терапевтического воздействия: новый взгляд на проблемы АГ / Е.П. Свищенко // Здоровя України. – 2014. – № 6 (37). – С. 14 – 15.

279. Свінціцький А.С. Роль місцевої терапії в лікуванні хворих на остеоартроз / А.С. Свінціцький // Практикуючий лікар. – 2014. – № 1 (9). – С. 50 – 52.

280. Свінціцький А.С. Сучасні погляди на діагностику та лікування подагри / А.С. Свінціцький // Здоров’я України. – 2013. – № 1 (26). – С. 70 – 73.

281. Свіщенко Є.П. Лікування артеріальної гіпертензії в осіб похилого віку / Є.П. Свіщенко // Серцево–судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування. Лекції Укр. кардіологіч. школи ім. М.Д. Стражеска. – К., 2011. – С. 94 – 101.

282. Своевременная коррекция когнитивных нарушений и астенических расстройств – залог сохранения высокого качества жизни у людей разного возраста / В.Ю. Приходько, И.Р. Микропуло, Е.А. Кононенко и др. // Здоровя України. – 2013. − № 11 – 12 (312 – 313). – С. 34 – 35.

283. Семененко Ю.І. Електроміографічна характеристика жувального апарату в осіб чоловічої статі зрілого та похилого віку з інтактними зубними рядами / Ю.І. Семененко, В.М. Дворник, Н.О. Рябушко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2014. – Т. 14. – Вип. 2. – С. 105 – 110.

284. Сергиенко А.В. Проблемы фармакотерапии железодефицитной анемии в пожилом и старческом возрасте / А.В. Сергиенко, С.В. Выдыборец // Актуал. пит. мед. науки та практики: Зб. наук. пр.– Запоріжжя, 2011. – Вип. 78. – Т. I. Кн. I. – С. 230 – 235.

285. Сергієнко А.М. Вплив низько енергетичної світлової терапії на оптичну щільність макулярного пігменту і гострого зору у хворих із сухою формою вікової макулярної дегенерації / А.М. Сергієнко, Н.О. Дзюба, О.С. Пекарик // Укр. мед. часопис. – 2014. – № 1 (99). – С. 118 – 120.

286. Сергієнко О.В. Метаболічна інтоксикація у хворих на залізодефіцитну анемію похилого та старечого віку / О.В. Сергієнко // Гематологія і переливання крові. – 2012. – Вип. 36.

287. Серебровська Т.В. Досвід використання інтервальної гіпоксії для попередження та лікування захворювань серцево–судинної системи. Огляд / Т.В. Серебровська, В.Б. Шатило // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2. – С. 16 – 33.

288. Середюк Н.М. Артеріальна гіпертензія в поєднанні із синдромом раннього судинного старіння: особливості лікування / Н.М. Середюк, Н.М. Галюк, М.І. Яворський // Кровообіг та гемостаз. – 2012. – № 1–2. – С. 146 – 149.

289. Середюк Н.М. Синдром раннього судинного старіння у хворих на гіпертензивну хворобу / Н.М. Середюк, Н.М. Галюк, М.І. Яворсь­кий // Галицький лік. вісник. – 2011. – № 4. – С. 68 – 71.

290. Середюк Н.М. Синдром раннього судинного старіння: [презентація] / Н.М. Середюк: ХІ Зимова школа лікаря-інтерніста: “Дискусійні питання діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів” (Закарпатська обл., м. Рахів, 9-13 лютого 2011 р.) // Внутрішня медицина. – 2011. – № 1. – С. 184 – 188.

291. Сиволап В.Д. Гендерные особенности клинического течения прогрессирующей стенокардии у больных сахарным диабетом 2 типа / В.Д. Сиволап, Н.С. Михайловская, Ван Гуань // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 1. – С. 106 – 110.

292. Сидорова Л.Л. Комбинированная антигипертензивная терапия: эффективный контроль артериального давления / Л.Л. Сидорова // Therapia. – 2013. 3 (78). – С. 28 – 32.

