Бібліографічний покажчик за 2011-2015 рр._Частина ІІ_продовження

1. Лабунец И.Ф. Влияние введения мелатонина на клеточный состав костного мозга мышей разного возраста: значение тимуса / И.Ф. Лабунец // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 1. – С. 15 – 24.

2. Лабунец И.Ф. Влияние факторов эпифиза на клеточный состав костного мозга животных разного возраста в условиях изменения функционального состояния тимуса / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко, Г.М. Бутенко // Успехи геронтологии. – 2011. – Т. 24. – № 1. – С. 54 – 60.

3. Лабунец И.Ф. Возрастные особенности изменений клеточного состава костного мозга, мелатонинобразующей функции эпифиза и эндокринной функции тимуса у мышей разных линий / И.Ф. Лабунец // Успехи геронтологии. – 2013. – Т. 26. – № 3. – С. 425 – 431.

4. Лабунец И.Ф. Изменения биоритмов эндокринной функции тимуса с возрастом у кроликов в условиях круглосуточного освещения / И.Ф. Лабунец, Л.А. Бондаренко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 120 – 128.

5. Лабунец И.Ф. Половые особенности возрастных изменений цирканнуальных ритмов функций эпифиза, гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковой системы и тимуса у здоровых людей / И.Ф. Лабунец // Успехи геронтологии. – 2013. – № 1. – С. 97 – 104.

6. Лабунець І.Ф. Вікові особливості імуноендокринної взаємодії при впливах стресових чинників / І.Ф. Лабунець, Л.В. Магдич // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 444 – 454.

7. Лабунець І.Ф. Роль епіфіза в регуляції біоритмів функцій імунної системи при старінні: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.Ф. Лабунець. – К., 2012. – 39 с.

8. Лабунець І.Ф. Роль епіфіза в регуляції біоритмів функцій імунної системи при старінні: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.Ф. Лабунець. – К., 2012. – 320 с.

9. Лазарчук О. Состояние энергетического обмена и окислительных процессов в тканях крыс в возрастном аспекте / О. Лазарчук // XV Міжнар. мед. конгр студентів та молодих вчених (Тернопіль, 27 – 29 квітня 2011 р.). – Т., 2011. – С. 270.

10. Лазарчук О.А. Уровень фрагментированной ДНК при старении крыс и возможность его коррекции / О.А. Лазарчук, Е.А. Орлова // Перспективи медицини та біології. – 2012. – № 1. – С. 73 – 76.

11. Лазоришинець В.В. Проблеми збереження здоров’я в старості / В.В. Лазоришинець, Г.В. Курчатов, В.А. Семенюк // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 3-4. – С. 19 – 22.

12. Лановенко І.І. Реактивність азоту оксиду при залізодефіцитній анемії / І.І. Лановенко: Мат. конф. «Ендотеліальна дисфункція при вік–залежній патології – діагностика, профілактика, лікування» (Київ, 12–13 листопада 2015 р.) // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 106 – 108.

13. Левашов М.И. Возрастная динамика биоэлектрических свойств бедренной кости крыс / М.И. Левашов // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 1. – С. 3 – 14.

14. Літовка І.Г. Вплив мелатоніну на метаболізм кісткової тканини / І.Г. Літовка, У.О. Мазепа–Крижанівська, В.Я. Березовський // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 2. – С. 102 – 109.

15. Ломакіна Ю.В. Ефективність застосування епіталону за умов зміненого фотоперіоду та іммобілізаційного стресу в старих щурів / Ю.В. Ломакіна // Клініч. та експерим. патологія. – 2012. – № 3. – Ч. 1. – С. 118 – 121.

16. Ломакіна Ю.В. Особливості корекції морфофункціональних змін шишкоподібної залози старих щурів на фоні світлової деривації в умовах стресу / Ю.В. Ломакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 311 – 315.

17. Лузін В.І. Вплив умов стрептозотоцинового діабету на гістологічну структуру репаративного регенерата кістки у щурів різного віку / В.І. Лузін, А.В. Івченко, Д.В. Івченко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2011. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 163 – 164.

18. Мазур І. Вплив адреналіну на толерантність щурів до фізичного навантаження у віковому аспекті / І. Мазур, Г. Сатурська // XV Міжнар. мед. конгр студентів та молодих вчених (Тернопіль, 27 – 29 квітня 2011 р.). – Т., 2011. – С. 270.

19. Макаренко О.А. Деструктивна роль еластази в патогенезі остеопорозу та інгібіція її активності флавоноїдами / О.А. Макаренко // Мед. хімія. – 2011. – Т. 13. – № 2 (47). – С. 107 – 111.

20. Макаренко О.В. Гендерно–вікові особливості глаукоми / О.В. Макаренко, О.В. Кривов’яз, С.О. Кривов’яз // Запорожский мед. журнал. – 2014. – № 1. – С. 34 – 36.

21. Макаренко О.В. Фармакологія знеболення за умов експериментального паркінсонізму: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.В. Макаренко. – К., 2011. – 36 с.

22. Малаш Л.И. Влияние гипоксической тренировки на уровни гликозилированного гемоглобина и глюкозы в крови взрослых и старых крыс после однократного облучения / Л.И. Малаш, Н.В. Топольникова, Е.В. Подьяченко // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – C. 34 – 35.

23. Мартынова Ю.В. Влияние повторных циклов ритмических криовоздействий (–120оС) на ультраструктурную организацию эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда в динамике старения крыс / Ю.В. Мартынова, В.Г. Бабийчук // Пробл. криобиологии и криомедицины. – 2015. – № 2. – С. 166.

24. Масік Н.П. Перебудова кісткової тканини поперекового відділу хребта при моделюванні хронічного обструктивного захворювання легенів на тлі дефіциту статевих гормонів / Н.П. Масік, П.П. Гормаш // Вісн. морфології. – 2013. – № 1. – С. 79 – 85.

25. Матвиенко М.Г. Влияние мелатонина на функциональную активность клеток преоптического ядра гипоталамуса старых крыс на фоне блокады и стимуляции кисспептинергических рецепторов / М.Г. Матвиенко, А.С. Пустовалов, Н.Э. Дзержинский: I Междунар. научн.–практ. конф. «Фармакология, фармацевтическая технология в обеспечении активного долголетия» (Киев, 4–5 апреля 2013 г.) // Геронтологич. журн. им. В.Ф. Купревича. – 2013 – № 1 – 2. – С. 30 – 31.

26. Матвиенко М.Г. Морфофункциональное состояние клеток преоптического ядра гипоталамуса старых крыс в условиях стимуляции и блокады альфа–адренергических и кисспептинергических рецепторов / М.Г. Матвиенко, А.С. Пустовалов, Н.Э. Дзержинский // Междунар. научн.–практ. конф. «Здоровье и медицина для всех возрастов» (Курск, Россия, 21–22 мая 2013 г.). Мат. конф. – Курск, 2013. – С. 192 – 197.

27. Матвиенко М.Г. Морфофункцирнальные особенности клеток аркуатного ядра гипоталамуса неполовозрелых крыс при блокаде и активации альфа–адренергических и кисспептинергических рецепторов / М.Г. Матвиенко, А.С. Пустовалов, Н.Э. Дзержинский: Междунар. конф. «Вейновские чтения в Украине» (Одесса, 11–13 мая 2013 г.) // Укр. журн. боли. – 2013. – № 3. – С. 81 – 82.

28. Матвієнко М. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності мітохондрій астроцитів і нейроцитів аркуатного та преоптичного ядер гіпоталамуса щурів на різних стадіях статевого циклу / М. Матвієнко, А. Пустовалов, М. Дзержинський // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Біологія. – 2011. – № 58. – С. 15 – 17.

29. Матвієнко М.Г. Морфофункціональні зміни клітин аркуатного ядра гіпоталамуса старих щурів за умов блокади і стимуляції кісспептинергічної системи та під впливом мелатоніна / М.Г. Матвієнко // Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії» (Київ, 25 січня 2013 р.). – К., 2013. – С. 35 – 36.

30. Матвієнко М.Г. Тестикулярна активність молодих, зрілих і старих щурів після введення празозина та мезатона при блокаді й активації кісспептинергічної системи / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Пробл. екологіч. та мед. імунології. Зб. наук. пр. – К.; Луганськ, 2012. – Вип. 6 (114). – С. 66 – 78.

31. Мирошниченко П.В. Гистоморфометрические параметры диафизов большеберцовых костей крыс старческого возраста, находящихся на гиперхолестериновой диете / П.В. Мирошниченко // Загальна патологія та патологіч. фізіологія. – 2012. – № 3. – С. 93 – 95.

32. Мись Л.А. Ефект донора сірководню та попередника його біосинтезу L–цистеїну на чутливість мітохондріальної пори до індуктора Cа2+ у серці дорослих і старих щурів / Л.А. Мись: Сучасні аспекти медицини і фармації – 2013. 73–а Всеукр. наук.–практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки. Тез. доп. (Запоріжжя, 16–17 травня 2013 р.) // Актуал. пит. фармацевтич. і мед. науки та практики. – 2013. – № 2 (дод.). – С. 27.

33. Михайлов Б.В. Фармакодинамічні механізми терапевтичної дії і побічних ефектів антидепресантів / Б.В. Михайлов // Укр. вісн. психоневрології. – 2014. – Т. 22. – Вип. 2 (79). – С. 103 – 106.

