Шановні користувачі сайту та бібліотеки Інституту!
Бібліотека Інституту геронтології у 2017 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Архів надходжень до картотеки за 18.07.2017 р.

1.    Бурчинский С.Г. Атипичные антипсихотики: проблемы и критерии выбора препарата // С.Г. Бурчинский // НЕЙРОNews. – 2017. – № 4 (88). – С. 48 – 52.
2.    Бурчинский С.Г. Стратегия патогенетической цитопротекции в общемедицинской практике / С.Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 6 – 9.
3.    Гулевський О.К. Біологічна активність низькомолекулярної фракції, отриманої з кордової та периферичної крові корів різного віку / О.К. Гулевський, О.С. Абакумова, І.Й. Щенявський // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 73 – 79.
4.    Мунтян С.О. Динаміка стану пацієнтів та показників загально клінічних аналізів при лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку / С.О. Мунтян, В.В. Гетман, А.Ю. Носов // Хірургія України. – 2017. – № 2. – С. 7 – 13.
5.    Сидорова Л.Л. Диуретики в лечении больных с артериальной гипертензией. Выбор с позиции доказательной медицины / Л.Л. Сидорова // Therapia. – 2017. – № 6 (121). – С. 14 – 17.
6.    Стан скелетної м’язової тканини в жінок української популяції / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Ткачук // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 6 (614). – С. 20 – 21.
7.    Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику / В.В. Безруков, J.A. Kanis, В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Ф.В. Климовицький; підгот. Н. Купріненко // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 5 (613). – С. 3 – 4.
8.    Хайтович М.В. Епігенетика артеріальної гіпертензії / М.В. Хайтович, А.П. Бурлака, В.С. Потаскалова // Фізіологіч. журнал. – 2017. – Т. 63. – № 2. – С. 95 – 104.
9.    ХІХ Міжнародна конференція «Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології» (Трускавець, 25-27 квітня 2017 р.) / Підгот. С.В. Рогоза // Укр. неврологіч. журнал. – 2017. – № 2. – С. 80 – 81.

Архів надходжень до картотеки за 10.04.2017 р.

