Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 13.03.2017 р.

1.    «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія» / О.С. Сичов, Т.В. Гетьман, О.М. Романова та ін. – К., 2017. – 113 с.
2.    Tayebati S.K. Холинсодержащие фосфолипиды: воздействие на функциональные пути головного мозга / S.K. Tayebati, F. Amenta // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 67 – 77.
3.    Аналіз факторів ризику переломів у пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда / О.І. Нішкумай, В.В. Поворознюк, З.В. Лисак та ін. // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 41 – 50.
4.    Бильченко А.В. Новое в диагностике и контроле лечения артериальной гипертензии / А.В. Бильченко // Therapia. – 2016. – № 10 (113). – С. 17 – 21.
5.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400). – С. 67 – 68.
6.    Волошина І.М. Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись? / В.М. Волошина, В.І. Кривенко, В.Г. Дейнега // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 47 – 54.
7.    Гайко Георгій Васильович. Вітаємо із 80-річчям // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 3.
8.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. – К., 2012. – 27 с.
9.    Кардиологический альманах – 2016 // Medicine review. – 2016. – 341 с.
10.    Клинико-патогенетическая значимость состояния вегетативной нервной системы при ревматоидном артрите / О.В. Синяченко, О.П. Сокрут, Е.Д. Егудина, В.Н. Сокрут // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 41 – 48.
11.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догосіптальному етапі: метод. реком. – К., 2016. – 22 с.
12.    НОРЕ-3: вплив зниження артеріального тиску та призначення статинів на когнітивні функції // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 99 – 100.
13.    Олійник М.О. Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цукровий діабет II типу / М.О. Олійник, Л.В. Журавльова, М.М. Нессонова // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 58 – 63.
14.    Профиль сердечно-сосудистого риска у мужчин, проживающих в городе: 35-летняя динамика / Е.А. Кваша, И.П. Смирнова, И.М. Горбась, О.В. Срибная // Укр. кардіол. журнал. – 2016. – № 6. – С. 90 – 96.
15.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
16.    Рибалка В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
17.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
18.    Свиридова Н.К. Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология и лечение боли / Н.К. Свиридова // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 78 – 82.
19.    Серцево-судинні ефекти нових препаратів для зниження ваги тіла // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 73 – 74.
20.    Скрипченко А.Г. Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева / А.Г. Скрипченко // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 112 – 117.
21.    Снєгірьов П. Здоров’я та вік: слідами VI Національного конгресу геронтологів і геріатрів України / П. Снєгірьов // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 4 – 14.
22.    Сорокин Ю.Н. Место цервикогенной головной боли в Международной классификации головной боли / Ю.Н. Сорокин // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 105 – 111.
23.    Трипілка С.А. Можливості резорбції подагричних тофусів при проведенні уратзнижувальної терапії: клінічне спостереження / С.А. Трипілка, І.Ю. Головач // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 64 – 69.
24.    У новому дослідженні продемонстрували взаємозв’язок абдомінального ожиріння зі збільшенням шансів серцево-судинних факторів ризику // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 76.
25.    Целуйко В.И. Всегда ли мы назначаем жизнеспасающие препараты нашим пациентам, или Показания к статинотерапии и назначение статинов в реальной практике (по материалам исследования СИСТЕМА) / В.И. Целуйко // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 30 – 34.
26.    Чистик Т. Международный проект ESO-EAST в Украине: оптимизация и улучшение качества помощи пациентам с инсультом / Т. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 56 – 59.
27.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Якубенко. – Х., 2017. – 20 с.

Архів надходжень до картотеки за 20.03.2017 р.