34. Михальский С.А. Апоптические изменение в мозге при старении и экспериментальной патологии / С.А. Михальский, В.В. Белошицкий, Т.Ю. Квитницкая–Рыжова // Х Междунар. симп. «БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ». Тез. докл. (Харьков, 16–19 мая 2012 года). – Х., 2012. – С. 43.

35. Михальский С.А. Черепно–мозговая травма как модель ускоренного старения мозга / С.А. Михальский, В.В. Белошицкий, Т.Ю. Квитницкая–Рыжова: ХІХ Международная научно–практическая конференция «Пожилой больной. Качество жизни» (6–7 октября 2014 г.) // Клин. геронтология. – 2014. – № 9 – 10. – С. 94 – 95.

36. Михальський С.А. Черепно–мозкова травма як модель прискореного старіння / С.А. Михальський, В.В. Білошицький, Т.Ю. Квітницька–Рижова: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Мат. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 3. – С. 286 – 297.

37. Михейцева И.Н. Фактор Виллебранда при экспериментальной глаукоме и влияние мелатонина на его уровень / И.Н. Михейцева, В.В. Мирненко, Т.И. Шаларь // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 392 – 395.

38. Міськів В.А. Особливості будови панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та їх перебудови у пізні періоди розвитку стрептозотоциного цукрового діабету / В.А. Міськів // Вісн. морфології. – 2011. – Т. 17. – № 1. – С. 95 – 98.

39. Могильницька Л.А. Вміст ендотеліального моноцитактивуючого пептиду II у сироватці крові при цукровому діабеті 2–го типу / Л.А. Могильницька // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 1. – С. 84 – 90.

40. Модифікований флавоноїд як активна субстанція для створення лікарського препарату антидепресивної дії / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка та ін. [Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, С.П. Бондаренко, В.П. Хиля] // Інформаційний бюлетень. Дод. до Журн. нац. акад. мед. наук. України. – 2013. – Вип. 35. – С. 24 – 25.

41. Модифіковані флавоноїди, ізофлавоноїди і кумарини. Доклінічна оцінка фармакологічної дії / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура, В.П. Хіля: IV Нац. з’їзд фармакологів України. Тез. доп. (Київ, 10-12 жовтня 2011 р.) // Фармакол. та лік. токсикологія. − 2011. − № 5. − С. 19 − 20.

42. Можливості генної терапії пошкоджень головного мозку і функціонального дефіциту при черепно–мозковій травмі у щурів різного віку / Є.Г. Педаченко, В.В. Білошицький, С.А. Михальський, Н.Я. Гридіна, Т.Ю. Квітницька–Рижова // Журн. НАМН України. – 2012. – Т. 18. – № 2. – С.171 – 185.

43. Мокра А.П. Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу / А.П. Мокра, А.Г. Шульгай // Здобутки клініч. та експерим. медицини. – 2015. – № 4. – С. 43 – 46.

44. Молекулярно-генетические и некоторые биохимические аспекты болезни Паркинсона / Е.Н. Маджидова, Х.М. Халимова, М.М. Раимова и др. // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2011. – № 1 (39). – С. 91 – 94.

45. Молекулярно–клеточные механизмы пептидной регуляции функций эндотелия сосудов при старении / Е.В. Елашкина, Н.С. Линькова, С.И. Тарновская, Р.С. Умнов: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 25.

46. Молекулярные аспекты ускоренного старения пинеальной железы / Н.Н. Севостьянова, Н.С. Линькова, В.О. Полякова, А.В. Костылев, И.М. Кветной, Р.И. Абдулрагимов: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 38 – 39.

47. Монастирський В.А. Старіння та омолодження організму – проблеми не стільки геронтологічні, скільки генетично–коагулологічні (огляд власних досліджень) / В.А. Монастирський // Кровообіг та гемостаз. – 2014. – № 3 – 4. – С. 124 – 133.

48. Морфологічні зміни в сенсомоторній корі та гіппокампі щурів різного віку після черепно-мозкової травми і геннотерапевтичної корекції / С.А. Михальський, Д.В. Савіцька, В.В. Білошицький, Т.Ю. Квітницька-Рижова // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4 (46). – С. 120 – 126.

49. Морфологічні зміни серця старих щурів при тривалому введенні активаторів Катф–каналів (діазоксиду та його аналогів) / К.В. Тарасова, В.Г. Шевчук, О.В. Григорук, Т.Р. Скибінська // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 4. – С. 381 – 392.

50. Морфофункціональні зміни в тестикулах щурів 24–місячного віку під впливом кісспептина на фоні блокади та активації альфа–адренорецепторів і при введенні мелатоніну / М.Г. Матвієнко, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський // Вісн. пробл. біології та медицини. – 2012. – Т. 2 , № 3. – С. 170 – 173.

51. Мутация генов LRRK2, GBA и SNCA, ассоциированных с болезнью Паркинсона у жителей Украины / А.К. Коляда, М.А. Чивликлий, А.М. Вайсерман, И.Н. Карабань и др. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 1. – С. 14 – 20.

52. Нейромережова модель біологічного віку в діагностиці функціональних станів людини / Ю.Г. Вихованець, В.Г. Гур’янов, А.М. Черняк та ін. [В.І. Остапенко, В.І. Прокопець] // Укр. журн. телемедицини та мед. телематики. – 2012. – № 2. – С. 26 – 30.

53. Нейростимуляция при болезни Паркинсона // The Lancet Neurology. – 2013. – № 7. – С. 5.

54. Нейротропна активність нової похідної ізофлавону – 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеныл)-4H-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 153 – 164.

55. Нейротропна активність функціонально модифікованих ізофлавоноїдів і кумаринів / Т.М. Пантелеймонова, І.С. Безверха, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура та ін. : Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 34.

56. Некоторые физиологические показатели и продолжительность жизни у крыс с различной устойчивостью к гипоксии / В.В. Безруков, Г.И. Парамонова, Ю.Е. Рушкевич и др. [Н.В. Сыкало, А.Н. Тимченко, Н.А. Утко, В.А. Холин] // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 4. – С. 431 – 443.

57. Немова С.В. Технология STED – возможность проникновения в суть биологии старения / С.В. Немова // Лаб. діагностика. – 2013. – № 1 (63). – С. 57 – 60.

58. Непомнящий В.Н. Возрастзависимое изменение толщины гломерулярной базальной мембраны при болезни минимальных изменений / В.Н. Непомнящий, С.А. Михальский // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 60 –61.

59. Никифоров А.Г. Особенности клеточного состава спинномозговых узлов человека в пожилом возрасте / А.Г. Никифоров, И.И. Старченко, В.В. Черняк // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (38). – С. 64 – 66.

60. Новая стратегия фармакотерапии пациентов с признаками ускоренного старения при синдроме отмены алкоголя / В.И. Бессарабов, Л.П. Косиду, К.И. Прощаев и др. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 332 – 335.

61. Олійник О.Б. Особливості втрати мінеральної щільності кісткової тканини у самок щурів при експериментальному тиреотоксикозі та можливості шляхи її корекції / О.Б. Олійник, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 1. – С. 14 – 17.

62. Определение геропротекторного потенциала бутирата натрия у Drosophila melanogaster: отсроченные эффекты / А.М. Вайсерман, Н.М. Кошель, О.Г. Забуга и др. [А.К. Коляда, Н.В. Рощина, Е.Г. Пасюкова] // Успехи геронтологии. – 2013. – № 1. – С. 111 – 116.

63. Определение длины теломер и генетических особенностей долгожителей украинской популяции / А.К. Коляда, И.Н. Пишель, Т.Н. Янкова, Д.С. Красненков // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 39.

64. Определение сосудистого возраста по толщине комплекса интима–медиа общих сонных артерий как метод выявления пациентов с ускоренными вариантами старения / Е.В. Аносова, К.И. Прощаев и др. // Кровообіг та гемостаз. – 2012. – № 1–2. – С. 150 – 152.

65. Орлова О.А. Вікові порушення регуляції апоптозу в тканинах щурів / О.А. Орлова, О.О. Лазарчук // Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15. – № 5 (дод. 1). – С. 193 – 195.

66. Особенности миграции меченых мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в организме крыс, у которых моделировали паркинсоноподобный синдром / В.А. Пятикоп, М.А. Мсаллам, Е.А. Щегельская и др. [И.А. Кутовой, Г.И. Губина–Вакулик] // Укр. нейрохірургіч. журнал. – 2014. – № 3. – С. 42 – 48.

67. Особенности развития эндотелиальной дисфункции у крыс различных возрастных групп на фоне стресс–индуцированной артериальной гипертензии / Л.В. Бабийчук, В.Г. Бабийчук, С.Н. Коваль, И.В. Комарова: Мат. конф. «Ендотеліальна дисфункція при вік–залежній патології – діагностика, профілактика, лікування» (Київ, 12–13 листопада 2015 р.) // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 60 – 61.

68. Особенности распределения дофамина в структурах стриатума стареющих крыс при левосторонней экспериментальной дофаминовой недостаточности / М.В. Беликова, В.А. Пастухова, А.В. Луценко, Г.В. Лукьянцева // Укр. морфологіч. альманах. – 2013. – № 2. – С. 41 – 43.

