Архів надходжень до картотеки за 04.12.2018 р.

1.    Аврамчук О. Розлад соціальної тривоги: актуальність та перспективи / О. Аврамчук // Нейро NEWS. – 2018. – № 7 (99). – С. 20 – 24.
2.    Аруин Л.И. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника / Л.И. Аруин, Л.Л. Капуллер, В.А. Исаков. – М.: «Триада-Х», 1998. – 496 с. – ISBN 5-8249-0004-3.
3.    Болезнь Паркинсона у взрослых. Рекомендации Национального института здоровья и клинического совершенствования (NICE) – 2017 // Новости медицины и фармации. – 2018. – № 12 (667). – С. 14 – 16.
4.    Ведення пацієнтів із хворобою Паркінсона // Нейро NEWS. – 2018. – № 7 (99). – С. 14 – 15.
5.    Вікові та гендерні аспекти епілепсії крізь призму часу: Мат. XX конф. УПЕЛ (Львів, 12-14 травня 2016 р.) // Вісн. епілептології. – 2016. – № 1 (45-46).
6.    Всесвітній день поширення інформації про хворобо Альцгеймера // Нейро NEWS. – 2018. – № 7 (99). – С. 8 – 9.
7.    Крамар Ю.А. Деменція з тільцями Леві: діагностика та лікування / Ю.А. Крамар // Нейро NEWS. – 2018. – № 7 (99). – С. 10 – 13.
8.    Лучкова А.Ю. Вплив іонів кальцію на дихальний ланцюг мітохондрій у серці старих щурів / А.Ю. Лучкова, Н.А. Струтинська, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 5. – С. 16 – 25.
9.    Мищенко Т.С. Лечение постинсультных когнитивных нарушений. Денигма или Сервонекс? / Т.С. Мищенко, Е.В. Харина // Нейро NEWS. – 2018. – № 7 (99). – С. 25 – 34.
10.    Рекомендації щодо лікування тривоги // Нейро NEWS. – 2018. – № 7 (99). – С. 51 – 53.
11.    Трудные вопросы ведения пациентов в восстановительном периоде инсульта / Т.Л. Визило, А.Д. Визило, А.Г. Чеченин и др. // Здоров’я України. – 2018. – № 19 (440). – С. 60 – 61.
12.    Чорбинская С. Современные противоязвенные препараты и их взаимодействие с другими лекарственными средствами / С. Чорбинская, В. Гасилин, С. Булгаков. – М., 1998. – 120 с. – ISBN 5-86001-52-4.

Архів надходжень до картотеки за 18.12.2018 р.

1.    Влияние генной терапии PEI-pDNA комплексом, несущим ген препроинсулина человека, на структурные и ультраструктурные характеристики ряда органов при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговской, П.П. Клименко, С.А. Михальский, Г.В. Хаблак, Е.К. Топорова // Клітинна та органна трансплантологія. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 38 – 57.
2.    Григорьева Н.В. Ятрогенный остеопороз. Часть II / Н.В. Григорьева // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 34 – 43.
3.    Ефективність спіраміцину у пацієнтів з гострим бронхітом залежно від віку і його вплив на метаболізм / О.М. Барна, Я.В. Корост, В.О. Малєєва та ін. // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 58 – 65.
4.    Жєрносєков Д. Д. Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у міжклітинних контактах тканин ссавців в онтогенезі та за патологічних станів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Д.Д. Жєрносєков. – К., 2019. – 41 с.
5.    Інноваційний метод лікування хворих похилого віку з гіпертензивним фенотипом хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: інформ. лист / Л.М. Єна, Г.М. Христофорова, В.О. Артеменко, В.О. Ярош, О.Г. Гаркавенко. – К., 2018. – 4 с.
6.    Кечин И.Л. Сравнительное рандомизированное контролируемое исследование влияния когнифена на синдром умеренного когнитивного расстройства у больных артериальной гипертензией / И.Л. Кечин // Ліки України. – 2018. – № 8 (224). – С. 66 – 72.
7.    Лабунец И.Ф. Влияние разных доз тимулина in vivo и in vitro на некоторые биологические свойства мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга у мышей разных линий / И.Ф. Лабунец, А.Е. Родниченко // Клітинна та органна трансплантологія. – 2018. – Т. 6. – № 1. – С. 58 – 73.
8.    Нетрусова С.Г. Бессонница: последствия нарушения сна и пути решения проблемы / С.Г. Нетрусова // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 41.
9.    Орос М.М. Біль у спині та м’язовий спазм: що треба знати неврологу / М.М. Орос, В.В. Грабар // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 43 – 44.
10.    Розробка та валідація методики для оцінки ризику падінь із метою використання в межах первинної медичної допомоги // Здоров’я України (неврологія). – 2018. – № 3 (46). – С. 30 – 31.
11.    Чернышов В.А. Ожирение, сахарный диабет и онкопатология: популяционные и патогенетические аспекты / В.А. Чернышов // Укр. терапевтич. журнал. – 2018. – № 3 – 4. – С. 86 – 95.