1.    Блахов Н.Ю. Оптимизация лечения острого панкреатита у пациентов пожилого и старческого возраста / Н.Ю. Блахов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 502 – 506.
2.    Болотова Е.В. Хроническая болезнь почек: вклад в коморбидность у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / Е.В. Болотова, А.В. Дудникова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 628 – 632.
3.    Бычковский И.Б. О дискретности кривых дожития. Сообщение 3. Две формы изменчивости жизнеспособности у Drosophila melanogaster / И.Б. Бычковская, С.В. Мыльников, Г.А. Можаев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 541 – 547.
4.    Возрастные изменения микроциркуляции в коре головного мозга у крыс-гипертоников / И.Б. Соколова, И.В. Сергеев, О.Р. Федотова и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 567 – 572.
5.    Возрастные изменения параметров вариабельности ритма сердца: роль воспаления, оксидативного стресса и биологии теломер / Л.И. Стрельцова, Е.В. Плохова, А.В. Кругликова и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 495 – 501.
6.    Гайфулин Р.А. Эхокардиографические показатели правых отделов сердца у больных разных возрастных групп с ишемической болезнью сердца / Р.А. Гайфулин, А.Н. Сумин, О.Г. Архипов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 639 – 645.
7.    Голубцова Н.Н. Ламин А и ламин-ассоциированный полипептид 2 (LAP-2) в фибробластях кожи человека при старении / Н.Н. Голубцова, Ф.Н. Филиппов, А.Г. Гунин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 577 – 585.
8.    Данилов Н.В. Влияние хирургического лечения узлового зоба у пожилых пациентов на вероятность развития остеопороза, роль низкого уровня кальцитонина / Н.В. Данилов, В.Г. Аристархов, А.В. Квасов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 487 – 490.
9.    Емельянов В.В. Гликирование, антигликирование и дегликирование: роль в механизмах старения и геропротекции (обзор литературы) / В.В. Емельянов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 407 – 416.
10.    Завалишина С.Ю. Агрегационные особенности эритроцитов и тромбоцитов у старых крыс, испытывающих регулярные физические нагрузки на беговой дорожке / С.Ю. Завалишина, И.Н. Медведев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 437 – 441.
11.    Золотовская И.А. Жесткость артерий в аспекте развития тромбоэмболических осложнений у лиц пожилого возраста с фибрилляцией предсердий / И.А. Золотовская, И.Л. Давыдкин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 602 – 608.
12.    Клинико-хирургические гендерные различия у пациентов старше 75 лет, перенесших экстренные чрескожные коронарные вмешательства при остром инфаркте миокарда / К.А. Киреев, А.А. Фокин, А.В. Краснопеев, Т.С. Киреева // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 618 – 623.
13.    Косачев В.Д. Клинико-неврологическая характеристика и принципы корригирующей терапии миастении с дебютом в пожилом и старческом возрасте / В.Д. Косачев, Т.М. Алексеева, А.Н. Халмурзина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 658 – 662.
14.    Кулеш А.А. Роль мелатонина в развитии постинсультных когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста в сравнении с больными молодого и среднего возраста / А.А. Кулеш, В.Е. Дробаха, В.В. Шестаков // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 651 – 657.
15.    Кэрэуш Я.В. Оценка поведенческого реагирования у женщин пожилого возраста с высоким уровнем личностной тревожности / Я.В. Кэрэуш, И.Л. Большевидцева // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 511 – 516.
16.    Макрушин А.В. Рассмотрение процесса эндогенного снижения гомеостатических свойств двух надорганизменных систем с точки зрения параметаболической теории старения / А.В. Макрушин, Н.В. Аладдин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 573 – 576.
17.    Маслюков П.М. Возрастные изменения нейротрансмиттерного состава нейронов симпатических узлов / П.М. Маслюков, А.И. Емануйлов, А.Д. Ноздрачев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 442 – 453.
18.    Медведев И.Н. Функциональная активность тромбоцитов у клинически здоровых лиц пожилого возраста / И.Н. Медведев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 633 – 638.