1.    Бачинська Н.Ю. Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 88 – 91.
2.    Бейли Д.Дж. Взаимодействие грейпфрута с лекарственными препаратами / Д.Дж. Бейли, С.В. Яргин // Укр. мед. часопис. – 2017. – № 1 (117). – С. 81 – 83.
3.    Біловол А.М. Стан реактивності сполучної тканини у хворих на поширений псоріаз / А.М. Біловол, В.Б. Ніколаєва, Л.В. Галузинська // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 14 – 17.
4.    Віничук С.М. Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу / С.М. Віничук, О.Є. Фартушина // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 34 – 39.
5.    Вплив порушень вуглеводного обміну та ожиріння на функціональний стан ендотелію судин різного діаметра в осіб віком понад 50 років / О.В. Коркушко, В.П. Чижова, І.А. Антонюк-Щеглова та ін. [В.Б. Шатило, Ю.Б. Журавльова] // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 76 – 84.
6.    Замедление темпов изнашивания и старения клеток // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 116.
7.    Зупанец И.А. Симптоматические препараты замедленного действия в лечении больных остеоартритом / И.А. Зупанец, С.К. Шебеко // Therapia. – 2017. – № 1 (116). – С. 32 – 35.
8.    Короленко В.В. Медико-соціальні аспекти псоріазу / В.В. Короленко, Р.Л. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 46 – 51.
9.    Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобол интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Междунар. неврологич. журнал. – 2016.– № 8 (86). – С. 29 – 33.
10.    Литинська Т.О. Дослідження спектра супутньої гастроентерологічної патології у хворих на псоріаз із залученням сучасних методів діагностики / Т.О. Литинська, В.І. Степаненко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2017. – № 1 (64). – С. 7 – 13.
11.    Логвиненко А.В. Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии / А.В. Логвиненко // Междунар. мед. журнал. – 2017. – Т. 23. – № 1 (89). – С. 61 – 64.
12.    Лутай М.И. Кальциноз венечных артерий и аорты у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца: возрастные и гендерные особенности, взаимосвязь с факторами риска / М.И. Лутай, И.П. Голикова // Укр. кардіологіч. журнал. – 2017. – № 1. – С. 25 – 31.
13.    Палагнюк Г.О. Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотелію-1, рівнів вазоактивних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Г.О. Палагнюк. – Х., 2017. – 18 с.
14.    Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини. Зб. лекцій. – К., 2017. – 127 с.
15.    Попович С.В. Биорегуляционный подход в терапии болевых синдромов опорно-двигательного аппарата: практические аспекты / С.В. Попович, Е.В. Рыбка // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (27). – С. 44 – 45.
16.    Саноева М.Ж. Мигрень – вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему / М.Ж. Саноева, Ф.С. Саидвалиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 72 – 80.
17.    Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого віку: інформ. лист / Е.О. Асанов, І.А. Диба, Є.Д. Осьмак. – К., 2017. – 4 с.
18.    Статины в клинической практике: мифы и реальность // Medicine review. – 2017. – № 1 (44), кардиология. – С. 27 – 33.
19.    Такташов Г.С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній хворобі серця: зв’язок з екологією, діагностика, патогенез, лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.12 – ревматологія / Г.С. Такташов. – Лиман, 2016. – 40 с.
20.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Фібриляція передсердь» // Аритмологія. – 2017. – № 1 (21). – С. 6 – 55.
21.    Фармакотерапия постинсультной депрессии / Б.О. Цюрко, А.Ю. Пелепейченко, Д.В. Раскалей и др. // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 81 – 83.
22.    Харковлюк-Балакіна Н.В. Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика / Н.В. Харковлюк-Балакіна. – К., 2017. – 26 с.
23.    Хасанова Д.Р. Комплексная реабилитация пациентов с постинсультными синдромами / Д.Р. Хасанова, Ю.В. Житкова, И.И. Табиев // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 40 – 48.
24.    Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку / Т.С. Міщенко, І.М. Нікішкова,В.М. Міщенко, Д.О. Кутіков // Міжнар. неврологіч. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 13 – 19.
25.    Чистик Т.В. Современная стратегия лечения поздних постинсультных осложнений и панических атак / Т.В. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 8 (86). – С. 49 – 52.

Архів надходжень до картотеки за 16.02.2017 р.

1.    Vaiserman A.M. Anti-aging Drugs: From Basic Research to clinical practice / A.M. Vaiserman. – London: Royal Society of Chemistry. – 570 p.
2.    Базика Д.А. Зв’язок генної регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, І.М. Ільєнко // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 123 – 134.
3.    Віталій Цимбалюк: крізь буревії науки // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 29.
4.    Даніловський С.В. Регуляція експресії ТР53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.04 – біохімія / С.В. Даніловський. – К., 2016. – 151 с.
5.    Зменшення помилок методом управління ризиками та постійного поліпшення (ISO/TS 22367:2008; Cor.1:2009, IDT). ДСТУ ISO/TS 22367:2015. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 10 с.
6.    Курченко О.В. Почему украинцы умирают рано: основная причина и возможный путь борьбы за продолжительность жизни / О.В. Курченко, А.М. Бойко // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (399). – С. 36 – 37.
7.    Ризик раку при малих дозах радіаційного опромінення / А.М. Вайсерман, В.П. Войтенко, А.В. Писарук та ін. [Н.М. Кошель, Л.В. Мєхова] // Журн. НАМН України. – 2016. – Т. 22. – № 2. – С. 135 – 144.
8.    Українська версія FRAX: від створення до валідизації / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, J.A. Kanis та ін. // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 16 (596). – С. 3 – 5.
9.    Шастун Н.П. Аналіз механізмів співвідношення протисудомної активності та побічної дії антиконвульсантів різних груп: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Н.П. Шастун. – К., 2017. – 22 с.

