Звіт про проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Кардіоневрологія: сьогодення та майбутнє"

 

Короткий звіт про результати проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Кардіоневрологія: сьогодення та майбутнє”
29-30 вересня 2014 року, м. Одеса

З 29 по 30 вересня 2014 року в м. Одеса була проведена ІV Міжнародна науково-практична конференція „Кардіоневрологія: сьогодення та майбутнє ”.
Організатори конференції: Національна Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України, ДУ „Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, Міжнародна асоціація організацій в галузі неврології та нейронаук, Асоціація кардіоневрологів України та ДУ "ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеско».
У роботі конференції прийняло участь близько 300 осіб - лікарів та науковців з різних регіонів України. Видатні науковці, які брали участь у проведенні заходу: акад. НАМН України Безруков В.В., чл.-кор. НАМН України Пархоменко А.М., чл.-кор. НАМН України Кузнецова С.М., проф. Сичов О.С., проф. Лутай М.І.
В рамках роботи конференції відбулися Загальні збори членів Асоціації кардіоневрологів України (АКУ), на яких була прийнята програма спільних наукових досліджень, дво- та багатосторонніх проектів, організації науково-освітніх заходів в містах Асоціації з проблем клінічної кардіоневрології, організації наукових конкурсів та освітніх програм.
Під час проведення конференції обговорювались найбільш актуальні проблеми кардіоневрології, а саме тактика ведення гострого періоду інсульту, лікування та реабілітація хворих на інсульт і інфаркт, фактори ризику розвитку церебро-васкулярної патології, когнітивні та емоційні порушення при цереброваскулярній патології, хірургічні методи лікування цереброваскулярних захворювань, фармакотерапія церебрального атеросклерозу.
Проведена конференція засвідчила про значну зацікавленість науковців та практичних лікарів до даної проблеми та про суттєве досягнення у напрямку вивчення механізмів розвитку, діагностики, профілактики та лікування різних форм цереброваскулярної патології. Обговорення актуальних проблем медицини, і зокрема кардіоневрології, проходить сумісно провідними вченими і практикуючими лікарями, що сприяє підвищенню кваліфікації лікарів і активному втіленню найновіших методичних підходів, систем лікування і профілактики в практичну охорону здоров’я.

Голова оргкомітету,
зав. відділом судинної патології головного мозку
ДУ „Інститут геронтології
імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”,
чл.-кор. НАМН України                                          Кузнецова С.М.

РЕЗОЛЮЦІЯ
ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Кардіоневрологія: сьогодення та майбутнє ”
29-30 вересня 2014 року, м. Одеса

З 29 по 30 вересня 2014 року в м. Одеса була проведена ІV Міжнародна науково-практична конференція „Кардіоневрологія: сьогодення та майбутнє ”.
В роботі конференції прийняли участь більш 300 лікарів з різних регіонів України та країн СНД. За період роботи конференції було прослухано більш 35 доповідей провідних спеціалістів України, Росії, Білорусії.
Проблема цереброваскулярних захворювань є однією з актуальних проблем сучасної клінічної медицини у зв'язку із значною частотою їх розвитку, великим відсотком інвалідизації та смертності. В останні десятиріччя в Україні відмічається значне зростання поширеності церебро-васкулярних захворювань. Спостерігається збільшення судинно-мозкової патології серед осіб з кардіологічною патологією.
Вперше в Україні проводиться науково-практична конференція по актуальним питанням кардіоневрології, відносно нової та швидко розвинутої галузі медицини, яка знаходиться між двома спеціальностями (кардіологія, неврологія, кардіохірургія та ін.). Сьогодні без кардіоневрології практично неможливо представити лікування пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу, постінсультну реабілітацію пацієнтів і проведення ендоваскулярних операцій. Кардіоневрологія – інтегративний напрямок у медичній сфері, метою якого є дослідження серця при різноманітних формах судинної патології головного мозку та дослідження мозку при захворюваннях серця.
Незважаючи на зростаючий інтерес дослідників до проблеми кардіоневрології, багато питань в цій проблемі залишаються ще мало вивченими. Результатом цього є той факт, що майже у третини хворих не відбувається відновлення порушених функцій серця після інсульту, а у частини пацієнтів спостерігається погіршення стану.
На сьогодні поряд із своєчасною та вірогідною діагностикою цереброваскулярних захворювань не меншою проблемою залишається правильний вибір ефективного лікування. Як відомо, медикаментозна терапія є пріоритетною в кардіоневрології. З огляду на складність патогенетичних механізмів цереброваскулярної патології у процесі лікування необхідно добиватися нормалізації системного та мозкового кровообігу, скоректувати порушення різноманітних видів обміну речовин мозкової тканини, а також стан гемореології та гемокоагуляції. Але в цей же час важливим залишається мінімізація медикаментозної та немедикаментозної терапії, що має не тільки медичне, але й соціально¬економічне значення.
На основі виступів та обговорень доповідей була розроблена Резолюція ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Кардіоневрологія: сьогодення та майбутнє ”:

  1. Продовжувати щорічно проводити Міжнародні конференції, присвячені актуальним питанням кардіоневрології. В 2014 році провести конференцію з акцентом на нові методи діагностики церебро-васкулярних захворювань.
  2. На правах громадської організації (АКУ) необхідне проведення сумісних з країнами МАНН епідеміологічних досліджень по вивченню частоті и поєднання факторів ризику розвитку поєднаної  патології головного мозку та серця в популяції.
  3. В містах-осередках АКУ  проведення клінічних шкіл за участі голов осередків АКУ для практичних лікарів для розробки єдиних алгоритмів діагностики та лікування  кардіоневрологічних хворих.
  4. Проведення виїзних циклів лекцій для практичних лікарів в різних регіонах України з актуальних питань кардіоневрології та надання консультативної допомоги населенню цих регіонів.
  5. Підготувати до друку колективну монографію з кардіоневрології.

Голова оргкомітету,
зав. відділом судинної патології головного мозку
ДУ „Інститут геронтології
імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”,
чл.-кор.  НАМН України                                                  Кузнецова С.М.