19.    Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2017. – 308 с. – ISBN 978-966-460-048-1.
20.    Мельник М.Г. Роль возрастного хронотропного критерия в расширении двигательной активности на стационарном этапе реабилитации у гериатрических больных с инфарктом миокарда / М.Г. Мельник // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 523 – 525.
21.    Морфологические особенности структурной организации коры мозжечка в старческом возрасте / И.А. Баландина, Л.М. Железнов, А.А. Баландин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 670 – 675.
22.    Особенности реакций лимфатических узлов на повреждение тканей региона лимфосбора у старых крыс / И.В. Майбородин, М.К. Агзаев, Т.М. Рагимова, В.И. Майбородина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 548 – 554.
23.    Особенности тиреоидного статуса у пожилых пациентов спустя 5 лет в зависимости от объема оперативного вмешательства на щитовидной железе / В.Г. Аристархов, Н.В. Данилов, Р.В. Аристархов и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 491 – 494.
24.    Панченко А.В. Роль циркадианных ритмов и «клеточных часов» в развитии заболеваний, ассоциированных с возрастом / А.В. Панченко, Е.А. Губарева, В.Н. Анисимов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 417 – 423.
25.    Петров В.В. Возрастные изменения гемодинамического потенциала полости носа у человека / В.В. Петров // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 624 – 627.
26.    Петров В.В. Возрастные особенности мукоцилиарной системы слизистой оболочки полости носа у человека / В.В. Петров // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 507 – 510.
27.    Разборчивость речи при тугоухости у лиц пожилого и старческого возраста / М.Ю. Бобошко, Л.Е. Голованова, Е.В. Жилинская, Е.А. Огородникова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 663 – 669.
28.    Рекалов Д.Г. Проблема боли в ревматологии: эффективные пути решения / Д.Г. Рекалов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (50). – С. 46 – 47.
29.    Рубаненко А.О. Возрастные различия показателей жесткости сосудистой стенки у пациентов с артериальной гипертензией / А.О. Рубаненко, А.С. Орехова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 478 – 480.
30.    Рубаненко О.А. Факторы риска развития фибрилляции предсердий после кардиохирургических вмешательств у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца / О.А. Рубаненко // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 481 – 486.
31.    Самородская И.В. Терминологические и демографические аспекты коморбидности / И.В. Самородская, Е.В. Болотова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 471 – 477.
32.    Сафонова Ю.А. Методы оценки риска падений у людей старше 65 лет / Ю.А. Сафонова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 517 – 522.
33.    Современные антитромботические препараты в сопровождении чрескожного коронарного вмешательства при лечении острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме у лиц старших возрастных групп / А.С. Петров, К.Л. Козлов, В.Н. Федорец, Д.А. Коротков // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 609 – 617.
34.    Современные принципы гериатрического анализа в медицине / А.Н. Волобуев, Н.О. Захарова, Н.П. Романчук и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 461 – 470.
35.    Сравнительная органометрическая характеристика мозжечка у мужчин и женщин молодого и старческого возраста / И.А. Баландина, Л.М. Железнов, А.А. Баландин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 676 – 680.
36.    Сравнительный анализ разных методов геропротекции / В.С. Мякотных, М.Н. Торгашов, К.В. Егорин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 594 – 601.
37.    Телегина Д.В. Молекулярные механизмы гибели клеток в сетчатке при развитии возрастной молекулярной дегенерации / Д.В. Телегина, О.С. Кожевникова, Н.Г. Колосова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 424 – 432.
38.    Тучные клетки и старение / Н.А. Кутукова, П.Г. Назаров, Г.В. Кудрявцева, В.И. Шишкин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 586 – 593.