Архів надходжень до картотеки за 11.09.2018 р.

 1. Бабич І.І. Досвід використання скловолоконних штифтів для відновлення де вітальних молярів у пацієнтів різних вікових груп / І.І. Бабич, Д.О. Шевченко, Л.Х. Юлдашева // Врачеб. дело. – 2017. – № 8. – С.140 – 143.
 2. Базова терапія хвороби Альцгеймера: ефективність мемантину в лікуванні деменції // НейроNEWS. – 2018. – № 4 – 5 (97). – С. 16 – 19.
 3. Бурчинский С.Г. Феномен «множественной селективности» в действии нейротропных средств и его роль в клинической неврологии / С.Г. Бурчинский // НейроNEWS. – 2018. – № 4 – 5 (97). – С. 40 – 43.
 4. Бутко Е.А. Синдром Такотсубо / Е.А. Бутко // Ліки України. – 2018. – № 4 (220). – С. 47 – 53.
 5. Григорьева Н.В. Ятрогенный остеопороз. Часть 1 / Н.В. Григорьева // Ліки України. – 2018. – № 5 – 6 (221 – 222). – С. 30 – 37.
 6. Золотарьова Ж.М. Важкохворі пацієнти: деякі питання організації паліативної допомоги / Ж.М. Золотарьова // Галицький лік. вісник. – 2018. – № 2. – С. 10 – 14.
 7. Карабань И.Н. Леводопа/карбидопа пролонгированного высвобождения в лечении болезни Паркинсона / И.Н. Карабань // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 3 (97). – С. 74 – 84.
 8. Ковальчук В.В. Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / В.В. Ковальчук. – Вінниця, 2018. – 18 с.
 9. Колосова Т.В. Сочетанное применение препаратов нейрозащитного действия в комплексном лечении больных с ишемическим инсультом – шаги на пути оптимизации терапии острой цереброваскулярной патологии / Т.В. Колосова // Укр. неврологіч. журнал. – 2015. – № 3. – С. 55 – 59.
 10. Копчак О.О. Стан когнітивних функцій з коморбідностю дисциркуляторной енцефалопатії та метаболічного синдрому  на фоні застосування гіполіпідемічної терапії / О.О. Копчак // Врачеб. дело. – 2017. – № 8. – С. 55 – 62.
 11. Купріненко Н.В. Церебролізин у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера / Н.В. Купріненко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – № 3 (97). – С. 60 – 66.
 12. Мельник А.А. Синдром хронической усталости: патогенез и диагностика / А.А. Мельник // Новости медицины и фармации. – 2018. – № 8 (658). – С. 8 – 9.
 13. Особенности структурных изменений головного мозга и церебральной гемодинамики у больных с мозговыми инсультами / Е.В. Баранова, Л.В. Кузьменко, Т.П. Рыбалко и др. // Укр. неврологіч. журнал. – 2015. – № 3. – С. 35 – 38.
 14. Тимченко А.С. Мезенхимальные и опухолевые стволовые клетки: механизмы иммуновоспалительной модуляции стволовых клеток при персонализированной клеточной реабилитации больных с мультифакторными и онкогематологическими заболеваниями / А.С. Тимченко, В.Н. Залесский. – К.: Межрегиональный издат. центр «Мединформ», 2018. – 594 с. – ISBN 978-966-409-199-9.
 15. Функціональне відновлення при великому депресивному розладі: когнітивні аспекти // НейроNEWS. – 2018. – № 4 – 5 (97). – С. 12 – 15.
 16. Целуйко В.И. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта / В.И. Целуйко, Н.Е. Мищук // Ліки України. – 2018. – № 5 – 6 (221 – 222). – С. 40 – 49.

