Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 16.02.2017 р.

1.    Vaiserman A.M. Anti-aging Drugs: From Basic Research to clinical practice / A.M. Vaiserman. – London: Royal Society of Chemistry. – 570 p.
2.    Базика Д.А. Зв’язок генної регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, І.М. Ільєнко // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 123 – 134.
3.    Віталій Цимбалюк: крізь буревії науки // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 29.
4.    Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.
5.    Зменшення помилок методом управління ризиками та постійного поліпшення (ISO/TS 22367:2008; Cor.1:2009, IDT). ДСТУ ISO/TS 22367:2015. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 10 с.
6.    Курченко О.В. Почему украинцы умирают рано: основная причина и возможный путь борьбы за продолжительность жизни / О.В. Курченко, А.М. Бойко // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 36 – 37.
7.    Ризик раку при малих дозах радіаційного опромінення / А.М. Вайсерман, В.П. Войтенко, А.В. Писарук та ін. [Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова] // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 135 – 144.
8.    Українська версія FRAX: від створення до валідизації / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis та ін. // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596). – С. 3 – 5.
9.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення протисудомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.

Архів надходжень до картотеки за 22.06.2017 р.

1.    Безверха І.С. Дефіцит магнію призводить до прискореного старіння? (огляд літератури) / І.С. Безверха, Т.М. Пателеймонова, Л.Б. Шарабура // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 517 – 531.
2.    Бурчинский С.Г. Ангиопротекция + нейропротекция: «2 в 1» в стратегии фармакотерапии цереброваскулярной патологии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 32 – 33.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности и критерии выбора препаратов – ингибиторов холинэстеразы в фармакотерапии деменций у лиц старших возрастных групп / С.Г. Бурчинский, И.Ф. Рожелюк // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 562 – 570.
4.    Бурчинский С.Г. Стратегия нейрофармакотерапии вегетативной дисфункции / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2017. – № 3 (209). – С. 24 – 29.
5.    Карабань И.Н. Особенности сосудистого паркинсонизма в пожилом и старческом возрасте / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 532 – 544.
6.    Метаболічні ефекти генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або його комбінації з S-амлодипіном у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 2 (52). – С. 69 – 83.
7.    Современные подходы к терапии тревожных и когнитивных расстройств // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 34 – 35.
8.    Солонська О. Довго жити: як чи скільки? / О. Солонська // Участковый врач. – 2016. – № 5 (46). – С. 48.
9.    Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: інформ. лист / В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова. – 2016. – № 343. – 4 с.
10.    Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневроло¬гічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: інформ. лист / С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова, Н.В. Коваль. – 2016. – № 344. – 4 с.
11.    Треумова С.І. Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції правого шлуночка у хворих похилого і старечого віку на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця при метаболічному синдромі / С.І. Треумова, Є.Є. Петров, Ю.Г. Бурмак // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 545 – 553.
12.    Тривалість життя та смертність від вік залежної патології в країнах Європи: зв’язок з індексом якості життя / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 585 – 594.
13.    Тюльтяева Л.А. Заболевания органов пищеварения у людей разных возрастных групп в условиях социального стресса / Л.А. Тюльтяева // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 595 – 603.
14.    Фойгт Н.А. Сучасний стан продуктивної зайнятості старіння в Україні та країнах Євросоюзу / Н.А. Фойгт, Ю.О. Канатнікова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 571 – 584.
15.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Зміни параметрів психофізіологічного потенціалу та працездатності людини при старінні / Н.В. Харковлюк-Балакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 507 – 516.
16.    Шостак Н.А. Геронтологические аспекты боли в спине в рематологии / Н.А. Шостак, Н.Г. Правдюк, А.А. Клименко // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 36 – 37.

Архів надходжень до картотеки за 06.03.2017 р.

