Нові надходження до бібліотеки (28.11.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Актуальная инфектология. – 2016. – № 3.
2.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 4.
3.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 10.
4.    Ліки України. – 2016. – № 9.
5.    МЕДІКСАнтиейджинг. – 2016. – № 4.
6.    Мистецтво лікування. – 2016. – № 5 – 6.
7.    Міжнародний медичний журнал. – 2016. – № 3.
8.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 6. Психоневрология и нейропсихиатрия.
9.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 7. Психоневрология и нейропсихиатрия.
10.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 8. Психоневрология и нейропсихиатрия.
11.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 3.
12.    Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. Зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 20. – 599 с.
13.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 5.
14.    Участковый врач. – 2016. – № 7.

ГАЗЕТИ

15.    Ваше здоров’я. – 2016. – № 47 – 48.
16.    Здоров’я України. – 2016. – № 19 (392) (жовтень).
17.    Здоров’я України. – 2016. – № 20 (393) (жовтень).
18.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (35) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
19.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 10 (584).

КНИГИ

20.    Нейромидин в клинической практике / И.В. Дамулин, С.А. Живолупов, О.С. Зайцев и др. [М.Ю. Максимова, С.П. Маркин, И.Н. Самарцев, А.Г. Санадзе, И.А. Строков]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2016. – 64 с. – ISBN 978-5-8948-1942-6.
21.    № 23264 – XVII з’їзд ортопедів-травматологів України. Зб. наук. пр. (Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). – К., 2016. – 423 с.
22.    № 23274 – Антимикробная функция печени / А.П. Левицкий, С.А. Демьяненко, Ю.В. Цисельский. – О.: КП ОГТ, 2011. – 141 с. – ISBN 978-617-637-001-7.
23.    № 23273 – Дисбиоз, диабетическая ретинопатия и пребиотики / А.П. Левицкий, Ю.В. Цисельский. – О.: КП ОГТ, 2012. – 197 с. – ISBN 978-617-637-014-7.
24.    № 23272 – Кишечная микробиота в норме и при патологии. Современные подходы к диагностике и коррекции кишечного дисбиоза / С.М. Ткач, К.С. Пучков, А.К. Сизенко. – К., 2014. – 149 с. – ISBN 978-966-96629-8-0.
25.    № 23267 – Пути и средства оптимизации репаративной регенерации. Хирургические, бальнеофизиотерапевтические методы, медицинская реабилитация / Под ред. А.Н. Поливоды. – О.: «Астропринт», 2013. – 416 с. – ISBN 978-966-190-789-1.
26.    № 23270 – Бізнес-планування в охороні здоров’я: навч.-метод. посіб. / Ю.В. Вороненко, В.М. Пащенко; за заг. ред. Ю.В. Вороненка. – К.: Генеза, 2016. – 336 с. – ISBN 978-966-11-0755-6.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

27.    Сучасні принципи діагностики та лікування підошовного фасціїту: метод. реком. (91.16/194.16) / Уклад. А.П. Лябах, О.Г. Гайко, О.А. Турчин та ін. [В.М. Пятковський, Л.Є. Осадча, О.В. Кулева]. – К., 2016. – 24 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

