Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 01.06.2017 р.

1.    Efficacy of long-term application of pineal gland peptides in elderly patients: 15-year follow-up study / O. Korkushko, V. Bezrukov, V. Shatylo, D.F. Chebotarev: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 54 – 57.
2.    Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – 120 p.
3.    Metabolism ameliorating remodeling induced by atmosphere (Maria) / V.V. Bezrukov, D.A. Tolstun, T.V. Tushynska et al. [T.A. Dubiley, K.K. Muradian]: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 20 – 23.
4.    Антонюк Т.В. Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології / Т.В. Антонюк // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 26 – 29.
5.    Бахтадзе М.А. Мануальная терапия при неспецифической боли в шее / М.А. Бахтадзе, К.О. Кузьминов, Д.А. Болотов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 49 – 52.
6.    Бедлінський В.О. Роль нейробіологічних та імунологічних механізмів розвитку депресії / В.О. Бедлінський // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 8 – 11.
7.    Вахнина Н.В. Нарушения походки и постуральной устойчивости при дисциркуляторной энцефалопатии / Н.В. Вахнина, В.В. Захаров // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 1. – С. 78 – 84.
8.    Відкрите клінічне дослідження антигіпертензивної ефективності генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або комбінації із S-амлодипіном (Семлопін) чи гідрохлортіазидом у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 11 – 24.
9.    Восстановление речевых функций у больных с афазией в раннем реабилитационном периоде ишемического инсульта / С.В. Котов, Ю.А. Белова, М.М. Щербакова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 38 – 41.
10.    Гев’як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок / О.М. Гев’як // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 12 – 14.
11.    Данилов А.Б. Половые гормоны и боль / А.Б. Данилов, Р.Р. Ильясов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 149 – 154.
12.    Дзяк Л.А. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии / Л.А. Дзяк, Е.В. Мизякина, В.М. Сук // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 34 – 40.
13.    Как повысить цитирование ваших работ: фокус на ORCID // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 8 – 9.
14.    Катеренчук І.П. Фібриляція передсердь та антитромботична терапія в осіб похилого віку / І.П. Катеренчук, В.М. Ждан, І.Ф. Шумейко: Мат. VII наук.-практ. конф. Асоціації аритмології України (Київ, 18-19 травня 2017 р.) // Аритмологія. – 2017. – № 2. – С. 38 – 39.
15.    Козовий Р.В. Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій аероцентричних хромосом у довгожителів Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз / Р.В. Козовий // Галицький лік. вісник. – 2017. – № 1. – С. 20 – 22.
16.    Костенко Е.В. Влияние хронофармакологической терапии мелатонином (мелаксен) на динамику нарушений сна, когнитивных и эмоциональных расстройств, нейротрофического фактора мозга у пациентов в восстановительном периоде инсульта / Е.В. Костенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 56 – 64.
17.    Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.
18.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 79 – 85.
19.    Леводопа-карбидопа интестинальный гель в терапии больных с развернутыми стадиями болезни Паркинсона: результаты 12-месячного открытого исследования / А.А. Скоромец, М.М. Одинак, Э.З. Якупов и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 22 – 31.
20.    Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). – С. 10.
21.    Нове в аритмології для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.І. Іркін та ін. [ О.М. Романова, С.М. Кожухов, С.В. Лизогуб]; за ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 143 с.
22.    Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику / Д.К. Милославський, С.М. Коваль, І.О. Снігурська та ін. [Т.Г. Старченко, В.В. Божко] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 72 – 80.
23.    Тювина Н.А. Депрессии у женщин, манифестирующие в период климактерия / Н.А. Тювина, В.В. Балабанова, Е.О. Воронина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 22 – 27.

Архів надходжень до картотеки за 16.02.2017 р.

1.    Vaiserman A.M. Anti-aging Drugs: From Basic Research to clinical practice / A.M. Vaiserman. – London: Royal Society of Chemistry. – 570 p.
2.    Базика Д.А. Зв’язок генної регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, І.М. Ільєнко // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 123 – 134.
3.    Віталій Цимбалюк: крізь буревії науки // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 29.
4.    Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.
5.    Зменшення помилок методом управління ризиками та постійного поліпшення (ISO/TS 22367:2008; Cor.1:2009, IDT). ДСТУ ISO/TS 22367:2015. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 10 с.
6.    Курченко О.В. Почему украинцы умирают рано: основная причина и возможный путь борьбы за продолжительность жизни / О.В. Курченко, А.М. Бойко // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 36 – 37.
7.    Ризик раку при малих дозах радіаційного опромінення / А.М. Вайсерман, В.П. Войтенко, А.В. Писарук та ін. [Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова] // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 135 – 144.
8.    Українська версія FRAX: від створення до валідизації / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis та ін. // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596). – С. 3 – 5.
9.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення протисудомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.