69. Особливості біоелектричної активності головного мозку при хворобі Паркінсона / Н.С. Кожем’яко, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський та ін. [І.Г. Зима, І.М. Карабань ] // Вісн. Черкас. ун-ту: Серія «Біологічні науки». – 2014. – Вип. 2 (295). – С. 52 – 58.

70. Особливості впливу фракцій плазми крові старих мишей лінії FVB.CG на функціональний стан імунної системи молодих мишей / О.В. Бальва, М.С. Шкумат, Д.В. Шитіков та ін. [І.М. Пішель, Г.М. Бутенко] // Х Междунар. симп. «Биологические механизмы старения». Тез. докл. (Харьков, 16–19 мая 2012 года). – Х., 2012. – С. 11.

71. Особливості впливу фракцій плазми крові старих мишей лінії FVB. Cg на субпопуляційний склад та проліферативну активність Т–клітин молодих мишей / О.В. Бальва, Д.В. Шитіков, М.С. Шкумат, І.М. Пішель // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 1. – С. 40 – 49.

72. Особливості змін системи оксиду азоту за дії переривчастої гіпоксії у щурів різного віку / О.К. Кульчицький, Р.І. Потапенко, С.М. Новикова, В.М. Швець // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 3 – 4. – С. 138 – 146.

73. Охромий Г.В. Биологический возраст – маркер здоровья и процессов старения организма / Г.В. Охромий, О.В. Токмакова, А.Н. Касюга: Тез. доп. міжнар. наук.–практ. конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я // Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. – 2013. – № 1. – С. 217 – 218.

74. Оценка клеточных и гуморальных факторов иммунорезистентности на экспериментальной модели воспалительного процесса у животных разного возраста / Е.М. Климова, Т.И. Коваленко, В.В. Минухин, А.Н. Агаркова // Лаб. діагностика. – 2014. – № 4 (70). – С. 31 – 36.

75. Парасюк О.І. Роль ендотелію в забезпеченні активності фізіологічного компенсаторного ангіогенезу у практично здорових осіб різного віку / О.І. Парасюк // Укр. хіміотерапевтич. журнал. – 2012. – № 3 (27). – С. 96 – 99.

76. Пархоменко А.Н. Возрастные аспекты острого коронарного синдрома с элевацией сегмента ST / А.Н. Пархоменко, О.И. Иркин // Серцево–судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування. Лекції Укр. кардіологіч. школи ім. М.Д. Стражеска. – К., 2011. – С. 174 – 184.

77. Пастухова В.А. Влияние сочетанного применения электромагнитных волн миллиметрового диапазона и космола на гистологическое строение эпифизарных хрящей крыс периода выраженных старческих изменений / В.А. Пастухова // Укр. морфологіч. альманах. – 2013. – № 3. – С. 29 – 31.

78. Пат. України № 102843, МПК A61K 48/00, A61B 17/00, G09B 23/28 (2015.01). Спосіб генної терапії експериментальної черепно-мозкової травми та оцінки її ефективності у тварин різного віку / Михальський С.А., Білошицький В.В., Квітницька-Рижова Т.Ю.; патентовласник – ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України». – Заявка № u201504143, заявл. 28.04.2015, опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22.

79. Патент № 105959, Україна. МПК (2014.01) С07D 311/36, A61K 31/00, C07D 295/04. 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-он та його застосування / Безверха І.С., Бондаренко С.П., Заїка М.У., Пантелеймонова Т.М., Фрасинюк М.С., Хиля В.П., Шарабура Л.Б.; патентовласник ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМНУ». – З. № а20123435; заявл. 26.11.2012 р.; опубл. 26.05.2014 р. Бюл. № 10.

80. Пептидергическая регуляция экспрессии сигнальных молекул в клетках коры головного мозга при старении / Н.С. Линькова, В.Е. Проняева, Р.С. Умнов, А.В. Костылев, В.Х. Хавинсон: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 43.

81. Перспективи застосування фармакоекономічного аналізу в геріатрії / Л.П. Купраш, Л.М. Єна, А.Ю. Петриченко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко, Ю.О. Гріненко, В.В. Зозуля: Досягнення та перспективи клінічної фармакології. V Всеукр. наук.–практ. конф. з міжнар. участю з клініч. фармакології (12–13 травня 2008 р.) // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2008. – Т. 12. – № 1. – С. 239. – 9183–от.

82. Песчана К.О. Оцінка впливу вітаміну D3 на амнезію у старих щурів / К.О. Песчана, В.О. Холін: Мат. наук. конф. «Конференція молодих вчених, присвяч. 20–річчю НАМН України (Київ, 5 березня 2013 р.) // Журн. НАМН України. – 2013. – Т. 19 (дод.). – С. 106.

83. Пішак В.П. Молекулярно–генетичні механізми регуляції функції шишкоподібної залози як біологічного годинника / В.П. Пішак, Р.Є. Булик // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 305 – 310.

84. Пішель В.Я. Особливості проявів морфі нової толерантності та опіоїдної залежності у щурів різної статі та віку / В.Я. Пішель // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 4. – С. 478 – 483.

85. Пішель І.М. Вікові зміни стану імунної системи: реальні факти та перспективи корекції / І.М. Пішель // Імунол. та алергологія. Наука і практика. – 2014. – Дод. 1. – С. 118 – 119.

86. Пішель І.М. Вікові зміни стану імунної системи: реальні факти та перспективи корекції. Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті / І.М. Пішель: Тез. доп. міжнар. наук. конф. (Київ, 10-11 квітня 2014 р.) // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2014. – Дод. 1. – С. 117118.

87. Пішель І.М. Вплив змін імунної системи на структурно-функціональний стан кісткової тканини: вікові та генетичні аспекти: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.М. Пішель. – К., 2011. – 327 с.

88. Пішель І.М. Вплив змін імунної системи на структурно-функціональний стан кісткової тканини: вікові та генетичні аспекти: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.М. Пішель. – К., 2011. – 32 с.

89. Поворознюк В.В. Возрастные особенности изменений минеральной плотности костной ткани у самок крыс линии Вистар при экспериментальном гипертиреозе / В.В. Поворознюк, И.В. Гопкалова, Н.В. Григорьева // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 1. – С. 24 – 30.

90. Поворознюк В.В. Возрастные особенности маркеров костного ремоделирования в зависимости от уровня 25(OH)D в сыворотке крови у женщин разного возраста / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая // Остеопороз и остеопатия: V Рос. конгр. по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Россия, 18–20 ноября 2013 г.). – 2013 (прилож.). – С. 88.

91. Поворознюк В.В. Гістоморфометричне дослідження кісткової тканини щурів з експериментально модельованим хронічним обструктивним захворюванням легень / В.В. Поворознюк, Н.П. Масік // Пробл. остеології. – 2012. – № 3. – С. 37 – 43.

92. Поворознюк В.В. К вопросу о синдроме гипермобильности суставов / В.В. Поворознюк, Е.И. Подлианова // Новости медицины и фармации. – 2012. – № 12 (422). – С. 108 – 113.

93. Поворознюк В.В. Морфологические особенности регенерации транскортикального метадиафизарного дефекта при лечении животных с альфакальцидолом / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицкий, H.B. Дедух // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 1 (16). – С. 35 – 39.

94. Поворознюк В.В. Особенности изменений минеральной плотности костной ткани у белых крыс линии Вистар в зависимости от возраста и пола / В.В. Поворознюк, И.В. Гопкалова, Н.В. Григорьева // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – 4. – С. 393 – 401.

95. Половик О.Ю. Морфологічне дослідження мікроциркуляції крові в оболонках нервововузлового ланцюжка у людей похилого віку / О.Ю. Половик // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2015. – Вип. 4. – № 1. – С. 220 – 222.

96. Попадинець О.Г. Морфофункціональні зміни у стінці сечового міхура щурів старечого віку у відповідь на гостру повну затримку відтоку сечі / О.Г. Попадинець // Буковинський мед. вісник. – 2012. – Т. 16. – № 2 (62). – С. 105 – 107.

97. Попель С.Л. Перебудова спинномозкових гангліїв щурів різного віку в умовах гіпокінезії / С.Л. Попель // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2011. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 221 – 222.

98. Попова Л.Д. Вміст тестостерону у плазмі крові та серотоніну в мозку агресивних і субмісивних щурів різних вікових груп / Л.Д. Попова, І.М. Васильєва // Фізіологіч. журнал. – 2012. – Т. 58. − № 6. – С. 67 – 74.

99. Попович И.Г. Геропротекторы: мифы и реальность / И.Г. Попович, В.Н. Анисимов // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 74 – 75.

100. Пороховська Н.В. Порівняння антиоксидантних властивостей тіотриазоліну і корвітину при гострому імунокомплексному процесі в експерименті / Н.В. Пороховська // Медицина транспорту України. – 2015. – № 1 (53). – С. 41 – 45.

101. Приколота А.В. Влияние ивабрадина на диастолическую функцию левого желудочка у пожилых пациентов с хронической ишемической болезнью сердца / А.В. Приколота // Мат. 74–го Міжнар. мед. конгр. молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк, 25–27 квітня 2012 року). – Донецьк: «Каштан», 2012. – С. 127.

102. Применение спирулины в медицинской практике / Л.П. Купраш, Т.Н. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, С.А. Гударенко и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 1. – С. 36 – 38.

