Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 22.06.2017 р.

1.    Безверха І.С. Дефіцит магнію призводить до прискореного старіння? (огляд літератури) / І.С. Безверха, Т.М. Пателеймонова, Л.Б. Шарабура // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 517 – 531.
2.    Бурчинский С.Г. Ангиопротекция + нейропротекция: «2 в 1» в стратегии фармакотерапии цереброваскулярной патологии / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 32 – 33.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности и критерии выбора препаратов – ингибиторов холинэстеразы в фармакотерапии деменций у лиц старших возрастных групп / С.Г. Бурчинский, И.Ф. Рожелюк // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 562 – 570.
4.    Бурчинский С.Г. Стратегия нейрофармакотерапии вегетативной дисфункции / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2017. – № 3 (209). – С. 24 – 29.
5.    Карабань И.Н. Особенности сосудистого паркинсонизма в пожилом и старческом возрасте / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 532 – 544.
6.    Метаболічні ефекти генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або його комбінації з S-амлодипіном у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 2 (52). – С. 69 – 83.
7.    Современные подходы к терапии тревожных и когнитивных расстройств // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 34 – 35.
8.    Солонська О. Довго жити: як чи скільки? / О. Солонська // Участковый врач. – 2016. – № 5 (46). – С. 48.
9.    Спосіб корекції енергетичного обміну у хворих похилого віку, що перенесли атеротромботичний інсульт: інформ. лист / В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова. – 2016. – № 343. – 4 с.
10.    Спосіб нейрометаболічної корекції кардіоневроло¬гічних порушень при лікуванні хворих на початкових стадіях церебрального атеросклерозу: інформ. лист / С.М. Кузнецова, С.Г. Мазур, М.С. Єгорова, О.В. Семьонова, Н.В. Коваль. – 2016. – № 344. – 4 с.
11.    Треумова С.І. Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції правого шлуночка у хворих похилого і старечого віку на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця при метаболічному синдромі / С.І. Треумова, Є.Є. Петров, Ю.Г. Бурмак // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 545 – 553.
12.    Тривалість життя та смертність від вік залежної патології в країнах Європи: зв’язок з індексом якості життя / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 585 – 594.
13.    Тюльтяева Л.А. Заболевания органов пищеварения у людей разных возрастных групп в условиях социального стресса / Л.А. Тюльтяева // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 595 – 603.
14.    Фойгт Н.А. Сучасний стан продуктивної зайнятості старіння в Україні та країнах Євросоюзу / Н.А. Фойгт, Ю.О. Канатнікова // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 571 – 584.
15.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Зміни параметрів психофізіологічного потенціалу та працездатності людини при старінні / Н.В. Харковлюк-Балакіна // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – № 4. – С. 507 – 516.
16.    Шостак Н.А. Геронтологические аспекты боли в спине в рематологии / Н.А. Шостак, Н.Г. Правдюк, А.А. Клименко // Здоров’я України. – 2017. – № 9 (406). – С. 36 – 37.

Архів надходжень до картотеки за 01.06.2017 р.