1.    Ахаладзе Н.Г. Хиросима и Нагасаки, Чернобыль и Фукусима. Влияние отдаленных эффектов ионизирующего облучения на темп старения и жизнеспособность человека (обзор литературы) / Н.Г. Ахаладзе // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 369 – 279.
2.    Булич Э.Г. Феномен торможения роста смертности при увеличении распространенности инфекционных и паразитарных болезней у населения старше трудоспособного возраста / Э.Г. Булич, И.В. Муравов // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 476 – 492.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400). – С. 67 – 68.
4.    Влияние генной терапии на морфологические показатели поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговой, П.П. Клименко и др. [Г.В. Хаблак, С.П. Малышева, Е.К. Топорова] // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 434 – 449.
5.    Влияние малых доз облучения на темп старения и смертность от возрастзависимой патологии в Украине (медико-демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, А.М. Вайсерман // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 392 – 400.
6.    Горбань Е.Н. Влияние гипоксии на функциональное состояние организма крыс разного возраста, подвергнутых R-облучению / Е.Н. Горбань // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 401 – 425.
7.    Дупленко Ю.К. Вклад И.И. Мечникова в развитие геронтологии (к 100-летию со дня смерти) / Ю.К. Дупленко, С.Г. Бурчинский // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 493 – 503.
8.    Ена Л.М. Полиморбидность, полипрагмазия и побочные эффекты – бермудский треугольник, гериатрическая фармакотерапия / Л.М. Ена // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 450 – 466.
9.    Клініко-фармакологічний підхід до лікування депресії // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 22 – 27.
10.    Купраш Л.П. Оригінальні і відтворені лікарські препарати – проблема оцінки та вибору (огляд літератури) / Л.П. Купраш, О.В. Купраш, С.О. Гударенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 467 – 475.
11.    Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів / С.П. Московко, Г.С. Руденко, Г.С. Московко и др. // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 48 – 53.
12.    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку: метод. реком. / Уклад. М.Ю. Коломоєць, О.С. Хухліна, Н.Д. Павлюкович та ін. [В.М. Ходоровський, М.Ф. Козар, О.В. Павлюкович]. – К., 2016. – 20 с.
13.    Прокопенко Н.А. Медико-социальные последствия Чернобыльской катастрофы: прошлое и настоящее / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 380 – 391.
14.    Ранні зміни в емоційній сфері як маркер клінічної відповіді на терапію депресії селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 59 – 62.
15.    Стан психофізіологічних функцій у висококваліфікованих спортсменів різних вікових груп / Л.Г. Коробейнікова, М.Ю. Макарчук, Г.В. Коробейніков та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2016. – Т. 62. – № 6. – С. 81 – 87.
16.    Холин В.А. Влияние сочетанной эмоционально-когнитивной стимуляции на состояние эмоциональной сферы старых животных / В.А. Холин, В.В. Безруков // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 426 – 433.

Нові надходження до бібліотеки (27.03.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2016. – № 2.
2.    Аритмологія. – 2016. – № 3.
3.    Аритмологія. – 2016. – № 4.
4.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5.
5.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6.
6.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 4.
7.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 5 – 6.
8.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 7 – 8.
9.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 9 – 10.
10.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 4.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 3.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 4.
13.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 5.
14.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 6.
15.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 7.
16.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 8.
17.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 7.
18.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 1. Психоневрология и нейропсихиатрия.
19.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 2. Психоневрология и нейропсихиатрия.
20.    Новая медицина тысячелетия. – 2016. – № 2.
21.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 572. Кардиология и ревматология.
22.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 586. Кардиология и ревматология.
23.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 2 (50) (лютий).
24.    Проблемы старения и долголетия. – 2016. – № 3.
25.    Серцева недостатність. – 2016. – № 3.
26.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 1.
27.    Therapia. – 2016. – № 10.
28.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 5.
29.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 6.
30.    Український медичний часопис. – 2016. – № 5.
31.    Український медичний часопис. – 2016. – № 6.
32.    Український ревматологічний журнал. – 2016. – № 4.
33.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 1.
34.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 2.
35.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 3.
36.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 4.
37.    Участковый врач. – 2016. – № 8 (октябрь).
38.    Участковый врач. – 2017. – № 1 (январь).
39.    Фармацевт практик. – 2016. – № 2.
40.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
41.    Geriatria. – 2016. – № 3.

ГАЗЕТИ

42.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 7 – 8.
43.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400) (лютий).
44.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (401) (лютий).
45.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (47) (лютий). Онкологія.

