зав. лабораторією – акад., проф. Бутенко Г.М.

1.    Comparative Analysis of the Hematopoietic Progenitor Cells from Placenta, Cord Blood, and Fetal Liver, Based on Their Immunophenotype / Kuchma MD, Kyryk VM, Svitina HM, Shablii YM, Lukash LL, Lobyntseva GS, Shablii VA // Biomed Res Int. – 2015. – 2015: 418752. doi: 10.1155/2015/418752. Epub 2015 Aug 5.
2.    Expansion and directed differentiation of human endometrial stromal cells under conventional and low-oxygen cell culture conditions / A.E. Rodnichenko, S.N. Novikova и др. // Central European Conference on Regenerative Medicine 2015, CECRM, Abstract book (Bydgoszcz, Poland, 14-15 March 2015). – Bydgoszcz, Poland, 2015. – P. 78 – 79.
3.    Explore of neural crest-derived multipotent stem cells therapeutic potential for the application in the regenerative medicine / P.P. Klimenko, A.E. Rodnichenko, I.F. Labunets, S.M. Novikova, G.M. Butenko и др. // CYS: Conference for Young Scientists (Kyiv, Ukraine, 21-25 September 2015). – P. 129.
4.    Functional features and therapeutic availability of cultured adult multipotent mesenchymal stromal cells of different tissue origin: Meeting Abstracts World Conference on regenerative medicine 2015 (Leipzig, Germany, October 21-23 2015) / A. Rodnichenko, S. Novikova и др. // Regenerative medicine. – 2015. – Vol. 10, № 07s. – Part 2. – P. 95.
5.    Functional state and metabolic polarization of splenic macrophages from old immunized mice / R. Dovgiy, D. Shitikov, I. Pishel и др. // International Conference of Young Scientists 2015 ‘Today’s challenges in molecular and cell biology (Kyiv, Ukraine, 21-25 September 2015). – Lutsk, Vezha-Print, 2015. – P.170.
6.    Neural crest-derived multipotent stem cells from bulge region of adult hair follicle. Biotechnological aspects of use in regenerative medicine: Meeting Abstracts World Conference on regenerative medicine 2015 (Leipzig, Germany, October 21-23 2015) / A. Rodnichenko, P. Klimenko, I. Labunets, S. Novikova, G. Butenko // Regenerative medicine. – 2015. – Vol. 10, № 07s. – Part 3. – P. 109.
7.    Neural crest-derived multipotent stem cells from bulger region of hair follicle: prospects of using in regenerative medicines / P.P. Klimenko, A.E. Rodnichenko, I.F. Labunets, S.M. Novikova, G.M. Butenko и др. // International conference “Advances in cell biology, biothechnology” (Lviv, Ukraine, 11-13 october 2015). – Lviv, 2015. – P. 91.
8.    Splenic niche cells from young heterochronic parabionts have decreased capability to amplify T-cell proliferation in vitro / D.W. Shytikov, M.S. Shkumat, T.M. Yankova, A.G. Peregudov, I.A. Artyuhov, I.M. Pishel // Am. J. of Bioscience. – 2015. – Vol. 3, N 2. – P. 46 – 54. – 9188-от.
9.    Transplantation of tissue-engineered bone for treatment of combat casualties / A.E. Rodnichenko, S.N. Novikova и др. // Poster Abstract Book “An Unveiling of stem cell innovation”, ISSCR 2015 Annual meeting (Stockholm, Sweden, 24-27 June 2015). – P. 402.
10.    Вплив експресії гена, що кодує інсуліноподібний фактор росту ІGF-1 на загоєння ран шкіри у мишей зі стрептозотоциніндуктованим діабетом / Ю.І. Леонов, М.С. Шкумат, П.П. Клименко та ін. [М.Ю. Говорун, М.М. Гузик, Т.М. Кучмеровська, І.М. Пішель] // Цитология и генетика. – 2015. – Т. 49. – № 1. – С. 26 – 34.
11.    Гормони тимуса, антиоксидантні ферменти та нейрогенез у нюховій цибулині щурів при паркінсонізмі: вплив мелатоніну / І.Ф. Лабунець, А.Є. Родніченко, Н.О. Утко, О.В. Под’яченко, Г.М. Бутенко та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2015. – Т. 61. – № 5. – С. 35 – 45.
12.    Ефективність лікування мемантину гідрохлоридом хворих похилого віку з синдромом деменції / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, О.О. Тихоненко, І.М. Пішель, Ю.І. Леонов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2015. – № 1. – С. 58 – 64.
13.    Лабунец И.Ф. Изменения биоритмов эндокринной функции тимуса с возрастом у кроликов в условиях круглосуточного освещения / И.Ф. Лабунец, Л.А. Бондаренко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 120 – 128.
14.    Пішель І.М. Вікові зміни стану імунної системи: реальні факти та перспективи корекції / І.М. Пішель // Імунол. та алергологія. Наука і практика. – 2014. – Дод. 1. – С. 118 – 119. – 9335-от.
15.    Регенеративний потенціал 3D-культури мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової клітковини на моделі критичної ішемії нижніх кінцівок / В.М. Кирик, А.М. Устименко, П.П. Клименко, О.В. Кучук: Мат. конф. «Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології – діагностика, профілактика, лікування» (Київ, 12-13 листопада 2015 р.) // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 94 – 95.
16.    Функціональний стан та метаболічна поляризація макрофагів селезінки старих імунізованих мишей / Р.С. Довгий, Д.В. Шитіков, І.М. Пішель та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 144 – 152.
17.    Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.09 – імунологія / Д.В. Шитіков. – К., 2015. – 21 с.
18.    Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.09 – імунологія / Д.В. Шитіков. – К., 2015. – 147 с.