КОРКУШКО О.В. - до 85-річчя з дня народження

Національна академія медичних наук України. 20 років: 1993-2013 / Ред. А.М. Сердюк. – К.: ВД «Авіцена», 2013. – С. 281.

КОРКУШКО Олег Васильович
(н. 19.02.1929 р.), обраний 25.03.1994 р. за спеціальністю терапія, член-кореспондент HAH України (1992 р.), член-кореспондент РАМН (1991 р.), доктор медичних наук (1969 р.), професор (1971 р.), заслужений діяч науки України (1991 р.), лауреат Державної премії України (1984 р., 1997 р., 2003 р.), лауреат премії імені С. П. Боткіна РАМН (1994 р.). лауреат премії імені М.Д. Стражеска HAH України (1995р.), лауреат премії імені Д. Ф. Чеботарьова HAH України (2010 р.).
Відомий учений-терапевт, один з провідних фахівців у галузі клінічної геронтології та геріатрії, клінічної фізіології. Основні напрями наукової діяльності: вивчення клініко-фізіологічних механізмів старіння людини, особливостей етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики основних захворювань внутрішніх органів, серцево-судинної системи в людей похилого віку та передчасного старіння людини; розробка профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на запобігання старінню людини, дослідження особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів у людей похилого віку.
Автор понад 800 наукових праць, 17 монографій, 26 авторських свідоцтв. Підготував 18 докторів та 72 кандидатів наук.
Президент Української асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення», член Президії правління Українського товариства геронтологів та геріатрів, член правління Українського наукового кардіологічного товариства, почесний член Товариства геронтологів Німеччини і Болгарії, головний редактор журналу «Кровообіг та гемостаз», член редакційних рад геронтологічних журналів багатьох країн.

1984 рік – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Дослідження механізмів старіння фізіологічних систем організму як передумови розвитку патології нервової системи, серцево-судинної і опорно-рухової систем, розробка та впровадження нових методів діагностики і лікування» / В.В. Фролькіс, О.В. Коркушко, Д.Ф. Чеботарьов.
1995 рік – Премія імені М.Д. Стражеска за монографію «Геріатрія в терапевтичній практиці» / О.В. Коркушко, Д.Ф. Чеботарьов.
1997 рік – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць «Біологія молочнокислих бактерій, розробка наукових принципів, створення на їх основі препаратів і продуктів спрямованої дії для людини та тварин, організація промислового виробництва та впровадження в народне господарство» / О.В. Коркушко.
2002 рік – Лауреат премії Національної академії медичних наук України в галузі клінічної, теоретичної та профілактичної медицини за монографію «Пептидные препараты тимуса и эпифиза в профилактике ускоренного старения» / О.В. Коркушко, В.Х. Хавінсон, Г.М. Бутенко, В.Б. Шатило (теоретична медицина).
2003 рік – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Дослідження фундаментальних механізмів дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань» / В.В. Безруков, О.В. Коркушко, В.В. Фролькіс, О.В. Стефанов, Л.Т. Мала.
2010 рік – Премія імені Д.Ф. Чеботарьова за монографію «Пинеальная железа: пути коррекции при старении» / О.В. Коркушко (у співавторстві).


Академія медичних наук України. Збірник / Упорядник О.В. Пирогов. – К.: Академпрес, 2007. – С. 105.

КОРКУШКО Олег Васильович (19.02.1929)

Академік Академії медичних наук України (обраний 25.03.1994 р. за фахом терапія), член-кор. НАН України (1992 р.), член-кор. РАМН (1991 р.), доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України, лауреат премії ім. С. П. Боткіна РАМН, лауреат премії ім. М. Д. Стражеска НАН України, завідувач відділенням клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Інституту геронтології НАМН України.

Відомий учений-терапевт, один з провідних фахівців у галузі клінічної геронтології та геріатрії, клінічної фізіології. Основні напрями наукової діяльності: вивчення клініко-фізіологічних механізмів старіння людини, особливостей етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики основних захворювань внутрішніх органів, серцево-судинної системи у людей похилого віку та передчасного старіння людини, розробка профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на запобігання йому; дослідження особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів у людей похилого віку.
Автор 730 друкованих наукових праць, 17 монографій, 26 авторських свідоцтв. Підготував 18 докторів та 72 кандидати наук.
Президент Української асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення», член Президії правління Українського товариства геронтологів та геріатрів, член правління Українського наукового кардіологічного товариства, почесний член товариств геронтологів Німеччини та Болгарії, головний редактор журналу «Кровообіг та гемостаз», член редакційних рад геронтологічних журналів ряду країн, член спеціалізованої ради при Інституті кардіології АМН України.
Основні наукові праці: «Клінічна кардіологія в геріатрії» (1980); «Гіпоксія і старіння» (1980); «Атеросклероз и возраст» (1982); «Серцево-судинна система та вік» (1983); «Неспецифічні захворювання легенів у геріатричній практиці» (1984); «Система згортання крові при старінні» (1988); «Геріатрія в терапевтичній практиці» (1993); «Аналіз варіабельності ритму серця в клінічній практиці (вікові аспекти)» (2002); «Пептидні препарати тимуса та епіфіза в профілактиці прискореного старіння»(2002); «Пінеальна залоза: шляхи корекції при старінні» (2006).

Хто є хто в Україні. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 391.

Коркушко Олег Васильович, д. мед. н. (1969), проф. (1971), чл.-кор. НАНУ (Відд. молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології, терапія, 11.1992), акад. НАМНУ (терапія, 03.1994); Ін-т геронтології НАМНУ, зав. відділення клінічної фізіології та патології внутрішніх органів (з 1978), кер. сектору клінічної геронтології; гол. редактор журналу «Кровообращение и гемостаз». Н. 19.02.1929 (м. Київ). Осв.: Київ. мед. ін-т, лікувальний ф-т (1955); аспір. кафедри терапії Київ, ін-ту вдосконалення лікарів. З 1961 – в Укр. НДІ геронтології: 1964-78 – зав. лаб. функціональної діагностики, з 1978 – керівник відділення. Член президії правління Укр. т-ва геронтологів та геріатрів, член правління Укр. наукового кардіологічного т-ва. Почесний член товариств геронтологів Німеччини та Болгарії. Президент Асоціації «Мїкроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення». Член експерт, ради з клінічної медицини ВАКу України. Чл.-кор. РАМН (1991). Засл. діяч науки і техніки України (1991). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1984, 1987, 2003), премії ім. С.П. Боткіна РАМН (1994), премії ім. М.Д. Стражеска НАНУ (1995). Автор (співав.) понад 700 наук, праць.