КНИГИ

46.    № 23282 – Medicine review. Кардиологический альманах. – К., 2016.
47.    № 23285 – Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация: Справочник / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2017. – 308 с. – ISBN 978-966-460-048-1.
48.    № 23284 – Давыдов В. Физиологическая и патологическая роль эндогенных альдегидов: современные представления / В. Давыдов, А. Божков, О. Кульчицкий. – Germany, Saarbrüchen, 2012. – 240 с. – ISBN 978-3-8473-9221-7.
49.    № 23280 – Статистичний щорічник України за 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
50.    № 23283 – «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / За ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 113 с.
51.    Труш В. Первый миллион молодого врача. Бизнес-книга / В. Труш. – К.: ООО РедМед Агентство Популярных Медицинских Изданий, 2015. – 200 с. – ISBN 978-617-7138-05-0.
52.    Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В.В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1? 978-966-451-435-1.
53.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особливості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1? 978-966-451-276-0.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

54.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. / Уклад. Р.В. Сулік, Г.С. Кусткова, Ю.Д. Залісна та ін. – К., 2012. – 28 с.
55.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на до госпітальному етапі: метод. реком. / Уклад. О.М. Пархоменко, А.М. Кравченко, І.М. Сімак та ін. [К.О. Міхалєв, О.О. Сопко]. – К., 2016. – 22 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    Мбаркі Махер. Клініко-ендоскопічні та біохімічні особливості НПЗП-гастропатій та їх лікування із застосуванням гастроцитопротекторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Махер Мбаркі. – Дніпро, 2017. – 16 с.
57.    Новосильна О.В. Структурні та функціональні відмінності ізоформи А1 та протоонкогенної ізоформи А2 фактора елонгації трансляції еЕF1A: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Новосильна. – К., 2017. – 25 с.
58.    Попов О.С. Фармакологічне дослідження комбінованого не стероїдного протизапального препарату «Диклокор»: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.С. Попов. – К., 2017. – 22.
59.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності у хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
60.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Руденко. – Харків, 2017. – 20 с.

Нові надходження до бібліотеки (30.10.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 1.
2.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 2.
3.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 3.
4.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 4.
5.    Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2017. – № 1.
6.    Вісник серцево-судинної хірургії. – 2017. – № 2.
7.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 4.
8.    Журнал НАМН України. – 2016. – № 3 – 4.
9.    Ліки України плюс. – 2017. – № 3.
10.    Ліки України. – 2017. – № 4.
11.    Ліки України. – 2017. – № 6.
12.    Medicine review. – 2017. – № 2 (45). Кардиология.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – № 4.
14.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 6 – 7.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 10 (58) (жовтень).
16.    Почки. – 2017. – № 2.
17.    Проблемы старения и долголетия. – 2017. – № 1 – 2.
18.    Раціональна фармакотерапія. – 2017. – № 3.
19.    Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 2.
20.    Серце і судини. – 2017. – № 3.
21.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 3.
22.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 4.
23.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2017. – № 1.
24.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 3.
25.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 3.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 4.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – Дод. 1. Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.).
28.    Український неврологічний журнал. – 2017. – № 3.
29.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 3.
30.    Фармацевтичний журнал. – 2017. – № 2.
31.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 38, № 18.
32.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
33.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 18, Suppl. C.

ГАЗЕТИ

34.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 39 – 40.
35.    Здоров’я України. – 2017. – № 17 (414) (вересень).
36.    Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415) (вересень).
37.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (45) (вересень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
38.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (53) (вересень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
39.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 12 (26) (декабрь).
40.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 1 (27) (январь).
41.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 4 (30) (апрель).
42.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 7 – 8 (33 – 34) (июль – август).
43.    НЕВРОНьюс. – 2017. – Вып. 9 (35) (сентябрь).

КНИГИ

44.    № 23293 – Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник) / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2017. – 209 с.
45.    № 23292 – Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповидної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності: монографія / М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко, Т.М. Доманський та ін. [П.П. Клименко, Р.В. Салютін, А.А. Стасенко, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов]; за ред. М.В. Костилєва, В.Ф. Оніщенка. – К: Агат-Принт, 2017. – 160 с. – ISBN 978-966-97604-0-1.
46.    № 23295 – Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом: монографія / А.В. Руденко, О.І. Мітченко, В.В. Гутовський та ін. [В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова]; за заг. ред. А.В. Руденка, О.І. Мітченко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 181 с. – ISBN 978-966-97211-9-8.
47.    Лікар, науковець, педагог. До 90-річчя від дня народження О.Й. Грицюка / В.З. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, В.С. Потаскалова. – К.: КІМ, 2014. – 160 с. – ISBN 978-966-1547-74-1.
48.    Лікування клапанних вад серця / За ред. В.М. Коваленка, О.Г. Несукай. – К.: Моріон, 2017. – 64 с. – ISBN 978-966-2066-69-2.
49.    Клінічні випадки в невідкладній кардіології. Додаток № 1 до тематичного номеру газети «Здоров’я України» «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія», № 4, вересень, 2017 / Під ред. О.М. Пархоменка // Здоров’я України. – 2017. – № 4. – Дод. 1 (вересень). – 98 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

