ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ З НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

Керівник – канд.мед.наук С.Г. Бурчинський
Завідуюча науковою бібліотекою – В.Г. Костюченко

Відділ інформаційного аналізу функціонує у структурі інституту з 1975 р. Складову частину відділу становить наукова бібліотека інституту.
Основним напрямом дослідницької діяльності відділу є комплексний науковознавчий аналіз історії розвитку і сучасних тенденцій, а також перспектив геронтології як мультидисциплінарної області знань. Для вирішення поставлених задач використовуються історико-логічний підхід, наукометричні та експертні методи, зокрема аналіз мережі цитування, оцінка міждисциплінарності та аналіз експертних оцінок. Загальний висновок роботи останніх років полягає в тому, що вивчення механізмів старіння і вікової патології нервової та серцево-судинної систем становлять найпріоритетніші напрями в біології старіння, клінічній геронтології та геріатрії в світі. У 2002-2003 рр. у відділі виконано тему, присвячену створенню комп’ютерної інформаційно-пошукової системи для документального фонду з геронтології та геріатрії (традиційні та електронні його складові). З 2004 р. розробляється тема з біоетичних аспектів геронтології, їх історії та сучасного стану.
Окрім дослідницької тематики відділом постійно здійснюється поточна інформаційна робота, спрямована на створення умов для ефективного інформаційного забезпечення планових НДР інституту. Відділ забезпечує достатню повноту пошуку завдяки раціональній організації довідково-інформаційного фонду (понад 70 тис. одиниць), що регулярно поповнюється вітчизняними (25 назв) і зарубіжними (24 назви) періодичними виданнями з проблематики старіння та суміжних областей, поточного сигнального інформування і складання ретроспективної бібліографії за останні роки (з 1960 р.). Відділ має також масив публікацій на електронних носіях eIFL Direct, що охоплює бази MEDLINE та ACADEMIC SEARCH (доступні для користування). В інституті налагоджено доступ до мережі Інтернет з робочих місць.

Контактні телефони: (44)
254-1562 (зав.відділом), (44) 254-1543 (зав. бібл.)