Нові надходження до бібліотеки (08.11.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 3.
2.    Артериальная гипертензия. – 2016. – № 4.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – № 2.
4.    Ендокринологія. – 2016. – № 3.
5.    Журнал НАМН України. – 2016. – № 1.
6.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 9.
7.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 1.
8.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 2.
9.    Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. – № 3.
10.    Medicine review. – 2016. – № 4 – 5.
11.    Наука і практика. – 2016. – № 1 – 2.
12.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 565. Кардиология.
13.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 576. Кардиология.
14.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 10 (46) (жовтень).
15.    Практична ангіологія. Зб. рекомендацій. – 2016.
16.    Рациональная фармакотерапия. – 2016. – № 3.
17.    Рубежи здоровья. – 2016. – № 13.
18.    Серцева недостатність. – 2016. – № 2 (вересень).
19.    Серцева недостатність. – 2016. – № 2 (дод.).
20.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 1.
21.    Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань. – 2016. – № 2.
22.    Therapia. – 2016. – № 1.
23.    Therapia. – 2016. – № 2.
24.    Therapia. – 2016. – № 9.
25.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 3.
26.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 4.
27.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – Дод. 1.
28.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – Дод. 2.
29.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – Дод. 3 (Мат. 17 конгр.).
30.    Український неврологічний журнал. – 2016. – № 3.
31.    Український ревматологічний журнал. – 2016. – № 3.
32.    Український терапевтичний журнал. – 2016. – № 3.
33.    Фізіологічний журнал. – 2016. – № 4.
34.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 5.
35.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 6.
36.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 7.
37.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 8.
38.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 9.
39.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 11.
40.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 12.
41.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 13.
42.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 14.
43.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 15.
44.    European Heart Journal. – 2016. – Vol. 37, № 17.
45.    European Heart Journal. – 2016. – Suppl. C (april).
46.    European Heart Journal. – 2016. – Suppl. D (april).

ГАЗЕТИ

47.    Ваше здоров’я. – 2016. – № 41 – 42.
48.    Ваше здоров’я. – 2016. – № 43 – 44.
49.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (45) (жовтень). Онкологія.
50.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (41) (вересень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
51.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 9 (583).
52.    НЕВРОньюс. – 2016. – Вып. 5 (19) (май).
53.    НЕВРОньюс. – 2016. – Вып. 7 – 8 (21 – 22) (июль – август).
54.    НЕВРОньюс. – 2016. – Вып. 9 (23) (сентябрь).
55.    НЕВРОньюс. – 2016. – Вып. 10 (24) (октябрь).

КНИГИ

56.    № 20055-u – International Glossary of Social Gerontology / M.J.S. Gibson, Ch. Nurberg. – New York, 1985. – 96 p.
57.    № 23255 – Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращення в сучасних умовах (посібник) / Під ред.. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2016. – 261 с.
58.    № 23262 – Виленский Ю. Маньковские. Эпоха и судьбы / Ю. Виленский, В. Яснопольская. – К., 2016. – 183 с.
59.    № 23263 – Саркопенія / В.В. Поворознюк, Н. Бінклі, Н.І. Дзерович, Р.В. Поворознюк. – К.: ПАТ «Віпол», 2016. – 180 с. – ISBN 978-966-646-157-8.
60.    Григорян Р.Д. Артериальное давление / Р.Д. Григорян, Е.Л. Лябах. – К.: Ин-т программных систем НАН Украины, 2015. – 458 с.
61.    Рациональная фармакотерапия. Сб. клинических рекомендаций. – К., 2015. – 149 с.
62.    Системна ензимотерапія при інсульті. – К., 2010. – 28 с.
63.    № 23258 – Сердечно-сосудистая патология при системных ревматических заболеваниях: возможности системной энзимотерапии: монография / В.Н. Коваленко, А.И. Терзов, В.В. Братусь. – К.: Четверта хвиля, 2016. – 224 с.
64.    № 23257 – Серцево-судинні захворювання: Класифікація, стандарти діагностики і лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. – К.: МОРІОН, 2016. – 192 с.
65.    № 23259 – Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом: монографія / [А.В. Руденко, О.І. Мітченко, В.В. Гутовський та ін.]; за заг. ред. А.В. Руденка, О.І. Мітченко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 181 с. – ISBN 978-97211-9-8.
66.    Класифікація, стандарти діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця. Рекомендації Робочої Групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України // Дод. до журн. «Аритмологія». – К., 2016. – № 3. – 135 с.
67.    № 23260 – Тактика ведення хворих з миготливою аритмією. Майстер-клас. Зб. лекцій. – К., 2016. – 115 с.
68.    VI Національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Тези (Київ, 19-21 жовтня 2016 р.) // Пробл. старения и долголетия. – 2016. – Т. 25 (приложение). – 136 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

69.    Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій серцевій смерті: У таблицях і схемах. – К., 2016. – 48 с.
70.    Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона: метод. реком. / Уклад. І.М. Карабань, Н.В. Карасевич. – К., 2015. – 36 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

71.    Декалюк М.О. Нові нановуглецеві флуорофори: синтез, оптичні властивості та їх взаємодія з клітинами: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / М.О. Декалюк. – К., 2016. – 21 с.
72.    № 4165а – Ільєнко І.М. Генна регуляція апоптозу, проліферації та старіння імунокомпетентних клітин людини у ранньому та віддаленому періодах після опромінення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія; 03.00.15 – генетика / І.М. Ільєнко. – К., 2016. – 38 с.
73.    Ісаєва І.М. Адаптаційні реакції серцево-судинної системи в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.М. Ісаєва. – Львів, 2016. – 20 с.
74.    Іщенко Л.М. Ліпіди крові жуйних за спонтанного та експериментального лейкозу великої рогатої худоби та молекулярно-генетична ідентифікація збудника: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. вет. н.: 03.00.04 – біохімія / Л.М. Іщенко. – К., 2016. – 23 с.
75.    Зайцева О.В. Особливості розвитку і корегування оксидативно-нітрозативного стресу за експериментального остеопорозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.В. Зайцева. – К., 2016. – 21 с.
76.    Звягіна Т.С. Експериментальне обґрунтування ефективності застосування комбінованого таурин-вмісного препарату для профілактики та лікування метаболічного синдрому та діабетичної нефропатії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Т.С. Звягіна. – К., 2016. – 26 с.
77.    Курільченко І.Ю. Флуоресцентне мічення нанорозмірних контейнерів для візуалізації їх взаємодії з біологічними об’єктами: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / І.Ю. Курільченко. – К., 2016. – 20 с.
78.    Мазур Ю.Ю. Калікс[4]арен С-90 як селективний інгібітор Мg2+, АТР-залежної кальцієвої помпи плазматичної мембрани клітин міометрія: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Ю.Ю. Мазур. – К., 2016. – 21 с.
79.    Павлюк-Гаврилова Г.В. Особливості фармакодинаміки диклофенаку та німесуліду за умов комбінованого застосування з амлодипіном на моделі ревматоїдного артриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Г.В. Павлюк-Гаврилова. – К., 2016. – 24 с.
80.    Пахомова В.Г. Вміст мікроелементів при різних формах затримки росту та шляхи корекції виявлених порушень: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / В.Г. Пахомова. – К., 2016. – 24 с.
81.    Ракетська О.О. Експериментальні дослідження кардіопротекторних властивостей похідних бурштинової кислоти: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Ракетська. – К., 2016. – 24 с.