зав. відділом – д. мед. н. Бачинська Н.Ю.

1.    Бачинська Н.Ю. Застосування препарату Проноран в осіб похилого віку при синдромі помірних когнітивних порушень / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк // Лік. справа. – 2014. – № 7 – 8. – С. 98 – 109.
2.    Бачинська Н.Ю. Міжнародний конгрес «Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи» (Дніпропетровськ, 27-28 березня 2014 р.) // Вісн. наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2014. – № 2. – С. 3.
3.    Бачинська Н.Ю. Особливості помірних когнітивних порушень у хворих з метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Лік. справа. – 2014. – № 3 – 4. – С. 37 – 44.
4.    Бачинська Н.Ю. Роль чинників ризику, які модифікуються, у розвитку помірних когнітивних порушень у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2014. – № 1. – С. 53 – 59.
5.    Бурчинский С.Г. Возможности ноотропной и вазотропной фармакотерапии в практике семейного врача / С.Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 497. – С. 12 – 16.
6.    Бурчинский С.Г. Новые подходы к фармакотерапии когнитивных нарушений в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 13 – 14. – С. 12 – 13.
7.    Використання прамірацетаму для корекції післяінсультних когнітивних порушень / О.Р. Пулик, Г.В. Рішко, О.І. Студеняк та ін. [Т.О. Студеняк, Н.Д. Тимченко, В.І. Смоланка, О.В. Демченко] // подано до друку
8.    Вплив стеароїлетаноламіну на основні ензими антиоксидантного захисту вмістнітротирозину та активність ацетилхолін естерази у плазмі крові та різних відділах головного мозку самок щурів за дії скополаміну / Т.М. Горідько, О.Ф. Мегедь, Г.В. Косякова та ін. [А.Г. Бердішев, В.О. Холін, К.О. Песчана, В.Р. Базілянська, Н.М. Гула] // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, N 5. – Suppl. 2. – P. 10 – 11.
9.    Застосування мемантину гідрохлориду у хворих похилого віку на початкових стадіях судинної деменції і хвороби Альцгеймера / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, К.М. Полєтаєва, В.О. Холін // Лік. справа. – 2013. – № 7. – С. 80 – 95.
10.    Копчак О.О. Cognitive impairment in patients of different age with metabolic syndrome: Вікові особливості когнітивних порушень у хворих з метаболічним синдромом / О.О. Копчак, Н.Ю. Бачинська, В.О. Холін // Wiadomości Lekarskie. – 2014. – Vol. LXVII, N 2. – P. 202 – 206.
11.    Копчак О.О. Визначення клінічних особливостей когнітивних порушень та депресивних розладів у хворих з метаболічним синдромом на фоні дисциркуляторної енцефалопатії / О.О. Копчак // Лік. справа. – 2013. – № 3. – С. 39 – 48.
12.    Копчак О.О. Метаболічний синдром та його вклад у розвиток судинних когнітивних порушень / О.О. Копчак // Укр. мед. часопис. – 2014. – № 2. – С. 178 – 182.
13.    Маньковский Б.Н. Применение статинов у больных сахарным диабетом – о чем говорят последние рекомендации? / Б.Н. Маньковский // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2014. – № 1 (III). – С. 48 – 55.
14.    Маньковский Н.Б. Синдром умеренных когнитивных нарушений и старение / Н.Б. Маньковский, Н.Ю. Бачинская // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2014. – № 1. – С. 5 – 11.
15.    Метаболический синдром и когнитивные нарушения у больных старшего возраста с дисциркуляторной энцефалопатией / O.B. Коркушко, O.O. Копчак, В.Б. Шатило, Н.Ю. Бачинская // Успехи геронтологии. – 2015. – № 3. – С. 546 – 554.
16.    Пат. № 89638 Україна, МПК А61В 5/16. Спосіб лікування хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень / О.О. Копчак, І.В. Покровенко, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін, Н.Ю. Бачинська; заявник та патентовласник ДУ «Інститут геронтології НАМН України»; заявл. 04.12.2013 р.; опубл. 25.04.2014 р. Бюл. № 8.
