Архів надходжень до картотеки за 05.10.2017 р.

1.    Canepa-Raggio C. Parkinson’s’ bicentennial: Past, present & future: [англ.] [Двохсотріччя хвороби Паркінсона: минуле, сьогодення і майбутнє] / C. Canepa-Raggio // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – Т. 3. – № 1. – С. 3 – 11.
2.    Suchowersky O. Болезнь Паркинсона – это не только расстройство допамина или почему трансплантация стволовых клеток не эффективна / O. Suchowersky // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 4 – 10.
3.    Асхонов У.Г. Особенности ЭЭГ у больных болезнью Паркинсона с наличием леводопа-индуцированной дискинезии / У.Г. Асхонов, Б.Г. Гафуров // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 20 – 25.
4.    Ахророва Ш.Б. Возрастные и гендерные клинико-патогенетические особенности острой невропатии лицевого нерва / Ш.Б. Ахророва // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 52 – 56.
5.    Булич Э.Г. Феномен торможения смертности при увеличении распространенности ишемической болезни сердца у людей трудоспособного и старше трудоспособного возраста / Э.Г. Булич, И.В. Муравов, О.В. Коркушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 120 – 138.
6.    Бурчинский С.Г. Препараты гинкго билоба: по пути открытий в клинической нейрофармакологии / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 47 – 51.
7.    Влияние повышенной плотности популяции на личиночной стадии развития на продолжительность жизни Drosophila melanogaster / А.М. Вайсерман, О.Г. Забуга, А.В. Писарук и др. [Н.М. Кошель, И.А. Козерецкая, А.С. Караман] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 34 – 42.
8.    Воронков Л.Г. Когнітивна дисфункція при хронічні серцевій недостатності: механізми, наслідки, можливості корекції / Л.Г. Воронков, А.С. Солонович // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 39 – 46.
9.    Вплив комбінованого препарату мембратон на реактивність судинної стінки старих щурів / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Н.В. Сикало та ін. [В.В. Олар, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, Г.І. Парамонова, М.Ю. Шинкарьова] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 21 – 27.
10.    Григор’єва Н.В. 10-річний ризик основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки в жінок старших вікових груп з системним остеопорозом та його ускладненнями / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 148 – 157.
11.    Допомога вдома особам похилого віку: форми і методи (огляд літератури) / В.В. Чайковська, Т.І. Вялих, Д.Р. Чайківська та ін. [І.І. Тарабукіна, С.В. Москалюк, Н.Г. Еланська, Н.О. Мовчун] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 72 – 105.
12.    Ена Л.М. Уязвимые места антигипертензивной терапии в старости: целевое давление и J-феномен / Л.М. Ена // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 53 – 64.
13.    Жаринова В.Ю. Клинические перспективы эндотелиальной протекции в лечении коронарогенной сердечной недостаточности / В.Ю. Жаринова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 18 – 23.
14.    Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: метод. реком. (42.17/86.17) / Уклад. Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К.: Вид-цтво «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 25 с.
15.    Індукована плюрипотентність, клітинне омолодження та старіння / Х.К. Мурадян, О.Г. Забуга, В.В. Безруков та ін. [О.М. Вайсерман, В.Е. Фрайфельд] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 3 – 11.
16.    Клеточная терапия болезни Паркинсона: достижения и перспективы / М.Ю. Юркевич, М.М. Зафранская, В.В. Пономарев и др. [А.В. Бойко, Н.Е. Алейникова] // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 4 (90). – С. 93 – 101.
17.    Клінічні практичні керівництва з ведення пацієнтів похилого віку з хронічною хворобою нирок стадії 3б або вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73м2). Найкраща європейська ниркова практика / Пер. М.Д. Іванова, Д.Д. Іванов // Почки. – 2017. – Т. 6. – № 2. – С. 49 – 51.
18.    Кузнецов В.В. Состояние церебральной гемодинамики у больных пожилого возраста с постинсультной депрессией / В.В. Кузнецов, С.Ф. Глушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 43 – 52.
19.    Мищенко Т.С. Когнитивные нарушения: актуальность проблемы, этиопатогенез, диагностика и лечение / Т.С. Мищенко // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2. – С. 30 – 37.
20.    Онопрієнко О.П. Експертиза непрацездатності при хворобі Паркінсона / О.П. Онопрієнко // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 8 – 12.
21.    Особенности диабетогенного действия стрептозотоцина у старых мышей / Т.А. Дубилей, Т.В. Тушинская, С.А. Мигован, Т.Л. Литвиненко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 28 – 33.
22.    Особливості харчування та їх зв’язок з антропометричними показниками ожиріння людей з метаболічним синдромом / М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Н.С. Наумчук та ін. [І.В. Сапожніков, Л.Д. Іваненко] // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 158 – 168.
23.    Писарук А.В. Существует ли константа Рубнера? (анализ современных данных) / А.В. Писарук // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 12 – 20.
24.    Прокопенко Н.А. Предпосылки и условия для продолжения периода трудовой активности людей старшего возраста в странах Европейского Союза и Украине / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 106 – 119.
25.    Состояние сердечно-сосудистой системы у людей пожилого возраста с хроническим обструктивным заболеванием легких: влияние гипоксических тренировок / Э.О. Асанов, Е.Д. Осьмак, И.А. Дыба, Л.Г. Полягушко // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 65 – 71.
26.    Статеві та вікові відмінності взаємозв’язку між показниками діастолічної функції лівого шлуночка та центральної гемодинаміки і судинної жорсткості у хворих з неконтрольованою неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова, Н.В. Шишкіна, О.І. Рокита та ін. [І.Ю. Кацитадзе, Ю.В. Руденко, К.П. Лазарєва, З.В. Лисак] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 4. – С. 52 – 62.
27.    Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповидної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія / [М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко, Т.М. Доманський] та ін. [П.П. Клименко, Р.В. Салютін, А.А. Стасенко, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов]; за ред. М.В. Костилєва, В.Ф. Оніщенка. – К.: Агат-Принт, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-97604-0-1.
28.    Труфанов Е.А. Диагностика и прогрессирование нарушений глотания у больных болезнью Паркинсона и паркинсоническими синдромами / Е.А. Труфанов // Східно-європейський журн. хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 13 – 20.
29.    Фойгт Н.А. Оценка скрининговых возможностей кистевой динамометрии в фиксации функциональных нарушений среди населения пожилого возраста / Н.А. Фойгт, М.Л. Никонов // Пробл. старения и долголетия. – 2017. – Т. 26. – № 1 – 2. – С. 139 – 147.