1.    Efficacy of long-term application of pineal gland peptides in elderly patients: 15-year follow-up study / O. Korkushko, V. Bezrukov, V. Shatylo, D.F. Chebotarev: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 54 – 57.
2.    Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – 120 p.
3.    Metabolism ameliorating remodeling induced by atmosphere (Maria) / V.V. Bezrukov, D.A. Tolstun, T.V. Tushynska et al. [T.A. Dubiley, K.K. Muradian]: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 20 – 23.
4.    Антонюк Т.В. Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології / Т.В. Антонюк // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 26 – 29.
5.    Бахтадзе М.А. Мануальная терапия при неспецифической боли в шее / М.А. Бахтадзе, К.О. Кузьминов, Д.А. Болотов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 49 – 52.
6.    Бедлінський В.О. Роль нейробіологічних та імунологічних механізмів розвитку депресії / В.О. Бедлінський // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 8 – 11.
7.    Вахнина Н.В. Нарушения походки и постуральной устойчивости при дисциркуляторной энцефалопатии / Н.В. Вахнина, В.В. Захаров // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 1. – С. 78 – 84.
8.    Відкрите клінічне дослідження антигіпертензивної ефективності генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або комбінації із S-амлодипіном (Семлопін) чи гідрохлортіазидом у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 11 – 24.
9.    Восстановление речевых функций у больных с афазией в раннем реабилитационном периоде ишемического инсульта / С.В. Котов, Ю.А. Белова, М.М. Щербакова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 38 – 41.
10.    Гев’як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок / О.М. Гев’як // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 12 – 14.
11.    Данилов А.Б. Половые гормоны и боль / А.Б. Данилов, Р.Р. Ильясов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 149 – 154.
12.    Дзяк Л.А. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии / Л.А. Дзяк, Е.В. Мизякина, В.М. Сук // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 34 – 40.
13.    Как повысить цитирование ваших работ: фокус на ORCID // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 8 – 9.
14.    Катеренчук І.П. Фібриляція передсердь та антитромботична терапія в осіб похилого віку / І.П. Катеренчук, В.М. Ждан, І.Ф. Шумейко: Мат. VII наук.-практ. конф. Асоціації аритмології України (Київ, 18-19 травня 2017 р.) // Аритмологія. – 2017. – № 2. – С. 38 – 39.
15.    Козовий Р.В. Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій аероцентричних хромосом у довгожителів Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз / Р.В. Козовий // Галицький лік. вісник. – 2017. – № 1. – С. 20 – 22.
16.    Костенко Е.В. Влияние хронофармакологической терапии мелатонином (мелаксен) на динамику нарушений сна, когнитивных и эмоциональных расстройств, нейротрофического фактора мозга у пациентов в восстановительном периоде инсульта / Е.В. Костенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 56 – 64.
17.    Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.
18.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 79 – 85.
19.    Леводопа-карбидопа интестинальный гель в терапии больных с развернутыми стадиями болезни Паркинсона: результаты 12-месячного открытого исследования / А.А. Скоромец, М.М. Одинак, Э.З. Якупов и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 22 – 31.
20.    Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). – С. 10.
21.    Нове в аритмології для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.І. Іркін та ін. [ О.М. Романова, С.М. Кожухов, С.В. Лизогуб]; за ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 143 с.
22.    Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику / Д.К. Милославський, С.М. Коваль, І.О. Снігурська та ін. [Т.Г. Старченко, В.В. Божко] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 72 – 80.
23.    Тювина Н.А. Депрессии у женщин, манифестирующие в период климактерия / Н.А. Тювина, В.В. Балабанова, Е.О. Воронина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 22 – 27.

Нові надходження до бібліотеки (25.05.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 2.
2.    Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1.
3.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2017. – № 3 – 5 (196 – 198) (апрель – май).
4.    Галицький лікарський вісник. – 2017. – № 1.
5.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2017. – № 3.
8.    Журнал неврології ім.. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1.
9.    Клиническая геронтология. – 2017. – № 1 – 2.
10.    Ліки України. – 2017. – № 2.
11.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 3.
12.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 3.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 4 (52) (квітень).
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 5 (53) (травень).
15.    Практична ангіологія. – 2017. – № 1.
16.    Серцева недостатність та комор бідні стани. – 2017. – СВ. – Дод. 1.
17.    Серцева недостатність. – 2017. – № 1.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 2.
19.    Therapia. – 2017. – № 4.
20.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 2.
21.    Український медичний часопис. – 2017. – № 2.
22.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 3 – 4.
23.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 5.
24.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
25.    Geriatria. – 2016. – № 4.

ГАЗЕТИ

26.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 19 – 20.
27.    Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень).
28.    Здоров’я України. – 2017. – № 8 (405) (квітень).
29.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 2 (41) (червень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
32.    Медик столиці. – 2017. – № 5 (158) (травень).
33.    Новости медицины и фармации. – 2017. – № 3 (608).

