Бібліографічний покажчик за 2011-2015 рр._Частина І

ГЕРОНТОЛОГІЯ І ГЕРІАТРІЯ:

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

(монографії, збірки, статті в журналах і зарубіжних виданнях, автореферати дисертацій)

за 2011 – 2015 рр.

До VI Національного конгресу геронтологів і геріатрів

ЗМІСТ

ЧАСТИНА І. Монографії та збірки ……………………………… 4

ЧАСТИНА ІІ. Біологія старіння та експериментальна геронтологія: статті, тези, автореферати дисертацій …………………………………………… 14

ЧАСТИНА IІІ. Клінічна геронтологія та геріатрія: статті, тези, автореферати дисертацій …..……… 73

ЧАСТИНА ІV. Соціальна геронтологія та геріатрія: статті, тези, автореферати дисертацій ………… 272

ЧАСТИНА І.

Монографії та збірки

1. Early Life Nutrition and Adult Health and Development. Lessons from Changing Dietary Patterns, Famines and Experimental Studies / L.H. Lumey, A. Vaiserman. – New York: Nova Biomedical, 2013. – 360 p.

2. II Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоровя України». Мат. конгр. (Київ, 16–19 квітня 2013 р.). – К., 2013. – 103 с.

3. III Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»: Мат. конгр. (Київ, 14 – 16 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – 96 с.

4. The 11th World congress of the International society for adaptive medicine (Yonago Convention center, May 27 – 30, 2015, Yonago, Japan). – 2015. – 106 p.

5. Vaiserman A.M. Life Extension. Lessons from Drosophila / A.M. Vaiserman, A.A. Moskalev, E.G. Pasyukova. Switzerland: Springer, 2015. – 353 p. – ISSN 2199–9015, ISBN 978–3–319–18326–8.

6. VII Міжнар. школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвяч. 90-річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24 – 28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – 170 с.

7. VIII Міжнар. конф. молодих вчених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті професора Є.П. Подрушняка // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 1.

8. Академія інсульту: Пятий науково-освітній форум (Київ, 12 – 13 листопада 2015 р.): тез. конф. – К., 2015. – 31 c.

9. Аккер Л.В. Хирургическая менопауза / Л.В. Аккер, А.И. Гальченко. – М., 2014. – 168 с.

10. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко, Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько, В.В. Чайковська та ін. – К.: Вид. Заславський О.Ю., 2015. – 530 с. – ISBN 978–617–632–051–7.

11. Актуальні питання геронтології та геріатрії: Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю, присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 р.). – К., 2013. – 70 с.

12. Актуальні питання геронтології та геріатрії: Мат. X наук. конф. молод. вчених (Київ, 26 січня 2011 р.), присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса. – К.: ДУ “Ін-т геронтології НАМН України”. – 2011. – 65 с.

13. Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике. Науч.–практ. конф. и школа, посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса (Киев, 16 – 17 мая 2013). Тез. // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – 68 с.

14. Актуальні питання кардіоневрології: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6 – 7 жовтня 2011 р.) / Під ред. С.М. Кузнецової. – К., 2011. – 187 с.

15. Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоровя та довголіття: Мат. наук. симп. з міжнар. участю (Київ, 28 березня 2014 р.) / За ред. В.А. Туманова, Т.П. Гарник: Наук. видання. – К., 2014. – 100 с.

16. Актуальні питання протезування суглобів: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 25 – 26 квітня 2013 р.). – К., 2013. – 104 с.

17. Актуальные направления в неврологии: Мат. XII Междунар. конф. (Судак, 27-29 апреля 2011 г.) / Под ред. С.М. Кузнецовой. – К., 2011. – 328 с.

18. Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике. Научн.-практ. конф. и школа, посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса (Киев, 16 – 17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – 68 с.

19. Аналіз стану травматолого–ортопедичної допомоги населенню України 2012–2013 рр. Довідник / Г.В. Гайко, С.С. Страфун, О.В. Долгополов, В.П. Полішко. – К., 2014. – 227 с. – ISBN 978–966–8569–55–5.