293. Сидорова М.В. Оксилік та цинкіт – універсальні антиоксиданти для лікування вікової макулярної дегенерації / М.В.Сидорова // Ліки України. – 2011. – № 5 (151). – С. 76 – 81.

294. Сизон О.О. Артропатичний псоріаз: обґрунтування раціональних методів лікування та профілактики. Частина 1 / О.О. Сизон, В.І. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2011. – № 1 (40). – С. 7 – 24.

295. Сизон О.О. Дискусійні питання артропатичного псоріазу як суглобового синдрому псоріатичної хвороби / О.О. Сизон, В.І. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметол. – 2012. – № 1 (44). – С. 19 – 24.

296. Сизон О.О. Контроль за розвитком та перебігом супутньої патології у хворих на артропатичний псоріаз / О.О. Сизон, В.І. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2014. – № 2 (53). – С. 13 – 26.

297. Силантьева Т.С. Современные подходы к лечению подагры: ревматолог – врачу общей практике / Т.С. Силантьева // Здоров’я України. – 2015. – № 19 (368). – С. 33.

298. Симпозиум «Лечение артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста» / А.И. Дядык, А.Э. Багрий, Е.В. Щукина и др. // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 9 (460). – С. 28 – 31.

299. Синдром деменции: экспертно–правовые и методологически вопросы диагностики / В.С. Битенский, А.А. Педак, В.В. Глуховский, А.А. Ангелов // Вісн. психіатрії та психофармакотерапії. – 2013. – № 1. – С. 22 – 28.

300. Синдром падений – важная гериатрическая проблема общеврачебной практики / Л. Прядко, Ю. Бахмутова, В. Кривецкий, Л. Варавина // Врач. – 2014. – № 6. – С. 25 – 26.

301. Синдром старческой астении (frailty): клиника, диагностика, лечение, профилактика / А. Ильницкий, К. Прощаев, Л. Варавина, В. Кривецкий // Врач. – 2014. – № 6. – С. 3 – 5.

302. Синдром хронической тазовой боли. Старая проблема, новое решение / И.И. Горпинченко, В.Г. Мигов, В.В. Билоголовская, Е.А. Недогонова: Новітні технології в урології та андрології. Мат. конф. (Київ, 19–20 вересня 2013 р.) // Урологія. – 2013. – № 2. – С. 54 – 55.

303. Сиренко Ю.Н. Диагностика и лечение гипертензивных кризов (лекция) / Ю.Н. Сиренко // Артериальная гипертензия. – 2015. 4 (42). – С. 9 – 19.

304. Сиренко Ю.Н. Комбинированная терапия в лечении артериальной гипертензии / Ю.Н. Сиренко // Здоров’я України. – 2011. – №8 (261) (квітень). – С. 12.

305. Сиренко Ю.Н. Стратификация риска пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2–го типа: результаты украинского многоцентрового обсервационного исследования СТАТУС / Ю.Н. Сиренко, А.Д. Радченко, Т.Г. Слащева // Артериальная гипертензия. – 2014. 2 (34). – С. 9 – 19.

306. Сироїд О.М. Вплив ендокринних порушень на результати хірургічного лікування пацієнтів похилого і старечого віку із жовчнокам’яною хворобою / О.М. Сироїд // Укр. журн. хірургії. – 2011. – № 1 (10). – С. 24 – 29.

307. Ситіна І.В. Особливості артеріального тиску в осіб похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу / І.В. Ситіна: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 91.

308. Ситник І.М. Застосування антиоксидантів за цукрового діабету I типу / І.М. Ситник, М.В. Хайтович // Фармакол. та лік. токсикологія. – 2015. – № 6 (46). – С. 3 – 11.

309. Сінгх О.О. Особливості структурно–функціонального стану міокарда у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу, з урахуванням поліморфізму генів пероксидом проліфераторактивуючих рецепторів гамма / О.О. Сінгх // Вісн. морфології. – 2012. – Т. 18. – № 1. – С. 159 – 163.