50.    Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень: метод. реком. (42.17/86.17) / Уклад. Е.О. Асанов, В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко та ін. [І.А. Диба, Є.Д. Осьмак]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-цтво «Політехніка», 2017. – 28 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

51.    Гапєєнко Д.Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Д.Д. Гапєєнко. – К., 2017. – 24 с.
52.    Гринь І.В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / І.В. Гринь. – К., 2017. – 23 с.
53.    Довгань Р.С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Р.С. Довгань. – К., 2017. – 34 с.
54.    Дунаєва І.П. Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / І.П. Дунаєва. – К., 2017. – 26 с.
55.    Мархонь Н.О. Нейрофармакологічна активність фітоекстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мархонь. – К., 2017. – 24 с.
56.    Нефьодов О.О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Нефьодов. – К., 2017. – 36 с.
57.    Фалюш О.А. Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / О.А. Фалюш. – К., 2017. – 22 с.
58.    Шляхтич С.Л. Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / С.Л. Шляхтич. – К., 2017. – 24 с.

Архів надходжень до картотеки за 23.01.2017 р.

1.    Henry D. Врачи и фармацевтические компании: по истечении многих лет сговор сохраняется / D. Henry // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 57 – 58.
2.    Javed S. Как избавится от боли: лечение диабетической нейропатии / S. Javed, U. Alam, R.A. Malik // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 40 – 54.
3.    Mirza F. Вторичный остеопороз: патофизиология и лечение / F.Mirza, E. Canalis // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С. 7.
4.    Аналіз причин післяопераційних ускладнень у хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом / В.К. Чурпій, С.М. Василюк, І.К. Чурпій, К.Л. Чурпій // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 92 – 93.
5.    Бачинська Н.Ю. Когнітивні функції та особливості обміну лептину у хворих різного віку з дисциркуляторной енцефалопатією та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 26 – 32.
6.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VI / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 327 с.
7.    Бердимухамедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Ч. VII / Г. Бердимухамедов. – Україна, 2016. – 358 с.
8.    Вежновець Т.А. Особливості емоційного інтелекту керівників установ охорони здоров’я з різним стажем роботи / Т.А. Вежновець // Лік. справа. – 2016. – № 3 – 4. – С.129 – 133.
9.    Головач І.Ю. Уратзнижуюча терапія при подагрі у практиці сімейного лікаря / І.Ю. Головач // Ліки України. – 2016. – № 10 (206). – С. 5 – 11.
10.    Дзюба Н.О. Новий патогенетично орієнтований спосіб лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації / Н.О. Дзюба, А.М. Сергієнко // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 1. – С. 90 – 93.
11.    Жаринов О.И. Роль статинов в первичной профилактике сердечно-сосудистых осложнений / О.И. Жаринов // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 5.
12.    Заводнова З.І. Сучасний погляд на первинний головний біль / З.І. Заводнова // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 13 – 17.
13.    Карабань І.М. Комбіноване застосування нутриціологіної корекції, грудо- та мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, А.Й. Лабінський // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 55 – 58.
14.    Кінаш І.О. Порівняльна характеристика клінічних проявів та суб’єктивних відчуттів пацієнтів після проведення підготовки до ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен / І.О. Кінаш, М.М. Рожко, А.Б. Костишин // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 9 – 10.
15.    Король А.Р. Экссудативная форма возрастной дегенерации макулы / А.Р. Король, О.С. Задорожный. – Одесса: ВМВ, 2016. – 208 с.
16.    Лечение когнитивного дефицита при болезни Альцгеймера // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 42 – 47.
17.    Менопауза: диагностика и лечение // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 12 (588). – С. 22 – 26.
18.    Мхитарян Э.А. Депрессия у пациентов со смешанной деменцией / Э.А. Мхитарян // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 44 – 45.
19.    На приеме пациент с острым бронхитом. Размышление терапевта // Здоров’я України. – 2016. – № 23 (396). – С.51 – 52.
20.    Настанова з клінічного харчування пацієнтів з інсультом / R. Wirth, Ch. Smoliner, M. Jager та ін. // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 3 – 4. – С. 21 – 31.
21.    Рациональная терапия боли в спине // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39). – С. 20, 22.
22.    Рекомендации по лечению болезни Паркинсона // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 57 – 65.
23.    Рекомендации по фармакотерапии большого депрессивного расстройства // Нейро NEWS. – 2016. – № 10 (84). – С. 48 – 56.
24.    Руководство по медикаментозному лечению мигрени // Нейро NEWS. – 2016. – № 5 (79). – С. 30 – 33.
25.    Синдром кашлю. Частина 1 / В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, О.О. Погребняк та ін. // Мистецтво лікування. – 2016. – № 7 – 8 (133 – 134). – С. 35 – 38.
26.    Терещенко А.Р. Когнитивные нарушения после инсульта как значимый фактор инвалидизации населения / А.Р. Терещенко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 4. – С. 67 – 69.
27.    Тихонова С. Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів із комор бідною патологією – цукровий діабет 2 типу та артеріальна гіпертензія / С. Тихонова // Диабет. Ожирение. Метаболич. синдром. – 2016. – № 6 (V). – С. 70 – 79.
28.    Ткаченко С.С. Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / С.С. Ткаченко. – Львів, 2016. – 19 с.
29.    Фармакотерапия остеопороза у мужчин / И.И. Князькова, Н.В. Кузьминова, Н.Ю. Осовская, М.В. Богун // Врачеб. дело. – 2016. – № 3 – 4. – С. 95 – 100.
30.    Хірургічне лікування патології жовчних проток у похилому і старечому віці / О.Є. Каніковський, Я.В. Карий, Ю.В. Бабійчук, Д.О. Каніковський // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 2. – С. 6 – 8.
31.    Холин В.А. Влияние эмоционально-когнитивной стимуляции на функциональное состояние центральной нервной системы при старении (клинико-экспериментальное исследование): Дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.03.03 – нормальная физиология / В.А. Холин. – К., 2015. – 160 с.
32.    Чернобыль: уроки… и после / О.А.Панченко, И.И. Кутько, В.А. Моляко и др. – К.: КВИЦ, 2016. – 406 с. – ISBN 978-617-697-056-9.
33.    Шуба Н.М. Подагра та супутні захворювання: роль сучасної урикозуричної терапії у запобіганні ускладненням / Н.М. Шуба, С.І. Сміян // Здоров’я України. – 2016. – № 6 (49). – С. 3, 6.
34.    Ягнюк А.І. Стан спланхничного кровотоку при перитоніті у хворих похилого віку / А.І. Ягнюк, А.В. Трофімова // Галицький лік. вісник. – 2016. – Т. 23. – № 3. – Ч. 3. – С. 114 – 116.