103. Прокопенко Н.А. Особенности вегетативных реакций при эмоциях у женщин разного возраста с разным типом вегетативной нервной системы / Н.А. Прокопенко // VI міжн. наук. конф., присвяч. 170–річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100–річчю школи електрофізіології Київського університету. – К., 2012. – С. 184.

104. Прокопюк О.С. Вплив імплантації кріоконсервованої хоріальної тканини на морфофункціональний стан міокарда старих щурів / О.С. Прокопюк, В.В. Чижевський, В.Ю. Прокопюк: V з’їзд трансплантологів України (Харків) // Медицина сегодня и завтра. – 2011. – № 1 – 2 (50 – 51). – С. 242 – 245.

105. Прокопюк О.С. Некоторые аспекты использования криоконсервированных плацентарных биопрепаратов в гериатрии / О.С. Прокопюк: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 54.

106. Пролиферативный и дифференцировочный потенциал мультипотентных клеток со свойствами производных нервного гребня из бульбарного региона волосяного фолликула взрослых млекопитающих / Р.Г. Васильев, А.Е. Родниченко, И.Ф. Лабунец и др. [С.Н. Новикова, Г.М. Бутенко] // Вестн. неотлож. и восстановит. медицины. – 2012. – № 1. – С. 153.

107. Пропаргілгліцин відновлює ендотелій залежне розслаблення гладеньких м’язів аорти у старих щурів / К.О. Драчук, А.В. Коцюруба, О.В. Базілюк та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 4. – С. 3 – 10.

108. Проценко Т.В. Механизмы старения и инволютивные изменения кожи / Т.В. Проценко, Т.А. Мусаева // Університетська клініка. – 2011. – Т. 7. – № 2. – С. 218 – 220.

109. Путилина М.В. Физиологические возрастные изменения памяти / М.В. Путилина // Здоровя України. – 2014. – № 01 – 02 (326 – 327). – С. 30.

110. Пятикоп В.А. Введение нейроиндуцированных стромальных клеток и их морфологические изменения у крыс с экспериментальным паркинсонизмом / В.А. Пятикоп, С.Ю. Масловский, Е.А. Щегельская // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2011. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 235 – 236.

111. Радиационный гормезис в экспериментальных исследованиях / А.М. Вайсерман, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова, В.П. Войтенко // Мед. радиология и радиационная безопасность – 2011. 4. – С. 5 – 16.

112. Радіація і біологічний вік / В.П.Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель // Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі). – К., 2013. – С. 65 – 97.

113. Радченко О.М. Діуретики та вуглеводний метаболізм: проспективне спостереження / О.М. Радченко, О.Я. Королюк // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 24 – 26.

114. Ризик раку молочної залози у жінок постменопаузального віку в залежності від місяця їх народження / Л.В. Мєхова, О.М. Вайсерман, П.Є. Григор’єв, А.І. Бажинова, В.П. Войтенко та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 3. – С. 349 – 357.

115. Родинський О.Г. Стан умовно-рефлекторної і орієнтовно-дослідницької діяльності щурів різного віку за умов алоксанового цукрового діабету / О.Г. Родинський, В.А. Гузь, Л.В. Гузь // Мед. перспективи. – 2011. – Т. ХVІ. – № 1. – С. 4 – 10.

116. Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній С57В1/6 та ВАLВ/с різного віку: Дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.09 – імунологія / А.Є. Родніченко. – К., 2012. – 216 с.

117. Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній С57В1/6 та ВАLВ/с різного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 03.00.09 – імунологія / А.Є. Родніченко. – К., 2012. – 21 с.

118. Рожелюк І.Ф. Вплив препаратів нейромедіаторного механізму дії на клініко-нейропсихологічні та нейрофізіологічні параметри у пацієнтів похилого віку з когнітивними розладами альцгеймерівського і судинного ґенезу: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / І.Ф. Рожелюк. – К., 2014. – 217 с.

119. Рожелюк І.Ф. Вплив препаратів нейромедіаторного механізму дії на клініко–нейропсихологічні та нейрофізіологічні параметри у пацієнтів похилого віку з когнітивними розладами альцгеймерівського і судинного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / І.Ф. Рожелюк. – К., 2014. – 20 с.

120. Роль электронной микроскопии в нефробиопсийном исследовании у пациентов разных возрастных групп / В.Н. Непомнящий, С.А. Михальский, В.В. Гаврилей и др. [Ю.Б. Шарабура, П.П. Клименко]: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 49.

121. Рослинні гепатопротектори (есенційні фосфоліпіди та препарати розторопші плямистої) з позиції доказової медицини / В.П. Попович, Б.П. Громовик, Л.П. Купраш, П.В. Глуховський // Фармакол. та лік. токсикологія. – 2011. – № 6 (25). – С. 69 – 75.

122. Рощупкин А.А. Некоторые критерии фармакологической геропротекции / А.А. Рощупкин // Укр. журн. клін. та лаб. медицини. – 2013. – № 4. – С. 32 – 35.

123. Рудюк Л.И. Фармакотерапия при ревматоидном артрите: современный взгляд на проблему / Л.И. Рудюк, Е.М. Харитонова // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 4 (54). – С. 46 – 49.

124. Рыжак А.П. Эффективность применения пептидного геропротектора для профилактики климактерического синдрома / А.П. Рыжак, Г.А. Рыжак: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 90 – 91.

125. Самохина Л.М. Активность эластаз в проявлении гормезиса у старых крыс при ритлеических холодовых воздействиях / Л.М. Самохина, В.В. Ломако // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: Мат. наук.–практ. конф. (Харків, 19–20 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 201.

126. Самохіна Л.М. Активність ендотеліальної еластази у щурів різного віку / Л.М. Самохіна, В.В. Ломако: Мат. конф. «Ендотеліальна дисфункція при вік–залежній патології – діагностика, профілактика, лікування» (Київ, 12–13 листопада 2015 р.) // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 140 – 141.

127. Самохіна Л.М. Активність залучених в процеси вазоконстрикції нетрипсиноподібних протеїназ при старінні та на тлі гіпертензії / Л.М. Самохіна, В.В. Ломако, Г.О. Бабійчук: Мат. конф. «Ендотеліальна дисфункція при вік–залежній патології – діагностика, профілактика, лікування» (Київ, 12–13 листопада 2015 р.) // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 141 – 143.

128. Свідло К.В. Аліментарний чинник у забезпеченні діяльності основних систем організму / К.В. Свідло, Л.Л. Синєок // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 82 – 83.

129. Сергиенко А.В. Изменение метаболизма глюкозы в эритроцитах больных железодефицитной анемий пожилого и старческого возраста / А.В. Сергиенко // Укр. журн. клініч. та лаб. медицини. – 2011. – № 1. – С. 142 – 144.

130. Сергиенко А.В. Изучение содержания 2.3-дифосфоглицериновой кислоты в эритроцитах больных железодефицитной анемией пожилого и старческого возраста / А.В. Сергиенко, С.В. Выдыборец // Клинич. лаб. диагностика. – 2011. – № 9. – С. 32.

131. Синергізм дії вітаміну D3 та метиленбісфосфонової кислоти в регуляції мінерального обміну за експериментального дисфункціонального остеопорозу / В.М. Рясний, О.М. Великий, О.В. Калашніков, І.О. Шиманський // Мед. хімія. – 2012. – № 4. – С. 12 – 18.

132. Система «Теломеры–теломераза»: старение и пути к долгожительству / О.И. Шушляпин, С.А. Лазарева, Л.Г. Кононенко и др. [В.И. Золотайкина, А.Ю. Титова, П.И. Рынчак] // MEDIX. AntiAging. – 2013. – № 2. – С. 42 – 45.

133. Смалюх О.З. Остеопороз: що потрібно знати лікарю–практику (огляд літератури) / О.З. Смалюх // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 2. – С. 168 – 171.

134. Совгиря С.М. Морфофункціональні особливості слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей похилого і старечого віку / С.М. Совгиря // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2012. – № 1–2. – С. 211 – 214.

135. Совгиря С.М. Топографія та морфометрична характеристика клиноподібної пазухи у людей різної тілобудови в залежності від віку і статі / С.М. Совгиря // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2011. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 251 – 252.

136. Современные возможности лечения постинсультной спастичности / С.А. Лихачев, Ю.Н. Рушкевич, Г.В. Забродец и др. // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2014. – № 3 (23). – С. 75 – 82.

137. Сорокін Б.В. Зміни компонентів органічного матриксу кісткової тканини щурів при відтворенні експериментального остеопорозу за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію / Б.В. Сорокін, В.О. Костенко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2013. – Вип. 2. – С. 220 – 224.

138. Состояние белкового и жирового компонентов пищевого рациона у пожилых людей с метаболическим синдромом / Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко и др. [Е.Д. Осьмак, Н.О. Мельничук, Н.С. Наумчук, Л.М. Жевага] // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 84 – 85.

139. Состояние симпато-адреналовой системы в механизме ускоренного старения при гопопинеализме, индуыированном длительным круглосуточным освещением / Л.А. Бондаренко, Л.Ю. Сергиенко, Т.В. Горбач и др. [А.Н. Черевко, Н.А. Заднепровская, В.А. Козак] // Х Междунар. симп. «Биологические механизмы старения». Тез. докл. (Харьков, 16–19 мая 2012 года). – Х., 2012. – С. 13.