310. Сінгх О.О. Плазмові концентрації В– і С–натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з різною важкістю гіпертонічної хвороби / О.О. Сінгх, С.О. Степанець, В.М. Жебель // Вісн. Вінницьк. НМУ. − 2012. − Т. 16. − № 1. − С. 96 − 100.

311. Сіренко Ю.М. Профілактика уражень мозку при артеріальній гіпертензії: вікові аспекти / Ю.М. Сіренко // Серцево–судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування. Лекції Укр. кардіологіч. школи ім. М.Д. Стражеска. – К., 2011. – С. 102 – 111.

312. Скачкова H.A. Анализ влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга пациентов, перенесших инсульт / Н.А. Скачкова // Актуальні питання геронтології та геріатрії: наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю (Київ, 25 січня 2013 р.). – К., 2013. – С. 16.

313. Скачкова Н.А. Полушарные особенности влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику у пациентов пожилого возраста, перенесших инсульт / Н.А. Скачкова // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 2. – С. 137 – 145.

314. Скачкова Н.О. Комплексний аналіз впливу транскраніальної магнітної стимуляції на функціональний стан головного мозку та серцево–судинну систему у хворих на ішемічний інсульт: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Н.О. Скачкова. – К., 2014. – 19 с.

315. Скачкова Н.О. Комплексний аналіз впливу транскраніальної магнітної стимуляції на функціональний стан головного мозку та серцево-судинну систему у хворих на ішемічний інсульт: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Н.О. Скачкова. – К., 2014. – 19 с.

316. Скачкова Н.О. Півкульні особливості впливу комбінованої ритмічної транскраніальної і периферичної магнітної стимуляції на церебральну гемодинаміку у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт / Н.О. Скачкова // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 1 – 2. – С. 52 – 58.

317. Сквирський О.В. Вплив засобів, що застосовують для лікування серцево-судинних захворювань, і препаратів кальцію та вітаміну D3 на морфофункціональний стан кісткової тканини / О.В. Сквирський, В.Й. Мамчур, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 3. – С. 54 – 59.

318. Скибчик В.А. Діагностичне значення геометрії лівого шлуночка у літніх пацієнтів з артеріальною гіпертензією / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26–28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 45 – 46.

319. Скибчик В.А. Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк: Мат. ХІV Національного конгресу кардіологів України (Київ, 18–20 вересня 2013 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2013. – Дод. 4. – С. 65 – 66.

320. Скибчик В.А. Клініко–епідеміологічний профіль пацієнта літнього віку з резистентною гіпертензією / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Ю.О. Матвієнко // Артериальная гипертензия. – 2014. – № 6 (38). – С. 13 – 20.

321. Скибчик В.А. Резистентна гіпертензія у пацієнтів похилого та старечого віку: демографічні, клінічні, гемодинамічні та лабораторні особливості / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Ю.О. Матвієнко // Ліки України. – 2014. – № 2. – С. 51 – 54.

322. Скибчик В.А. Шкала прогнозування виникнення резистентної артеріальної гіпертензії у пацієнтів похилого та старечого віку / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк // Артеріальна гіпертензія. – 2015. – № 5 (43). – С. 68 – 72.

323. Скрининг депрессии, тревоги и когнитивных нарушений в общесоматической практике // Здоровя України. – 2013. – № 2 (22). – С. 11.

324. Скрипникова И.А. Падения – важный фактор риска переломов: причины и способы профилактики / И.А. Скрипникова // Consilium medicum. – 2014. – № 6. – С. 28 – 33.

325. Скрыпник И.Н. Особенности течения и терапии кислотозависимых заболеваний в возрастном аспекте / И.Н. Скрыпник // Здоровя України. – 2015. – № 2 (36). – С. 24.

326. Слободин Т.Н. Болезнь Паркинсона: за пределами двигательных нарушений / Т.Н. Слободин // Здоров’я України. – 2012. – № 1 (20). – С. 38 – 40.