Архів надходжень до картотеки за 24.02.2017 р.

1.    «Годы летят стрелою»: определяем реальный возраст // Фармацевт практик. – 2016. – № 12 (153). – С. 48.
2.    Smith S.C. Current and Future Directions of Cardiovascular Risk Prediction / S.C. Smith // The American Journal of Cardiology. – 2006. – Vol. 97 (2A), January 16. – 9415-от.
3.    Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первичная и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов. – М.: «Медицина», 2001. – 528 с. – 9414-от.
4.    Безшейко В.Г. Терапия тревожных расстройств: современный взгляд на проблему / В.Г. Безшейко // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 66 – 68.
5.    Бурчинский С.Г. Тревожно-депрессивные расстройства при неврологической патологии: стратегии и возможности фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 69 – 74.
6.    Волошина Л.О. Особливості клініки, перебігу та результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі гіпотиреозу: вікові та гендерні аспекти / Л.О. Волошина, Н.В. Пашковська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 6 (78). – С. 13 – 19.
7.    Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – Т. 11. – № 2. – С.86 – 90. – 9411-от.
8.    Глуговська С.В. Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням / С.В. Глуговська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 20 – 23.
9.    Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 83 – 88.
10.    Дефіцит та недостатність вітаміну D серед населення Львівської області / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький, Н.І. Балацька, М.Ю. Синенька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 5 (77). – С. 20 – 26.
11.    Зозуля І.С. Надання сучасної спеціалізованої допомоги при ішемічному інсульті з огляду на можливості вторинної ланки / І.С. Зозуля, О.Ф. Федорова, І.О. Латоха // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 75 – 77.
12.    Кирилюк М.Л. Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу / М.Л. Кирилюк, Я.О. Атанова, В.Б. Доготар // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 35 – 39.
13.    Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С.27 – 29. – 9412-от.
14.    Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8. – 9413-от.
15.    Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Додаток 1 до наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80. – 9410-от.
16.    Орлик О.С. Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою / О.С. Орлик // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 133 – 135.
17.    Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів Буковини та Прикарпаття / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 4 (76). – С. 22 – 25.
18.    Поворознюк В.В. Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом / В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 13 – 18.
19.    Статистичний щорічник України. За 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
20.    Хіміон Л.В. Поєднане атеросклеротичне ураження у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Л.В. Хіміон, М.О. Рибицька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 99 – 103.
21.    Юзвенко Т.Ю. Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням / Т.Ю. Юзвенко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 11 – 16.

Архів надходжень до картотеки за 18.07.2017 р.

1.    Бурчинский С.Г. Атипичные антипсихотики: проблемы и критерии выбора препарата // С.Г. Бурчинский // НЕЙРОNews. – 2017. – № 4 (88). – С. 48 – 52.
2.    Бурчинский С.Г. Стратегия патогенетической цитопротекции в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 6 – 9.
3.    Гулевський О.К. Біологічна активність низькомолекулярної фракції, отриманої з кордової та периферичної крові корів різного віку / О.К. Гулевський, О.С. Абакумова, І.Й. Щенявський // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 73 – 79.
4.    Мунтян С.О. Динаміка стану пацієнтів та показників загально клінічних аналізів при лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку / С.О. Мунтян, В.В. Гетман, А.Ю. Носов // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 7 – 13.
5.    Сидорова Л.Л. Диуретики в лечении больных с артериальной гипертензией. Выбор с позиции доказательной медицины / Л.Л. Сидорова // Therapia. – 2017. – № 6 (121). – С. 14 – 17.
6.    Стан скелетної м’язової тканини в жінок української популяції / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Ткачук // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 20 – 21.
7.    Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику / В.В. Безруков, J.A. Kanis, В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицький; підгот. Н. Купріненко // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613). – С. 3 – 4.
8.    Хайтович М.В. Епігенетика артеріальної гіпертензії / М.В. Хайтович, А.П. Бурлака, В.С. Потаскалова // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 95 – 104.
9.    ХІХ Міжнародна конференція «Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології» (Трускавець, 25-27 квітня 2017 р.) / Підгот. С.В. Рогоза // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 80 – 81.