Архів надходжень до картотеки за 26.04.2017 р.

1.    Барна О.М. Серцево-судинний ризик у пацієнтів з псоріазом: науковий діалог дерматолога і кардіолога / О.М. Барна, С.О. Галникіна, Я.В. Корост // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 36 – 43.
2.    Бурчинский С.Г. Возможности мембранопротекции при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 78.
3.    Вікові та статеві особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини щурів / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, І.В. Гопкалова, Т.В. Орлик // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 26 – 32.
4.    Гриб В.А. Актуальні питання інтенсивної терапії ішемічного інсульту / В.А. Гриб, І.І. Тітов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 56.
5.    Діагностика і лікування артеріальної гіпертензії у дорослих // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 40, 42.
6.    Дуда А.К. Грипп и другие ОРВИ: диагностика и лечение / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 32 – 35.
7.    Использование статинов для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых: практические рекомендации // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 44 – 45.
8.    Карабань И.Н. 11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 32 – 34.
9.    Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеартрозу у довгожителів Прикарпаття / Р.В. Козовий // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 1. – С. 65 – 69.
10.    Методика застосування інтервальних нормо баричних гіпоксичних тренувань для усунення пре діабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко. – К., 2016. – 4 с.
11.    На прийомі в сімейного лікаря: складний діагноз псевдоподагри / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данілюк та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 60 – 61.
12.    Обновленные рекомендации EULAR по лечению подагры // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 54 – 56.
13.    Пам’ятка для пацієнтів із надлишковою масою тіла та ожирінням // Нирки. – 2017. – Т. 6. – № 1. – С. 111 – 112.
14.    Піридоксаль-5-фосфат відновлює синтез сірководню та редокс-статус тканин серця і судин старих тварин / Л.А. Мись, А.Ю. Будько, Н.А. Струтинська, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 3 – 9.
15.    Романенко И.В. Оптимальная терапевтическая тактика при лечении боли в спине / И.В. Романенко // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 35.
16.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
17.    Триполка С.А. Ошибки ведения пациента с подагрой в практике семейного врача: описание клинического случая / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 24 – 30.
18.    Хаустова О.О. Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичній діалог людини зі стресом / О.О. Хаустова // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 16 – 23.
19.    Хроническая суставная боль при остеопорозе/остеоартрите: как помочь больному? // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 58 – 59.
20.    Чабан О.С. Стрес: який препарат призначив би Ганс Сельє? / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 25 – 27.
21.    Шкробот С.І. Деменція після інсульту: клінічні кореляції та можливості профілактики / С.І. Шкробот // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 14.
22.    Эффективное лечение боли в спине: как расширить возможности врача // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 62 – 63.
23.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
24.    Яременко О.Б. Подагра: как не попасть в «капкан»? / О.Б. Яременко // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 52 – 53.

Нові надходження до бібліотеки (25.05.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 2.
2.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1.
3.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2017. – № 3 – 5 (196 – 198) (апрель – май).
4.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 1.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 3.
8.    Журнал неврології ім.. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1.
9.    Клиническая геронтология. – 2017. – № 1 – 2.
10.    Ліки України. – 2017. – № 2.
11.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 3.
12.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 3.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 4 (52) (квітень).
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 5 (53) (травень).
15.    Практична ангіологія. – 2017. – № 1.
16.    Серцева недостатність та комор бідні стани. – 2017. – СВ. – Дод. 1.
17.    Серцева недостатність. – 2017. – № 1.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 2.
19.    Therapia. – 2017. – № 4.
20.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 2.
21.    Український медичний часопис. – 2017. – № 2.
22.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 5.
24.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
25.    Geriatria. – 2016. – № 4.

ГАЗЕТИ

26.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 19 – 20.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень).
28.    Здоров’я України. – 2017. – № 8 (405) (квітень).
29.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
32.    Медик столиці. – 2017. – № 5 (158) (травень).
33.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 3 (608).