20. Антиаритмічна терапія при фібриляції передсердь / О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, О.В. Коркушко. – К., 2012. – 60 с.

21. Антропогенетика з основами медичної генетики / С.В. Демидов, Ж.М. Мінченко, Т.І. Гавриленко та ін. [С.М. Новікова, Н.М. Топчій]. – К.: Укрфітосоццентр, 2012. – 615 с.

22. Антропогенетика з основами медичної генетики / С.В. Демидов, С.М. Новікова та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 608 с. – ISBN 978–966–306–017–4.

23. Ахаладзе Н.Г. Биологический возраст человека. Оценка темпа старения. Оценка состояния здоровья и жизнеспособности / Н.Г. Ахаладзе, Л.М. Ена. – LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH&Co.R.G., Deutschland, 2015. – 224 с.

24. Бабак О.Я. Цирроз печени и его осложнения / О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова. – К., 2011. 576 с.ISBN 978–966–2165–26–5.

25. Багрий А.Э. Диуретики в современной клинической практике (второе издание) / А.Э. Багрий, Е.В. Щукина, М.В. Хоменко. – Д., 2012. – 44 с.

26. Барабой В.А. Фізіологія, біохімія і психологія стресу / В.А. Барабой, О.Г. Резніков. – К.: Інтерсервіс, 2013. – 314 с. – ISBN 978–617–696–155–0.

27. Бдованець О.І. Вікові особливості зубощелепного апарату людини: навчальний посібник / О.І. Бдованець. – Чернівці: БДМУ, 2011. – 120 с.

28. Березовський О.І. Остеосинтез шийки стегна (проблеми і перспективи технології та реабілітації): монографія / О.І. Березовський. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 280 с. – ISBN 978–966–673–170–1.

29. Берсенев В. Тяжелое наследие войны: спондилез, спондилоартроз, остеохондроз / В. Берсенев. – К.: Саммит–Книга, 2013. – 192 с. – ISBN 978–617–661–045–8.

30. Берсенев В.А. Фантомная боль с метамерных позиций / В.А. Берсенев – К.: Изд. Заславский А.Ю., 2015. – 120 с.ISBN 978–617–632–043–2.

31. Биологические механизмы старения. X Междунар. симп. Тез. (Харьков, 16 – 19 мая 2012 г.). – Х., 2012. – 77 с.

32. Биофлавоноиды как органопротекторы (кверцетин, корвитин, квертин) / Под ред. А.А. Мойбенко. – К.: Наукова думка, 2012. – 273 с.ISBN 978–966–00–1284–4.

33. Бондаренко Л.А. Пинеальная железа и гипоталамо–гипофизарно–тиреоидная система: хронобиологические и возрастные аспекты / Л.А. Бондаренко, Г.И. Губина–Вакулик, А.Р. Геворкян; под ред. Ю.И. Караченцева, Н.А. Кравчун; рецензенты: А.Г. Резников, О.В. Коркушко. – Х.: Изд–во «С.А.М.», 2013. – 264 с. – ISBN 978–617–7044–38–2.

34. Бунькова К.М. Депрессии и неврозы / К.М. Бунькова. – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2011. – 166 с.

35. Быков Ю.В. Депрессии и резистентность / Ю.В. Быков, Р.А. Беккер, М.К. Резников. – К.: РИОР:ИНФРА, 2013. – 374 с.

36. Васылык В.У. О туберкулезном и кониотуберкулезном бронхоадените у лиц старше 50 лет. (Клиника, диагностика, лечение) / В.У. Васылык. – Винница: б/изд., 2012. – 268 с.

37. Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика: Міждисциплінарні клінічні рекомендації. – К., 2013. – 63 с.

38. Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування / І.С. Зозуля, К.М. Ігрунова, Н.Г. Горовенко, Б.Ф. Яковлев. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2014. – 184 с. – ISBN 978–617–7230–15–0.