140. Споживання вітамінів та мінералів особами похилого віку з метаболічним синдромом / Л.Л. Синєок, Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко та ін. [Є.Д. Осьмак, І.В. Сапожніков]: Мат. XV Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 23 – 25 вересня 2014 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2014. – Дод. 4. – С. 65.

141. Споживання м’яса та м’ясних продуктів людьми літнього віку з метаболічним синдромом / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, І.В. Сапожніков та ін. // IV Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 50 – 51.

142. Сравнительная эффективность внутривенного введения мезенхимальных стволовых клеток костного мозга крысам, у которых моделировали паркинсоноподобный синдром / В.А. Пятикоп, М.А. Мсаллам, Е.А. Щегельская и др. [И.А. Кутовой, Г.И. Губина–Вакулик, Т.В. Горбач] // Укр. нейрохірургіч. журнал. – 2014. – № 2. – С. 55 – 61. Відбиток № 9171.

143. Стан енергетичного обміну у тканинах серця та мозку старих щурів за експериментального метаболічного синдрому / Ю.Т. Пентек, А.П. Клименко, К.О. Дякун, Т.М. Кучмеровська // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1–2 листопада 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 70 – 71.

144. Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, Н.І. Бурмас, І.З. Кернична // Мед. та клініч. хімія.− 2011. − Т. 13. − № 1 (46). − С. 74 − 77.

145. Старение: теория истощения стволовых пространств тела [на англ. языке] / О.Л. Кухарчук, В.В. Радченко, Б.М. Ганджи, А.Б. Падма Прия // Медицина сегодня и завтра. – 2011. – № 1 – 2 (50 – 51). – С. 292 – 310.

146. Структурні зміни кори мозку дорослих і старих щурів при черепно–мозковій травмі та генній терапії / С.А. Михальський, Д.В. Савіцька, В.В. Білошицький та ін. [Н.В. Скрипник, Т.Ю. Квітницька–Рижова] // Морфологічні основи наукових досліджень у медицині: III Міжнар. наук.–практ. конф., присвяч. 110–річчю з дня народження М.І. Зазибіна. Зб. наук. пр. (Київ, 25–27 листопада 2013 р.). – К., 2013. – С. 65 – 66.

147. Структурні та морфометричні показники реакції сенсомоторної кори щурів різного віку після черепно–мозкової травми і генної терапії / Д.В. Савіцька, С.А. Михальський, В.В. Білошицький та ін. [Н.В. Скрипник, Т.Ю. Квітницька–Рижова] // Укр. біофармацевтич. журнал. – 2013. – № 4. – С. 112 – 118.

148. Структурные и ультраструктурные показатели реакции сенсомоторной коры крыс разного возраста после черепно–мозговой травмы и генной терапии / С.А. Михальский, В.В. Белошицкий, Д.В. Савицкая, Т.Ю. Квитницкая–Рыжова: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 48.

149. Структурные изменения миокарда при кардиомиопатии, вызванной изопротеренолом, у животных разного возраста / Т.Ю. Квитницкая–Рыжова, А.С. Ступина, П.П. Клименко и др. [Г.В. Хаблак, И.А. Балла, Г.И. Парамонова] // Мат. наук.–практ. конф. «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» (Тернопіль, 5 – 6 жовтня 2012 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 88 – 90.

150. Структурные изменения миокарда при моделировании кардиомиопатии и ее коррекции с помощью стволовых клеток у животных разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак и др. [Г.И. Парамонова, В.М. Кирик] // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4 (47). – С. 130 – 134.

151. Ступина A.C. Ультраструктурные изменения стенки аорты при экспериментальном сахарном диабете у животных разного возраста / A.C. Ступина, Г.В. Хаблак // Х Междунар. симп. «БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ». Тез. докл. (Харьков, 16–19 мая 2012 года). – Х., 2012. – С. 58.

152. Сухова Л.Л. Альдокеторедуктазы печени и сердца интактных и иммобилизированных крыс разного возраста / Л.Л. Сухова, В.В. Давыдов // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 4. – С. 455 – 461.

153. Сухова Л.Л. Уровень тестостерона и альдокеторедуктазная активность крови у крыс разного возраста / Л.Л. Сухова, В.В. Давыдов, Ю.В. Волкова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – С. 340 – 346.

154. Сучасні підходи до виділення, культивування і реєстрації скорочень кардіоміоцитів у віковому аспекті (огляд літератури) / К.В. Тарасова, Т.С. Лагодич та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – № 3. – С. 273 – 290.

155. Таланов С.О. Мелатонін попереджає дегенерацію дофамінергічних нейронів і справляє протекторну дію на серце щурів з експериментальним геміпаркінсонізмом / С.О. Таланов, Б.С. Коп’як, В.Ф. Сагач: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 41 – 42.

156. Тимофійчук О.О. Модуляція меліпраміном вмісту гліцерофосфоліпідів у сироватці крові та скелетних м’язах старих щурів / О.О. Тимофійчук // Одеськ. мед. журнал. – 2012. – № 6. – С. 54 – 57.

157. Тимус и адаптивные изменения клеточного состава костного мозга у животных разного возраста / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко, Л.В. Магдич, Г.М. Бутенко // Успехи геронтологии. – 2011. – Т. 24. – 2. – С. 207 – 215.

158. Тимус и адаптивные изменения клеточного состава костного мозга у животных разного возраста / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко, Л.В. Магдич, Г.М. Бутенко // Успехи геронтологии. – 2011. – Т. 24. – 2. – С. 207 – 215.

159. Тимченко А.С. Особливості інфузійно–трансфузійної терапії при геморагічному шоці у похилому віці / А.С. Тимченко // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 2. –С. 181 – 190.

160. Ткач Г.Ф. Вікові особливості структурно–функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень / Г.Ф. Ткач // Таврич. медико–биологич. вестник. – 2012. – Т. 15. – № 1 (57). – С. 248 – 252.

161. Ткач Г.Ф. Методика математического моделирования определения механической прочности на изгиб плечевой кости животных разного возраста / Г.Ф. Ткач // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2010. – Т. 10. – Вип. 4. – С. 144 – 150.

162. Токаренко А.И. Дегенеративно–дистрофический процесс гастродуоденальной зоны как маркер ускоренного старения и ассоциированная с возрастом патология / А.И. Токаренко, Н.Н. Сурмыло, Акерми Жафар: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 93 – 94.

163. Толстун Д.А. Влияние искусственной атмосферы, моделированной гелием и аргоном, на развитие и стрессоустойчивость Drosophila melanogaster / Д.А. Толстун // Таврич. медико–биологич. вестник. – 2012. – Т. 15. – № 3. – Ч. 1 (59). – С. 336 – 339.

164. Толстун Д.А. Влияние обогащенной гелием атмосферы на скорость продукции углекислого газа, двигательную активность и кислотно–щелочное равновесие у дрозофил разного возраста / Д.А. Толстун // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – С. 347 – 352.

165. Толстун Д.А. Влияние ультрафиолетового облучения на уровень газообмена, устойчивость к стрессам и продолжительность жизни / Д.А. Толстун, В.В. Безруков, Х.К. Мурадян: Мат. ХIХ съезда физиологов Украины // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 3. – Дод. – С. 189 – 190.

166. Толстун Д.А. Дыхательный гормезис при старении и продлении жизни / Д.А. Толстун, Х.К. Мурадян, А.Н. Тимченко // Мат. междунар. научн.–практ. конф. «Здоровье и медицина для всех возрастов» (Курск, Российская Федерация, 21–22 мая 2013 г.). – Курск: КГМУ, 2013. – С. 280.

167. Толстун Д.А. Естественный и аномальный циркадный ритм у мышей разного возраста / Д.А. Толстун // Мат. XI наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькиса (Київ, 25 січня 2013 року). – К., 2013. – C. 61.

168. Толстун Д.А. Сумерки и рассвет – критические периоды циркадных ритмов у мышей линии СВА разного возраста / Д.А. Толстун, В.В. Безруков, Х.К. Мурадян // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 239 – 249.

169. Толстун Д.А. Циркадные ритмы метаболического гомеостаза у мышей разного возраста / Д.А. Толстун // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – 1. – С. 42 – 49.

170. Топольникова Н.В. Влияние интервальной гипоксической тренировки на показатели углеводного и липидного обменов у взрослых и старых крыс после однократного облучения / Н.В. Топольникова, Е.Н. Горбань, Е.В. Подъяченко // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 91 – 92.

171. Тривалі фізичні навантаження покращують скоротливу функцію серця у старих щурів за допомогою NO–залежного зменшення чутливості мітохондріальної пори до кальцію / С.В. Чорна, Н.А. Струтинська, О.М. Семенихіна та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2014. – Т. 60. – № 6. – С. 27 – 35.

172. Тушинская Т. Влияние блокатора опиодных рецепторов налтрексона на изменения реактивности изолированной сосудистой полоски, вызванные бактеральным липополисахаридом, у взрослых и старых мишей / Т. Тушинская, Т. Дубилей // Х Междунар. симп. «БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ». Тез. докл. (Харьков, 16–19 мая 2012 года). – Х., 2012. – С. 61.

173. Тушинская Т.В. Изменения реактивности изолированных фрагментов аорты под влиянием липополисахарида E.coli и кверцетина у взрослых и старых мышей с экспериментальным сахарным диабетом / Т.В. Тушинская // Мат. X междунар. наук. конф. студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2012: біологічні науки» (Київ, 19 – 23 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 306 – 307.