КНИГИ

34.    Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. – К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. – 112 с.
35.    Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко. – К.: ТОВ «Ріджи», 2017. – 88 с. – ISBN 978-966-2544-23-7.
36.    № 23287 – Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

37.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Аплевич В.М. Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / В.М. Аплевич. – Одеса, 2017. – 20 с.
39.    Кавушевська Н.С. Фармакологічне дослідження гелю на основі лізоциму для лікування гінгівітів та стоматитів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.С. Кавушевська. – К., 2017. – 20 с.
40.    Матящук А.С. Оцінка скоротливої функції лівого шлуночка методом картування деформації на етапах хірургічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.03 – хірургія / А.С. Матящук. – К., 2017. – 21 с.
41.    Мєшкова Н.О. Протипухлинна активність та механізми дії похідних хіназоліну (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мєшкова. – К., 2017. – 23 с.
42.    Савицький О.В. Комп’ютерне моделювання молекулярної динаміки H. sapiens тирозин-тРНК синтази та її мутантних форм: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Савицький. – К., 2017. – 24 с.
43.    Чайка А.О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / А.О. Чайка. – Одеса, 2017. – 20 с.
44.    Коваленко О.М. Клініко-біохімічні та морфо-функціональні особливості хронічного рефлюкс гастриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / О.М. Коваленко. – Дніпро, 2017. – 19 с.

ВІДБИТКИ

45.    № 9416 – Кузнецов В.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии: [электронная публикация] / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 2.

Архів надходжень до картотеки за 09.02.2017 р.

1.    Атанова Я.О. Вплив цукрового діабету 2-го типу, віку та тривалості постменопаузи на стан кісткового ре моделювання / Я.О. Атанова // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21. – № 2. – С. 114 – 118.
2.    Баринов А.Н. Боль и старение – особенности лечения пожилых пациентов / А.Н. Баринов, Л.Т. Ахмеджанова, К.А. Махинов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398). – С. 38 – 40.
3.    Бурчинский С.Г. Место холинергической фармакотерапии в стратегии лечения сосудистой деменции / С.Г. Бурчинский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 24 – 28.
4.    Влияние энергокорректоров на кардиоцеребральные взаимосвязи у пациентов, перенесших атеротромботический инсульт / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, Н.В. Коваль, А.В. Семенова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 9 – 16.
5.    Головач И.Ю. Лечение остеопороза бисфосфонатами: возможны ли «медикаментозные каникулы»? / И.Ю. Головач // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4. – С. 31 – 37.
6.    Диагностика и коррекция эндотелиальной дисфункции у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398). – С. 41 – 42.
7.    Жердьова Н.М. Вплив цукрознижувальної терапії на стан когнітивної сфери у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку / Н.М. Жердьова, Б.М. Маньковський // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21. – № 1. – С. 21 – 25.
8.    Журавльова Л.В. Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння / Л.В. Журавльова, М.О. Олійник // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4. – С. 25 – 30.
9.    Іббатуллін І.І. Підготовка журналів для аналітичної бази даних SCOPUS / І.І. Іббатуллін, А.В. Шостак // Вісн. аграрної науки. – 2014. – липень. – С. 63 – 68.
10.    Іван Павлович Павлов – перший Нобелівський лауреат Російської Імперії (1904 рік), «Перший фізіолог світу» (1935 рік) // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 64 – 75.
11.    Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально лікарській практиці: Навчальний посібник / І.П. Катеренчук. – К.: Медкнига, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-1597-21-0.
12.    Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко и др. // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 11 – 18.
13.    Кузнецов В.В. Механизм влияния ноофена на функциональное состояние мозга у больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, О.И. Лукач, Ю.Ю. Гармаш // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 17 – 23.
14.    Старість – песимізм безнадії чи «етюди оптимізму»? (Два штрихи до творчого портрету видатного медика-науковця та філософа І.І. Мечникова) + розділ з «Етюди оптимізму» // Практикуючий лікар. – 2016. – № 2. – С. 73 – 83.
15.    Сучасні уявлення про патофізіологічні механізми познотонічних реакцій у хворих, які перенесли інсульт (огляд) / В.В. Безруков, С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова, С.Є. Черкасов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 5 – 8.
16.    Хіміон Л.В. Новітні методи лікування остеоартрозу колінних суглобів / Л.В. Хіміон, Л.О. Смоліна // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 5 – 10.
17.    Шаленко О.В. Немоторные нарушения при болезни Паркинсона, их влияние на качество жизни пациентов / О.В. Шаленко, С.А. Крижановский, И.Н. Карабань // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 38 – 49.

