Нові надходження до бібліотеки (26.03.2018 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 4.
2.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 6.
3.    Архів клінічної медицини. – 2017. – № 2.
4.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2017. – № 4.
5.    Врачебное дело. – 2017. – № 3 – 4.
6.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 4.
7.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 6.
8.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 1.
9.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4.
10.    Medicine review. – 2017. – № 4. Кардиология.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2017. – № 8.
12.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 4.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 8.
14.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 10. Психоневрологія та нейропсихіатрія.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 2 (62) (лютий).
16.    Рубежи здоровья. – 2017. – № 17.
17.    Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 1.
18.    Therapia. – 2018. – № 1.
19.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 5.
20.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 6.
21.    Вісник Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. – 2017. – № 3 – 4 (травень – серпень).
22.    Вісник Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. – 2017. – № 5 – 6 (вересень – грудень).
23.    JFA / The Journal of Frailty & Aging. – 2018. – Vol. 7, № 1.

ГАЗЕТИ

24.    АПТЕКА. – 2018. – № 7 (1128) (19 февраля).
25.    АПТЕКА. – 2018. – № 10 (1131) (12 марта).
26.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 5 – 6.
27.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 7 – 8.
28.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 9 – 10.
29.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 11 – 12.
30.    Здоров’я України. – 2018. – № 2 (423) (січень).
31.    Здоров’я України. – 2018. – № 4 (425) (лютий).

КНИГИ

32.    № 23312 – Президенти Академії наук України за 100 років її існування: Науково-організаційний внесок в прогрес фундаментальної науки / В.М. Гамалія, Ю.К. Дупленко, В.І. Онопрієнко та ін. [С.П. Руда, В.С. Савчук]; За ред. В.І. Онопрієнка. – К.: ДП «Інф.-аналіт. агентство», 2018. – 214 с. – ISBN 978-617-571-151-4.
33.    № 23306 – Тактика ведення хворих з миготливою аритмією: Майстер-клас. Зб. лекцій. – К., 2016. – 115 с.
34.    № 23307 – КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ – 2017. Современные аспекты внедрения новых технологий диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний / А.Н. Пархоменко // Medicine review. – К., 2017. – 279 с.
35.    № 23311 – Матреницкий В.Л. Канцерогенный ум. Психосоматические механизмы рака. Руководство по психоонкологии / В.Л. Матреницкий. – К.: КИМ, 2017. – 576 с. – ISBN 978-617-628-062-0.
36.    № 23308 – Стрес і хвороби системи кровообігу: Посібник / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2015. – 354 с.
37.    № 23310 – Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 01 січня 2017 року. Статистичний збірник / М.Б. Тімоніна. – К., 2017. – 344 с. – ISBN 978-617-2224-79-5.
38.    № 23309 – Статистичний щорічник України за 2016 рік / За ред. І.Є. Вернера. – К., 2017. – 610 с. – ISBN 978-617-571-146-0.
39.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. первая. Система полевой саморегуляции / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 160 с. – ISBN 5-900694-01-1.
40.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. вторая. Чистая карма / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 368 с. – ISBN 5-900694-02-Х.
41.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. третья. Любовь / С.Н. Лазарев. – СПб, 2008. – 144 с. – ISBN 5-900694-03-8.
42.    Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. четвертая. Прикосновение к будущему / С.Н. Лазарев. – СПб: ООО «Глобус», 2009. – 208 с. – ISBN 5-90819-02-Х.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

43.    Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги: інформ. лист / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Дзерович та ін. [Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька, Вас.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, О.С. Іваник]. – К., 2018. – № 2. – 4 с.
44.    Алгоритм діагностики остеопорозу та його ускладнень на вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги: інформ. лист / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Дзерович та ін. [Н.І. Балацька, М.А. Бистрицька, Вас.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, О.С. Іваник]. – К., 2018. – № 3. – 4 с.
45.    Диференційований підхід до оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів старших вікових груп з високим ризиком остеопоротичних переломів на третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги: інформ. лист / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Н.І. Дзерович та ін. [М.А. Бистрицька, Вас.В. Поворознюк, А.С. Мусієнко, Т.Ю. Солоненко]. – К., 2018. – № 4. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

46.    Бабійчук Л.В. Вплив кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у тварин із експериментальною гіпертензією (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.35 – кріомедицина / Л.В. Бабійчук. – Харків, 2018. – 21 с.
47.    Писаревська К.О. Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу після відновлення синусового ритму: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / К.О. Писаревська. – Дніпро, 2018. – 21 с.
48.    Якубовська І.А. Особливості перебігу, лікування та профілактики хронічних захворювань міліарної системи на тлі ожиріння: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина / І.А. Якубовська. – К., 2018. – 18 с.