327. Слободин Т.Н. Боль и тревога: где выход из замкнутого круга? / Т.Н. Слободин // Здоров’я України. – 2014. – № 3 (30). – С. 29.

328. Слободин Т.Н. Деменции нейродегенеративного происхождения (подходы к диагностике и лечению) / Т.Н. Слободин // Укр. неврологіч. журнал. – 2012. – № 3 (24). – С. 9 – 19.

329. Слободин Т.Н. Значимость сосудистых факторов при когнитивной реабилитации больных болезнью Паркинсона / Т.Н. Слободин // Лік. справа. – 2012. – № 7. – С. 176 – 179.

330. Слободин Т.Н. Клиническая и нейровизуализационная диагностика деменций / Т.Н. Слободин // Укр. неврологич. журнал. – 2012. – № 4 (25). – С. 16 – 26.

331. Слободин Т.Н. Обзор современных возможностей лечения болезни Паркинсона / Т.Н. Слободин, И.В. Богданова // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 22 – 23.

332. Слободин Т.Н. Особенности влияния противопаркинсонических препаратов на когнитивный статус больных болезнью Паркинсона / Т.Н, Слободин, Ю.И. Головченко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2011. – Вип. 2 . – Т. 3 (86). – С. 143 – 145.

333. Слободин Т.Н. Ранние стадии болезни Паркинсона: возможен ли индивидуальный подход к лечению в строгих рамках доказательной медицины? / Т.Н. Слободин // Здоров’я України. – 2013. – № 3 (26) (жовтень). – С. 16 – 17.

334. Слободін Т.М. Клініко-патогенетичні аспекти емоційних та когнітивних порушень при хворобі Паркінсона: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Т.М. Слободін. – Харків, 2011. – 44 с.

335. Слободін Т.М. Особливості та клініко-патогенетичний поліморфізм мотиваційних розладів у хворих із різними клінічними варіантами хвороби Паркінсона / Т.М. Слободін, Ю.І. Головченко // Вісн. наук. досліджень. − 2011. − № 4 (65). − С. 81 − 83.

336. Смачило І.В. Розлади випорожнень в осіб похилого віку / І.В. Смачило, В.В. Куліш, Г.В. Лихацька // Медсестринство. – 2013. – № 1. – С. 41 – 42.

337. Сметанина Е.И. Особенности применения витаминов и минералов в пожилом и старческом возрасте / Е.И. Сметанина // Мистецтво лікування. – 2014. – № 3 – 4 (109 – 110). – С. 6 – 8.

338. Сметанина Е.И. Фармацевтическое самоусовершенствование провизора как способ установления контакта с пожилым пациентом / Е.И. Сметанина // Ліки України плюс. – 2014. – № 1 (18). – С. 25 – 26.

339. Снижение анестезиологического и операционного риска у лиц старше 75 лет при лапароскопических оперативных вмешательствах / Н.В. Кабанова, А.Г. Гринцов, Ю.Я. Куницкий и др. [ Л.А. Ясногор, Г.А. Гринцов, И.А. Козлюк] // Вестн. неотлож. и восстановит. медицины. – 2013. – № 4. – С. 528 – 529.

340. Современные аспекты реабилитации больных пожилого возраста с вертеброневрологической патологией / А.В. Клименко, И.В. Каленова, А.Б. Ершов, Т.М. Ломакина // Междунар. неврологич. журнал. – 2011. – № 3 (41). – С. 70 – 72.

341. Современные возможности нейропротекции при артериальной гипертензии у пожилых: роль нитрендипина // Medicine review. – 2014. 3 (31). – С. 35 – 41.

342. Современные подходы к лечению больных артериальной гипертензией в пожилом возрасте в практике семейного врача / К.В. Вовк, И.В. Летик, Е.Я. Николенко, О.В. Сокруто, О.А. Власенко, В.Н. Савченко // Експерим. і клініч. медицина. – 2011. – № 1. – С. 75 – 81.