КНИГИ

34.    Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. – К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. – 112 с.
35.    Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко. – К.: ТОВ «Ріджи», 2017. – 88 с. – ISBN 978-966-2544-23-7.
36.    № 23287 – Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

37.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Аплевич В.М. Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / В.М. Аплевич. – Одеса, 2017. – 20 с.
39.    Кавушевська Н.С. Фармакологічне дослідження гелю на основі лізоциму для лікування гінгівітів та стоматитів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.С. Кавушевська. – К., 2017. – 20 с.
40.    Матящук А.С. Оцінка скоротливої функції лівого шлуночка методом картування деформації на етапах хірургічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.03 – хірургія / А.С. Матящук. – К., 2017. – 21 с.
41.    Мєшкова Н.О. Протипухлинна активність та механізми дії похідних хіназоліну (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.О. Мєшкова. – К., 2017. – 23 с.
42.    Савицький О.В. Комп’ютерне моделювання молекулярної динаміки H. sapiens тирозин-тРНК синтази та її мутантних форм: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Савицький. – К., 2017. – 24 с.
43.    Чайка А.О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / А.О. Чайка. – Одеса, 2017. – 20 с.
44.    Коваленко О.М. Клініко-біохімічні та морфо-функціональні особливості хронічного рефлюкс гастриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / О.М. Коваленко. – Дніпро, 2017. – 19 с.

ВІДБИТКИ

45.    № 9416 – Кузнецов В.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии: [электронная публикация] / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 2.

Архів надходжень до картотеки за 19.05.2017 р.

1.    Бенца Т.М. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2-го типа / Т.М. Бенца // Ліки України. – 2017. – № 2 (208). – С. 10 – 14.
2.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.
3.    Камчатнов П.Р. Причины недостаточной эффективности лечения пациента с поясничной болью / П.Р. Камчатнов // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 72 – 73.
4.    Кисличенко В.С. Уникальные свойства ресвератрола: от кардиопротекции до замедления старения / В.С. Кисличенко, В.Ю. Кузнецова // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 46 – 47.
5.    Комиссаренко И.А. Возрастная инволюция и метаболический синдром / И.А. Комиссаренко // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 40 – 46.
6.    Крахмалова Е.О. Эхокардиография в диагностике легочной гипертензии / Е.О. Крахмалова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 1. – С. 6 – 14.
7.    Кузнецов В.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 2. – С. 117 – 120.
8.    Мищенко Т.С. Когнитивные нарушения: актуальность, причины, диагностика, лечение, профилактика / Т.С. Мищенко // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 69 – 71.
9.    Ненозологічні критерії ефективності медичної реабілітації: метод. реком. / Н.Г. Ахаладзе, І.І. Біла, Л.Н. Горбань, В.П. Войтенко, П.С. Волкова, В.Г. Ілющенко, А.В. Кальянов, С.Г. Козловська, Г.В. Коробейніков, Т.К. Кучерук, І.П. Любянова, В.В. Поворознюк, О.А. Поляков, А.Л. Решетюк, Г.П. Федько, В.Н. Чайковський, Ю.Т. Ярошенко. – К., 1993. – 9 с.
10.    Особенности экспрессии патогенетически значимых сигнальных молекул у пациентов пожилого и старческого возраста с хроническим генерализованным парадонтитом / О.А. Янова, Н.И. Трифонов, Д.С. Медведев, В.О. Полякова // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 14 – 18.
11.    Применение медикаментозных блокад в сочетании с занятиями лечебной физкультурой на петлевом комплексе для коррекции болевого синдрома при плечелопаточном периартрозе на фоне дорсопатии / А.В. Епифанов, А.И. Хосуева, В.А. Епифанов, А.С. Лискова // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 19 – 22.
12.    Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко. – К.: ТОВ «Ріджи», 2017. – 88 с. – ISBN 978-966-2544-23-7.
13.    Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. – К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. – 112 с.
14.    Тляшева Л.Г. Влияние метода силовой кинезитерапии на качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста / Л.Г. Тляшева, Н.В. Соломатина // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 31 – 34.
15.    Чайка А.О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / А.О. Чайка. – Одеса, 2017. – 20 с.