39. Використання транскраніальної магнітної стимуляції в діагностиці функціонального стану кортико–спінального шляху у хворих, які перенесли інсульт: метод. реком. / В.В. Кузнєцов, П.В. Зубов, Н.О. Скачкова. – К.,2013. – 47 с.

40. ВИЧ и старение: Что должны знать медицинские специалисты, оказывающие помощь пожилым пациентам с ВИЧ–инфекцией. Сб. ст. – К., 2015. – 75 с.

41. Возрастные аспекты неврологии: Мат. XIV Междунар. конф. (Судак, 18–20 апреля 2012 г.) / под ред. С.М. Кузнецовой. – К., 2012. – 362 с.

42. Войтенко В.П. Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель. – К.: «Фенікс», 2013. – 244 с. − ISBN 978–966–2523–05–8.

43. Войтенко В.П. Інтегративна радіоекологія (українські студії) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель.– К.: Фенікс, 2012. – 280 с.

44. Войтенко В.П. Очерки становления и развития генетики / В.П. Войтенко. – К.: «Фенікс», 2015. – 108 с. – ISBN 978–966–2523–24–9.

45. Войтенко В.П. Радіація та популяція України / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова. – К.: Фенікс, 2013. – 36 с. – ISBN 978–966–2523–09–6.

46. Геморагічний інсульт (внутрішньо–мозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив): екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована) медична допомога та медична реабілітація. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. – К., 2014. – 96 с.

47. Гепатопротекторы: от теории к практике. Пособие для врачей / Н.Б. Губергриц, Г.Д. Фадеенко и др. – Донецк, ООО «Лебедь», 2012. – 156 с. – ISBN 978–966–508–478–Х.

48. Геріатрична фармакологія. Підручник для студентів вищих мед. навчальних закладів / І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев, Н.О. Горчакова та ін. [Л.П. Купраш, Н.В. Бухтіярова, С.А. Моргунцова]. – Київ–Запоріжжя: ЗДМУ,, 2015. – 136 с.

49. Геронтология и гериатрия: учебник для студентов, врачей и соц. работников / В.В. Чайковська и соавт.; Под ред. А.А. Аканова. – Алматы, 2013. – 424 с.

50. Герцен І.І. Травматологія літнього віку. Кн. V. Ушкодження тазового кільця і кульшової западини у людей літнього і старечого віку / І.І. Герцен, І.І. Білоножкін, Р.М. Остапчук. – К.: Вид. «Асканія», 2013. – 428 с.

51. Гиль А.Ю. Профилактика старения для всех / А.Ю. Гиль, Е.А. Милова, Д.А. Халтурина; под ред. В.Н. Анисимова. – М.: Изд–во «Учитель», 2015. – 120 с. – ISBN 978–5–7057–4557–9.

52. Гипертоническая болезнь и ожирение / А.Н. Беловол, В.В. Школьник, Г.Д. Фадеенко, А.Б. Тверетинов. – Тернополь: ТГМУ, 2013. – 344 с. – ISBN 978–966–673–205–0.

53. Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму людини / В.Г. Сліпченко, О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.О. Іщук та ін. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 228 с. – ISBN 978-966-622-455-5.

54. Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму: монографія / В.Г. Сліпченко, О.В. Коркушко, В.Б. Шатило та ін. [Е.О. Асанов, О.А. Гуржій, О.К. Кульчицький, С.О. Лук’яненко, І.М. Маньковська, С.М. Новікова, М.П. Радзієвська, П.О. Радзієвський, Т.В. Серебровська, Є.М. Горбань, В.О. Іщук, Р.І. Потапенко, Ю.Д. Щербашин, В.О. Котунов, О.К. Молодід, Л.Г. Полягушко, О.Ф. Шульженко]. – К.: НТУУ «КРІ», 2015. – 484 с. – ISBN 978–966–622–708–2.