343. Соколов В.В. Застосування шийної медіастиноскопії при задньому верхньому перфоративному медіастиніті у хворої 93 років / В.В. Соколов, В.Г. Гетьман: Актуальні проблеми клінічної хірургії: наук.–практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 40–річчю Нац. Ін.–ту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова (Київ, 17–18 травня 2012 р.) // Клін. хірургія. − 2012. − № 4. − С. 46.

344. Соколова И.И. Стоматологическая заболеваемость пожилых больных / И.И. Соколова, Н.Н. Савельева // Експерим. і клініч. медицина. – 2013. – № 3. – С. 150 – 156.

345. Соколова Л.И. Анализ чувствительности лейкоцитов к нейроспецифическим белкам у пациентов с рассеянным склерозом разных возрастных групп / Л.И. Соколова, М.М. Сепиханова // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 119.

346. Соколова Л.К. Фактори ризику і клініко–діагностичні аспекти серцево–судинної патології у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.К. Соколова. – К., 2014. – 42 с.

347. Солейко Л.П. Контроль когнітивних порушень у пацієнтів з гострим коронарним синдромом геронтичного віку / Л.П. Солейко // Ліки України плюс. – 2014. – № 1 (18). – С. 30.

348. Соловьёва Е.А. Ртуть в биосредах здоровых женщин различных возрастных групп репродуктивного периода / Е.А. Соловьёва, А.В. Чурилов, К.П. Козлов // Мед. перспективи. – 2011. – Т. ХVІ. – № 2. – С. 82 – 84.

349. Солодовников А.Д. Физическая реабилитация при вертеброгенных дорсалгиях у лиц пожилого возраста / А.Д. Солодовников, А.Л. Си­делковский // Фізіотерапевтичні методи та реабілітаційні підходи в сучасній неврології і вертебрології. Зб. мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 22 березня 2012 року). – К., 2012. – С. 54 – 55.

350. Соломенчук Т.М. Атеросклероз: первинна і вторинна профілактика у віковому аспекті / Т.М. Соломенчук // Medix. AntiAging. – 2012. 5 (29). – С.42 – 46.

351. Соломенчук Т.М. Проблема судинної деменції в загальній лікарській практиці: раціональна антигіпертензивна терапія як пріоритетний напрямок профілактики / Т.М. Соломенчук // Артериальная гипертензия. – 2014. – № 5 (37). – С. 9 – 14.

352. Соломенчук Т.М. Проблема судинної деменції в загальній лікарській практиці: раціональна антигіпертензивна терапія як пріоритетний напрямок профілактики / Т.М. Соломенчук // Артериальная гипертензия. – 2012. – № 1 (21). – С. 9 – 16.

353. Состав тела, минеральная плотность кости и маркеры жирового метаболизма у женщин в постменопаузе с разным кардиоваскулярным риском (SCORE) / И.А. Скрипникова, П.А. Птичкина, В.Е. Новиков и др.: Мат. научн.–практ. конф. «Остеопороз – важнейшая мультидисциплинарная проблема здравоохранения ХХІ века» в рамках форума остеопороза (Санкт–Петербург, 23–25 сентября 2012 г.) // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 4 (8). – С. 74 – 76.

354. Состояние местного иммунитета в полости рта у лиц старческого возраста в предимплантационный период / Р.Х. Камалов, А.Н. Лихота, В.В. Коваленко, В.О. Пономаренко, Е.В. Горобец, Е.В. Розова // Укр. стоматологіч. альманах. – 2011. – № 4. – С. 56 – 60.

355. Состояние системы гемостаза у людей пожилого возраста без ожирения с нарушенной толерантностью к глюкозе / В.А. Ищук, С.С. Наскалова, Е.В. Бондаренко и др. [В.П. Чижова, И.А. Антонюк–Щеглова, В.Б. Шатило] // Третий съезд геронтологов и гериатров России: Сб. тез. докл. (Новосибирск, 24 – 26 октября 2012 г.). – Новосибирск, 2012. – С. 141 – 142.

356. Спосіб корекції вестибулярних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, О.О. Євграшкін // Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони здоров’я. – 2013. – С. 19 – 20.

