зав. лабораторією – акад., проф. Бутенко Г.М.

1.    Aged mice repeatedly injected with plasma from young mice: A survival study / D. Shytikov, O. Balva, E. Debonneuil, P. Glukhovskiy, I. Pishel // BioResearch Open Acces. – 2014. – Vol. 3, N 5. – P. 226 – 232. – 9187-от.
2.    Biological properties of neural crest-derived multipotent stem cells from the bulge region of whisker follicle expanded under new culture conditions / R.G. Vasyliev, A.E. Rodnichenko, D.A. Zubov et al. [S.Y. Rymar, O.S. Gubar, I.F. Labunets, S.N. Novikova] // Biopolymers and Cell. – 2014. – Vol. 30, N 6. – P. 469 – 476. – 9243-от.
3.    Comparative analysis of immunophenotype and in vitro differentitation potential of hematopoietic progenitors cells from fetal hematopoietic tissues / M.D. Kuchma, V.A. Shablii, V.M. Kyryk et al. // Biopolymers and Cell. – 2014. – Vol. 30, Special Issue. – P. 11. – 9244-от.
4.    Long-term fate of grafted hippocampal neural progenitor cells following ischemic injury / Tsupykov O1, Kyryk V, Smozhanik E, Rybachuk O, Butenko G, Pivneva T, Skibo G. // J Neurosci Res. – 2014. – Vol. 92, N 8. – P. 964 – 974.
5.    Svitina H. Trophoblast stem cells immunophenotype, multipotency and anticancer properties / H. Svitina, V. Shablii, V. Kyryk et al. // 12th Annual Meeting (Vancouver, Canada, June 18-21, 2014). Poster Abstracts. – Vancouver, 2014. – P. 10. – 9252-от.
6.    Бутенко Г.М. Стовбурові клітини і проблема відновлення периферичних нервів / Г.М. Бутенко, Ю.Б. Чайковський // Мистецтво лікування. – 2013. – № 5 (101). – С. 56 – 58.
7.    Влияние водорастворимого производного фуллерена С60 на свойства нейральных прогениторов in vitro / О.А. Рыбачук, В.М. Кирик, Г.М. Бутенко и др. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 96 – 107.
8.    Воздействие водных экстрактов биомассы Ganoderma lucidum (CURTIS) P. Karst. и Crinipellis shevzenki buchalo на процесс заживления ран кожи / П.П. Клименко, Т.А. Круподёрова, Ю.И. Леонов, Д.В. Шитиков, А.Н. Устименко, В.Ю. Барштейн // Успехи мед. микологии. Мат. VI Всеросс. конгр. по мед. микологии. Т. ХІІ. – М., 2014. – С. 309 – 311. – 9189-от.
9.    Вплив нейральних стовбурових клітин при моделюванні ішемічного пошкодження тканин головного мозку in vitro / О.А.Рибачук, В.М. Кирик, Г.М. Бутенко, Г.Г. Скiбо, Т.А. Півнева: Мат. ХIХ съезда физиологов Украины // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 3. – Дод. – С. 48 – 49.
10.    Вплив нейротоксину «Купризон» на поведінкові реакції та морфо функціональні зміни нейронів головного та спинного мозку у мишей / І.Ф. Лабунець, О.В. Под’яченко, Г.М. Бутенко та ін. // Журн. НАМН України. – 2014. – Т. 20. – № 4. – С. 402 – 408.
11.    Вплив трансплантації нейтральних стовбурових клітин на когнітивні функції мишей після церебральної ішемії-реперфузії / О.М. Цупиков, В.М. Кирик, Г.М. Бутенко та ін. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 88 – 95.
12.    Генотип АпоЕ та ефективність лікування деменції альцгеймерівського і судинного ґенезу в осіб похилого віку / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, І.М. Пішель, Ю.І. Леонов // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 84 – 85.
13.    Ефективність лікування допенезилу гідрохлоридом хворих похилого віку із синдромом деменції альцгеймерівського і судинного типу залежно від поліморфізму гена апоЕ / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, І.М. Пішель, Ю.І.Леонов // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 1 (30). – С. 107 – 115.
14.    Зміни рівня проліферації Т-лімфоцитів під впливом клітин лімфоїдної ніші (дослідження на моделі гетерохронного парабіозу) / Д.В. Шитіков, М.С. Шкумат, О.В. Бальва, Т.М. Янкова, І.М. Пішель // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 2. – С. 113 – 125.