Архів надходжень до картотеки за 24.02.2017 р.

1.    «Годы летят стрелою»: определяем реальный возраст // Фармацевт практик. – 2016. – № 12 (153). – С. 48.
2.    Smith S.C. Current and Future Directions of Cardiovascular Risk Prediction / S.C. Smith // The American Journal of Cardiology. – 2006. – Vol. 97 (2A), January 16. – 9415-от.
3.    Байни Р.Л. Клиническое руководство по охране здоровья пожилых женщин. Первичная и профилактическая помощь / Р.Л. Байни, Л. Сперов. – М.: «Медицина», 2001. – 528 с. – 9414-от.
4.    Безшейко В.Г. Терапия тревожных расстройств: современный взгляд на проблему / В.Г. Безшейко // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 66 – 68.
5.    Бурчинский С.Г. Тревожно-депрессивные расстройства при неврологической патологии: стратегии и возможности фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 69 – 74.
6.    Волошина Л.О. Особливості клініки, перебігу та результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі гіпотиреозу: вікові та гендерні аспекти / Л.О. Волошина, Н.В. Пашковська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 6 (78). – С. 13 – 19.
7.    Гипертензия и ее последствия: состояние проблемы в мире // Артериальная гипертензия. – 2005. – Т. 11. – № 2. – С.86 – 90. – 9411-от.
8.    Глуговська С.В. Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням / С.В. Глуговська // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 20 – 23.
9.    Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 83 – 88.
10.    Дефіцит та недостатність вітаміну D серед населення Львівської області / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький, Н.І. Балацька, М.Ю. Синенька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 5 (77). – С. 20 – 26.
11.    Зозуля І.С. Надання сучасної спеціалізованої допомоги при ішемічному інсульті з огляду на можливості вторинної ланки / І.С. Зозуля, О.Ф. Федорова, І.О. Латоха // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 75 – 77.
12.    Кирилюк М.Л. Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу / М.Л. Кирилюк, Я.О. Атанова, В.Б. Доготар // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 35 – 39.
13.    Комиссаренко И. Стратификация риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных с артериальной гипертензией / И. Комиссаренко // Врач. – 2005. – № 8. – С.27 – 29. – 9412-от.
14.    Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т.С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – № 1. – С. 3 – 8. – 9413-от.
15.    Нормативні документи з організації первинної медико-санітарної допомоги. Додаток 1 до наказу МОЗ України від 23.02.2001 № 72 // Журн. практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 77 – 80. – 9410-от.
16.    Орлик О.С. Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою / О.С. Орлик // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 133 – 135.
17.    Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів Буковини та Прикарпаття / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 4 (76). – С. 22 – 25.
18.    Поворознюк В.В. Частота остеопорозу та низької мінеральної щільності кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом / В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 13 – 18.
19.    Статистичний щорічник України. За 2015 рік. – К., 2016. – 575 с. – ISBN 978-966-8459-97-9.
20.    Хіміон Л.В. Поєднане атеросклеротичне ураження у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Л.В. Хіміон, М.О. Рибицька // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 3 (75). – С. 99 – 103.
21.    Юзвенко Т.Ю. Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням / Т.Ю. Юзвенко // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2016. – № 8 (80). – С. 11 – 16.

Архів надходжень до картотеки за 13.03.2017 р.