357. Спосіб корекції вестибулярних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт: інформ. лист / В.В. Кузнєцов, Д.В. Шульженко, О.О. Євграшкін. – К., 2012. – № 373. – 4 с.

358. Спосіб корекції емоційно–мнестичних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, С.Ф. Глушко та ін. [Т.Ю. Романюк, Ф.В. Юрченко, Н.М. Корженевська] // Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження у практику охорони г здоров’я. – 2013. – С. 20.

359. Сравнение методов дренирования верхних мочевых путей при остром обструктивном пиелонефрите у пациентов пожилого и старческого возраста / Н.А. Колпакова, П.Н. Белоусов, Э.В. Мудраковская, С.Г. Горелик: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 71 – 72.

360. Сравнительный психометрический анализ когнитивных расстройств вследствие сосудистых заболеваний головного мозга / А.Л. Малев, Е.Л. Товажнянская, А.Н. Захарова, В.Б. Калиберденко // Мед. психологія. – 2014. – № 1. – С. 111 – 116.

361. Стаднік С.М. Когнітивні розлади як мультидисциплінарна проблема / С.М. Стаднік // Здоров’я України. – 2015. – № 2 (33). – С. 39 – 40.

362. Стаднюк Л.А. Діагностика серцевої недостатності у людей літнього віку / Л.А. Стаднюк // Серцева недостатність. – 2013. – № 2. – С. 14 – 20.

363. Стаднюк Л.А. Основні правила лікування при хронічних захворюваннях у людей літнього віку / Л.А. Стаднюк // Сердце и мозг: Мат. II Междунар. научн.–практ. конф. (Севастополь, 26–27 ноября 2012 г.); Под ред. З.А. Суслиной, С.М. Кузнецовой. – Севастополь, 2012. – С. 119 – 127.

364. Стаднюк Л.А. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарств у людей пожилого возраста / Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковская // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3–4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 107 – 109.

365. Стан інсулярного апарату підшлункової залози у людей похилого віку при фізіологічному старінні та за наявності інсулінорезистентності / В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк–Щеглова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Одинадцяті Данилевські читання, присвячені 160–річчю від дня народження В.Я. Данилевського – засновника ДУ «ІПЕП»): Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1–2 березня 2012 року). – Х., 2012. – С. 143 – 144.

366. Стан мелатонінутворювальної функції епіфіза в людей похилого віку з порушеннями вуглеводного обміну / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, І.А. Антонюк–Щеглова та ін. [О.В. Бондаренко, В.О. Іщук] // Ендокринологія. − 2012. − Т. 17. − № 1. − С. 37 − 44.

367. Стан передміхурової залози, мікції та кісткової системи в пацієнтів із частковим андрогенним дефіцитом чоловіків, які старіють / О.Г. Базаринський, Б.П. Введенський та ін. // Медицина транспорту України. – 2011. – № 3 (39). – С. 36 – 45.

368. Стан реґіонарного кровообігу тканин ротової порожнини в осіб старечого віку на етапах імплантаційного лікування / В.О. Пономаренко, Ю.І. Силенко, М.В. Хребор, Т.А. Хміль // Укр. стоматологіч. альманах. – 2013. – № 5. – С. 81 – 84.

369. Стан скелетної м’язової тканини в українських жінок постменопаузального віку / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Паламарчук // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 3. – С. 28 – 32.

370. Станиславчук Н.А. Подагра: лечение до достижения цели / Н.А. Станиславчук, С.И. Смиян // Здоровя України. – 2015. – № 2 (39). – С. 72 – 73.

371. Старение и остеоартрит: встреча неизбежна? // Medix AntiAging. – 2012. 6 (30); 2013. − № 1 (31). – С. 26 – 29.

372. Сташкевич А.Т. Особливості клінічних проявів остеопорозу хребта залежно від віку, статі пацієнта, тяжкості й локалізації патологічного процесу / А.Т. Сташкевич, А.М. Вітковський, А.В. Шевчук // Укр. мед. часопис. – 2015. – № 5 (109). – С. 82 – 85.