55. Голдмен Р. 121 совет, как прожить 121 год… и дольше / Р. Голдмен, Р. Клатц. – К.: Medix, 2013. – 195 с.

56. Грабар І. Мікрорезонансні технології та секрети довголіття: Жити до 140 – доступно кожному! / І. Грабар. – Житомир – К.: Вид–во Євенюк О.О., 2012. – 148 с. – ISBN 978–966–2534–31–3.

57. Гусова А.Б. Энцефалопатия Хашимото – аутоиммунное заболевание головного мезга (современные итоги изучения) / А.Б. Гусова, А.А. Кашинский. – Х.: ФЛП Кудлай В.В., 2013. – 242 с. – ISBN 978–966–2406–17–7.

58. Давид М. Рэйд. Справочник по остеопорозу / Давид М. Рэйд; пер. с англ. – М.: Практическая медицина, 2015. – 128 с.

59. Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение / В.В. Поворознюк, П. Плудовски, Н.И. Балацкая, В.Я. Муц и др. – К.: Изд. Заславский А.Ю., 2015. – 262 с. – ISBN 978–617–632–050–0.

60. Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, В.Я. Муц та ін. – Донецьк: Вид. Заславський О.Ю., 2014. – 262 с. – ISBN 978–617–632–037–1.

61. Діагностика та лікування фібриляції передсердь (Антитромботична терапія) / О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, О.В. Коркушко та ін. – К., 2012. – 64 с.

62. Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України. – К., 2015. – 167 с.

63. Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої мязової дистрофії: Метод. реком. – К., 2009. – 21 с.

64. Донбас вчора та завтра (медико-демографічний та соціальний вимір) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, М.Г. Ахаладзе та ін. [Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова]. – К.: «Фенікс», 2014. – 118 с. – ISBN 978-966-2523-21-8.

65. Другий науково-освітній форум «Академія інсульту» (Київ, 3-4 листопада 2011 р.). – К., 2011. – 48 с.

66. Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 27–28 листопада 2014 р.). – Х., 2014. – 102 с.

67. Ендокринна патологія у віковому аспекті: Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1–2 листоп. 2012 р.). – – Х., 2012. – 95 с.

68. Ензимна терапія в лікуванні вертебрального больового синдрому: метод. реком. / Уклад. В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька, О.І. Балик. – К., 2012. – 36 с.

69. Епідеміологія, діагностика та особливості клінічного перебігу дефіциту вітаміну D у дорослого населення: метод. реком. / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, В.Я. Муц та ін. – К., 2012. – 30 с.

70. Захворювання кістково-мзової системи та вік. VIII Міжнар. школа-семінар (Яремче, 10 – 14 березня 2015 р.). – Яремче, 2015.

71. Захворювання кістково-мязової системи та вік. VII Міжнар. школа-семінар, присвяч. 90-річчю із дня народження проф. Подрушняка Є.П. (Яремче, 24 – 28 лютого 2014 р.). – Яремче, 2014. – 171 с.

72. Захворювання кістково–мязової системи та вік. VI Міжнар. школа–семінар (Яремче, 25 лютого – 1 березня 2013 р.). – Яремче, 2013.

73. Захворювання кістково – м’язової системи та вік: мат. ІV міжнар. школи–семінару (Яремче, 2011) / під ред. проф. В.В. Поворознюка. – К.: ВПЦ «Експрес», 2011. – 118 с.

74. Здоров’я та довголіття: Тез. наук.-практ. конф. в рамках ХVІІ мед. виставки-ярмарку (Львів, 13-15 квітня 2011 р.). – Львів: ЗАТ «Гал-ЕКСПО», 2011. – 77 с.

75. Здоровье людей пожилого возраста: учеб. пособие / В.В. Чайковская, С.Л. Касенова. – Алматы: КазНМУ, 2013. – 243 с.

76. Казимирко В.К. Инволюционный остеоартороз и остеопороз / В.К. Казимирко, В.Н. Коваленко, В.В. Флегонтова. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2011. – 724 с. – ISBN 978-617-7001-75-0.