1.    «Майстер-клас з аритмології» для лікарів за спеціальностями «загальна практика – сімейна медицина», «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія» / О.С. Сичов, Т.В. Гетьман, О.М. Романова та ін. – К., 2017. – 113 с.
2.    Tayebati S.K. Холинсодержащие фосфолипиды: воздействие на функциональные пути головного мозга / S.K. Tayebati, F. Amenta // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 67 – 77.
3.    Аналіз факторів ризику переломів у пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда / О.І. Нішкумай, В.В. Поворознюк, З.В. Лисак та ін. // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 41 – 50.
4.    Бильченко А.В. Новое в диагностике и контроле лечения артериальной гипертензии / А.В. Бильченко // Therapia. – 2016. – № 10 (113). – С. 17 – 21.
5.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400). – С. 67 – 68.
6.    Волошина І.М. Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись? / В.М. Волошина, В.І. Кривенко, В.Г. Дейнега // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 47 – 54.
7.    Гайко Георгій Васильович. Вітаємо із 80-річчям // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 3.
8.    Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування: метод. реком. – К., 2012. – 27 с.
9.    Кардиологический альманах – 2016 // Medicine review. – 2016. – 341 с.
10.    Клинико-патогенетическая значимость состояния вегетативной нервной системы при ревматоидном артрите / О.В. Синяченко, О.П. Сокрут, Е.Д. Егудина, В.Н. Сокрут // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 41 – 48.
11.    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догосіптальному етапі: метод. реком. – К., 2016. – 22 с.
12.    НОРЕ-3: вплив зниження артеріального тиску та призначення статинів на когнітивні функції // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 99 – 100.
13.    Олійник М.О. Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цукровий діабет II типу / М.О. Олійник, Л.В. Журавльова, М.М. Нессонова // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 58 – 63.
14.    Профиль сердечно-сосудистого риска у мужчин, проживающих в городе: 35-летняя динамика / Е.А. Кваша, И.П. Смирнова, И.М. Горбась, О.В. Срибная // Укр. кардіол. журнал. – 2016. – № 6. – С. 90 – 96.
15.    Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
16.    Рибалка В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-451-000-1.
17.    Руденко Ю.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.В. Руденко. – К., 2017. – 30 с.
18.    Свиридова Н.К. Боль в спине как частая причина обращения к неврологу. Этиология, патофизиология и лечение боли / Н.К. Свиридова // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 78 – 82.
19.    Серцево-судинні ефекти нових препаратів для зниження ваги тіла // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 73 – 74.
20.    Скрипченко А.Г. Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева / А.Г. Скрипченко // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 112 – 117.
21.    Снєгірьов П. Здоров’я та вік: слідами VI Національного конгресу геронтологів і геріатрів України / П. Снєгірьов // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 4 – 14.
22.    Сорокин Ю.Н. Место цервикогенной головной боли в Международной классификации головной боли / Ю.Н. Сорокин // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 105 – 111.
23.    Трипілка С.А. Можливості резорбції подагричних тофусів при проведенні уратзнижувальної терапії: клінічне спостереження / С.А. Трипілка, І.Ю. Головач // Укр. ревматол. журнал. – 2016. – № 4 (66). – С. 64 – 69.
24.    У новому дослідженні продемонстрували взаємозв’язок абдомінального ожиріння зі збільшенням шансів серцево-судинних факторів ризику // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 5 (49). – С. 76.
25.    Целуйко В.И. Всегда ли мы назначаем жизнеспасающие препараты нашим пациентам, или Показания к статинотерапии и назначение статинов в реальной практике (по материалам исследования СИСТЕМА) / В.И. Целуйко // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 6 (50). – С. 30 – 34.
26.    Чистик Т. Международный проект ESO-EAST в Украине: оптимизация и улучшение качества помощи пациентам с инсультом / Т. Чистик // Междунар. неврологич. журнал. – 2016. – № 7 (85). – С. 56 – 59.
27.    Якубенко Ю.В. Оптимізація діагностики та лікування гемодинамічних порушень у пацієнтів на хронічні головні болі різного ґенезу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н: 14.01.15 – нервові хвороби / Ю.В. Якубенко. – Х., 2017. – 20 с.

Архів надходжень до картотеки за 06.03.2017 р.