Архів надходжень до картотеки за 27.09.2018 р.

1.    Armstrong M.J. Спільне прийняття рішень при інсульті: розвиток підходу до поліпшення надання допомоги пацієнтам / M.J. Armstrong // Судинні захворювання головного мозку. – 2018. – № 1. – С. 18 – 21.
2.    Випадок успішного лікування гострого мезентеріального тромбозу у пацієнтів старечого віку на фоні тяжкої супутньої патології / В.В. Скиба, А.В. Мартиненко, С.Є. Бондар та ін. // Укр. мед. часопис. – 2018. – Т. 2. – № 2 (124). – С. 46 – 48.
3.    Кравченко М.Б. Термодинамический подход к проблемам устойчивости и старения живых организмов / М.Б. Кравченко. – Одесса: Астропринт, 2018. – 400 с. – ISBN 978-966-927-384-0.
4.    Кушнірук В.О. Каріотипічна еволюція стовбурових клітин дорослої людини нової лінії 4BL при адаптації до умов In Vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / В.О. Кушнірук. – К., 2018. – 26 с.
5.    Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы / Под ред. Я. Ковальского, А. Козеровского, Л. Радвана. – Варшава: Instytut Czuzlicy I Chozeb Pluc, 2008. – 428 с. – ISBN 978-83-928021-0-5.
6.    Прионные заболевания человека: современные аспекты / Н.Н. Заваденко, Г.Ш. Хондкарян, Р.Ц. Бембеева и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 6. – С. 88 – 95.
7.    Прогнозування виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом у період менопаузи / Н.Ф. Захаренко, Т.Ф. Татарчук, Н.В. Коваленко, І.М. Ретунська // Здоровье женщины. – 2018. – № 4 (130). – С. 78 – 82.
8.    Тревожные состояния и расстройство сна: современные принципы лечения // Укр. мед. часопис. – 2018. – Т. 1. – № 3 (125). – С. 77 – 80.

Архів надходжень до картотеки за 17.09.2018 р.