Нові надходження до бібліотеки (26.04.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2017. – № 1.
2.    Врачебное дело. – 2016. – № 5 – 6.
3.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – № 1.
4.    Ліки України. – 2017. – № 1.
5.    Medicine review. – 2017. – № 1. Кардиология.
6.    Міжнародний медичний журнал. – 2017. – № 1.
7.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 8.
8.    Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2.
9.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 3 (51) (березень).
10.    Почки. – 2017. – № 1.
11.    Серце і судини. – 2017. – № 1.
12.    Therapia. – 2017. – № 1.
13.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2017. – № 1.
14.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 1.
15.    Український кардіологічний журнал. – 2017. – № 1.
16.    Український медичний часопис. – 2017. – № 1.
17.    Український ревматологічний журнал. – 2017. – № 1.
18.    Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 1.
19.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 1.
20.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 2.
21.    Фізіологічний журнал. – 2017. – № 1.
22.    European Heart Journal. – 2014. – Vol. 35, № 42.
23.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 48.
24.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 48.
25.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 17, Suppl. G.
26.    European Heart Journal. – 2017. – Vol. 19, Suppl. A.

ГАЗЕТИ

27.    АПТЕКА. – 2017. – № 10 (1081) (20 марта).
28.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 13 – 14.
29.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 15 – 16.
30.    Здоров’я України. – 2017. – № 5 (402) (березень).
31.    Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403) (березень).
32.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40) (березень). Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.
33.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (38) (лютий). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
34.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27) (лютий). Хірургія. Ортопедія. Травматологія.

КНИГИ

35.    Зб. лекцій Укр. кардіологічної школи імені академіка М.Д. Стражеска. Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини / За ред. В.М. Коваленка. – К., 2017. 128 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

36.    Методика застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для усунення предіабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / Уклад. В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко та ін. [І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко]. – К., 2016. – № 316. – 4 с.
37.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Уклад. Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – № 36. – 4 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотеліну-1, рівнів вазо активних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Харків, 2017. – 18 с.
39.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
40.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
41.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
42.    № 4168а – Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.

ВІДБИТКИ

43.    № 9414 – Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первична и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов; Пер. с англ. М.А. Карачунского, Е.В. Мельниковой. – М.: Медицина, 2001. – 528 с.
44.    № 9415 – Smith S.C. Current and future directions of cardiovascular risk prediction / S.C. Smith // Am. J. Cardiol. – 2006. – Vol. 97. – Suppl. – P. 28A – 32A.
45.    № 9413 – Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8.
46.    № 9412 – Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С. 27 – 29.
47.    № 9411 – Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – № 2. – С. 86 – 90.
48.    № 9410 – Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Дод. 1 до Наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80.

Архів надходжень до картотеки за 26.04.2017 р.

1.    Барна О.М. Серцево-судинний ризик у пацієнтів з псоріазом: науковий діалог дерматолога і кардіолога / О.М. Барна, С.О. Галникіна, Я.В. Корост // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 36 – 43.
2.    Бурчинский С.Г. Возможности мембранопротекции при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 78.
3.    Вікові та статеві особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини щурів / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, І.В. Гопкалова, Т.В. Орлик // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 26 – 32.
4.    Гриб В.А. Актуальні питання інтенсивної терапії ішемічного інсульту / В.А. Гриб, І.І. Тітов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 56.
5.    Діагностика і лікування артеріальної гіпертензії у дорослих // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 40, 42.
6.    Дуда А.К. Грипп и другие ОРВИ: диагностика и лечение / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 32 – 35.
7.    Использование статинов для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых: практические рекомендации // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 44 – 45.
8.    Карабань И.Н. 11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 32 – 34.
9.    Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеартрозу у довгожителів Прикарпаття / Р.В. Козовий // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 1. – С. 65 – 69.
10.    Методика застосування інтервальних нормо баричних гіпоксичних тренувань для усунення пре діабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко. – К., 2016. – 4 с.
11.    На прийомі в сімейного лікаря: складний діагноз псевдоподагри / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данілюк та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 60 – 61.
12.    Обновленные рекомендации EULAR по лечению подагры // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 54 – 56.
13.    Пам’ятка для пацієнтів із надлишковою масою тіла та ожирінням // Нирки. – 2017. – Т. 6. – № 1. – С. 111 – 112.
14.    Піридоксаль-5-фосфат відновлює синтез сірководню та редокс-статус тканин серця і судин старих тварин / Л.А. Мись, А.Ю. Будько, Н.А. Струтинська, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 3 – 9.
15.    Романенко И.В. Оптимальная терапевтическая тактика при лечении боли в спине / И.В. Романенко // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 35.
16.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
17.    Триполка С.А. Ошибки ведения пациента с подагрой в практике семейного врача: описание клинического случая / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 24 – 30.
18.    Хаустова О.О. Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичній діалог людини зі стресом / О.О. Хаустова // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 16 – 23.
19.    Хроническая суставная боль при остеопорозе/остеоартрите: как помочь больному? // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 58 – 59.
20.    Чабан О.С. Стрес: який препарат призначив би Ганс Сельє? / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 25 – 27.
21.    Шкробот С.І. Деменція після інсульту: клінічні кореляції та можливості профілактики / С.І. Шкробот // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 14.
22.    Эффективное лечение боли в спине: как расширить возможности врача // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 62 – 63.
23.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
24.    Яременко О.Б. Подагра: как не попасть в «капкан»? / О.Б. Яременко // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 52 – 53.