1.    Ахаладзе Н.Г. Хиросима и Нагасаки, Чернобыль и Фукусима. Влияние отдаленных эффектов ионизирующего облучения на темп старения и жизнеспособность человека (обзор литературы) / Н.Г. Ахаладзе // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 369 – 279.
2.    Булич Э.Г. Феномен торможения роста смертности при увеличении распространенности инфекционных и паразитарных болезней у населения старше трудоспособного возраста / Э.Г. Булич, И.В. Муравов // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 476 – 492.
3.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапии начальных нарушений мозгового кровообращения в терапевтической практике / С.Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2017. – № 3 (400). – С. 67 – 68.
4.    Влияние генной терапии на морфологические показатели поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете у мышей разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговой, П.П. Клименко и др. [Г.В. Хаблак, С.П. Малышева, Е.К. Топорова] // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 434 – 449.
5.    Влияние малых доз облучения на темп старения и смертность от возрастзависимой патологии в Украине (медико-демографическое исследование) / В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, А.М. Вайсерман // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 392 – 400.
6.    Горбань Е.Н. Влияние гипоксии на функциональное состояние организма крыс разного возраста, подвергнутых R-облучению / Е.Н. Горбань // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 401 – 425.
7.    Дупленко Ю.К. Вклад И.И. Мечникова в развитие геронтологии (к 100-летию со дня смерти) / Ю.К. Дупленко, С.Г. Бурчинский // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 493 – 503.
8.    Ена Л.М. Полиморбидность, полипрагмазия и побочные эффекты – бермудский треугольник, гериатрическая фармакотерапия / Л.М. Ена // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 450 – 466.
9.    Клініко-фармакологічний підхід до лікування депресії // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 22 – 27.
10.    Купраш Л.П. Оригінальні і відтворені лікарські препарати – проблема оцінки та вибору (огляд літератури) / Л.П. Купраш, О.В. Купраш, С.О. Гударенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 467 – 475.
11.    Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів / С.П. Московко, Г.С. Руденко, Г.С. Московко и др. // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 48 – 53.
12.    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2-го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку: метод. реком. / Уклад. М.Ю. Коломоєць, О.С. Хухліна, Н.Д. Павлюкович та ін. [В.М. Ходоровський, М.Ф. Козар, О.В. Павлюкович]. – К., 2016. – 20 с.
13.    Прокопенко Н.А. Медико-социальные последствия Чернобыльской катастрофы: прошлое и настоящее / Н.А. Прокопенко // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 380 – 391.
14.    Ранні зміни в емоційній сфері як маркер клінічної відповіді на терапію депресії селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну // Нейро NEWS. – 2017. – № 1 (85). – С. 59 – 62.
15.    Стан психофізіологічних функцій у висококваліфікованих спортсменів різних вікових груп / Л.Г. Коробейнікова, М.Ю. Макарчук, Г.В. Коробейніков та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2016. – Т. 62. – № 6. – С. 81 – 87.
16.    Холин В.А. Влияние сочетанной эмоционально-когнитивной стимуляции на состояние эмоциональной сферы старых животных / В.А. Холин, В.В. Безруков // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25. – № 3. – С. 426 – 433.

Архів надходжень до картотеки за 01.06.2017 р.