Архів надходжень до картотеки за 09.02.2017 р.

1.    Атанова Я.О. Вплив цукрового діабету 2-го типу, віку та тривалості постменопаузи на стан кісткового ре моделювання / Я.О. Атанова // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21. – № 2. – С. 114 – 118.
2.    Баринов А.Н. Боль и старение – особенности лечения пожилых пациентов / А.Н. Баринов, Л.Т. Ахмеджанова, К.А. Махинов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398). – С. 38 – 40.
3.    Бурчинский С.Г. Место холинергической фармакотерапии в стратегии лечения сосудистой деменции / С.Г. Бурчинский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 24 – 28.
4.    Влияние энергокорректоров на кардиоцеребральные взаимосвязи у пациентов, перенесших атеротромботический инсульт / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова, Н.В. Коваль, А.В. Семенова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 9 – 16.
5.    Головач И.Ю. Лечение остеопороза бисфосфонатами: возможны ли «медикаментозные каникулы»? / И.Ю. Головач // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4. – С. 31 – 37.
6.    Диагностика и коррекция эндотелиальной дисфункции у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (398). – С. 41 – 42.
7.    Жердьова Н.М. Вплив цукрознижувальної терапії на стан когнітивної сфери у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку / Н.М. Жердьова, Б.М. Маньковський // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21. – № 1. – С. 21 – 25.
8.    Журавльова Л.В. Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння / Л.В. Журавльова, М.О. Олійник // Практикуючий лікар. – 2016. – № 4. – С. 25 – 30.
9.    Іббатуллін І.І. Підготовка журналів для аналітичної бази даних SCOPUS / І.І. Іббатуллін, А.В. Шостак // Вісн. аграрної науки. – 2014. – липень. – С. 63 – 68.
10.    Іван Павлович Павлов – перший Нобелівський лауреат Російської Імперії (1904 рік), «Перший фізіолог світу» (1935 рік) // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 64 – 75.
11.    Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загально лікарській практиці: Навчальний посібник / І.П. Катеренчук. – К.: Медкнига, 2015. – 224 с. – ISBN 978-966-1597-21-0.
12.    Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца / О.Я. Мищенко, Л.В. Яковлева, В.Ф. Осташко и др. // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 11 – 18.
13.    Кузнецов В.В. Механизм влияния ноофена на функциональное состояние мозга у больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, О.И. Лукач, Ю.Ю. Гармаш // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 17 – 23.
14.    Старість – песимізм безнадії чи «етюди оптимізму»? (Два штрихи до творчого портрету видатного медика-науковця та філософа І.І. Мечникова) + розділ з «Етюди оптимізму» // Практикуючий лікар. – 2016. – № 2. – С. 73 – 83.
15.    Сучасні уявлення про патофізіологічні механізми познотонічних реакцій у хворих, які перенесли інсульт (огляд) / В.В. Безруков, С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова, С.Є. Черкасов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 5 – 8.
16.    Хіміон Л.В. Новітні методи лікування остеоартрозу колінних суглобів / Л.В. Хіміон, Л.О. Смоліна // Рац. фармакотерапия. – 2016. – № 4 (41). – С. 5 – 10.
17.    Шаленко О.В. Немоторные нарушения при болезни Паркинсона, их влияние на качество жизни пациентов / О.В. Шаленко, С.А. Крижановский, И.Н. Карабань // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 4. – С. 38 – 49.

Архів надходжень до картотеки за 06.03.2017 р.