Архів надходжень до картотеки за 24.02.2017 р.

1.    «Годы летят стрелою»: определяем реальный возраст // Фармацевт практик. – 2016. – № 12 (153). – С. 48.
2.    Smith S.C. Current and Future Directions of Cardiovascular Risk Prediction / S.C. Smith // The American Journal of Cardiology. – 2006. – Vol. 97 (2A), January 16. – 9415-от.
3.    Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первичная и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов. – М.: «Медицина», 2001. – 528 с. – 9414-от.
4.    Безшейко В.Г. Терапия тревожных расстройств: современный взгляд на проблему / В.Г. Безшейко // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 66 – 68.
5.    Бурчинский С.Г. Тревожно-депрессивные расстройства при неврологической патологии: стратегии и возможности фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 69 – 74.
6.    Волошина Л.О. Особливості клініки, перебігу та результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі гіпотиреозу: вікові та гендерні аспекти / Л.О. Волошина, Н.В. Пашковська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 6 (78). – С. 13 – 19.
7.    Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – Т. 11. – № 2. – С.86 – 90. – 9411-от.
8.    Глуговська С.В. Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням / С.В. Глуговська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 20 – 23.
9.    Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 83 – 88.
10.    Дефіцит та недостатність вітаміну D серед населення Львівської області / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький, Н.І. Балацька, М.Ю. Синенька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 5 (77). – С. 20 – 26.
11.    Зозуля І.С. Надання сучасної спеціалізованої допомоги при ішемічному інсульті з огляду на можливості вторинної ланки / І.С. Зозуля, О.Ф. Федорова, І.О. Латоха // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 75 – 77.
12.    Кирилюк М.Л. Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу / М.Л. Кирилюк, Я.О. Атанова, В.Б. Доготар // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 35 – 39.
13.    Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С.27 – 29. – 9412-от.
14.    Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8. – 9413-от.
15.    Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Додаток 1 до наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80. – 9410-от.
16.    Орлик О.С. Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою / О.С. Орлик // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 133 – 135.
17.    Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів Буковини та Прикарпаття / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 4 (76). – С. 22 – 25.
18.    Поворознюк В.В. Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом / В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 13 – 18.
19.    Статистичний щорічник України. За 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
20.    Хіміон Л.В. Поєднане атеросклеротичне ураження у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Л.В. Хіміон, М.О. Рибицька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 99 – 103.
21.    Юзвенко Т.Ю. Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням / Т.Ю. Юзвенко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 11 – 16.

Архів надходжень до картотеки за 11.08.2017 р.