1.    Efficacy of long-term application of pineal gland peptides in elderly patients: 15-year follow-up study / O. Korkushko, V. Bezrukov, V. Shatylo, D.F. Chebotarev: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 54 – 57.
2.    Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – 120 p.
3.    Metabolism ameliorating remodeling induced by atmosphere (Maria) / V.V. Bezrukov, D.A. Tolstun, T.V. Tushynska et al. [T.A. Dubiley, K.K. Muradian]: Expert’s opinion on current approaches in anti-ageing medicine and gerontology. International symposium. Book of abstracts (Geneva, Switzerland, 27 May, 2017). – Geneva, 2017. – P. 20 – 23.
4.    Антонюк Т.В. Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології / Т.В. Антонюк // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 26 – 29.
5.    Бахтадзе М.А. Мануальная терапия при неспецифической боли в шее / М.А. Бахтадзе, К.О. Кузьминов, Д.А. Болотов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 49 – 52.
6.    Бедлінський В.О. Роль нейробіологічних та імунологічних механізмів розвитку депресії / В.О. Бедлінський // НЕЙРОNews. – 2017. – № 3. – С. 8 – 11.
7.    Вахнина Н.В. Нарушения походки и постуральной устойчивости при дисциркуляторной энцефалопатии / Н.В. Вахнина, В.В. Захаров // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 1. – С. 78 – 84.
8.    Відкрите клінічне дослідження антигіпертензивної ефективності генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або комбінації із S-амлодипіном (Семлопін) чи гідрохлортіазидом у терапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР-АГ) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, Є.П. Свіщенко та ін. [Л.М. Єна, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, О.В. Гулкевич, І.В. Мудрук] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 11 – 24.
9.    Восстановление речевых функций у больных с афазией в раннем реабилитационном периоде ишемического инсульта / С.В. Котов, Ю.А. Белова, М.М. Щербакова и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 38 – 41.
10.    Гев’як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок / О.М. Гев’як // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 12 – 14.
11.    Данилов А.Б. Половые гормоны и боль / А.Б. Данилов, Р.Р. Ильясов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 149 – 154.
12.    Дзяк Л.А. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии / Л.А. Дзяк, Е.В. Мизякина, В.М. Сук // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 34 – 40.
13.    Как повысить цитирование ваших работ: фокус на ORCID // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 8 – 9.
14.    Катеренчук І.П. Фібриляція передсердь та антитромботична терапія в осіб похилого віку / І.П. Катеренчук, В.М. Ждан, І.Ф. Шумейко: Мат. VII наук.-практ. конф. Асоціації аритмології України (Київ, 18-19 травня 2017 р.) // Аритмологія. – 2017. – № 2. – С. 38 – 39.
15.    Козовий Р.В. Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій аероцентричних хромосом у довгожителів Прикарпаття хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз / Р.В. Козовий // Галицький лік. вісник. – 2017. – № 1. – С. 20 – 22.
16.    Костенко Е.В. Влияние хронофармакологической терапии мелатонином (мелаксен) на динамику нарушений сна, когнитивных и эмоциональных расстройств, нейротрофического фактора мозга у пациентов в восстановительном периоде инсульта / Е.В. Костенко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 56 – 64.
17.    Кузнецов В.В. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография / В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова. – К.: Изд-ство «Феникс», 2016. – 246 с. – ISBN 978-966-136-412-6.
18.    Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 79 – 85.
19.    Леводопа-карбидопа интестинальный гель в терапии больных с развернутыми стадиями болезни Паркинсона: результаты 12-месячного открытого исследования / А.А. Скоромец, М.М. Одинак, Э.З. Якупов и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 2. – С. 22 – 31.
20.    Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (51). – С. 10.
21.    Нове в аритмології для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика – сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія». Зб. лекцій / О.С. Сичов, О.О. Ханюков, О.І. Іркін та ін. [ О.М. Романова, С.М. Кожухов, С.В. Лизогуб]; за ред. О.С. Сичова. – К., 2017. – 143 с.
22.    Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику / Д.К. Милославський, С.М. Коваль, І.О. Снігурська та ін. [Т.Г. Старченко, В.В. Божко] // Артериальная гипертензия. – 2017. – № 1. – С. 72 – 80.
23.    Тювина Н.А. Депрессии у женщин, манифестирующие в период климактерия / Н.А. Тювина, В.В. Балабанова, Е.О. Воронина // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – № 3. – С. 22 – 27.

Архів надходжень до картотеки за 20.03.2017 р.