Архів надходжень до картотеки за 19.05.2017 р.

1.    Бенца Т.М. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2-го типа / Т.М. Бенца // Ліки України. – 2017. – № 2 (208). – С. 10 – 14.
2.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.
3.    Камчатнов П.Р. Причины недостаточной эффективности лечения пациента с поясничной болью / П.Р. Камчатнов // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 72 – 73.
4.    Кисличенко В.С. Уникальные свойства ресвератрола: от кардиопротекции до замедления старения / В.С. Кисличенко, В.Ю. Кузнецова // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 46 – 47.
5.    Комиссаренко И.А. Возрастная инволюция и метаболический синдром / И.А. Комиссаренко // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 40 – 46.
6.    Крахмалова Е.О. Эхокардиография в диагностике легочной гипертензии / Е.О. Крахмалова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 1. – С. 6 – 14.
7.    Кузнецов В.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 2. – С. 117 – 120.
8.    Мищенко Т.С. Когнитивные нарушения: актуальность, причины, диагностика, лечение, профилактика / Т.С. Мищенко // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 69 – 71.
9.    Ненозологічні критерії ефективності медичної реабілітації: метод. реком. / Н.Г. Ахаладзе, І.І. Біла, Л.Н. Горбань, В.П. Войтенко, П.С. Волкова, В.Г. Ілющенко, А.В. Кальянов, С.Г. Козловська, Г.В. Коробейніков, Т.К. Кучерук, І.П. Любянова, В.В. Поворознюк, О.А. Поляков, А.Л. Решетюк, Г.П. Федько, В.Н. Чайковський, Ю.Т. Ярошенко. – К., 1993. – 9 с.
10.    Особенности экспрессии патогенетически значимых сигнальных молекул у пациентов пожилого и старческого возраста с хроническим генерализованным парадонтитом / О.А. Янова, Н.И. Трифонов, Д.С. Медведев, В.О. Полякова // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 14 – 18.
11.    Применение медикаментозных блокад в сочетании с занятиями лечебной физкультурой на петлевом комплексе для коррекции болевого синдрома при плечелопаточном периартрозе на фоне дорсопатии / А.В. Епифанов, А.И. Хосуева, В.А. Епифанов, А.С. Лискова // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 19 – 22.
12.    Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко. – К.: ТОВ «Ріджи», 2017. – 88 с. – ISBN 978-966-2544-23-7.
13.    Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. – К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. – 112 с.
14.    Тляшева Л.Г. Влияние метода силовой кинезитерапии на качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста / Л.Г. Тляшева, Н.В. Соломатина // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 31 – 34.
15.    Чайка А.О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / А.О. Чайка. – Одеса, 2017. – 20 с.