Архів надходжень до картотеки за 10.04.2017 р.

1.    Бачинська Н.Ю. Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 88 – 91.
2.    Бейли Д.Дж. Взаимодействие грейпфрута с лекарственными препаратами / Д.Дж. Бейли, С.В. Яргин // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 81 – 83.
3.    Біловол А.М. Стан реактивності сполучної тканини у хворих на поширений псоріаз / А.М. Біловол, В.Б. Ніколаєва, Л.В. Галузинська // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 14 – 17.
4.    Віничук С.М. Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу / С.М. Віничук, О.Є. Фартушина // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 34 – 39.
5.    Вплив порушень вуглеводного обміну та ожиріння на функціональний стан ендотелію судин різного діаметра в осіб віком понад 50 років / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова та ін. [В.Б. Шатило, Ю.Б. Журавльова] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 76 – 84.
6.    Замедление темпов изнашивания и старения клеток // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 116.
7.    Зупанец И.А. Симптоматические препараты замедленного действия в лечении больных остеоартритом / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Therapia. – 2017. – № 1 (116). – С. 32 – 35.
8.    Короленко В.В. Медико-соціальні аспекти псоріазу / В.В. Короленко, Р.Л. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 46 – 51.
9.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобол интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Междунар. неврологич. журнал. – 2016.– № 8 (86). – С. 29 – 33.
10.    Литинська Т.О. Дослідження спектра супутньої гастроентерологічної патології у хворих на псоріаз із залученням сучасних методів діагностики / Т.О. Литинська, В.І. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 7 – 13.
11.    Логвиненко А.В. Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии / А.В. Логвиненко // Междунар. мед. журнал. – 2017. – Т. 23. – № 1 (89). – С. 61 – 64.
12.    Лутай М.И. Кальциноз венечных артерий и аорты у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца: возрастные и гендерные особенности, взаимосвязь с факторами риска / М.И. Лутай, И.П. Голикова // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 25 – 31.
13.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотелію-1, рівнів вазоактивних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Х., 2017. – 18 с.
14.    Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. Зб. лекцій. – К., 2017. – 127 с.
15.    Попович С.В. Биорегуляционный подход в терапии болевых синдромов опорно-двигательного аппарата: практические аспекты / С.В. Попович, Е.В. Рыбка // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27). – С. 44 – 45.
16.    Саноева М.Ж. Мигрень – вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему / М.Ж. Саноева, Ф.С. Саидвалиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 72 – 80.
17.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – 4 с.
18.    Статины в клинической практике: мифы и реальность // Medicine review. – 2017. – № 1 (44), кардиология. – С. 27 – 33.
19.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез, лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
20.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Фібриляція передсердь» // Аритмологія. – 2017. – № 1 (21). – С. 6 – 55.
21.    Фармакотерапия постинсультной депрессии / Б.О. Цюрко, А.Ю. Пелепейченко, Д.В. Раскалей и др. // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 81 – 83.
22.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.
23.    Хасанова Д.Р. Комплексная реабилитация пациентов с постинсультными синдромами / Д.Р. Хасанова, Ю.В. Житкова, И.И. Табиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 40 – 48.
24.    Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку / Т.С. Міщенко, І.М. Нікішкова,В.М. Міщенко, Д.О. Кутіков // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 13 – 19.
25.    Чистик Т.В. Современная стратегия лечения поздних постинсультных осложнений и панических атак / Т.В. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 49 – 52.