1.    Блахов Н.Ю. Оптимизация лечения острого панкреатита у пациентов пожилого и старческого возраста / Н.Ю. Блахов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 502 – 506.
2.    Болотова Е.В. Хроническая болезнь почек: вклад в коморбидность у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / Е.В. Болотова, А.В. Дудникова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 628 – 632.
3.    Бычковский И.Б. О дискретности кривых дожития. Сообщение 3. Две формы изменчивости жизнеспособности у Drosophila melanogaster / И.Б. Бычковская, С.В. Мыльников, Г.А. Можаев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 541 – 547.
4.    Возрастные изменения микроциркуляции в коре головного мозга у крыс-гипертоников / И.Б. Соколова, И.В. Сергеев, О.Р. Федотова и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 567 – 572.
5.    Возрастные изменения параметров вариабельности ритма сердца: роль воспаления, оксидативного стресса и биологии теломер / Л.И. Стрельцова, Е.В. Плохова, А.В. Кругликова и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 495 – 501.
6.    Гайфулин Р.А. Эхокардиографические показатели правых отделов сердца у больных разных возрастных групп с ишемической болезнью сердца / Р.А. Гайфулин, А.Н. Сумин, О.Г. Архипов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 639 – 645.
7.    Голубцова Н.Н. Ламин А и ламин-ассоциированный полипептид 2 (LAP-2) в фибробластях кожи человека при старении / Н.Н. Голубцова, Ф.Н. Филиппов, А.Г. Гунин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 577 – 585.
8.    Данилов Н.В. Влияние хирургического лечения узлового зоба у пожилых пациентов на вероятность развития остеопороза, роль низкого уровня кальцитонина / Н.В. Данилов, В.Г. Аристархов, А.В. Квасов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 487 – 490.
9.    Емельянов В.В. Гликирование, антигликирование и дегликирование: роль в механизмах старения и геропротекции (обзор литературы) / В.В. Емельянов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 407 – 416.
10.    Завалишина С.Ю. Агрегационные особенности эритроцитов и тромбоцитов у старых крыс, испытывающих регулярные физические нагрузки на беговой дорожке / С.Ю. Завалишина, И.Н. Медведев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 437 – 441.
11.    Золотовская И.А. Жесткость артерий в аспекте развития тромбоэмболических осложнений у лиц пожилого возраста с фибрилляцией предсердий / И.А. Золотовская, И.Л. Давыдкин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 602 – 608.
12.    Клинико-хирургические гендерные различия у пациентов старше 75 лет, перенесших экстренные чрескожные коронарные вмешательства при остром инфаркте миокарда / К.А. Киреев, А.А. Фокин, А.В. Краснопеев, Т.С. Киреева // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 618 – 623.
13.    Косачев В.Д. Клинико-неврологическая характеристика и принципы корригирующей терапии миастении с дебютом в пожилом и старческом возрасте / В.Д. Косачев, Т.М. Алексеева, А.Н. Халмурзина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 658 – 662.
14.    Кулеш А.А. Роль мелатонина в развитии постинсультных когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста в сравнении с больными молодого и среднего возраста / А.А. Кулеш, В.Е. Дробаха, В.В. Шестаков // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 651 – 657.
15.    Кэрэуш Я.В. Оценка поведенческого реагирования у женщин пожилого возраста с высоким уровнем личностной тревожности / Я.В. Кэрэуш, И.Л. Большевидцева // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 511 – 516.
16.    Макрушин А.В. Рассмотрение процесса эндогенного снижения гомеостатических свойств двух надорганизменных систем с точки зрения параметаболической теории старения / А.В. Макрушин, Н.В. Аладдин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 573 – 576.
17.    Маслюков П.М. Возрастные изменения нейротрансмиттерного состава нейронов симпатических узлов / П.М. Маслюков, А.И. Емануйлов, А.Д. Ноздрачев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 442 – 453.
18.    Медведев И.Н. Функциональная активность тромбоцитов у клинически здоровых лиц пожилого возраста / И.Н. Медведев // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 633 – 638.