28.    Базалій А.В. Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-залежних механізмах активізації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналювання у пухлинних клітинах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Базалій. – К., 2016. – 21 с.
29.    Бояршин К.С. Структурно-функціональні основи реагуючої активності проліл-тРНК синтитази з Enterococcus faecalis: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / К.С. Бояршин. – К., 2016. – 23 с.
30.    № 4166а – Дзерович Н.І. Саркопенія та остеопороз у жінок старших вікових груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Н.І. Дзерович. – Лиман, 2016. – 35 с.
31.    Дудченко О.Є. Розробка і оптимізація кондуктометричного мультибіосенсора для визначення низки вуглеводів у харчових продуктах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / О.Є. Дудченко. – К., 2016. – 23 с.
32.    Зінов’єва М.Л. Токсичні властивості 7-гідроксикумарину та його комбінована дія з етиловим спиртом (експериментальні дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.06 – токсикологія / М.Л. Зінов’єва. – К., 2016. – 20 с.
33.    Куклін А.В. Експресія генів вродженого імунітету в інтактних гепатоцитах та печінці щура під час її регенерації: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / А.В. Куклін. – К., 2016. – 22 с.
34.    Пилипчук О.П. Особливості впливу комутагенів на радіочутливість хромосом лімфоцитів периферичної крові людини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.П. Пилипчук. – К., 2016. – 24 с.
35.    Руденко Є.Є. Пошук потенційних генів-супресорів пухлинного росту для світло клітинної карциноми нирки людини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / Є.Є.Руденко. – К., 2016. – 23 с.
36.    Сєбов Д.М. Мікроваскулярна стенокардія: поширеність, клініко-генетичні ознаки, особливості лікування та прогнозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Д.М. Сєбов. – Дніпро, 2016. – 34 с.
37.    Семененко О.М. Вплив HAES-LX-5% на процеси енергетичного метаболізму і вільнорадикального окислення в нирках в ранній період опікової хвороби: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.М. Семененко. – К., 2016. – 20 с.
38.    Токаренко О.О. Особливості мікроциркуляції, вегетативної регуляції та кардіоваскулярного ре моделювання у хворих на артеріальну гіпертензію з ураженням органів-мішеней: оптимізація діагностики та лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Токаренко. – Дніпро, 2016. – 22 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

39.    № 327д – Дзерович Н.І. Саркопенія та остеопороз у жінок старших вікових груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Н.І. Дзерович. – К., 2016. – 352 с.