1.    Aging. Morphological, biochemical, molecular and social aspects / M. Oehmichen, S. Ritz-Timme, Ch. Meissner. – Schmidt-Römhild-Lübeck, 2002. – 440 p. – ISBN 3-7950-0324-5.
2.    Активація синтезу ендогенного сірководню пригнічує відкривання мітохондріальної пори та відновлює спряження конститутивної NO-синтази у серці старих щурів / Л.А. Мись, Н.А. Струтинська, В.Р. Струтинський, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 3. – С. 16 – 23.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакологической регуляции энергетического метаболизма мозга в раннем восстановительном периоде инсульта / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 93 – 98.
4.    Бурчинский С.Г. Стратегия фармакотерапии когнитивной дисфункции при психогенных болевых синдромах / С.Г. Бурчинский // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 87 – 92.
5.    Дурнова А.О. Возрастные особенности иммунокомпетентных клеток плаценты человека при сахарном диабете: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. б. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.О. Дурнова. – СПб, 2011. – 26 с.
6.    Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика / Д. Дюге, Пер. с франц. В.М. Калинина, Под ред. Ю.В. Линника. – М.: Наука, 1972. – 383 с.
7.    Жаринова В.Ю. Эндотелийзависимые механизмы аритмогенеза при ИБС: роль дефицита L-аргинина / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52). – С. 43.
8.    Жердьова Н.М. Ризик розвитку деменції в пацієнтів зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявних ускладнень та методи його корекції / Н.М. Жердьова // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22. – № 2. – С. 102 – 107.
9.    Залесский В.Н. Стволовые клетки, регенеративная медицина и клеточная реабилитация / В.Н. Залесский // Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2. – С. 20 – 30.
10.    Коморбидная патология как палитра причин для болевого синдрома: рекомендации терапевта и клинического фармаколога / А.С. Скотников, О.Г. Рожнова, Е.А. Алгиян // Здоров’я України. – 2017. – № 11 – 12 (408 – 409) (червень). – С. 34 – 37.
11.    Левицкий А.П. Идеальная формула жирового питания / А.П. Левицкий. – О., 2002. – 63 с.
12.    Ліки, біль та харчування. Чи є зв’язок? // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618). – С. 10 – 11.
13.    Мазуренко Е.В. Транскраниальная сонография в клинической практике: новые возможности использования метода у пациентов с болезнью Паркинсона / Е.В. Мазуренко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 144 – 150.
14.    Мелатонин в терапии нарушений сна при возрастном эстрогендефицитном состоянии / И.М. Мадаева, И.Н. Данусевич, Р.М. Жамболова, Л.И. Колесникова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 81 – 84.
15.    Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков / Под ред. Г.В. Гершуни. – М.-Ленинград: Наука, 1966. – 206 с.
16.    Михайлова Н.М. Организация внебольничной геронтопсихиатрической помощи при деменции и когнитивном снижении. Часть 1: Демографические сдвиги, создание клиники памяти и Альцеймеровских центров / Н.М. Михайлова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 111 – 119.
17.    Мищенко В.Н. Медотилин в лечении постинсультных когнитивных нарушений / В.Н. Мищенко // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 45 – 51.
18.    Особенности церебрального метаболизма глюкозы у больных с когнитивными нарушениями при болезни Паркинсона / Ю.Г. Хоменко, Д.С. Сусин, Г.В. Катаева и др. [Ю.А. Иришина, И.Г. Заволоков] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 46 – 51.
19.    Пилипович А.А. Агонист дофаминовых рецепторов пирибедил в терапии болезни Паркинсона / А.А. Пилипович, В.Л. Голубев // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 83 – 90.
20.    Прищепа А.В. Иммунология головной боли / А.В. Прищепа, А.Б. Данилов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 94 – 102.
21.    Профилактика и коррекция когнитивных нарушений после общей анестезии / А.Ю. Новиков, В.А. Ковалев, Н.В. Виничук и др. [Ю.А. Черных, И.Е. Голуб, Л.В. Сорокина] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 6. – С. 28 – 31.
22.    Садоха К.А. Мигрень: некоторые возрастные, гендерные и патогенетические аспекты, проблема коморбидности (обзор литературы и клиническое наблюдение) / К.А. Садоха, О.В. Кистень, В.В. Евстигнеева // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2017. – № 3. – С. 118 – 124.
23.    Сафонов М.И. Анализ эффективности рефлексотерапии в комплексном лечении хронической мигрени / М.И. Сафонов, М.В. Наприенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 22 – 25.
24.    Сон та його порушення: проблема нейропсихіатрична чи загальносоматична? / В.І. Пономарьов, В.І. Вовк, М.Є. Черненко, В.В. Пономарьова // Врачебное дело. – 2017. – № 1 – 2. – С. 39 – 43.
25.    Статины в повседневной практике: размер пользы и цена нерешительности // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (52). – С. 3 – 4.
26.    Сучасні методи лікування STEMI у хворої старечого віку / М.М. Потяженко, К.Є. Вакуленко, Н.О. Люлька та ін. [Т.В. Дубровінська, Ю.А. Остапчук] // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 3. – С. 136 – 138.
27.    Сходство между болезнями Паркинсона, Альцгеймера и Хантингтона: [Что нового в исследованиях] // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 7 (618). – С. 19.
28.    Украинская версия FRAX – больше чем научное достижение / В.В. Безруков, Д. Канис, В.В. Поворознюк и др. [Н.В. Григорьева, Н.А. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицкий] // Здоров’я України. – 2017. – № 13 – 14 (410 – 411) (липень). – С. 10 – 11.
29.    Хавинсон В.Х. Пептидная регуляция старения / В.Х. Хавинсон. – СПб: Наука, 2009. – 50 с. – ISBN 978-5-02-025409-1.
30.    Эффективность музыкотерапии в реабилитации больных с инсультом / Э.З. Якупов, А.В. Налбат, М.В. Семёнова, К.А. Тлегенова // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 5. – С. 14 – 21.
31.    Яковлев А.А. Критерии оценки качества жизни больных пожилого и старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / А.А. Яковлев. – СПб, 2011. – 24 с.