77. Карабань И.Н. Особенности питания при болезни Паркинсона. Пособие врача / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич. – К., 2013. – 14 с.

78. Кардіоемболічний інсульт: клінічна, діагностика, лікування: метод. реком. (142.12/301.12) / Уклад. С.М. Кузнєцова, Л.М. Єна, М.С. Єгорова. – К., 2012. – 41 с.

79. Клінічна настанова надання медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» / Л.М. Єна, Є.П. Свіщенко, Л.М. Багрій та ін. // МОЗ України НАМН, Асоціація кардіологів України, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України». – 2012. – 7 с.

80. Коваль О.П. Пенсійний вік: іноземний досвід та вітчизняні реалії / О.П. Коваль. – К.: НІСД, 2014. – 56 с.

81. Кокурина Е.В. Бессмертные. О тех, кто приблизился к разгадке тайны / Е.В. Кокурина. – М.Ж. Бослен, 2015. – 224 с.

82. Коркушко О.В. Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и патологические особенности, антитромбоцитарная терапія / О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская. – К.: Медкнига, 2011. – 240 с. – ISBN 978-966-1597-05-0.

83. Кузнецова С.М. Атеротромботический и кардиоэмболический инсульт (восстановительный период) / С.М. Кузнецова. – Макаров: КЖТ «София», 2011. – 188 с. ISBN 978–966–2374–30–8.

84. Кульчицький О.К. Гіпоксичний вплив на системи оксиду азоту та вільнорадикальних процесів в тканинах / О.К. Кульчицький, С.М. Новікова, Р.І. Потапенко // Гипротрон. – К., 2014.

85. Лікування вертебрального больового синдрому в практиці сімейного лікаря: методичний посібник / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька. – К.: «Експрес», 2013. – 48 с.

86. Лікування шлуночкових порушень серця та профілактика раптової серцевої смерті / О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк, О.В. Коркушко та ін. – К., 2012. – 27 с.

87. Людина та ліки – Україна. ІV Нац. конгр. Наук. програма (Київ, 23-25 березня 2011 р.). – К., 2011. – 138 с.

88. Людина та ліки – Україна. V Нац. конгр.: Тез. доп. (Київ, 20–22 березня 2012 р.). – К., 2012. – 109 с.

89. Людина та ліки – Україна. VI Нац. конгр. (Київ, 21–22 березня 2013 р.). – К., 2013. – 76 с.

90. Людина та ліки – Україна. Нац. конгр. (Київ, 1 – 3 квітня 2014 р.). Тез. доп. – К., 2014. – 67 с.

91. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Кістково-м’язова система та вік» (Луганськ, 26–27 жовтня 2011 р.) // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 60 – 85.

92. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Остеопороз: від дитинства до старості» (Харків, 13–14 березня 2012 р.) // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 54 – 97.

93. Мат. наук.–практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» (с. Паляниця, м. Яремче, Івано–Франківська обл., 12–13 березня 2015 р.) // Междунар. неврологич. журнал. – 2015. – № 3 (73). – С. 118 – 187.

94. Мат. I Евразийского съезда геронтологов // Вестн. мед. центра. – 2015. 1 (58) (СВ). – 340 с.

95. Мат. конф. «Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології – діагностика, профілактика, лікування» (Київ, 12-13 листопада 2015 р.) // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 59 – 174.

96. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні проблеми геріатричної ревмоортопедії» (Київ, 22 – 24 жовтня 2014 р.) // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. 3 (15). – С. 75 – 96.

97. Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Вікові аспекти захворювань кістково-м’язової системи» (Харків, 10–11 квітня 2014 р.) // Пробл. остеології. – 2014. – № 1. – С. 3 – 72.

