Нові надходження до бібліотеки (07.05.2018 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – № 1.
2.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – № 1.
3.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2018. – № 1. – Дод.
4.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 2.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 3.
6.    Клиническая геронтология. – 2017. – № 11 – 12.
7.    Ліки України. – 2018. – № 1.
8.    Ліки України плюс. – 2017. – № 4.
9.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 7.
10.    Міжнародний медичний журнал. – 2018. – № 1.
11.    НЕЙРОNews. – 2018. – № 2. Психоневрологія та нейропсихіатрія.
12.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 632. Кардиология и ревматология.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 3 (63) (березень).
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 4 (64) (квітень).
15.    Почки. – 2018. – № 1.
16.    Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 1.
17.    Серце і судини. – 2018. – № 1.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 2.
19.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. – № 1.
20.    Український неврологічний журнал. – 2018. – № 1.
21.    Український терапевтичний журнал. – 2018. – № 1.
22.    Успехи геронтологии. – 2017. – № 5.
23.    Успехи геронтологии. – 2017. – № 6.
24.    Фармацевтичний журнал. – 2017. – № 5 – 6.
25.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 6.
26.    Geriatria. – 2017. – № 2.

ГАЗЕТИ

27.    АПТЕКА. – 2018. – № 14 (1135) (9 апреля).
28.    АПТЕКА. – 2018. – № 16 (1137) (23 апреля).
29.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 13 – 14.
30.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 15 – 16.
31.    Здоров’я України. – 2018. – № 5 (426) (березень).
32.    Здоров’я України. – 2018. – № 6 (427) (березень).
33.    НЕВРОНЬЮС. – 2017. – № 11 (37) (ноябрь).
34.    НЕВРОНЬЮС. – 2017. – СВ.
35.    НЕВРОНЬЮС. – 2017. – № 12 (38) (декабрь).
36.    НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 1 (39) (январь).
37.    НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 2 (40) (февраль).

КНИГИ

38.    № 23316 – Квантово-биологическая теория : монография / Под общ. ред. В.В. Бойко, М.А. Красноголовца. – Х.: Факт, 2003. – 968 с. – ISBN 966-637-155-3.
39.    № 23314 – Кассе Э. Бессмертие уже реально! В поисках эликсира вечной жизни / Э. Кассе. – СПб: Вектор, 2008. – 192 с. – (Лабиринты истины). – ISBN 978-5-9684-1172-3.
40.    Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / И.В. Муравов. – К.: Здоровья, 1989. – 272 с. – ISBN 5-311-00298-0.
41.    № 23317 – Годованец В.А. Частная патогенетическая акупунктура (практическое руководство) / В.А. Годованец; Под ред. Г.П. Пидпалого. – Луцк: Надстирье, 2004. – 296 с. – ISBN 966-517-431-2.
42.    Прайер У. Свободные радикалы / У. Прайер; Под ред. Л.Н. Николенко; Пер. с англ. А.Ф. Усатого, Е.В. Дегтерева, Л.Д. Шустова, К.И. Ратмановой. – М.: Атомиздат, 1970. – 336 с.
43.    № 23313 – Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации / А.Л. Сиделковский. – К.: Пабліш Про, 2018. – 176 с. – ISBN 978-966-97696-1-9.
44.    № 23315 – Руководство по клиническим испытаниям лекарственных средств / Под ред. А.В. Стефанова, В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой. – К.: Авиценна, 2001. – 426 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

45.    Кіприч Т.В. Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Т.В. Кіприч. – К., 2018. – 24 с.
46.    Кувікова І.П. Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні порушення як фактори ризику ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / І.П. Кувікова. – Лиман, 2018. – 20 с.
47.    Лукашеня О.С. Участь системи генерації оксиду азоту, протеїнкіназних систем та ядерних транскрипційних факторів в регуляції функції кори надниркових залоз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / О.С. Лукашеня. – К., 2018. – 22 с.
48.    № 4177а – Мартинова Ю.В. Вплив ритмічного екстремального охолодження та кордової крові на стан систем нейрогуморальної регуляції в динаміці старіння щурів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.19 – кріобіологія / Ю.В. Мартинова. – Х., 2018. – 21 с.
49.    Тарусін Д.М. Гіпотермічне зберігання та кріоконсервуваня мезенхімальних стромальних клітин у складі альгінат них мікросфер: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.19 – кріобіологія / Д.М. Тарусін. – Харків, 2018. – 21 с.

ВІДБИТКИ

50.    № 9488 – Zharinova V.Yu. An elderly person has come to you – how can be help him? / V.Yu. Zharinova // Gerontology & Geriatrics Studies. – 2018. – Vol. 2, Issue 5. – GGS.000549.
51.    № 9489 – Zharinova V.Yu. Functional state of endothelium an aging / V.Yu. Zharinova, L. Bodretskaya, G. Duzhak et al. [S.I. Samot, I. Shapovalenko, G. Voinarovskaya] // Gerontology & Geriatrics Studies. – 2018. – Vol. 2, Issue 5. – GGS.000548.
52.    № 9487 – Zharinova V. Choice of beta-adrenobloker depending on the level of nerve growth factor in elderly patients with coronary artery (CAD) disease and heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) / V. Zharinova, L.A. Bodretska, A. Galetsky // SM J. of Cardiology and Cardiovascular Diseases. – 2018. – Vol. 4, N 1. – P. 1018.