Нові надходження до бібліотеки (28.09.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 3.
2.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 4.
3.    Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2.
4.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 2.
5.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 3.
6.    Ендокринологія. – 2016. – № 4.
7.    Ендокринологія. – 2017. – № 1.
8.    Ендокринологія. – 2017. – № 2.
9.    Ендокринологія. – 2017. – № 1. – Дод. 1. Довідник основних показників діяльності ендокринологічної служби України за 2016 рік.
10.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 2.
11.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 6.
12.    Кардиология: от науки к практике. – 2015. – № 6.
13.    Ліки України. – 2017. – № 5.
14.    Ліки України. – 2017. – № 7.
15.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 3.
16.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 4 – 5.
17.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 5.
18.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 612.
19.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 8 (56) (серпень).
20.    Освіта України. – Спецвипуск газети. – 2017. – № 9 (57) (вересень).
21.    Почки. – 2017. – № 3.
22.    Практикуючий лікар. – 2017. – № 1.
23.    Практикуючий лікар. – 2017. – № 2.
24.    Практична ангіологія. – 2017. – № 2.
25.    Therapia. – 2017. – № 4.
26.    Therapia. – 2017. – № 7 – 8.
27.    Therapia. – 2017. – № 9.
28.    Український медичний часопис. – 2017. – № 3.
29.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 3.

ГАЗЕТИ

30.    АПТЕКА. – 2017. – № 36 (1107) (18 сентября).
31.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 31 – 32.
32.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 33 – 34.
33.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 35 – 36.
34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 37 – 38.
35.    Здоров’я України. – 2017. – № 11 – 12 (408 – 409) (червень).
36.    Здоров’я України. – 2017. – № 13 – 14 (410 – 411) (липень).
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 15 – 16 (412 – 413) (серпень).
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52) (червень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618).
40.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 8 (619).
41.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 9 (621).

КНИГИ

42.    ХVІІІ Нац. конгр. кардіологів України. Програма (Київ, 20-22 вересня 2017 р.). – К., 2017. – 44 с.
43.    VI Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України». Мат. конгр. (Київ, 25-27 квітня 2017 р.). – К., 2017. – 183 с.
44.    № 20056-u. Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). Book of Abstracts. – Geneva, 2017. – 120 p.
45.    № 23289. Нове в аритмології для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.І. Іркін та ін. [О.М. Романова, С.М. Кожухов, С.В. Лизогуб]; За ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 143 с.
46.    № 20057-u. Aging. Morphological, biochemical, molecular and social aspects / M. Oehmichen, S. Ritz-Timme, Ch. Meissner. – Schmidt-Römhild – Lübeck, 2002. – 440 p.
47.    № 23291. Хавинсон В.Х. Пептидная регуляция старения / В.Х. Хавинсон. – СПб: «Наука», 2009. – 50 с. – ISBN 978-5-02-025409-1.
48.    Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика / Д. Дюге; Пер. В.М. Калинина; Под ред. Ю.В. Линника. – М.: Наука, Главн. ред. физико-мат. лит-ры, 1972. – 383 с.
49.    Левицкий А.П. Идеальная формула жирового питания / А.П. Левицкий. – О., 2002. – 63 с.
50.    Стеженская Е.И. Дорогой длинною… Воспоминания / Е.И. Стеженская. – К.: Вид. Пугач О.В., 2016. – 84 с. – ISBN 978-966-8359-32-3.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

51.    № 4170-а. Дурнова А.О. Возрастные особенности иммунокомпетентных клеток плаценты человека при сахарном диабете: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. б. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.О. Дурнова. – СПб, 2011. – 26 с.
52.    Мицик Н.Й. Молекулярно-генетична характеристика спадкові органних хвороб обміну, що супроводжуються дефіцитом β–галактозидази: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.15 – генетика / Н.Ф. Мицик. – К., 2017. – 22 с.
53.    Ольхович Н.В. Молекулярно-генетичні основи формування біохімічного фенотипу лізосомних хвороб накопичення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.15 – генетика / Н.В. Ольхович. – К., 2017. – 45 с.
54.    Трофімова Н.С. Ааналіз біохімічних та молекулярно-генетичних змін в родинах високого ризику мукополісахаридозу з України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.15 – генетика / Н.С. Трофімова. – К., 2017. – 21 с.
55.    Храновська Н.М. Роль дендритних клітин в активації протипухлинного імунітету (експериментальне та клініко-імунологічне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 14.01.17 – онкологія / Н.М. Храновська. – К., 2017. – 52 с.
56.    № 4171-а. Яковлев А.А. Критерии оценки качества жизни больных пожилого и старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.А. Яковлев. – СПб, 2011. – 24 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

57.    Спосіб підвищення бронхіальної прохідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, Є.Д. Осьмак, І.А. Диба. – К., 2016. – № 48. – 4 с.

ВІДБИТКИ

58.    № 9417 – Скрипченко А.Г. Характеристика психоэмоционально-мнестических функций, вегетативных изменений и качества жизни при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза / А.Г. Скрипченко // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 38 – 43.