98. Медико–демографічний атлас України. Вип. 12: Регіональні особливості вікових, статевих і соціальних характеристик людності (2009 рік). Вип. 13: Смертність населення від головних причин у міських поселеннях і сільській місцевості (2009 рік) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель та ін. [М.Г. Ахаладзе, О.Г. Рогожин]. – К.: Фенікс, 2011. – 52 с.

99. Медико–демографічний атлас України. Україна в європейському контексті: смертність від головних причин. Вип. 14 / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе. – К.: «Фенікс», 2012. – 62 с. – ISBN 978–966–2523–06–5.

100. Медико–демографічний атлас України. Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011. Вип. 15 / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель та ін. [М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова]. – К.: «Фенікс», 2013. – 42 с. − ISBN 978–966–2523–10–2.

101. Медико-демографічний атлас України. Вип. 16. Україна в європейському контексті: вплив соціально-економічних чинників на смертність від пов’язаної з віком патології / Уклад. В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель та ін. [Л.В. Мєхова, М.Г. Ахаладзе]; наук. консультант – В.В. Безруков. – К.: «Фенікс», 2014. – 44 с. – ISBN 978-966-2523-20-1.

102. Междунар. научн.-практ. конф. «УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Мат. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21. – № 3. – С. 245 – 426.

103. Междунар. научн.-практ. конф. «УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ: механизмы, диагностика, профилактика» (Киев, 4–5 октября 2012 г.). Тез. конф. // Пробл. старения и долголетия. – 2012. – Т. 21 (приложение). – С. 5 – 114.

104. Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.): тез. конф. – К., 2015.

105. Монастирський В. Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омолодження організму / В. Монастирський. – Львів: Ліга–Прес, 2015. – 156 с.

106. Организация работы гериатрического кабинета: метод. пособие / В.В. Чайковская. – Алматы, 2013. – 54 с.

107. Основные направления фармакотерапии в неврологии. Мат. XV Междунар. конф. (Судак, 24–26 апреля 2013 г.) / Под ред. С.М. Кузнецовой. – К., 2013. – 288 с.

108. Особенности питания при болезни Паркинсона: пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, Н.В. Карабань, Т.Н. Калищук–Слободин. – Фармацевтическая компания «Сандоз», 2013. – 15 с.

109. Остеопороз в практике врача–интерниста / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева, Т.В. Орлик та ін. [О.И. Нишкумай, Н.И. Дзерович, Н.И. Балацкая]. – К., 2014. – 198 с. – ISBN 978–966–8674–25–9.

110. Остеопороз в травматологии и ортопедии. Междунар. школа–семинар (Яремче, 4–8 февраля 2013 г.). – Яремче, 2013. – 128 с.

111. Острые спонтанные супратенториальные внутримозговые кровоизлияния / С.М. Виничук, О.А. Пустовая, С.В. Рогоза, И.С. Виничук. – К.: «ПП «ЛЮКСАР», 2012. – 155 с.ISBN 978–966–2531–09–1.

112. Паліативна допомога: ЕРЕСтм–О. Освіта з питань паліативного догляду наприкінці життя – Онкологія: посібник для викладачів. – К.: Вид. Дім «Калита», 2013. – 876 с. – ISBN 978–966–8879–73–9.

113. Патофізіологія: підручник / Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко, А.І. Боженко та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 752 с. – ISBN 978–617–505–295–2.

114. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті): У 4-х томах. Т. 4 / В.В. Поворознюк. – К., 2014. – 672 с. – ISBN 978-966-8674-26-6.

115. Поворознюк В.В. Остеопороз у населення України: Роль вітаміну, кальцію та інших мікроелементів / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Балацька // Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України. – К.: Видавничий дім «Букрек», 2015. – 77 с.

116. Применение лечебной физкультуры у пациентов с болезнью Паркинсона: пособие для врачей / И.Н. Карабань, Н.В. Карабань, Н.В. Карасевич, Е.Н. Аксенова. – Фармацевтическая компания «Сандоз», 2013. – 26 с.