1.    Безруков В.В. Per aspera… До 60-річчя ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» / В.В. Безруков, В.Б. Шатило // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 9 – 17.
2.    Безруков В.В. Основные направления исследований лаборатории физиологии – 60-летний опыт изучения процесса старения / В.В. Безруков, Х.К. Мурадян, Н.В. Сыкало // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 18 – 30.
3.    Возрастные особенности экстрапирамидной недостаточности при старении и паркинсонизме / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, Н.Ю. Бачинская, З.З. Рожкова, С.А. Крижановский // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 153 – 165.
4.    Горбань Е.Н. Радиобиологические аспекты геронтологических исследований / Е.Н. Горбань // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 64 – 87.
5.    Забуга О.Г. Огляд діяльності лабораторії молекулярної генетики (епігенетики) / О.Г. Забуга, О.М. Вайсерман // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 53 – 63.
6.    Квітницька-Рижова Т.Ю. Структурні та ультраструктурні основи старіння / Т.Ю. Квітницька-Рижова, С.А. Михальський, П.П. Клименко // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 41 – 52.
7.    Клиническая и инструментальная оценка терапии сосудистых когнитивных расстройств / И.А. Щукин, А.В. Лебедева, М.А. Солдатов, М.С. Фидлер // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 7. – С. 25 – 29.
8.    Коркушко О.В. Обзор результатов исследований отдела клинической физиологии и патологии внутренних органов / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, И.А. Антонюк-Щеглова // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 88 – 115.
9.    Кошель Н.М. Огляд діяльності лабораторії математичного моделювання процесів старіння / Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова, А.В. Писарук // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 245 – 259.
10.    Купраш Л.П. Геріатричні лікарські засоби: обґрунтування, розробка, впровадження в практику / Л.П. Купраш, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 185 – 195.
11.    Левченко К.В. Кардіопротективні властивості селективних модуляторів естрогенових рецепторів за умов експериментального інфаркту міокарда: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / К.В. Левченко. – К., 2018. – 20 с.
12.    Мазанова А.О. Розробка імуноензимної тест-системи для визначення 25OHD як маркера забезпеченості організму вітаміном D за цукрового діабету: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / А.О. Мазанова. – К., 2018. – 20 с.
13.    Нагорна О.О. Кардіо- та ендотеліопротекторні властивості похідних 1,2,4- триазолу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нагорна. – К., 2018. – 40 с.
14.    Наукові здобутки лабораторії патофізіології та імунології / А.М. Устименко, В.М. Кирик, А.Є. Родніченко, І.Ф. Лабунець, Г.М. Бутенко // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 31 – 40.
15.    Нервова система, нейрокогнітивна діяльність і старіння / Н.Ю. Бачинська, І.М. Карабань, В.О. Холін, О.О. Копчак // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 133 – 152.
16.    Поворознюк В.В. Відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату: від заснування до сьогодення / В.В. Поворознюк // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 166 – 184.
17.    Поляков А.А. Физиология и гигиена труда пожилого человека и профессионально-трудовая реабилитация работников старшего возраста / А.А. Поляков, Н.А. Прокопенко, Е.С. Томаревская // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 214 – 232.
18.    Применение метода анализа всплескообразной электрической активности мозга для выявления особенностей ЭЭГ пациентов на ранней стадии болезни Паркинсона / О.С. Сушков, А.А. Морозов, А.В. Габова, А.В. Карабанов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 7. – С. 45 – 48.
19.    Результаты исследований отдела клинической и эпидемиологической кардиологии / Л.М. Ена, В.О. Артеменко, Н.Г. Ахаладзе, Л.В. Бевзюк, И.В. Мудрук, А.М. Христофорова, В.А. Ярош // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 116 – 132.
20.    Синеок Л.Л. Этапы становления лаборатории геродиететики / Л.Л. Синеок, М.С. Романенко // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 260 – 269.
21.    Суицидальность в позднем возрасте: социокультуральные и клинические факторы риска / М.С. Зинчук, А.С. Аведисова, М.О. Жабин, А.Б. Гехт // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т. 118. – № 7. – С. 104 – 111.
22.    Фойгт Н.А. Основные направления и главные теоретические и практические результаты исследований лаборатории демографии старения за 60 лет / Н.А. Фойгт // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 233 – 244.
23.    Чайковська В.В. Досягнення лабораторії соціальної геронтології за 30 років її існування / В.В. Чайковська, Т.И. Вялих // Пробл. старения и долголетия. – 2018. – Т. 27, прилож. – С. 196 – 213.

Архів надходжень до картотеки за 25.09.2018 р.