373. Степаненко Л.В. Лікування патопсихічних порушень у хворих із деменцією та хворобою Альцгеймера / Л.В. Степаненко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 3. – С. 8 – 12.

374. Степаненко Л.В. Патопсихічні порушення у осіб з судинною деменцією та хворобою Альцгеймера / Л.В. Степаненко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 1. – С. 24 – 28.

375. Степаненко Л.В. Порушення іонного транспорту при судинній деменції та хворобі Альцгеймера / Л.В. Степаненко // Арх. психіатрії. – 2012. – № 2. – С. 30 – 32.

376. Стець М.М. Можливості малоінвазивних технологій в діагностиці гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у пацієнтів старечого віку з коморбідними станами / М.М. Стець // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 2. – С. 51 – 54.

377. Стець М.М. Можливості траспапілярних ендоскопічних втручань в лікуванні гнійного холангіту, ускладненим біліарним сепсисом у хворих похилого віку / М.М. Стець // Клініч. хірургія. – 2013. – № 4 (дод.). – С. 56.

378. Стець М.М. Особливості перебігу анаеробної неклостридіальної флегмони у хворих похилого віку з комор бідними станами на тлі цукрового діабету / М.М. Стець // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 4. – С. 78 – 80.

379. Стійкість до гіпоксії у людей похилого віку з гіпертонічною хворобою: вплив Кардіоаргініну / О.В. Коркушко, Є.Д. Осьмак, Д.Д. Осьмак, Г.В. Дужак // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 31 – 37.

380. Строцька Є.А. Зміни активності Н+, К+ –АТФази парієтальних клітин при хронічному атрофічному гастриті у людей літнього віку / Є.А. Строцька, О.М. Гриб, Ю.В. Гавалко: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Мат. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 3. – С. 388 – 391.

381. Структура заболеваемости предстательной железы у мужчин пожилого и старческого возраста, проживающих в восточных регионах Украины / Л.С. Арсиенко, С.В. Гаврелюк, С.В. Левенец, А.В. Сомов // Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 18 (229). – С. 35 – 38.

382. Структурно–функциональные особенности левого желудочка у пожилых пациентов с хронической ишемической болезнью сердца / А.И. Дядык, Е.В. Щукина, О.В. Самойлова, О.А. Приколота, Е.А. Багрий // Університетська клініка. – 2011. – Т. 7. – № 2. – С. 133 – 136.

383. Структурно–функціональний стан кісткової тканини на мікробіоценоз кишечника в жінок у постменопаузальному періоді / Н.К. Коваленко, К.С. Огірчук, О.А. Полтавська та ін. [В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, Г.С. Дубецька, А.С. Мусієнко] // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 2 (6). – С. 80 – 85.

384. Структурно–функціональний стан кісткової тканини та ризик переломів у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого атеросклерозу коронарних судин / І.А. Кордубайло, І.В. Лєошко, О.І. Нішкумай та ін. // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 4. – С. 47 – 54.

385. Ступінь операційного ризику при гострій кишковій непрохідності у хворих похилого та старечого віку / О.Г. Грінцов, В.М. Буценко, Ю.Л. Кунацький та ін. // Вестн. неотлож. и восстановит. медицины. – 2012. – Т. 13. – № 4. – С. 544 – 545.

386. Ступінь операційного ризику при гострій кишковій непрохідності, зумовленій раком ободової кишки у хворих похилого та старечого віку / О.Г. Грінцов, В.М. Буценко, Ю.Л. Куніцький та ін. // Галицький лік. вісник. – 2012. – № 3. – С. 33 – 34.

387. Судус А.В. Хірургічне лікування пацієнтів похилого і старечого віку з приводу ураження клапанів серця / А.В. Судус // Клін. хірургія. – 2015. – № 9. – С. 46 – 48.