174. Увеличение выживаемости мышей линии СВА/СА под воздействием пептидного комплекса “ENISALA 3” (предварительные данные) / Д.В. Шитиков, А.В. Бальва, И.Е. Крылова, И.Н. Пишель и др. // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 1. – С. 28 – 33.

175. Фармакологічна активність фітокомплексу (ФК) в умовах експерименту / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура // Актуал. пит. народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття. Мат. наук. симп. (Київ, 28 березня 2014 р.). – К., 2014. – С. 24.

176. Фармакологічна корекція поведінки при експериментальній агресії у самців мишей / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура та ін. // Людина та ліки. Нац. конгр.: Тез. доп. (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.

177. Фармакологічна корекція функціональних змін мозку при старінні / І.С. Безверха, М.У. Заїка, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура // Людина та ліки – Україна. V Нац. конгр: Тез. доп. (Київ, 20–22 березня 2012 р.). – К., 2012. – С. 41.

178. Фомина К.А. Эндокринный статус белых крыс различного возраста в обычных условиях окружающей среды / К.А. Фомина // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2011. – Вип. 2 . – Т. 1. – С. 175 – 177.

179. Функціональний стан та метаболічна поляризація макрофагів селезінки старих імунізованих мишей / Р.С. Довгий, Д.В. Шитіков, І.М. Пішель та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 144 – 152.

180. Халявкин А.В. Как сочетается ускорение старения с ростом средней продолжительности жизни? / А.В. Халявкин: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 44 – 45.

181. Халявкин А.В. Старение – результат действия программы, следствие износа или обратимой дисрегуляции? / А.В. Халявкин, В.Н. Крутько // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 98 – 99.

182. Хамдаллах А. Влияние стресса на содержание продуктов свободнорадикального окисления в бедренной мышце крыс разного возраста /А. Хамдаллах, В.В. Давыдов // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 1. – С. 3 – 10.

183. Харченко В.С. Возрастные особенности инсулин–индуцированного поглощения глюкозы в тканях–мишенях / В.С. Харченко, О.А. Тимофийчук // Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1–2 листопада 2012 р.). – Харків, 2012. – С.87 – 88.

184. Хныкина Т.А. Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона / Т.А. Хныкина // Междунар. неврологич. журнал. – 2011. – № 6 (44). – С. 114 – 119.

185. Хохлов А.Н. Пресноводная гидра как лидер в борьбе представителей животного мира против старения / А.Н. Хохлов // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90–летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 2627 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 100 – 101.

186. Хохлов А.Н. Ускоренное, преждевременное и «нормальное» старение: методологические и цитогеронтологические аспекты изучения / А.Н. Хохлов: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 48 – 49.

187. Циркадный ритм метаболического гомеостазиса при старении мышей / Д.А. Толстун, В.В. Безруков, А.Н. Тимченко и др. [И.Н. Пишель, Х.К. Мурадян] // Таврич. медико–биологич. вестник. – 2012. – Т. 15. – № 3. – Ч. 1 (59). – С. 340 – 344.

188. Чекман І.С. Значення капілярів у природних наномеханізмах в аспекті біогеронтологічних досліджень / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 64.

189. Чухрієнко Н.Д. Особливості діагностики, клініки та вибір оптимальної терапії пневмонії у осіб похилого віку / Н.Д. Чухрієнко, О.В. Шапкаріна // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія “Медицина”. – 2011. – Вип. 40. – С. 46 – 49.

190. Шахова О.Г. Вплив хронічного обмеження калорійності раціону на вікові особливості орієнтувально–дослідницької поведінки щурів / О.Г. Шахова, О.М. Краснікова, Н.О. Бабенко // Фізіологіч. журнал. – 2012. – Т. 58. – № 1. – С. 61 – 67.

191. Шерстобітова О.В. Стан про– та антиоксидантної системи старих щурів за умов світлової стимуляції на фоні іммобілізаційного стресу / О.В. Шерстобітова, Ю.В. Ломакіна, М.І. Кривчанська: Мат. ІХ міжнар. мед.–фармацевтич. конф. студентів і молодих вчених (86–й щоріч. наук. форум) // ХИСТ. – 2012. – Вип. 14. – С. 130.

192. Шитиков Д.В. Ранние проявления индукции возрастных изменений Т–клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе / Д.В. Шитиков, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Імунол. та алергологія. – 2013. – № 1. – С. 71 – 75. [без рис.]

193. Шитиков Д.В. Ранние проявления индукции возрастных изменений Т–клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе / Д.В. Шитиков, А.Е. Родниченко, И.Н. Пишель // Імунол. та алергологія. – 2013. – № 2. – С. 106 – 113. [с рис.]

194. Шитіков Д.В. Відсутність позитивного впливу постійних ін’єкцій плазми крові молодих мишей на тривалість життя старих тварин / Д.В. Шитіков, О.В. Бальва, Е. Дебонель: Научн.-практ. конф. и шк., посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Киев, 16-17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – С. 66.

195. Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.09 – імунологія / Д.В. Шитіков. – К., 2015. – 21 с.

196. Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.09 – імунологія / Д.В. Шитіков. – К., 2015. – 147 с.

197. Шкумат М.С. Вплив ІGF-1 на загоєння ран шкіри при старінні у мишей лінії FVB з трансгеном К14SІGF1 / М.С. Шкумат, Ю.І. Леонов, І.М. Пішель // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4. – С. 210 – 213.

198. Шкумат М.С. Вплив трансгенного IGF–1 на загоєння ран шкіри мишей лінії FVB різного віку / М.С. Шкумат, П.П. Клименко, І.М. Пішель // Шевченківська весна 2012: Біологічні науки: Мат. X Міжнар. наук. конф. студен. та молод. наук. (Київ, 19–23 березня 2012 р.). –К., 2012. – С.335.

199. Шудрак А.А. Особенности артериального кровоснабжения аноректальной зоны прямой кишки у больных хроническим геморроем (морфологическое исследование) / А.А. Шудрак, И.А. Сероштанова, Л.Ю. Маркулан // Хірургія України. – 2013. – № 3 (47). – С. 14 – 19.

200. Шушляпин О.И. Пути оздоровления и долгожительство в сфере новейших достижений биолого–медицинской науки / О.И. Шушляпин // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 4 (488). – С. 20 – 21.

201. Шушляпин О.И. Система «Теломеры – теломераза»: теория старения и пути к его замедлению – нутрицевтики / О.И. Шушляпин // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 6 (450). – С. 14 –15.

202. Экспериментальный способ увеличения средней и максимальной продолжительности жизни. Замедление необратимой возрастной атрофии тимуса на модели ускоренного старения организма / А.В. Куликов, Д.А. Куликов, Л.В. Архипова и др. [П.А. Куликова, Г.Н. Смирнова, А.В. Куранова, Д.А. Приходько, Е.В. Пашнин, А.Е. Машков]: Междунар. научн.–практ. конф. «Ускоренное старение: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 29.

203. Экспрессия мРНК HIF-1a и HIF-3a в ткани сердца взрослых и старых крыс после интервальной гипоксической тренировки и рентгеновского облучения / Е.Н. Горбань, Т.И. Древицкая, Н.В. Топольникова, И.Н. Маньковская // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 1. – С. 3 – 13.

204. Электрокардиографическая ГРИД–система: первые результаты массовых исследований на основе «морбидных выборок» / В.В. Вишневский, И.А. Чайковский, Л.М. Ена, В.Е. Васильев: Информационные технологии в кардиологии. Мат. Междунар. конф. (Харьков, 11–12 апреля 2013 г.) // Клин. информатика и телемедицина. – 2013. – Вып. 10. – С. 171 – 172.

205. Эффективность и безопасность глутаматергической терапии при деменции // НЕЙРО–News. – 2014. – № 9 – 10. – С. 14 – 17.

206. Яковлєва Л.В. Вплив елгацину на вікові зміни стану red/ox процесів у передміхуровій залозі та сім’яниках щурів за умови фізіологічного старіння / Л.В. Яковлєва, О.О. Єгорова, О.Ю. Кошова // Укр. біофармацевтич. журнал. – 2015. – № 3. – С. 58 – 62.

207. Яковлєва Л.В. Динаміка вмісту N–ацетилглюкозаміну на тлі старіння статевої системи щурів самців / Л.В. Яковлєва, Є.О. Ковальова, О.Ю. Кошова // Укр. біофармацевтич. журнал. – 2015. – № 2. – С. 54 – 59.

208. Яцина А.Т. Гендерні аспекти формування депресивних розладів у чоловіків / А.Т. Яцина // Укр. вісн. психоневрології. – 2014. – Т. 22. – Вип. 4 (81). – С. 126 – 129.

209. Accelerated aging versus rejuvenation of the immune system in heterochronic parabiosis / I. Pishel, D. Shytikov, T. Orlova, A. Peregudov, I. Artyuhov, G. Butenko // Rejuvenation Res. – 2012. – Vol. 15 (2). – P. 239 – 248.

210. Aged mice repeatedly injected with plasma from young mice: A survival study / D. Shytikov, O. Balva, E. Debonneuil et al. [P. Glukhovskiy, I. Pishel] // BioResearch Open Acces. – 2014. – Vol. 3, N 5. – P. 226 – 232.