1.    Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 6-7 червня 2017 р.). – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 200 с. – ISBN 978-617-7288-54-0.
2.    Безпека пацієнтів у паліативній допомозі: медичні, соціальні та правові аспекти // Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 6-7 червня 2017 р.). – К., 2017. – С. 40 – 50.
3.    Бурчинский С.Г. Роль и место бензодиазепинов в фармакотерапии посттравматического стрессового расстройства / С.Г. Бурчинский // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 4 (98). – С. 86 – 94.
4.    Восстановление нейронов при лечении острого инсульта. Осложнения и реабилитация после инсульта. Научный симпозиум компании EVER (Зальцбург, Австрия, 15 сентября 2017 г.) // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 4 (98). – С. 104 – 122.
5.    Життя в нейрохірургії / За ред. Є.Г. Педаченка. – К.: Імідж України, 2018. – 192 с. – ISBN 978-966-97045-6-6.
6.    Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / І.О. Черниченко, О.М. Литвиченко, Н.В. Баленко, Л.С. Соверткова. – К.: Фірма «Деркул», К.-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 2018. – 224 с. – ISBN 978-617-7626-29-8.
7.    Кваченюк А.М. Клініко-лабораторні особливості застосування замісної тиреоїдної терапії в пацієнтів похилого віку / А.М. Кваченюк, Д.А. Кваченюк // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 3. – С. 79 – 82.
8.    Коваленко О.Є. Феномен нейропластичності та нейрофізіологічні аспекти рефлексотерапії в комплексному лікуванні больових і деяких небольових синдромів у хворих після інсульту / О.Є. Коваленко, М.Є. Чіжикова // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2018. – № 4 (98). – С. 54 – 62.
9.    Корекція інволютивних змін репродуктивної системи самиць старих щурів імплантацією кріоконсервованих фрагментів плаценти / В.Ю. Прокопюк, О.С. Прокопюк, І.Б. Мусатова та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 4. – С. 74 – 81.
10.    Крицький Т.І. Взаємозв’язок гіпотиреозу та андрогенного дефіциту у чоловіків в різні періоди зрілого віку / Т.І. Крицький, Н.В. Пасєчко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 1. – С. 51 – 55.
11.    Кундієв Ю.І. Академік Юрій Ілліч Кундієв. Особистість, Учений, Громадський діяч. До 90-річчя від дня народження. – К.: ВД «Авіцена», 2017. – 264 с. – ISBN 978-617-7597-01-7.
12.    Лабунец И.Ф. Изменение эндокринной функции тимуса, макрофагов и Т-лимфоцитов головного мозга у мышей разного возраста после введения нейротоксина купризона и цитокина / И.Ф. Лабунец // Междунар. неврологич. журнал. – 2018. – № 4 (98). – С. 155 – 161.
13.    Матяш Л.О. Особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового мікробіому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Л.О. Матяш. – Дніпро, 2018. – 24 с.
14.    Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти: Зб. наук. праць. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 316 с. – ISBN 978-617-7288-43-4.
15.    Мітохондріальна дисфункція та оксидативні порушення у мозку щурів при моделюванні паркінсоноподібного синдрому: коригувальна дія капікору / І.М. Маньковська, О.О. Гончар, В.І. Носар, І.М. Карабань // Фізіологіч. журнал. – 2018. – Т. 64. – № 4. – С. 82 – 90.
16.    Мохамед Мохамед Феді. Турбулентність і варіабельність серцевого ритму, системне запалення та ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Мохамед Мохамед Феді. – Дніпро, 2018. – 25 с.
17.    Нариси вікової токсикології / За ред. І.М. Трахтенберга. – К.: «Авіцена», 2005. – 256 с.
18.    Очерки возрастной токсикологии / Под ред. И.М. Трахтенберга. – К.: «Авиценна», 2006. – 316 с.
19.    Паньків В.І. Антигіперглікемічна терапія хворих похилого та старечого віку в умовах реальної клінічної практики / В.І. Паньків // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 2. – С. 51 – 58.
20.    Пашковська Н.В. Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії / Н.В. Пашковська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 1. – С. 69 – 80.
21.    Пашковська Н.В. Цукровий діабет і мозковий інсульт: сучасний погляд на проблему / Н.В. Пашковська, В.М. Пашковський // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2018. – Т. 14. – № 4. – С. 11 – 22.
22.    Популярная токсикология: антология / под общей ред. И.М. Тахтенберга, Н.Г. Проданчука. – К.: ВД «Авіцена», 2016. – 448 с. – ISBN 978-966-2144-86-4.
23.    Продукти нанотехнології: цитрати біоелементів (хімічна характеристика, біологічна дія, сфера застосування) / М.П. Гуліч, Н.Л. Ємченко, О.О. Харченко та ін. – К.: МВЦ «Медінформ», 2018. – 202 с. – ISBN 978-966-409-215-6.
24.    Прокопов В.А. Питна вода України: метко-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти / В.А. Прокопов. – К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 400 с. – ISBN 978-617-505-461-1.

Архів надходжень до картотеки за 12.10.2018 р.