15.    Кирик В.М. Міграція трансплантований Lin-Sca-1+c-kit+ гемо поетичних стовбурових клітин в ранні строки після ішемічного пошкодження гіпокампа у мишей / В.М. Кирик // Клітинна та органна трансплантологія. – 2014. – Т. 2. – № 2. – С. 144 – 151.
16.    Кирик В.М. Регенераторний потенціал ММСК жирової клітковини при пошкодженні кісткової тканини у мишей / В.М. Кирик, О.В. Кучук, П.П. Клименко // ІІІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 14-16 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 16.
17.    Можливість масштабної експансії мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин і дермальних фібробластів людини ex vivo / Р.Г. Васильєв, А.Є. Родніченко, О.С. Губарь, Д.О. Зубов // ІІІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 14-16 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 17.
18.    Мультипотентні стовбурові клітини-похідні нервового гребеня: біологічні властивості та потенціал щодо використання у регенеративній медицині / Р.Г. Васильєв, А.Є. Родніченко, С.М. Шамало та ін. [А.С. Демидчук, Д.О. Зубов, С.Ю. Римар, І.Ф. Лабунець, С.М. Новікова, Ю.Б. Чайковський, Г.М. Бутенко // ІІІ Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 14-16 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 17 – 18.
19.    Определение длины теломер и генетических особенностей долгожителей украинской популяции / А.К. Коляда, И.Н. Пишель, Т.Н. Янкова, Д.С. Красненков // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике: Мат. науч.-практ. конф. и школы с междунар. участием, посвящ. 90-летию со дня рождения акад. В.В. Фролькиса (Киев, 26-27 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 39.
20.    Патофізіологія: підручник / Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко, А.І. Боженко та ін. – К.: ВСВ  «Медицина», 2014. – 752 с. – ISBN 978-617-505-295-2.
21.    Пентоксифиллин (Латрен) в лечении больных пожилого возраста с коронарогенной хронической сердечной недостаточностью / В.Ю. Жаринова, К.Н. Игрунова, Л.А. Бодрецкая, Ж.С. Бутинец, Н.Н. Бенковская, Б.Ф. Яковлев // Укр. мед. часопис. – 2014. – № 6 (104). – С. 101 – 106.
22.    Пішель І.М. Вікові зміни стану імунної системи: реальні факти та перспективи корекції. Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті / І.М. Пішель: Тез. доп. міжнар. наук. конф. (Київ, 10-11 квітня 2014 р.) // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2014. – Дод. 1. – С. 117 – 118.
23.    Поліморфізм гену АпоЕ як предиктор терапевтичної відповіді на лікування інгібітором ацетилхолінестерази у хворих похилого віку з синдромом деменції альцгеймерівського і судинного типу / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін та ін. [І.М. Пішель, Ю.І. Леонов] // Wiadomości Lekarskie.– 2014. – Т. LXVII, № 2. – Р. 161 – 165.
24.    Структурные изменения миокарда при моделировании кардиомиопатии и ее коррекции с помощью стволовых клеток у животных разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак и др. [Г.И. Парамонова, В.М. Кирик] // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4. – С. 130 – 134. – 9191-от.
25.    Трансплантація нейральних прогеніторних клітин стимулює ендогенний нейрогенез у мишей після ішемічного ушкодження головного мозку / О.М. Цупиков, В.М. Кирик, Г.М. Бутенко та ін. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2014. – Т. 2. – № 1. – С. 80 – 89.
26.    Увеличение выживаемости мышей линии СВА/СА под воздействием пептидного комплекса “ENI-SALA 3” (предварительные данные) / Д.В. Шитиков, А.В. Бальва, И.Е. Крылова, И.Н. Пишель и др. // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 1. – С. 28 – 33.
27.    Утко Н.А. Трансгенные мыши в медико-биологических исследованиях (обзор литературы) / Н.А. Утко, И.Ф. Лабунец, Г.М. Бутенко // Журн. Нац. акад. мед. наук. України. – 2014. – Т. 20. – № 1. – С. 11 – 24.
28.    Шкумат М.С. Вплив ІGF-1 на загоєння ран шкіри при старінні у мишей лінії FVB з трансгеном К14SІGF1 / М.С. Шкумат, Ю.І. Леонов, І.М. Пішель // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4. – С. 210 – 213. – 9190-от.