211. Age-related morph-functional peculiarities of myocardium under experimental cardiomyopathy and its correction with stem cells / T. Kvitnitskaya-Ryzhova, P. Klimenko, G. Khablak et al. [S. Malysheva, I. Balla] // The Thirteenth International Conference «High Medical Technologies in XXI Century». Мат. конф. (Benidorm, Spain, 25 Oct. – 01 Nov., 2014). – Benidorm, 2014. – С. 38.

212. Cells and niches transplantation as approaches to the immune system rejuvenation / I. Pishel, D. Shytikov, T. Orlova et al. [M. Shkumat, T. Dubiley, P. Klimenko, G. Butenko]: Mat. 5th Conference “Strategies for Engineered Negligible Senescence (SENS)” (Queens College Cambridge, UK, August 31 – September 4, 2011) // Rejuvenation Research. – 2011. – Vol. 14, № S1. – P. 81.

213. CT Scans Save Lives: Електронний ресурс / Ulsh B., McCollough C., Allison W., Conca J., Cuttler J., Dobrzynski L., Doss M., Feinendegen L., Mortazavi S. M. J., Osborn D., Scott B. R., Vaiserman A., Welsh J. S. // Atomic Insights. – 2014. – Режим доступу: http://atomicinsights.com/ct-scans-save-lives/

214. Disoders of histo-hematic barrier in various organs at experimental diabetes in mice of different age / T. Kvitnitskaya-Ryzhova, S. Mikhalsky, G. Hablak, P. Klimenko // Scandinavian Society for the Study of Diabetes. Biomedical Centre Uppsala (Sweden, 9-11 May, 2014). – Sweden, 2014. – P. 57.

215. Does early–life starvation influence age–specific mortality? Evedence from the Ukraine famine of 1933 / A.M. Vaiserman, A.V. Pisaruk, O.G. Zabuga, V.P. Voitenko // Journal of Gerontology & Geriatric Research. – 2012. – Vol. 1. – P. 258.

216. Early–Life Exposure to the Ukraine Famine of 1933 and Type 2 Diabetes in Adulthood / A.M. Vaiserman, M.D. Khalangot, Leva Strele, L.H. Lumey // Early Life Nutrition and Adult Health and Development. – New York: Nova Biomedical, 2013. – Р. 145 – 160.

217. Effect of histone deacetylase inhibitor sodium butyrate on viability and life span in Drosophila melanogaster / A.M. Vaiserman, A.K. Kolyada, N.M. Koshel et al. [A.V. Simonenko, E.G. Pasyukova] // Advances in Gerontology. – 2013. – Vol. 3, N 1. – P. 30 – 34.

218. Fucoxanthin and lipid metabolism: A minireview / Kh. Muradian, A. Vaiserman, K.–J. Min, V.E. Fraifeld // Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. – 2015. – Vol. 25. – P. 891 – 897.

219. Functional state and metabolic polarization of splenic macrophages from old immunized mice / R. Dovgiy, D. Shitikov, I. Pishel и др. // International Conference of Young Scientists 2015 ‘Today’s challenges in molecular and cell biology (Kyiv, Ukraine, 21-25 September 2015). – Lutsk, Vezha-Print, 2015. – P.170.

220. Geroprotective potential of sodium butyrate in Drosophila melanogaster: long–term effects / A.M. Vaiserman, N.M. Koshel, O.G. Zabuga et al. [A.K. Kolyada, E.G. Pasyukova, N.V. Roshina] // Advances in Gerontology. – 2013. – Vol. 3, N 4. – P. 297 – 301.

221. Ihl R. Gotaday Study Group Efficacy and tolerability of a once daily formulation of Ginkgo biloba extract EGb 761 R in Alzheimer’s disease and vascular dementia: results from a randomized controlled trial / R. Ihl, M. Tribanek, N. Bachinskaya // Pharmacopsychiatry. – 2012. – Vol. 45 (2).

222. Immune system aging in heterochronic parabiosis: starting mechanism and impact on life expectancy / I. Pishel, T. Orlova, D. Shytikov, A. Peregudov, I. Artyuhov, M. Shkumat, P. Klimenko, T. Dubiley, G. Butenko // The Seance of Ageing Global Progress, 14th Congress of the International Association of Biomedical Gerontology (Hilton Brighten Metropole, Brighton, UK, 11-14 July 2011). – Brighton, 2011. – P. 50.

223. Immune system aging in young heterochroie partners and its impact on life expectancy / D. Shytikov, T. Orlova, A. Peregudov, I. Artyuhov, M. Shkumat, I. Pishel, G. Butenko: Mat. 5th Conference “Strategies for Engineered Negligible Senescence (SENS)” (Queens College Cambridge, UK, August 31 – September 4, 2011) // Rejuvenation Research. – 2011. – Vol. 14, № S1. – P. 106.

224. Influence of bacterial cultures Nu-Trish La-5 and Nu-Trish BB-12 on lipid and glucose metabolism in elderly people with metabolic syndrome / L. Sineok, O. Chaharovsky, Y. Gavalko, M. Romanenko // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 277.

225. Khalangot M.D. Gender differences in prevalence of diagnosed type 2 diabetes and patient’s body mass index in five Ukraine regions with diverse historical backgrounds / M.D. Khalangot, V.G. Gurianov, A.M. Vaiserman // BIO. – 2011. – Vol. 1, № 1. – Р. 1 – 10.

226. Kharkovlyuk–Balakina N. INFLUENCE OF AGING RATE ON PROFESSIONAL ADAPTATION OF WORKERS WITH MENTAL ACTIVITY // Х Междунар. симп. «БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ». Тез. докл. (Харьков, 16–19 мая 2012 года). – Х., 2012. – С. 70.

227. KharkovlyukBalakina N.V. Informative approach to medical–biological estimation of capacity in conditions of influence of limiting factors in working environment / N.V. KharkovlyukBalakina, Y.P. Gorgo // 2nd International Conference on memory of correspondence member of National Academy of Science of Ukraine Valeriy Sergeevich Melnik “Nonlinear analysis and applications” 4–6 April, 2012 Ukraine, Kiev, National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute” Education and scientific complex “Institute for Applied System Analysis”. – P. 49.

228. KharkovlyukBalakina N.V. Structuring and formation of databases on death rate of population of Ukraine by gender, age and cause of death (2005–2010) / N.V. KharkovlyukBalakina, K.V. Medvydchuk // 2nd International Conference on memory of correspondence member of National Academy of Science of Ukraine Valeriy Sergeevich Melnik “Nonlinear analysis and applications” 4–6 April, 2012 Ukraine, Kiev, National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute” Education and scientific complex “Institute for Applied System Analysis”. – P. 50.

229. Koliada A.K. Telomeric aging: mitotic clock or stress indicator? / A.K. Koliada, D.S. Krasnenkov, A.M. Vaiserman // Frontiers in genetics. – 2015. – March. – Vol. 6, Article 82. – Р. 1 – 4.

230. Koliada А. Telomeric markers of Parkinson’s disease / А. Koliada, I. Karaban, А. Vaiserman // 8th Eur. Congress of Biogerontology (Beer–Sheva, Israel, 10–14 March, 2013). – Beer–Sheva, 2013. – P. 47.

231. Lactobacillus as a therapeutic agent in the endometriosis treatment / V.M. Kyryk, A.M. Ustimenko, P.P. Klimenko и др. // Abstract book of the International Conference gor Young Scientists (Kyiv, September, 21-25 2015). – Kyiv, 2015. – Р. 171.

232. Lehmann G. Telomere length and body temperature–independent determinants of mammalian longevity? / G. Lehmann, Kh.K. Muradian, V.E. Fraifeld // Front. Genet. – 2013. – Vol. 4. – P. 111.

233. Life span extension in Drosophila melanogaster induced by morphine / T.A. Dubiley, Y. E. Rushkevich, N.M. Koshel, V.P. Voitenko, A.M. Vaiserman // Biogerontology. – 2011. 12 (3). – P. 179 – 184.

234. Melatonin effects on cell functional activity in the arcuate hypothalamic nucleus of prepubertal rats with a special reference to stimulation and blockade of kisspeptin receptors / M.G. Matvienko, A.S. Pustovalov, N.A. Buzinskaya et al. [L.M. Pazyuk, N.E. Dzerzhinsky] // 1st Int. Sci. Conf. “Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development” (Stutgart, Germany, April 22–23, 2013). Papers of the 1st International Scientific Conference. – Stutgart, 2013. – P. 58 – 60.

235. Midnight siesta and circadian rhythms of related metabolic and behavioral variables in aging mice / A.N. Timchenko, Kh.K. Muradian, V.V. Bezrukov, D.A. Tolstun // J Vet Sci Med Diagn – 2014. – Vol. 3, Issue 3. – P. 1 – 5.

236. Muradian Kh. «Pull and push back» concepts of longevity and life span extention / Kh. Muradian // Biogerontology. – 2013. – Oct. 11. [Epub ahead of print]

237. Muradian Kh.K. «Pull and push back» concepts of longevity / Kh.K. Muradian // 8th European Congress of Biogerontology, (Beer– Sheva–Dead Sea, Israel, March 11–13, 2013). Abstracts. – 2013.