1.    Аналіз ринку кардіологічних фітопрепаратів, що застосовуються в геріатрії / А.О. Паламар, О.М. Горошко, М.Р. Матущак, О.Я. Василинчук // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 83 – 85.
2.    Антонюк-Щеглова І.А. Корекція метаболічних порушень шляхом застосування мелатоніну у хворих похилого віку / І.А. Антонюк-Щеглова, В.Б. Шатило, О.В. Бондаренко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 5 – 6.
3.    Антонюк-Щеглова І.А. Корекція порушеної мелатонінутворювальної функції епіфіза у літніх людей замісними дозами мелатоніну і пептидними препаратами епіфізу / І.А. Антонюк-Щеглова // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 3 – 4.
4.    Антонюк-Щеглова І.А. Оцінка функціональних резервів кислотоутворюючої функції шлунка у літніх людей методом добового рН-моніторінгу / І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 4 – 5.
5.    Асанов Е.О. Стійкість до гіпоксії у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень / Е.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, І.А. Диба // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 8 – 10.
6.    Асанов Э.О. Гипоксические тренировки и качество жизни у больных пожилого возраста с ХОЗЛ / Э.О. Асанов, И.А. Дыба // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 7 – 8.
7.    Бондаренко О.В. Особливості порушень сну у хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу в залежності від стану мелатонінутворювальної функції епіфізу та добового профілю артеріального тиску / О.В. Бондаренко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 17 – 18.
8.    Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – 190 с.
9.    Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці: БДМУ, 2018. – 132 с.
10.    Вплив курсового застосування кверцетину на показники функціонального стану ендотелію мікросудин та реологічні властивості крові в осіб похилого віку з метаболічним синдромом / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С.Наскалова, Г.В. Дужак, О.В. Бондаренко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 125 – 126.
11.    Втеча від старості // Ваше здоров’я. – 2018. – № 39 – 49 (1479 – 1480). – С. 22 – 23.
12.    Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань щодо корекції предіабетичних порушень вуглеводного, дисліпідемії та дисфункції ендотелію у хворих літнього віку / В.В. Безруков, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 12 – 13.
13.    Захарчук О.І. Біоритмологічний профіль показників неспецифічного імунітету при вікових змінах шишкоподібної залози / О.І. Захарчук, Ю.М. Вепрюк: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 50 – 57.
14.    Знижена резистентність організму до гіпоксії як механізм розвитку предіабетичних порушень вуглеводного обміну у людей літнього віку / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.П. Чижова, С.С. Наскалова, Т.В. Серебровська // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 63 – 65.
15.    Колеснікова О.В. Показники ліпідного і вуглеводного обмінів як фактори передчасного старіння в осіб із різним кардіоваскулярним ризиком / О.В. Колеснікова, К.В. Вовк, А.О. Радченко: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 71 – 75.
16.    Коркушко О.В. Механизм развития артериальной гипоксемии при старении / О.В. Коркушко, Т.М. Кобренюк // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 59 – 62.
17.    Коркушко О.В. Некоторые изменения сердечно-сосудистой системы при старении / О.В. Коркушко: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 4 – 8.
18.    Лабунець І.Ф. Вікові зміни циркадіанних ритмів ендокринної функції тимуса та глюкокортикоїдної функції надниркових залоз у тварин та людини: значення факторів епіфіза / І.Ф. Лабунець: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 162 – 167.
19.    Лукашевич І.В. Вікові особливості зміни імунологічного статусу хворих на хронічний холецистит під впливом лікування препаратами чистотілу великого / І.В. Лукашевич, Н.В. Черновська, О.В. Глубоченко: Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 88 – 92.
20.    Микитюк О.П. Остеоартроз: погляд на проблему крізь призму хронопатології та хрономедицини / О.П. Микитюк: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 168 – 172.
21.    Молекулярні механізми фенотипової перебудови тканин при гіпоксії та їх вікові особливості / А.Г. Портниченко, М.І. Василенко, В.В. Бабічева та ін. // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 90 – 91.
22.    Наскалова С.С. Оцінка функціональних резервів кислотоутворюючої функції шлунка у літніх людей методом добового рН-моніторінгу / С.С. Наскалова // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 77 – 78.
23.    Павленко О.І. Особливості розвитку професійної патології в залежності від віку початку роботи в шкідливих умовах праці у металургів / О.І. Павленко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 80 – 81.
24.    Павловський Я.І. Вікові зміни вмісту VCAM та IL-1B за умов модифікації дії H S / Я.І. Павловський: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 98 – 103.
25.    Петришен О.І. Протекторні властивості та роль мелатоніну в регуляції біологічних процесів / О.І. Петришен, І.В. Галиш, Т.І. Голуб // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 85 – 86.
26.    Прокопенко Н.О. Чинники ризику десинхронозів серед працюючого населення / Н.О. Прокопенко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 92 – 94.
27.    Ревенко О.В. Вікові морфо-функціональні зміни структур брижі за умов стрес-індукованих пошкоджень і дії гідроген сульфіду (H 2 S) / О.В. Ревенко, О.С. Заячківська: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 104 – 108.
28.    Родниченко А.Е. Т-лимфоциты, макрофаги головного мозга, функциональное  состояние тимуса у мышей разного возраста с купризоновой моделью рассеянного склероза и их изменения после введения мелатонина / А.Е. Родниченко, И.Ф. Лабунец: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 109 – 113.
29.    Роль мелатоніну в патогенезі нейродегенеративних змін при хворобі Альцгеймера / І.Р. Тимофійчук, С.Б. Семененко, В.І. Швець та ін.: Вікові та хронобіологічні аспекти  медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – С. 173 – 179.
30.    Романенко М.С. Добові коливання температури тіла у людей літнього віку / М.С. Романенко, Л.Л. Синєок // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 94 – 95.
31.    Сахацька І.М. Перспективи використання сировини півонії лікарської декоративних сортів «alba plena» та «rosea plena» як джерела антоціанів в геріатрії / І.М. Сахацька, М.А. Ежнед, О.М. Горошко // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 97 – 99.
32.    Серебровська Т.В. Сучасні погляди на механізми дії інтервальної гіпоксії / Т.В. Серебровська, В.Б. Шатило // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 99 – 101.
33.    Тимчук К.Ю. Важливість хронобіології в медицині / К.Ю. Тимчук, М.Р. Матущак // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 107 – 109.
34.    Чака Е.Г. Сезонные различия влияния экзогенного мелатонина на активность ферментов окислительного метаболизма / Е.Г. Чака // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 118 – 119.
35.    Чернюк В.И. Ночной труд как фактор ускоренного старения системы кровообращения / В.И. Чернюк, Н.А. Бобко, А.Ю. Антонюк // Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 119 – 122.