388. Сумцова О.А. Особенности лечения мочекаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста / О.А. Сумцова, П.С. Серняк, А.И. Сагалевич // Здоровье мужчины. – 2013. – № 3. – С. 164 – 166. Відбиток № 9129.

389. Супрун Е.В. Цитокінові механізми патогенезу та експериментальна терапія гострих порушень мозкового кровообігу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Е.В. Супрун. – К.,2011. – 44 с.

390. Супрун Э.В. Коморбидность при остеоартрозе у пожилых пациентов: выбор тактики лечения / Э.В. Супрун // Рац. фармакотерапия. – 2013. – № 3 (28). – С. 47 – 52.

391. Сухин Ю.В. Лечение повторяющегося вывиха плеча у людей пожилого и старческого возраста / Ю.В. Сухин, В.А. Логай // Травма. – 2012. – № 2. – С. 132 – 133.

392. Суховерская О. Болезнь Паркинсона и паркинсонические синдромы: диагноз и лечение / О. Суховерская // Междунар. неврологич. журнал. – 2011. – № 6 (44). – С. 16 – 24.

393. Сучасна епідеміологія подагри. Дайджест / Підгот. Г.С. Дубецька // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – № 2 (10). – С. 93 – 96.

394. Сучасні аспекти реабілітації психічно хворих пізнього віку / І.Д. Спіріна, С.Ф. Леонов, С.В. Рокутов, А.Є. Ніколенко, Т.Й. Шустерман // Сучасні методи діагностики і лікування психічних і соматичних розладів психогенного походження (ХІV Платонівські читання): Мат. наук.–практ. конф. (Харків, 21–22 квітня 2011 року) / За ред. Б.В. Михайлова. – Х.: Клініч. санаторій «Курорт Березовські мінеральні води», 2011. – С. 101.

395. Сыволап В.В. Прямые ингибиторы – новый подход в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с ожирением, сахарным диабетом, поражением почек и менопаузой / В.В. Сыволап, М.П. Герасько // Запорож. мед. журнал. – 2013. – № 2. – С. 70 – 75.

396. Табакович-Вацеба В.О. Нові маркери прогнозування розвитку хронічної серцевої недостатності у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця / В.О. Табакович-Вацеба, В.Ю. Жарінова // Ліки України. – 2015. – № 2 (23). – С. 92 – 95.

397. Тактика ведения больных пожилого возраста с артериальной гипертензией в практике семейного врача / Л.И. Коваленко, К.В. Вовк, О.В. Сокруто, Б.Я. Николенко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2015. – Вип. 2 (3). – С. 20 – 24.

398. Танцевально-двигательная терапия как механизм реабилитации пациентов, страдающих болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, И.Б. Пепенина и др. // Здоровя України. – 2014. – № 4 (31). – С. 30 – 31.

399. Тарасова К.В. Вікові особливості енергетичного забезпечення міокарда: вплив активаторів К+АТФ – каналів /К.В. Тарасова, С.Б. Французові // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 234 – 248.

400. Таряник Е.А. Анализ показателей поверхностной и стимуляционной электронейромиографии у пациентов с разными формами болезни Паркинсона / Е.А. Таряник // Междунар. мед. журнал. – 2014. – Т. 20. – 3 (79). – С. 49 – 53.

401. Таряник К.А. Корекція немоторних флуктуацій у хворих із хворобою Паркінсона на фоні лікування препаратами леводопи / К.А. Таряник, Н.В. Литвиненко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Т. 13. – Вип. 3 (43). – С. 282 – 285.

402. Таряник К.А. Оцінка вищих коркових функцій у пацієнтів із хворобою Паркінсона на різних стадіях розвитку захворювання / К.А. Таряник: Мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Інноваційні технології у експериментальній медицині та біології” (Полтава, 5-6 травня 2011 р.) // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2011. – Т. 11. – Вип. 2 (34). – С. 159 – 161.

403. Таряник К.А. Оцінка показників електронейроміографічного дослідження у хворих із хворобою Паркінсона / К.А. Таряник // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2014. – Т. 14. – Вип. 2. – С. 59 – 62.