1.    Ахаладзе Н.Г. Хиросима и Нагасаки, Чернобыль и Фукусима. Влияние отдаленных эффектов ионизирующего облучения на темп старения и жизнеспособность человека (обзор литературы) / Н.Г. Ахаладзе // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 369 – 279.
2.    Булич Э.Г. Феномен торможения роста смертности при увеличении распространенности инфекционных и паразитарных болезней у населения старше трудоспособного возраста / Э.Г. Булич, И.В. Муравов // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 476 – 492.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400). – С. 67 – 68.
4.    Влияние генной терапии на морфологические показатели поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговой, П.П. Клименко и др. [Г.В. Хаблак, С.П. Малышева, Е.К. Топорова] // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 434 – 449.
5.    Влияние малых доз облучения на темп старения и смертность от возрастзависимой патологии в Украине (медико-демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, А.М. Вайсерман // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 392 – 400.
6.    Горбань Е.Н. Влияние гипоксии на функциональное состояние организма крыс разного возраста, подвергнутых R-облучению / Е.Н. Горбань // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 401 – 425.
7.    Дупленко Ю.К. Вклад И.И. Мечникова в развитие геронтологии (к 100-летию со дня смерти) / Ю.К. Дупленко, С.Г. Бурчинский // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 493 – 503.
8.    Ена Л.М. Полиморбидность, полипрагмазия и побочные эффекты – бермудский треугольник, гериатрическая фармакотерапия / Л.М. Ена // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 450 – 466.
9.    Клініко-фармакологічний підхід до лікування депресії // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 22 – 27.
10.    Купраш Л.П. Оригінальні і відтворені лікарські препарати – проблема оцінки та вибору (огляд літератури) / Л.П. Купраш, О.В. Купраш, С.О. Гударенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 467 – 475.
11.    Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів / С.П. Московко, Г.С. Руденко, Г.С. Московко и др. // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 48 – 53.
12.    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку: метод. реком. / Уклад. М.Ю. Коломоєць, О.С. Хухліна, Н.Д. Павлюкович та ін. [В.М. Ходоровський, М.Ф. Козар, О.В. Павлюкович]. – К., 2016. – 20 с.
13.    Прокопенко Н.А. Медико-социальные последствия Чернобыльской катастрофы: прошлое и настоящее / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 380 – 391.
14.    Ранні зміни в емоційній сфері як маркер клінічної відповіді на терапію депресії селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 59 – 62.
15.    Стан психофізіологічних функцій у висококваліфікованих спортсменів різних вікових груп / Л.Г. Коробейнікова, М.Ю. Макарчук, Г.В. Коробейніков та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2016. – Т. 62. – № 6. – С. 81 – 87.
16.    Холин В.А. Влияние сочетанной эмоционально-когнитивной стимуляции на состояние эмоциональной сферы старых животных / В.А. Холин, В.В. Безруков // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 426 – 433.

Архів надходжень до картотеки за 26.04.2017 р.

1.    Барна О.М. Серцево-судинний ризик у пацієнтів з псоріазом: науковий діалог дерматолога і кардіолога / О.М. Барна, С.О. Галникіна, Я.В. Корост // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 36 – 43.
2.    Бурчинский С.Г. Возможности мембранопротекции при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 78.
3.    Вікові та статеві особливості показників мінеральної щільності кісткової тканини щурів / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, І.В. Гопкалова, Т.В. Орлик // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 26 – 32.
4.    Гриб В.А. Актуальні питання інтенсивної терапії ішемічного інсульту / В.А. Гриб, І.І. Тітов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 56.
5.    Діагностика і лікування артеріальної гіпертензії у дорослих // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 40, 42.
6.    Дуда А.К. Грипп и другие ОРВИ: диагностика и лечение / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. – 2017. – № 1 – 2 (137 – 138). – С. 32 – 35.
7.    Использование статинов для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых: практические рекомендации // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 44 – 45.
8.    Карабань И.Н. 11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 32 – 34.
9.    Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеартрозу у довгожителів Прикарпаття / Р.В. Козовий // Укр. терапевтич. журнал. – 2017. – № 1. – С. 65 – 69.
10.    Методика застосування інтервальних нормо баричних гіпоксичних тренувань для усунення пре діабетичних порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку: інформ. лист / В.П. Чижова, В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко. – К., 2016. – 4 с.
11.    На прийомі в сімейного лікаря: складний діагноз псевдоподагри / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данілюк та ін. // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 60 – 61.
12.    Обновленные рекомендации EULAR по лечению подагры // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 54 – 56.
13.    Пам’ятка для пацієнтів із надлишковою масою тіла та ожирінням // Нирки. – 2017. – Т. 6. – № 1. – С. 111 – 112.
14.    Піридоксаль-5-фосфат відновлює синтез сірководню та редокс-статус тканин серця і судин старих тварин / Л.А. Мись, А.Ю. Будько, Н.А. Струтинська, В.Ф. Сагач // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 1. – С. 3 – 9.
15.    Романенко И.В. Оптимальная терапевтическая тактика при лечении боли в спине / И.В. Романенко // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 35.
16.    Сулій Л.М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Л.М. Сулій. – К., 2017. – 23 с.
17.    Триполка С.А. Ошибки ведения пациента с подагрой в практике семейного врача: описание клинического случая / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 24 – 30.
18.    Хаустова О.О. Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичній діалог людини зі стресом / О.О. Хаустова // Ліки України. – 2017. – № 1 (207). – С. 16 – 23.
19.    Хроническая суставная боль при остеопорозе/остеоартрите: как помочь больному? // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 58 – 59.
20.    Чабан О.С. Стрес: який препарат призначив би Ганс Сельє? / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 25 – 27.
21.    Шкробот С.І. Деменція після інсульту: клінічні кореляції та можливості профілактики / С.І. Шкробот // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 14.
22.    Эффективное лечение боли в спине: как расширить возможности врача // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (40). – С. 62 – 63.
23.    Якубець О.І. Функціонування NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Якубець. – Львів, 2017. – 20 с.
24.    Яременко О.Б. Подагра: как не попасть в «капкан»? / О.Б. Яременко // Здоров’я України. – 2017. – № 6 (403). – С. 52 – 53.