Архів надходжень до картотеки за 20.03.2017 р.

1.    Блахов Н.Ю. Оптимизация лечения острого панкреатита у пациентов пожилого и старческого возраста / Н.Ю. Блахов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 502 – 506.
2.    Болотова Е.В. Хроническая болезнь почек: вклад в коморбидность у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / Е.В. Болотова, А.В. Дудникова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 628 – 632.
3.    Бычковский И.Б. О дискретности кривых дожития. Сообщение 3. Две формы изменчивости жизнеспособности у Drosophila melanogaster / И.Б. Бычковская, С.В. Мыльников, Г.А. Можаев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 541 – 547.
4.    Возрастные изменения микроциркуляции в коре головного мозга у крыс-гипертоников / И.Б. Соколова, И.В. Сергеев, О.Р. Федотова и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 567 – 572.
5.    Возрастные изменения параметров вариабельности ритма сердца: роль воспаления, оксидативного стресса и биологии теломер / Л.И. Стрельцова, Е.В. Плохова, А.В. Кругликова и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 495 – 501.
6.    Гайфулин Р.А. Эхокардиографические показатели правых отделов сердца у больных разных возрастных групп с ишемической болезнью сердца / Р.А. Гайфулин, А.Н. Сумин, О.Г. Архипов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 639 – 645.
7.    Голубцова Н.Н. Ламин А и ламин-ассоциированный полипептид 2 (LAP-2) в фибробластях кожи человека при старении / Н.Н. Голубцова, Ф.Н. Филиппов, А.Г. Гунин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 577 – 585.
8.    Данилов Н.В. Влияние хирургического лечения узлового зоба у пожилых пациентов на вероятность развития остеопороза, роль низкого уровня кальцитонина / Н.В. Данилов, В.Г. Аристархов, А.В. Квасов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 487 – 490.
9.    Емельянов В.В. Гликирование, антигликирование и дегликирование: роль в механизмах старения и геропротекции (обзор литературы) / В.В. Емельянов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 407 – 416.
10.    Завалишина С.Ю. Агрегационные особенности эритроцитов и тромбоцитов у старых крыс, испытывающих регулярные физические нагрузки на беговой дорожке / С.Ю. Завалишина, И.Н. Медведев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 437 – 441.
11.    Золотовская И.А. Жесткость артерий в аспекте развития тромбоэмболических осложнений у лиц пожилого возраста с фибрилляцией предсердий / И.А. Золотовская, И.Л. Давыдкин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 602 – 608.
12.    Клинико-хирургические гендерные различия у пациентов старше 75 лет, перенесших экстренные чрескожные коронарные вмешательства при остром инфаркте миокарда / К.А. Киреев, А.А. Фокин, А.В. Краснопеев, Т.С. Киреева // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 618 – 623.
13.    Косачев В.Д. Клинико-неврологическая характеристика и принципы корригирующей терапии миастении с дебютом в пожилом и старческом возрасте / В.Д. Косачев, Т.М. Алексеева, А.Н. Халмурзина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 658 – 662.
14.    Кулеш А.А. Роль мелатонина в развитии постинсультных когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста в сравнении с больными молодого и среднего возраста / А.А. Кулеш, В.Е. Дробаха, В.В. Шестаков // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 651 – 657.
15.    Кэрэуш Я.В. Оценка поведенческого реагирования у женщин пожилого возраста с высоким уровнем личностной тревожности / Я.В. Кэрэуш, И.Л. Большевидцева // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 511 – 516.
16.    Макрушин А.В. Рассмотрение процесса эндогенного снижения гомеостатических свойств двух надорганизменных систем с точки зрения параметаболической теории старения / А.В. Макрушин, Н.В. Аладдин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 573 – 576.
17.    Маслюков П.М. Возрастные изменения нейротрансмиттерного состава нейронов симпатических узлов / П.М. Маслюков, А.И. Емануйлов, А.Д. Ноздрачев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 442 – 453.
18.    Медведев И.Н. Функциональная активность тромбоцитов у клинически здоровых лиц пожилого возраста / И.Н. Медведев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 633 – 638.