117. Профілактика тромботичних ускладнень у людей похилого віку з коронарогенною хронічною серцевою недостатністю та синусовим ритмом: метод. реком. / В.Ю. Жарінова, О.В. Коркушко, Н.М. Бенківська та ін. [Ж.С. Бутинець, Л.А. Бодрецька, І.А. Самоць]. – К., 2014.

118. Прощаев К.И. Синдром старческой астении (Frailty) в клинической практике: монография / К.И. Прощаев, А.Н. Ильницкий, Т.В. Павлова. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 88 с.ISBN 978–5–9571–0877–1.

119. Психологические аспекты работы с пожилыми людьми: Учеб. пособие / В.В. Чайковская, А.К. Ешманова, А.К. Абикулова и др. [Л.А. Алмагомбетова, К.К. Куракбаев, Т.И. Вялых, К.У. Рахметова]. – Алматы, 2015. – 135 с.

120. Ревматоидный артрит. Диагностика и лечение / Под ред. В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2011. – 272 с.ISBN 966–7632–42–3.

121. Резніченко Н.Ю. Діагностика, лікування та профілактика аллергодерматозів чоловіків у віковому аспекті / Н.Ю. Резніченко. – Запоріжжя: Просвіта, 2014. – 132 с.

122. Рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского респираторного общества по диагностике и лечению легочной гипертензии 2015 г. – К.: Изд. А.Ю. Заславский, 2015. – 136 с.ISBN 978-617-632-064-7.

123. Рекомендації з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій / Уклад. Є.П. Свіщенко, А.Е. Багрій, Л.М. Єна та ін. [В.В. Коваленко, С.М. Коваль, І.М. Мелліна, Ю.М. Сіренко]. – К., 2014. – 61 с.

124. Реформирование медицины. Украина в мировом и европейском контексте / В.В. Безруков, В.П. Войтенко, Н.Г. Ахаладзе и др. [А.В. Писарук, Н.М. Кошель]. – К.,2015. – 140 с. – ISBN 978–966–2523–27–0.

125. Роговий Ю.Є. Патофізіологія вікових особливостей функцій нирок за умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії / Ю.Є. Роговий, К.В. Слободяк, Л.О. Філіпова. – Чернівці: БДМУ, 2013. – 199 с.

126. Сачук І.Г. Основи герагогіки / І.Г. Сачук. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 119 с. – ISBN 978–966–402–099–9.

127. Сердце и мозг: Мат. II Междунар. научн.–практ. конф. (Севастополь, 26–27 ноября 2012 г.) / Под ред. З.А. Суслиной, С.М. Кузнецовой. – Севастополь, 2012. – 155 с.

128. Серцево-судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування: Лекції Укр. кардіологіч. шк. ім. М.Д. Стражеска / За ред. В.М. Коваленка. – К., 2011. – 211 с.

129. Сметаніна К.І. Фармацевтична допомога геріатричним хворим: Навчальний посібник / К.І. Сметаніна. – Львів: Вид–во Т. Сороки, 2011. – 120 с.

130. Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: научн.-практ. конф. и школа, посвящ. 90-летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса: Мат. конф. (Киев, 26-27 мая 2014 года). – К., 2014. – 116 с.

131. Соколова Л.В. Антиейджинг: фітотерапія проти старіння / Л.В. Соколова. – Т.: Крок, 2011. – 190 с. – ISBN 978–966–2362–88–6.

132. Справочник для людей пожилого возраста / В.В. Чайковська и др. – Алматы, 2013. – 285 с.

133. Стволовые клетки и регенеративная медицина / Р.Г. Васильев, А.Е. Родниченко, Д.А. Зубов и др. [О.С. Губарь, Т.С. Шестакова, Л.С. Литвинова, И.Ф. Лабунец, С.Н. Новикова, Г.М. Бутенко]. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014.

134. Сучасні аспекти збереження здоровя людини: Мат. VIII Міжнар. міждисциплінар. наук.–практ. конф. (Ужгород, 17 – 18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – 347 с. – ISBN 978–611–01–0716–7.