19.    Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация / А.А. Мельник. – К.: Книга-плюс, 2017. – 308 с. – ISBN 978-966-460-048-1.
20.    Мельник М.Г. Роль возрастного хронотропного критерия в расширении двигательной активности на стационарном этапе реабилитации у гериатрических больных с инфарктом миокарда / М.Г. Мельник // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 523 – 525.
21.    Морфологические особенности структурной организации коры мозжечка в старческом возрасте / И.А. Баландина, Л.М. Железнов, А.А. Баландин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 670 – 675.
22.    Особенности реакций лимфатических узлов на повреждение тканей региона лимфосбора у старых крыс / И.В. Майбородин, М.К. Агзаев, Т.М. Рагимова, В.И. Майбородина // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 548 – 554.
23.    Особенности тиреоидного статуса у пожилых пациентов спустя 5 лет в зависимости от объема оперативного вмешательства на щитовидной железе / В.Г. Аристархов, Н.В. Данилов, Р.В. Аристархов и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 491 – 494.
24.    Панченко А.В. Роль циркадианных ритмов и «клеточных часов» в развитии заболеваний, ассоциированных с возрастом / А.В. Панченко, Е.А. Губарева, В.Н. Анисимов // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 417 – 423.
25.    Петров В.В. Возрастные изменения гемодинамического потенциала полости носа у человека / В.В. Петров // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 624 – 627.
26.    Петров В.В. Возрастные особенности мукоцилиарной системы слизистой оболочки полости носа у человека / В.В. Петров // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 507 – 510.
27.    Разборчивость речи при тугоухости у лиц пожилого и старческого возраста / М.Ю. Бобошко, Л.Е. Голованова, Е.В. Жилинская, Е.А. Огородникова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 663 – 669.
28.    Рекалов Д.Г. Проблема боли в ревматологии: эффективные пути решения / Д.Г. Рекалов // Здоров’я України. – 2017. – № 1 (50). – С. 46 – 47.
29.    Рубаненко А.О. Возрастные различия показателей жесткости сосудистой стенки у пациентов с артериальной гипертензией / А.О. Рубаненко, А.С. Орехова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 478 – 480.
30.    Рубаненко О.А. Факторы риска развития фибрилляции предсердий после кардиохирургических вмешательств у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца / О.А. Рубаненко // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 481 – 486.
31.    Самородская И.В. Терминологические и демографические аспекты коморбидности / И.В. Самородская, Е.В. Болотова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 471 – 477.
32.    Сафонова Ю.А. Методы оценки риска падений у людей старше 65 лет / Ю.А. Сафонова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 517 – 522.
33.    Современные антитромботические препараты в сопровождении чрескожного коронарного вмешательства при лечении острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме у лиц старших возрастных групп / А.С. Петров, К.Л. Козлов, В.Н. Федорец, Д.А. Коротков // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 609 – 617.
34.    Современные принципы гериатрического анализа в медицине / А.Н. Волобуев, Н.О. Захарова, Н.П. Романчук и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 461 – 470.
35.    Сравнительная органометрическая характеристика мозжечка у мужчин и женщин молодого и старческого возраста / И.А. Баландина, Л.М. Железнов, А.А. Баландин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 676 – 680.
36.    Сравнительный анализ разных методов геропротекции / В.С. Мякотных, М.Н. Торгашов, К.В. Егорин и др. // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 594 – 601.
37.    Телегина Д.В. Молекулярные механизмы гибели клеток в сетчатке при развитии возрастной молекулярной дегенерации / Д.В. Телегина, О.С. Кожевникова, Н.Г. Колосова // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 3. – С. 424 – 432.
38.    Тучные клетки и старение / Н.А. Кутукова, П.Г. Назаров, Г.В. Кудрявцева, В.И. Шишкин // Успехи геронтологии. – 2016. – Т. 29. – № 4. – С. 586 – 593.