238. Muradian Kh.K. Artificial atmosphere, metabolism, stress resistance and longevity / Kh.K. Muradian // 1st World Congress of Antiaging (Moscow, Russia, June 14–15, 2013). Abstracts. – 2013. – P. 34.

239. Muradian Kh.K. Homeostasis, stress resistance, and longevity / Kh.K. Muradian: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23–27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S43.

240. Pisaruk A.V. Ontogenetic clock: Molecular – genetic mechanism / A.V. Pisaruk // Advances in Gerontology. – 2011. – Vol. 1, No. 3. – Р. 212 – 219.

241. Pishel І.M. Regeneration of neonatal lymphoid organs in the old organism / І.M. Pishel: Abstracts of Conference SENS6 (Cambridge, UK, 3 Sep 2013) // Rejuvenation Res. – 2013. – Vol. 16, Suppl. 1. – P. S–36. – Abstract № 80.

242. Possibilities of gene therapy for cerebral damage and for functional deficiency in craniocerebral trauma in rats of various age / T.Yu. Kvitnitskaya–Ryzhova S.A., Mikhalsky, V.V. Biloshytsky, E.G. Pedachenko // Proceedings of the twelfth international conference «High medical technologies in XXI century» (Spain, Benidorm, 19–26 October 2013). – 2013. – С. 34.

243. Rozhkova Z. Z. 1H–MRS and DWI for differentiation of Parkinson’s disease (PD) from Parkinsonian Syndromes / Z.Z. Rozhkova, I.N. Karaban, N.V. Karaban // Insights into imaging, Vol.3., Suppl.1. European Radiology Congress. Vienna, Austria, March 1–5, 2012. – Р. 211.

244. Rozhkova Z. Z. In vivo 1H–MRS and DWI for quantitative differentiation of Parkinson’s disease (PD), multiple system atrophy (MSA), and progressive supranuclear palsy (PSP) / Z.Z. Rozhkova, I.N. Karaban, N.V. Karaban // Movement Disorder, Vol. 27, Suppl.1, 2012. 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. Dublin, Ireland, June 17 – 21, 2012. – P. 251.

245. Rozhkova Z. Z. Resting–State, and Peculiarities of the brain metabolism in patients with Parkinson’s disease and different level of cognitive impairment / Z.Z. Rozhkova, I.N. Karaban, N.V. Karaban // Radiology, Vol. 212. Abstract book of the 98th Scientific Assembly and Annual Meting, Chicago, November, 25–30, 2012. – Р. 375.

246. The age peculiarities of radiation changes of insulinresistance of organism under the influence of hypoxia loading / E. Gorban, N. Topolnikova, M. Osipov, L. Malash // Book of Abstract of Satellite symposium “The Chornobyl impact on health and environment – a quarter century later” (2-3 September 2011, Kyiv, Ukraine) of 14th International Congress of Radiation Research ICRR 2011 (28 August – 1 September 2011, Warsaw, Poland). К., 2011. – P. 43.

247. The aging: theory of the body stemspaces depletion [Старение: теория истощения стволовых пространств тела] / O.L. Kukharchuk, V.V. Radchenko, B.M. Gandhi, A.B. Padma Priya, A.O. Kukharchuk, Amol P. Gitte [О.Л. Кухарчук, В.В. Радченко, Б.М. Ганджи, А.Б. Падма Прия, А.О. Кухарчук, Амол П. Гитте] // Медицина сегодня и завтра. – 2011. – № 1 – 2 (50 – 51). – С. 292 – 310.

248. The anti–aging effect of Orion could be associated with elevated stability of macromolecules and/or enhanced removal of cellular garbage / V.V. Bezrukov, S.A. Mikhalsky, V.N. Bondar et al. [O.I. Zhukovsky, V.I. Polyakov, Kh.K. Muradian]: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23–27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S538.

249. The co-occurrence of mtDNA mutations on different oxidative phosphorylation subunits, not detected by haplogroup analysis, affects human longevity and is population specific / Raule N., Sevini F., Li Sh. Et al. [Barbieri A., Tallaro F., Lomartire L., Vianello D., Montesanto A., Moilanen J.S., Bezrukov V.] // Aging Cell. – 2014. – Vol. 13.P. 401407.

250. The influence of APOE3 gene therapy on hippocampal structural and functional impairments after traumatic brain injury in rats of different ages / E.G. Pedachenko, V.V. Biloshytsky, S.A. Mikhalsky et al. [N.Ya. Gridina, T.Yu. Kvitnitskaya-Ryzhova] // J. of Neurosurgery.– 2015. – № 1.

251. The influence of APOE3 gene therapy on structural changes and cognitive dysfunction after experimental traumatic brain injury / E. Pedachenko, V. Biloshytsky, T. Kvitnitskaya–Ryzhova, S. Mikhalsky // International neurosurgical forum in Siberia, June 18–21, 2012: Collection of scientific papers. – Novosibirsk: Science Design, 2012. – P. 187.

252. The influence of the Apoe3 gene transfer on the outcomes of severe traumatic brain injury in rats: (Procedings of 15th World Congress of Neurosurgery): [Електронний ресурс, CD] / V. Biloshytsky, S. Mikhalsky, N. Gridina [et al.]. – Seoul, Korea, September 8–13, 2013.

253. Thionitrosyl binuclear iron complexesa new class of agents for anti-aging therapy / E.N. Gorban, V.V. Bezrukov и др. // Free Radical Biology and Medicine. – 2015. – Vol. 87, Suppl. 1. – P. S79.

254. Tolstun D. A. Effects of artificial atmosphere modeled by helium and nitroger on the rate of carbon dioxide production, motor activity and acid–dase balance in young and old drosophila / D. A. Tolstun // II International Symposium ‘Molecular mechanisms of synaptic transmission regulation’ (6–9 Oct., 2012, Kyiv). – P. 42.

255. Vaiserman A. Early-life nutritional programming of longevity / A. Vaiserman // Journal of Developmental Origins of Health and Disease. − 2014. − Vol. 5, № 5. − P. 325 − 338.

256. Vaiserman A. Early-life origin of adult disease: evidence from natural experiments / A. Vaiserman // Experimental Gerontology. – 2011. – N 46. – P. 189 – 192.

257. Vaiserman A. Epigenetic mechanisms of development and aging / A. Vaiserman // VII Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвяч. 90-річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24-28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – С. 58 – 60.

258. Vaiserman A. Hormesis: a kind of epigenetic phenomenon? / A. Vaiserman: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Seoul, Korea, June 23–27, 2013) // JNHA. – 2013. – Vol. 17, Suppl. 1. – P. S43.

259. Vaiserman A. Radiation Exposure / Alexander Vaiserman. Chap. 7 // Hormesis in health and disease. – CRS Press. – Boca Raton, London, New York, 2014. – Р. 107 – 152.

260. Vaiserman A.M. Aging-modulating treatments: from reductionism to a system-oriented perspective / A.M. Vaiserman // Frontiers in genetics. – 2014. – December. – Vol. 5, Article 446. – Р. 1 – 3.

261. Vaiserman A.M. Early–life Epigenetic Programming of Human Disease and Aging / A.M. Vaiserman // Epigenetics in Human Disease. Trygve Tollefsboll (ed). 2012. Academic Press: New York, P. 545 – 567.

262. Vaiserman A.M. Effect of dietary restriction during development on the level of expression of longevity-associated genes in Drosophila melanogaster / A.M. Vaiserman, A.K. Koliada, O.G. Zabuga // Advances in Gerontology. − 2014. − Vol. 4, № 3. − P. 193 − 196.

263. Vaiserman A.M. Epigenetic drugs: a novel anti–aging strategy? / A.M. Vaiserman, E.G. Pasyukova// Frontiers in Genetics of Aging. – 2012. – Vol. 3. – P. 224.

264. Vaiserman A.M. Epigenetic epidemiology of agerelated diseases / A.M. Vaiserman, V.P. Voitenko, L.V. Mekhova // Russian Journal of Developmental Biology. 2010. – Vol. 42, No. 1. – P. 25 – 42.

265. Vaiserman A.M. Persistence of developmentally programmed effects across generations: Impact on longevity / A.M. Vaiserman // Non–Genetic Inheritance. – 2013. – Vol. l. – P. 33 – 37.

266. Vaiserman A.M. Radiation hormesis: a kind of adaptive epigenetic response? / A.M. Vaiserman // 10th International LOWRAD Conferense 5–7 December 2011. – Kyiv, Ukraine. – P. 97.

267. Vaiserman A.M. Reciprocal cross effects on heterosis for longevity in Drosophila / A.M. Vaiserman, A.K. Kolyada, O.G. Zabuga // Biogerontology. – 2013. – Vol. 14, N 2. – P. 153 – 163.

268. Vaiserman A.M. Transgenerational inhetitance of longevity: an epigenetic phenomenon? / A.M. Vaiserman // Journal of Gerontology&Geriatric Research. – 2012. – Vol. 1. – P. 116.

269. Vaiserman А. Epigenetic drugs: A perspective for anti–aging and life extension / А. Vaiserman // 1st Anti–Aging Medicine World congress. – Eastern Europe, Moskow, 2013. – P. 56.

270. Vitamin D deficiency in Ukraine: a Demographic and seasonal analysis / V.V. Povoroznyuk, N.I. Balatska, V.Y. Muts и др. // Gerontologija. – 2012. – Vol. 4.