Архів надходжень до картотеки за 19.05.2017 р.

1.    Бенца Т.М. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2-го типа / Т.М. Бенца // Ліки України. – 2017. – № 2 (208). – С. 10 – 14.
2.    Вибір бета блокатора в залежності від рівня фактора росту нервів у хворих на хронічну серцеву недостатність у похилому віці: інформ. лист / Уклад. В.Ю. Жарінова, Л.А. Бодрецька, О.Ю. Галецький. – К., 2017. – № 31. – 4 с.
3.    Камчатнов П.Р. Причины недостаточной эффективности лечения пациента с поясничной болью / П.Р. Камчатнов // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 72 – 73.
4.    Кисличенко В.С. Уникальные свойства ресвератрола: от кардиопротекции до замедления старения / В.С. Кисличенко, В.Ю. Кузнецова // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 46 – 47.
5.    Комиссаренко И.А. Возрастная инволюция и метаболический синдром / И.А. Комиссаренко // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 40 – 46.
6.    Крахмалова Е.О. Эхокардиография в диагностике легочной гипертензии / Е.О. Крахмалова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – № 1. – С. 6 – 14.
7.    Кузнецов В.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 2. – С. 117 – 120.
8.    Мищенко Т.С. Когнитивные нарушения: актуальность, причины, диагностика, лечение, профилактика / Т.С. Мищенко // Здоров’я України. – 2017. – № 7 (404) (квітень). – С. 69 – 71.
9.    Ненозологічні критерії ефективності медичної реабілітації: метод. реком. / Н.Г. Ахаладзе, І.І. Біла, Л.Н. Горбань, В.П. Войтенко, П.С. Волкова, В.Г. Ілющенко, А.В. Кальянов, С.Г. Козловська, Г.В. Коробейніков, Т.К. Кучерук, І.П. Любянова, В.В. Поворознюк, О.А. Поляков, А.Л. Решетюк, Г.П. Федько, В.Н. Чайковський, Ю.Т. Ярошенко. – К., 1993. – 9 с.
10.    Особенности экспрессии патогенетически значимых сигнальных молекул у пациентов пожилого и старческого возраста с хроническим генерализованным парадонтитом / О.А. Янова, Н.И. Трифонов, Д.С. Медведев, В.О. Полякова // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 14 – 18.
11.    Применение медикаментозных блокад в сочетании с занятиями лечебной физкультурой на петлевом комплексе для коррекции болевого синдрома при плечелопаточном периартрозе на фоне дорсопатии / А.В. Епифанов, А.И. Хосуева, В.А. Епифанов, А.С. Лискова // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 19 – 22.
12.    Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Александрін, В.В. Петренко. – К.: ТОВ «Ріджи», 2017. – 88 с. – ISBN 978-966-2544-23-7.
13.    Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВМНЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. – К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. – 112 с.
14.    Тляшева Л.Г. Влияние метода силовой кинезитерапии на качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста / Л.Г. Тляшева, Н.В. Соломатина // Клин. геронтология. – 2017. – № 1 – 2. – С. 31 – 34.
15.    Чайка А.О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія / А.О. Чайка. – Одеса, 2017. – 20 с.