ВІДБИТКИ

40.    №9373 – Влияние генной терапии на морфо-функциональные характеристики и показатели апоптоза ряда органов при экспериментальном сахарном диатете / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговской, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак, Е.К. Топорова // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 2. – Т. 2 (129). – С. 137 – 142.
41.    №9374 – Фуштей І.М. Стан функції ендотелію у жінок, хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від тяжкості клімактеричного синдрому / І.М. Фуштей, О.Я. Малиновська, І.А. Кулініч // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 173 – 178.
42.    №9375 – Шейко С.О. Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом / С.О. Шейко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 4. – С. 130 – 133.
43.    №9376 – Ретроспективний аналіз комплексних методів лікування подагричного артриту з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу / А.А. Капустянська, А.В. Вахненко, Н.В. Моісєєва, М.О. Рум’янцева // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 1. – С. 296 – 299.
44.    №9377 – Макурина Г.И. Новые аспекты формирования псориаза при сопутствующей артериальной гипертензии / Г.И. Макурина // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 2. – С. 134 – 141.
45.    №9378 – Полстяной А.А. Современные представления об этиологии гиперурикемии как патогенетического фактора развития подагры / А.А. Полстяной // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 2. – С. 311 – 316.
46.    №9379 – Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1 / Е.Е. Петров, Ю.М. Казаков, С.И. Треумова, Ю.Г. Бурмак // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 42 – 47.
47.    №9380 – Ярош В.О. Взаємозв’язок між рівнем мозкового натрійуретичного пропептиду та морфофункціональним станом серця у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / В.О. Ярош // Україна. Здоров’я нації. – 2016. – № 3. – С. 89 – 93.
48.    №9381 – Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, У.І. Приймич // Укр. журн. болю. – 2016. – № 1. – С. 39 – 40.
49.    №9382 – Юров И.В. Дискинезии при акинетико-ригидной форме болезни Паркинсона. Пути решения проблемы / И.В. Юров // Укр. журн. болю. – 2016. – № 1. – С. 46 – 47.
50.    №9383 – Юров И.В. Боль и качество жизни пациентов, «живущих с Паркинсоном» / И.В. Юров // Укр. журн. болю. – 2016. – № 2. – С. 20 – 25.
51.    №9384 – Sidorenko A. Empowerment of older persons: principal approaches / A. Sidorenko // Міжнар. журн. «Реабілітація та паліативна медицина». – 2016. – № 1. – С. 87 – 91. Расширение прав и возможностей пожилых людей: основные подходы.
52.    №9385 – Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і геріатричної допомоги / Л.А. Стаднюк, Ю.І. Губський, Н.Г. Гойда та ін. [А.В. Царенко, В.В. Чайковська, В.Ю. Приходько, О.В. Давидович, А.М. Бондарчук, Ю.В. Криничний] // Міжнар. журн. «Реабілітація та паліативна медицина». – 2015. – № 2. – С. 70 – 77.
53.    №9386 – Данильченко Л.І. Забезпеченість вітаміном D, маркери кісткового ремоделювання і механічна міцність кісткової тканини у жінок у постменопаузі / Л.І. Данильченко // Одеськ. мед. журнал. – 2015. – № 6. – С. 47 – 50.
54.    №9387 – Відмінності впливу двох антигіпертензивних комбінацій на гемодинаміку, метаболічні показники та субфракційний склад сироватки крові у літніх пацієнтів з коморбідною кардіальною патологією / В.А. Штанько, Н.В. Тофан, С.А. Тихонова та ін. [А.П. Романчук, О.В. Хижняк] // Одеськ. мед. журнал. – 2016. – № 2. – С. 57 – 63.
55.    №9388 – Хара М.Р. Статеві особливості реакції вегетативної нервової системи старих щурів на розвиток некротичного процесу в серці на тлі мелатоніну / М.Р. Хара, З.С. Гевик // Патологія. – 2016. – № 1. – С. 15 – 18.
56.    №9389 – Бурчинский С.Г. Депрессивные и дистимические расстройства при психосоматической патологии и пути их фармакологической коррекции / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 2. – С. 51 – 56.
57.    №9390 – Закревська О.В. Загальні підходи до медикаментозного лікування пацієнтів похилого віку / О.В. Закревська // Практикуючий лікар. – 2015. – № 2. – С. 57 – 63.
58.    №9391 – Бурчинский С.Г. Препараты валерианы как комплексные корректоры психоэмоциональных и когнитивных расстройств в неврологии: новые возможности / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 3. – С. 49 – 53.
59.    №9392 – Бурчинский С.Г. Новые подходы к фармакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 4. – С. 45 – 48.
60.    №9393 – Приходько В.Ю. Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сімейного лікаря (лекція) / В.Ю. Приходько // Практикуючий лікар. – 2016. – № 1. – С. 45 – 54.
61.    №9394 – Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца по ведению пациентов среднего и пожилого возраста с врожденными пороками сердца 2015 / Н.Т. Ватутин, А.С. Смирнова, Е.В. Ещенко и др. [В.С. Колесников, Ю.П. Грищенко, Е.В. Картамышева, А.Э. Дегтярева, В.А. Карапыш, И.А. Перуева, Е.С. Глинская, А.А. Тараторина] // Практич. ангіологія. – 2015. – № 3. – С. 18 – 28.
62.    №9395 – Лікування артеріальної гіпертензії в осіб старшого віку // Практич. ангіологія. – 2015. – № 4. – С. 35 – 40.
63.    №9396 – Нгуєн І.В. Проблема ВІЛ-інфекції серед людей старшої вікової групи / І.В. Нгуєн, О.В. Максименок, Ю.В. Круглов // Профілактич. медицина. – 2015. – № 3 – 4 (дод.). – С. 47 – 48.
64.    №9397 – Vaiserman A.M. Longevity-promoting pharmaceuticals: is it a time for implementation? / A.M. Vaiserman, F. Marotta // Trends Pharmacol. Sci. – 2016. – Vol. 37, N 5. – P. 331 – 333.
65.    №9398 – Obtaining of the transgenic Helianthus tuberosus L. plants, callus and “hairy” root cultures able to express the recombinant human interferon alpha-2b gene / O.M. Maistrenko, Yu.S. Luchakivska, N.M. Zholobak et al. [M.Ya. Spivak, M.V. Kuchuk] // Цитология и генетика. – 2015. – № 5. – С. 38 – 44. // Cytol. Genet. – 2015. – Vol. 49, N 5. – P. 308 – 313.
66.    №9399 – Longevity-modulating effects of symbiosis: insaghts from Drosophila-Wolbachia interaction / O.M. Maistrenko, S.V. Serga, A.M. Vaiserman, I.A. Kozeretska // Biogerontology. – 2016. – Vol. 17, N 5 – 6. – P. 785 – 803.
67.    №9400 – Vaiserman A.M. Anti-aging pharmacology: Promises and pitfalls / A.M. Vaiserman, O.V. Lushchak, A.K. Koliada // Ageing Res. Rev. – 2016. – Vol. 31. – P. 9 – 35.