Нові надходження до бібліотеки (17.01.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 5.
2.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 1 – 2.
3.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 3 – 4.
4.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 2.
5.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 5.
6.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 590.
7.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 11 (47) (листопад).
8.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 12 (48) (грудень).
9.    Серце і судини. – 2016. – № 4.
10.    Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2016. – № 3.
11.    Therapia. – 2016. – № 11 (114).
12.    Therapia. – 2016. – № 12.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 4.
14.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. – № 4.
15.    Український терапевтичний журнал. – 2016. – № 4.
16.    Фармацевт практик. – 2016. – № 11.
17.    Фізіологічний журнал. – 2016. – № 5.
18.    Участковый врач. – 2016. – № 10.
19.    Участковый врач. – 2016. – № 2 (эксклюзивный выпуск).
20.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2016. – № 5 – 9 (192 – 193) (июль – ноябрь).
21.    Geriatria. – 2016. – № 1.

ГАЗЕТИ

22.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 1 – 2.
23.    Здоров’я України. – 2016. – № 22 (395) (листопад).
24.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (35) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
25.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39) (грудень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
26.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (48) (листопад). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
27.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (46) (грудень). Онкологія.
28.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (36) (грудень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
29.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 11 (585).
30.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 11 (25) (ноябрь).

КНИГИ

31.    № 23265 – Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2002. – 352 с. – ISBN 966-76-32-49-0.
32.    № 23266 – Руководство по остеопорозу / Под ред. Л.И. Беневоленской. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 524 с. – ISBN 5-94774-056-7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

33.    Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше: метод. реком. (183.15/69.16) / Уклад. О.А. Поляков, О.С. Томаревська. – К., 2016. – 24 с.
34.    Медико-психологічні аспекти реабілітації учасників АТО: метод. реком. / Уклад. М.М. Матяш, Л.І. Худенко, М.М. Матяш, А.А. Недашківська. – К., 2016. – 64 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

35.    Данілоський С.В. Регуляції експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
36.    Кутовий Ю.М. Здатність похідних імідазо[1,2-а]азепінію до прекондиціювання міокарда та фармакологічної кардіопротекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Ю.М. Кутовий. – К., 2016. – 24 с.
37.    Хамдаллах Амжад. Активність ензимів катаболізму альдегідів у скелетному м’язі щурів різного віку: вплив на неї іммобілізаційного стресу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Амжад Хамдаллах. – Одеса, 2017. – 19 с.