Нові надходження до бібліотеки (27.03.2017 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2016. – № 2.
2.    Аритмологія. – 2016. – № 3.
3.    Аритмологія. – 2016. – № 4.
4.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5.
5.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6.
6.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 4.
7.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 5 – 6.
8.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 7 – 8.
9.    Клиническая геронтология. – 2016. – № 9 – 10.
10.    Лабораторна діагностика. – 2016. – № 4.
11.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 3.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 4.
13.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 5.
14.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 6.
15.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 7.
16.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 8.
17.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 7.
18.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 1. Психоневрология и нейропсихиатрия.
19.    НЕЙРОNews. – 2017. – № 2. Психоневрология и нейропсихиатрия.
20.    Новая медицина тысячелетия. – 2016. – № 2.
21.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 572. Кардиология и ревматология.
22.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 586. Кардиология и ревматология.
23.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2017. – № 2 (50) (лютий).
24.    Проблемы старения и долголетия. – 2016. – № 3.
25.    Серцева недостатність. – 2016. – № 3.
26.    Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 1.
27.    Therapia. – 2016. – № 10.
28.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 5.
29.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 6.
30.    Український медичний часопис. – 2016. – № 5.
31.    Український медичний часопис. – 2016. – № 6.
32.    Український ревматологічний журнал. – 2016. – № 4.
33.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 1.
34.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 2.
35.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 3.
36.    Успехи геронтологии. – 2016. – № 4.
37.    Участковый врач. – 2016. – № 8 (октябрь).
38.    Участковый врач. – 2017. – № 1 (январь).
39.    Фармацевт практик. – 2016. – № 2.
40.    Фармацевтичний журнал. – 2016. – № 6.
41.    Geriatria. – 2016. – № 3.

ГАЗЕТИ

42.    Ваше здоров’я. – 2017. – № 7 – 8.
43.    Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400) (лютий).
44.    Здоров’я України. – 2017. – № 4 (401) (лютий).
45.    Здоров’я України. – 2017. – № 1 (47) (лютий). Онкологія.

КНИГИ

46.    № 23282 – Medicine review. Кардиологический альманах. – К., 2016.
47.    № 23285 – Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация: Справочник / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2017. – 308 с. – ISBN 978-966-460-048-1.
48.    № 23284 – Давыдов В. Физиологическая и патологическая роль эндогенных альдегидов: современные представления / В. Давыдов, А. Божков, О. Кульчицкий. – Germany, Saarbrüchen, 2012. – 240 с. – ISBN 978-3-8473-9221-7.
49.    № 23280 – Статистичний щорічник України за 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
50.    № 23283 – «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / За ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 113 с.
51.    Труш В. Первый миллион молодого врача. Бизнес-книга / В. Труш. – К.: ООО РедМед Агентство Популярных Медицинских Изданий, 2015. – 200 с. – ISBN 978-617-7138-05-0.
52.    Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В.В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1? 978-966-451-435-1.
53.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особливості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1? 978-966-451-276-0.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

54.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. / Уклад. Р.В. Сулік, Г.С. Кусткова, Ю.Д. Залісна та ін. – К., 2012. – 28 с.
55.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на до госпітальному етапі: метод. реком. / Уклад. О.М. Пархоменко, А.М. Кравченко, І.М. Сімак та ін. [К.О. Міхалєв, О.О. Сопко]. – К., 2016. – 22 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

56.    Мбаркі Махер. Клініко-ендоскопічні та біохімічні особливості НПЗП-гастропатій та їх лікування із застосуванням гастроцитопротекторів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / Махер Мбаркі. – Дніпро, 2017. – 16 с.
57.    Новосильна О.В. Структурні та функціональні відмінності ізоформи А1 та протоонкогенної ізоформи А2 фактора елонгації трансляції еЕF1A: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.В. Новосильна. – К., 2017. – 25 с.
58.    Попов О.С. Фармакологічне дослідження комбінованого не стероїдного протизапального препарату «Диклокор»: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.С. Попов. – К., 2017. – 22.
59.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності у хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
60.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Руденко. – Харків, 2017. – 20 с.