Нові надходження до бібліотеки (05.11.2018 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Антропология. – 2018. – № 1.
2.    Артериальная гипертензия. – 2018. – № 2.
3.    Артериальная гипертензия. – 2018. – № 3.
4.    Журнал НАМН України. – 2017. – № 3 – 4.
5.    Журнал НАМН України. – 2018. – № 1 – 2.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 8.
7.    Здоровье женщины. – 2018. – № 4.
8.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – № 2.
9.    Лікарська справа. – 2018. – № 1 – 2.
10.    Medicine review. – 2018. – № 3.
11.    Medicine review. – 2018. – № 4.
12.    Мистецтво лікування. – 2018. – № 5 – 6.
13.    НЕЙРОNews. – 2018. – № 6.
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 10 (69) (вересень).
15.    Практикуючий лікар. – 2018. – № 2.
16.    Проблеми ендокринної патології. – 2018. – № 3.
17.    Проблемы старения и долголетия. – 2018. – Приложение: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» – 60 років.
18.    Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 1.
19.    Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 2.
20.    Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 3.
21.    Рубежи здоровья. – 2018. – № 22.
22.    Серце і судини. – 2018. – № 3.
23.    Судинні захворювання головного мозку. – 2018. – № 1.
24.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. – № 3.
25.    Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 3.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2018. – Дод. 1. Мат. конф.
28.    Український медичний часопис. – 2018. – № 2.
29.    Український медичний часопис. – 2018. – № 3.

ГАЗЕТИ

30.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 39 – 40.
31.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 41 – 42.
32.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 43 – 44.
33.    Здоров’я України. – 2018. – № 15 – 16.
34.    Здоров’я України. – 2018. – № 18.
35.    Здоров’я України. – 2018. – № 4. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
36.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 9 (659).
37.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 650. Гастроэнтерология.