19.    Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2017. – 308 с. – ISBN 978-966-460-048-1.
20.    Мельник М.Г. Роль возрастного хронотропного критерия в расширении двигательной активности на стационарном этапе реабилитации у гериатрических больных с инфарктом миокарда / М.Г. Мельник // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 523 – 525.
21.    Морфологические особенности структурной организации коры мозжечка в старческом возрасте / И.А. Баландина, Л.М. Железнов, А.А. Баландин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 670 – 675.
22.    Особенности реакций лимфатических узлов на повреждение тканей региона лимфосбора у старых крыс / И.В. Майбородин, М.К. Агзаев, Т.М. Рагимова, В.И. Майбородина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 548 – 554.
23.    Особенности тиреоидного статуса у пожилых пациентов спустя 5 лет в зависимости от объема оперативного вмешательства на щитовидной железе / В.Г. Аристархов, Н.В. Данилов, Р.В. Аристархов и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 491 – 494.
24.    Панченко А.В. Роль циркадианных ритмов и «клеточных часов» в развитии заболеваний, ассоциированных с возрастом / А.В. Панченко, Е.А. Губарева, В.Н. Анисимов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 417 – 423.
25.    Петров В.В. Возрастные изменения гемодинамического потенциала полости носа у человека / В.В. Петров // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 624 – 627.
26.    Петров В.В. Возрастные особенности мукоцилиарной системы слизистой оболочки полости носа у человека / В.В. Петров // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 507 – 510.
27.    Разборчивость речи при тугоухости у лиц пожилого и старческого возраста / М.Ю. Бобошко, Л.Е. Голованова, Е.В. Жилинская, Е.А. Огородникова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 663 – 669.
28.    Рекалов Д.Г. Проблема боли в ревматологии: эффективные пути решения / Д.Г. Рекалов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (50). – С. 46 – 47.
29.    Рубаненко А.О. Возрастные различия показателей жесткости сосудистой стенки у пациентов с артериальной гипертензией / А.О. Рубаненко, А.С. Орехова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 478 – 480.
30.    Рубаненко О.А. Факторы риска развития фибрилляции предсердий после кардиохирургических вмешательств у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца / О.А. Рубаненко // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 481 – 486.
31.    Самородская И.В. Терминологические и демографические аспекты коморбидности / И.В. Самородская, Е.В. Болотова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 471 – 477.
32.    Сафонова Ю.А. Методы оценки риска падений у людей старше 65 лет / Ю.А. Сафонова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 517 – 522.
33.    Современные антитромботические препараты в сопровождении чрескожного коронарного вмешательства при лечении острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме у лиц старших возрастных групп / А.С. Петров, К.Л. Козлов, В.Н. Федорец, Д.А. Коротков // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 609 – 617.
34.    Современные принципы гериатрического анализа в медицине / А.Н. Волобуев, Н.О. Захарова, Н.П. Романчук и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 461 – 470.
35.    Сравнительная органометрическая характеристика мозжечка у мужчин и женщин молодого и старческого возраста / И.А. Баландина, Л.М. Железнов, А.А. Баландин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 676 – 680.
36.    Сравнительный анализ разных методов геропротекции / В.С. Мякотных, М.Н. Торгашов, К.В. Егорин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 594 – 601.
37.    Телегина Д.В. Молекулярные механизмы гибели клеток в сетчатке при развитии возрастной молекулярной дегенерации / Д.В. Телегина, О.С. Кожевникова, Н.Г. Колосова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 424 – 432.
38.    Тучные клетки и старение / Н.А. Кутукова, П.Г. Назаров, Г.В. Кудрявцева, В.И. Шишкин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 586 – 593.