135. Тарасюк В.С. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині: [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І–ІІІ рівнів акредитації] / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кубанська; ред.. В.С. Тарасюк. – К.: Медицина, 2013. – 648 с. – ISBN 978–617–505–212–9.

136. Тарасюк В.С. Паліативно–хоспісна допомога / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська. – К.: Медицина, 2015. – 327 с.

137. Тез. міжнар. симп. «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 2 (18). – С. 82 – 102.

138. Удосконалення методики визначення та корекції загальноадаптивних реакцій організму: метод. реком. / Ю.В. Гавалко, В.О. Іщук, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко. – К., 2015. – 32 с.

139. Удосконалення способу життя (харчування, фізичної активності) людей похилого віку, зайнятих на виробництві: метод. реком. / О.А. Поляков, Н.О. Прокопенко, Т.М. Семесько та ін. [Л.Л. Синєок, М.С. Романенко, О.С. Томаревська]. – К., 2013. – 32 с.

140. Ультразвукова денситометрія в оцінці структурно–функціонального стану кісткової тканини: метод. реком. / Уклад. В.В. Поворознюк, Н.В. Григорєва, Вас.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький. – К., 2014. – 27 с.

141. Фойгт Н.А. Державне управління охороною суспільного здоров’я в умовах демографічного старіння в Україні / Н.А. Фойгт. – К.: ТОВ “ДКС Центр”, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-2339-20-8.

142. Х Междунар. симп. «БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ». Тез. докл. (Харьков, 16–19 мая 2012 года). – Х., 2012. – 77 с.

143. Хвороби системи кровообігу як медико–соціальна і суспільно–політична проблема. Аналітично–методичний посібник / під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2014. – 279 с.

144. Цвык М.В. Растения на страже мужского здоровья (фитотерапия в андрологии) / М.В. Цвык, В.Д. Осетров. – К.: Фитосоциоцентр, 2013. – 188 с. ISBN 978–966–306–172–0.

145. Чайківська Д.Р. Визначення потреб у соціальних послугах в Україні. Дослідження Карітасу України на замовлення Мінсоцполітики України / Д.Р. Чайківська. – Львів: «Друкарські пуншти», 2015. – 76 с.

146. Чайковская В.В. Геронтология и гериатрия: учебник для студентов, врачей и социальных работников / В.В. Чайковская; под ред. А.А. Аканова. – Алматы, 2013. – 424 с.

147. Чайковская В.В. Здоровье людей пожилого возраста: учеб. пособие / В.В. Чайковская, С.Л. Касенова. – Алматы: КазНМУ, 2013. – 243 с.

148. Чайковская В.В. Организация работы гериатрического кабинета: метод. пособие / В.В. Чайковская. – Алматы, 2013. – 54 с.

149. Чурілов А.В. Урогенітальні порушення у жінок в менопаузі / А.В. Чурілов, Л.І. Бутіна. – Донецьк: Донбас, 2013. – 140 с. – ISBN 978–617–638–180–8.

150. Шизофрения. Информация для семей. Пособие для родственников лиц, страдающих психическими заболеваниями. – К.: Изд–во «Сфера», 1997. – 63 с. – ISBN 90–72657–20–9.

151. Экспериментальный остеопороз / В.В. Поворознюк, Н.В. Дедух, Н.В. Григорьева, И.В. Гопкалова. – К., 2012. – 228 с.ISBN 978–966–8674–16–7

152. Юнак В.Ю. Депрессия / В.Ю. Юнак. – К.: Здоров’я, 2012. − 256 с. − ISBN 978–966–463–040–2.

153. Яковлев Б.Ф. Біохімічні механізми пошкодження ендогенного ґенезу мікроциркуляторного русла у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця / Б.Ф. Яковлев, К.М. Ігрунова. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2014. – 96 с. – ISBN 978–617–7230–16–7.