зав. відділом – д. мед. н. БЕЗВЕРХА І.С.

1.    Антидепресивна активність ізофлавону, модифікованого 1-піперазинілетоксигрупою / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка та ін. [Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля] // Современные аспекты геронтологии и гериатрии: от теории к практике. Мат. научн.-практ. конф. (Киев, 26-27 мая 2014 г.). – К., 2014. – С. 16 – 17.
2.    Антидепресивна дія ізофлавону 5/09 при тривожній депресії у самців мишей / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка та ін. [Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля] // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – № 2. – С. 101 – 112.
3.    Антистресорна дія похідної ізофлавону 5/09 при експериментальному стресі / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура // Мат. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини” (Київ, 16-17 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 53 – 55.
4.    Вивчення нейротропної активності та деяких механізмів дії нової похідної ізофлавону  - 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка та ін. [Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля] // Фармакологія та лік. токсикологія. Подано до друку
5.    Патент № 105959, Україна. МПК (2014.01) С07D 311/36, A61K 31/00, C07D 295/04. 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-он та його застосування / Безверха І.С., Бондаренко С.П., Заїка М.У., Пантелеймонова Т.М., Фрасинюк М.С., Хиля В.П., Шарабура Л.Б.; патентовласник  ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМНУ». – З. № а20123435; заявл. 26.11.2012 р.; опубл. 26.05.2014 р. Бюл. № 10.
6.    Фармакологічна активність фітокомплексу (ФК) в умовах експерименту / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура // Актуал. пит. народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття. Мат. наук. симп. (Київ, 28 березня 2014 р.). –  К., 2014. – С. 24.
7.    Фармакологічна корекція поведінки при експериментальній агресії у самців мишей / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хвиля // Людина та ліки – Україна. Нац. конгр. Тез. доп. (Київ, 1-3 квітня 2014 року). – К., 2014. – С. 4 – 5.