Нові надходження до бібліотеки (17.01.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 5.
2.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 1 – 2.
3.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 3 – 4.
4.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 2.
5.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 5.
6.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 590.
7.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 11 (47) (листопад).
8.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 12 (48) (грудень).
9.    Серце і судини. – 2016. – № 4.
10.    Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. – 2016. – № 3.
11.    Therapia. – 2016. – № 11 (114).
12.    Therapia. – 2016. – № 12.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 4.
14.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. – № 4.
15.    Український терапевтичний журнал. – 2016. – № 4.
16.    Фармацевт практик. – 2016. – № 11.
17.    Фізіологічний журнал. – 2016. – № 5.
18.    Участковый врач. – 2016. – № 10.
19.    Участковый врач. – 2016. – № 2 (эксклюзивный выпуск).
20.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2016. – № 5 – 9 (192 – 193) (июль – ноябрь).
21.    Geriatria. – 2016. – № 1.

ГАЗЕТИ

22.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 1 – 2.
23.    Здоров’я України. – 2016. – № 22 (395) (листопад).
24.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (35) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
25.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (39) (грудень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
26.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (48) (листопад). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
27.    Здоров’я України. – 2016. – № 5 (46) (грудень). Онкологія.
28.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (36) (грудень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
29.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 11 (585).
30.    НЕВРОНьюс. – 2016. – Вып. 11 (25) (ноябрь).

КНИГИ

31.    № 23265 – Клинические испытания лекарств / Под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2002. – 352 с. – ISBN 966-76-32-49-0.
32.    № 23266 – Руководство по остеопорозу / Под ред. Л.И. Беневоленской. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 524 с. – ISBN 5-94774-056-7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

33.    Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше: метод. реком. (183.15/69.16) / Уклад. О.А. Поляков, О.С. Томаревська. – К., 2016. – 24 с.
34.    Медико-психологічні аспекти реабілітації учасників АТО: метод. реком. / Уклад. М.М. Матяш, Л.І. Худенко, М.М. Матяш, А.А. Недашківська. – К., 2016. – 64 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

35.    Данілоський С.В. Регуляції експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 20 с.
36.    Кутовий Ю.М. Здатність похідних імідазо[1,2-а]азепінію до прекондиціювання міокарда та фармакологічної кардіопротекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Ю.М. Кутовий. – К., 2016. – 24 с.
37.    Хамдаллах Амжад. Активність ензимів катаболізму альдегідів у скелетному м’язі щурів різного віку: вплив на неї іммобілізаційного стресу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Амжад Хамдаллах. – Одеса, 2017. – 19 с.