17.    Поліморфізм гену АпоЕ як пре диктор терапевтичної відповіді на лікування інгібітором ацетилхолін естерази у хворих похилого віку з синдромом деменції альцгеймерівського і судинного типу / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк, В.О. Холін та ін. [І.М. Пішель, Ю.І. Леонов] // Wiadomości Lekarskie. – 2014. – Vol. LXVII, N 2. – P. 161 – 165.
18.    Применение препарата Вазонат у пациентов пожилого возраста с когнитивными нарушениями на фоне дисциркуляторной энцефалопатии / Н.Ю. Бачинская, И.В. Покровенко, Е.В. Демченко и др. [В.А. Холин, О.А. Тихоненко, А.А. Шулькевич] // подано до друку
19.    Рожелюк І.Ф. Вплив препаратів нейромедіаторного механізму дії на клініко-нейропсихологічні та нейрофізіологічні параметри у пацієнтів похилого віку з когнітивними розладами альцгеймерівського і судинного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / І.Ф. Рожелюк. – К., 2014. – 20 с.
20.    Ткаченко В.І. Оцінка прихильності лікарів-ендокринологів до застосування на практиці уніфікованого клінічного протоколу з ведення хворих на цукровий діабет 2-го типу / В.І. Ткаченко, Б.М. Маньковський // Ліки України. – 2014. – № 5 – 6 (181-182). – С. 60 – 62.
21.    Цукровий діабет, предіабет і серцево-судинні захворювання: метод. реком. / Уклад. О.І. Мітченко, В.В. Корпачов, А.Е. Багрій та ін. [М.М. Долженко, О.М. Ковальова, Т.В. Колесник, М.І. Лутай, Б.М. Маньковський, В.І. Паньків, Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренко, Л.К. Соколова, Т.В. Талаєва, Т.В. Туровська]. – К., 2014. – 38 с.
22.    Autoimmune component of Alzheimer disease: the role of acetylcholine receptor-specific antibodies in neuroinflammation and memory impairments / O.Yu. Lykhmus, O.M. Kalashnyk, L.P. Voitenko et al. [V.A. Kholin, L.M. Koval, K.O. Peschana, N.Yu. Backynska, M.V. Skok] // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, N 5. – Suppl. 2. – Р. 19 – 20.
23.    Efficacy and safety of Ginkgo biloba extract EGb 761® in mild cognitive impairment with neuropsychiatric symptoms: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multi-center trial / S.I. Gavrilova, U.W. Preuss, J.W.M. Wong et al. [R. Hoerr, R. Kaschel, N. Bachinskaya] // Int. J. of Geriatric Psychiatry. – 2014. – Vol. 29, Issue 10. – P. 1087 – 1095.
24.    Kopchak О. Diabetes mellitus.and cognition inpatients with metabolic syndrome / О. Kopchak // Wiadomości Lekarskie 2014.
25.    α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor-Specific Antibodies Stimulate Neuroinflammation Resulting In Amyloid 042 Accumulation In The Brain And Memory Impairments / O. Lykhmus, L. Voytenko, L. Koval et al. [S. Mykhalskiy, V. Kholin, K. Peschana, M. Zouridakis, S. Tzartos, S. Komisarenko, M. Skok] // Plus One.
26.    Некролог. Никита Борисович Маньковский // Пробл. старения и долголетия. – 2014. – Т. 23. – № 4. – С. 419 – 421.
27.    Никита Борисович Маньковский. Жизнь, судьба, память // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 20 (522). – С. 27.
28.    Пам’яті Микити Борисовича Маньковського // Серце і судини. – 2014. – № 4. – С. 115.
29.    Памяти заслуженного деятеля науки Украины профессора Н.Б. Маньковского // Междунар. неврологич. журнал. – 2014. – № 8 (70). – С. 149 – 150.
30.    Памяти Никиты Борисовича Маньковского (24.12.1914 – 3.12.2014) // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2014. – № 4. – С. 86 – 87.