КНИГИ

38.    № 23330 – Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы / Под ред. Я. Ковальского, А. Козеровского, Л. Радвана. – Варшава: Instytut Czuzlicy I Chozeb Pluc, 2008. – 428 с. – ISBN 978-83-928021-0-5.
39.    Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.) // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. XVII. – № 3 (65). – Ч. 2. – 190 с. – ISSN 1727-4338.
40.    № 23333 – Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. – К.: МОРІОН, 2018. – 224 с. – ISBN 978-966-2066-72-2.
41.    № 23334 – Клінічні випадки та сценарії в невідкладній кардіології: за мат. наук.-практ. конф. «Актуальні питання невідкладної кардіології» (Київ, 5-6 квітня 2018 р.) / під ред. О.М. Пархоменка. – К., 2018. – 65 с.
42.    № 23336 – Актуальні проблеми здоров’я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні / під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К.. 2018. – 214 с.
43.    № 23337 – Довідник з гігієни мобільних та медико-патронажних служб. – Л.: Вид-во «Логос», 2018. – 160 с.
44.    Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації: мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.). – Чернівці: БДМУ, 2018. – 132 с.
45.    Кардіоваскулярна токсичність в онкології / за ред. В.М. Коваленко, О.Г. Несукай. – К., Моріон, 2018. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-67-8.
46.    Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритм діагностики та лікування / за ред. О.М. Пархоменка. – К., 2018. – 124 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

47.    Міофасціальна терапія: метод. реком. / Уклад. Н.К. Мурашко, Р.В. Осадчук, В.Г. Середа, І.Л. Довгий, Ю.В. Пономаренко, Н.О. Кравчук, Н.Г. Інгула, Н.П. Павлюк. – К., 2014. – 20 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

48.    Балацький В.В. Роль α-Е-катеніну у постнатальному розвитку серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / В.В. Балацький. – К., 2018. – 25 с.
49.    Геник-Березовська С.О. Значення поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD у дестабілізації геному соматичних клітин у хворих на рак щитоподібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / С.О. Геник-Березовська. – К., 2018. – 24 с.
50.    Ковальчук В.В. Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / В.В. Ковальчук. – Вінниця, 2018. – 18 с.
51.    Кушнірук В.О. Каріотипічна еволюція стовбурових клітин дорослої людини нової лінії 4BL при адаптації до умов In Vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / В.О. Кушнірук. – К., 2018. – 26 с.
52.    Левченко К.В. Кардіопротекторні властивості селективних модуляторів естрогенових рецепторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / К.В. Левченко. – К., 2018. – 21 с.
53.    Мазанова А.О. Розробка імуноензимної тест-системи для визначення 25ОНD як маркера забезпеченості організму вітаміном D за цукрового діабету: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / А.О. Мазанова. – К., 2018. – 20 с.
54.    Матяш Л.О. Особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового мікробіому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Л.О. Матяш. – Дніпро, 2018. – 24 с.
55.    Мохамед Мохамед Феді. Турбулентність і варіабельність серцевого ритму, системне запалення та ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Мохамед Мохамед Феді. – Дніпро, 2018. – 25 с.
56.    Нагорна О.О. Кардіо- та ендотеліопротекторні властивості похідних 1,2,4-триазолу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нагорна. – К., 2018. – 41 с.
57.    Прохорова Є.М. Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 131І: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Є.М. Прохорова. – К., 2018. – 24 с.
58.    Цибулін О.С. Біологічні ризики низько інтенсивного мікрохвильового випромінювання та метаболічні шляхи їх реалізації на моделі ембріогенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.С. Цибулін. – К., 2018. – 38 с.
59.    Якубовська В.В. Експериментальне дослідження протизапального та знеболюючого ефектів похідних (3-R-2-OKCO-2H-[1,2,4] триазино [2,3-с] хіназолін-6-ІЛ) алкілкарбонових кислот: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / В.В. Якубовська. – К., 2018. – 20 с.

Средства эстетической медицины Guna (Италия)