зав. лабораторією – академік НАМН України, професор Безруков В.В.

1.    Безруков В. «Чтобы справиться со стрессом, больше двигайтесь» / В. Безруков // Я – пациент. – 2014. – № 85. – С. 8.
2.    Безруков В.В. В.П. Войтенко. Онкологія – XXI. Книга про смуток і надію. – К.: Вид-во «Фенікс», 2014. – 152 с. (Рецензія на книгу) / В.В. Безруков // Журн. НАМН України. – 2014. – Т. 20. – № 3. – С. 369 – 370.
3.    Безруков В.В. Взаимодействие лекарств в гериатрической практике (обзор литературы) / В.В. Безруков, Л.П. Купраш // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 2. – С. 126 – 136.
4.    Безруков В.В. Інститут геронтології НАМН України – від минулого до сьогодення (частина I) / В.В. Безруков, С.Г. Бурчинський // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2014. – № 1 (січень – лютий). – С. 4 – 6.
5.    Безруков В.В. Кислотно-щелочное равновесие и долголетие у млекопитающих / В.В. Безруков, Д.А. Толстун, Х.К. Мурадян: Мат. ХIХ съезда физиологов Украины // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 3. – Дод. – С. 177 – 178.
6.    Безруков В.В. Мультиморбидность как проблема старения (обзор литературы) / В.В. Безруков, Л.М. Ена // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 3. – С. 262 – 274.
7.    Безруков В.В. Функциональные возможности оседлых и мигрированных долгожителей / В.В. Безруков, А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 4. – С. 389 – 400.
8.    Біофізичні властивості мембран еритроцитів та механізми взаємодії з ненаркотичними анальгетиками в умовах гострого больового синдрому / Ю.І. Губський, Т.А. Бухтіарова, Г.Г. Горюшко, Н.В. Літвінова, Г.І. Парамонова та ін. // Укр. біохім. журнал. – 2014. – Т. 86. – № 3. – С. 91 – 99.
9.    Вплив бактеріального ліпополісахариду на тривалість життя Drosophila melanogaster / Т.О. Дубілей, Ю.Є. Рушкевич, Н.М. Кошель та ін. [С.А. Мигован, Т.В. Тушинська] // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 4. – . 339 – 350.
10.    Вплив стеароїлетаноламіну на основні ензими антиоксидантного захисту, вміст нітротирозину та активність ацетилхолінестерази у плазмі крові та різних відділах головного мозку самок щурів за дії скополаміну / Т.М. Горідько, О.Ф. Мегедь, Г.В. Косякова та ін. [А.Г. Бердишев, В.О. Холін, К.О. Песчана, В.Р. Базілянська, Н.М. Гула] // Укр. біохім. журнал. – 2014. – Т. 86. – № 5. – Дод. 2. – С. 10 – 11.
11.    Генотип АпоЕ та ефективність лікування деменції альцгеймерівського і судинного ґенезу в осіб похилого віку / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, І.М. Пішель, Ю.І. Леонов // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 3 – 4. – С. 84 – 85.
12.    Ефективність лікування допенезилу гідрохлоридом хворих похилого віку із синдромом деменції альцгеймерівського і судинного типу залежно від поліморфізму гена апоЕ / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, І.М. Пішель, Ю.І.Леонов // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 1 (30). – С. 107 – 115.
13.    Купраш Л.П. Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії ішемічної хвороби серця у пацієнтів старечого віку в умовах стаціонару / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, В.В. Безруков // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 3. – С. 275 – 285.
14.    Секрет довголіття / В.Б. Шатило, Х.К. Мурадян, І.М. Пішель // Пенсійний кур’єр. – 2014. – № 36 (590). – С. 12.
15.    Толстун Д.А. Влияние обогащенной гелием атмосферы на скорость продукции углекислого газа, двигательную активность и кислотно-щелочное равновесие у дрозофил разного возраста / Д.А. Толстун // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 4. – С. 347 – 352.
16.    Толстун Д.А. Влияние ультрафиолетового облучения на уровень газообмена, устойчивость к стрессам и продолжительность жизни / Д.А. Толстун, В.В. Безруков, Х.К. Мурадян: Мат. ХIХ съезда физиологов Украины // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 3. – Дод. – С. 189 – 190.
17.    Autoimmune component of Alzheimer disease: the role of acetylcholine receptor-specific antibodies in neuroinflammation and memory impairments / O.Yu. Lykhmus, O.M. Kalashnyk, L.P. Voitenko et al. [V.A. Kholin, L.M. Koval, K.O. Peschana, N.Yu. Bachynska, M.V. Skok] // Укр. біохім. журнал. – 2014. – Т. 86. – № 5. – Дод. 2. – С. 19 – 20.
18.    Genome-wide linkage analysis for human longevity: Genetics of Healthy Ageing Study / Beekman M., Blanche H., Perola M., Hervonen A., Bezrukov V. et al. // Aging Cell. – 2013. – Vol. 12, № 2. – P. 184 – 193.
19.    Midnight siesta and circadian rhythms of related metabolic and behavioral variables in aging mice / A.N. Timchenko, Kh.K. Muradian, V.V. Bezrukov, D.A. Tolstun // J Vet Sci Med Diagn – 2014. – Vol. 3, Issue 3. – P. 1 – 5.
20.    The co-occurrence of mtDNA mutations on different oxidative phosphorylation  subunits, not detected by haplogroup analysis, affects human longevity and is population specific / Raule N., Sevini F., Li Sh., Barbieri A., Tallaro F., Lomartire L., Vianello D., Montesanto A., Moilanen J.S., Bezrukov V. et al. // Aging Cell. – 2014. – Vol. 13. – P. 401 – 407.
21.    α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor-Specific Antibody Induces Iflammation and Amyloid β42 Accumulation in the Mouse Brain to Impair Memory / O. Lykhmus, L. Voytenko, L. Koval et al. [S. Mykhalskiy, V. Kholin, K. Peschana, M. Zouridakis, S. Tzartos, S. Кomisarenko, M. Skok] // PLoS One. – 2015. – Vol. 10, N 3: e0122706.