ВІДБИТКИ

49.    № 9421 – Марута Н.О. Суїцидальна поведінка при депресіях у хворих похилого віку (клініко-психопатологічна характеристика та система профілактики) / Н.О. Марута, М.В. Шестакова // Сучасні проблеми суїцидології. – Харків: Видавець Строков Д.В., 2017. – С. 132 – 151.
50.    № 9422 – Михайлова Н.М. Организация внебольничной геронтопсихиатрической помощи при деменции и когнитивном снижении. Часть ІІ: Клиническая и экономическая эффективность деятельности клиник памяти и Альцгеймеровских центров / Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 7. – С. 89 – 98.
51.    № 9423 – Системные воспалительные маркеры при возрастном когнитивном снижении и болезни Альцгеймера / Т.П. Клюшник, Л.В. Андросова, Н.М. Михайлова и др. [И.В. Колыхалов, С.А. Зозуля, А.М. Дупин] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 7. – С. 74 – 79.
52.    № 9424 – Лямина Н.П. Обоснованные подходы в повышении эффективности реабилитационно-профилактических программ у пациентов после инфаркта миокарда с низкой физической активностью / Н.П. Лямина, А.В. Наливаева // Кардиология. – 2017. – № 5. – С. 86 – 89.
53.    № 9425 – Компьютерная томография в оценка состояния атеросклеротических бляшек коронарных артерий при сравнении с внутрисосудистым ультразвуковым исследованием / Т.Н. Веселова, М.С. Шабанова, В.М. Миронов и др. [И.Н. Меркулова, С.К. Терновой] // Кардиология. – 2017. – № 1. – С. 42 – 47.
54.    № 9476 – Результаты различных стратегий чрескожной реваскуляризации у пожилых больным инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST при многососудистом коронарном атеросклерозе / Р.С. Тарасов, А.М. Кочергина, В.И. Ганюков и др. [В.В. Кашталап, Н.А. Кочергин, О.Л. Барбараш] // Кардиология. – 2017. – № 4. – С. 27 – 32.
55.    № 9477 – Будневский А.В. Клинико-патогенетические взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких / А.В. Будневский, Е.Ю. Малыш // Кардиология. – 2017. – № 3. – С. 89 – 91.
56.    № 9478 – Кобалава Ж.Д. Фиксированная комбинация амлодипина, индапамида и периндоприла: новые горизонты антигипертензивной терапии / Ж.Д. Кобалава, Е.А. Троицкая, Н.Е. Ежова // Кардиология. – 2017. – № 3. – С. 79 – 88.
57.    № 9479 – Путилина М.В. Эндотелий – мишень для новых терапевтических стратегий при сосудистых заболеваниях головного мозга / М.В. Путилина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 10. – С. 122 – 129.
58.    № 9480 – Чеснокова Н.Б. Патология органа зрения как одно из проявлений болезни Паркинсона / Н.Б. Чеснокова, Т.А. Павленко, М.В. Угрюмов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 124 – 131.
59.    № 9481 – Нодель М.Р. Синдром нарушения поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз и никтурия при болезни Паркинсона / М.Р. Нодель, Ю.В. Украинцева, Н.Н. Яхно // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 15 – 20.
60.    № 9482 – Результаты многоцентрового исследования эффективности и безопасности применения препарата диваза при астенических и легких или умеренных когнитивных расстройствах в пожилом и старческом возрасте / В.А. Парфенов, П.Р. Камчатнов, О.В. Воробьева и др. [А.В. Густов, К.С. Глушков, О.Б. Доронина] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 43 – 49.
61.    № 9483 – Бойко Н.В. Шум в ушах: алгоритм диагностики и лечения / Н.В. Бойко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 88 – 93.
62.    № 9484 – Боголепова А.Н. Перспективы диагностики болезни Альцгеймера с использованием оптической когерентной томографии / А.Н. Боголепова, А.Н. Журавлева, Е.В. Махнович // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 112 – 117.
63.    № 9485 – Максимова М.Ю. Абузусная головная боль / М.Ю. Максимова, Т.Ю. Хохлова, Л.А. Мота // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 99 – 102.
64.    № 9486 – Выгонская М.С. Неспецифическая боль в нижней части спины: подходы к диагностике и лечению / М.С. Выгонская // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 9. – С. 142 – 146.