Архів надходжень до картотеки за 24.10.2016 р.

1.    Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона: метод. реком. / І.М. Карабань, Н.В. Карасевич. – К., 2015. – 36 с.
2.    Адаптаційні реакції серцево-судинної системи в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.М. Ісаєва. – Львів, 2016. – 20 с.
3.    Возняк І.Я. Аналіз особливостей низки цитокінових, імунологічних та імуноморфологічних змін у хворих на псоріаз / І.Я. Возняк, О.О. Сизон // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2016. – № 4 (62). – С. 9 – 17.
4.    Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (МОЗ України) // Рац. фармакотерапия. Сб. клинич. рекомендаций. – К., 2015. – С. 79 – 95.
5.    Григорян Р.Д. Артериальное давление: переосмысление / Р.Д. Григорян, Е.Г. Лябах. – К.: Ин-т програм. систем НАН Украины, 2015. – 458 с. – ISBN 978-966-02-7781-6.
6.    Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 21-22 квітня 2016 р.) // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 2 (22). – С. 68 – 74.
7.    Зайцева О.В. Особливості розвитку і корегування оксидативно-нітрозативного стресу за експериментального остеопорозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.В. Зайцева. – К., 2016. – 21 с.
8.    Звягіна Т.С. Експериментальне обґрунтування ефективності застосування комбінованого таурин-вмісного препарату для профілактики та лікування метаболічного синдрому та діабетичної нефропатії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Т.С. Звягіна. – К., 2016. – 26 с.
9.    Измайлова Е.В. Новые патогенетические подходы в лечении пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца / Е.В. Измайлова // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 3. – С. 56 – 66.
10.    Ільєнко І.М. Генна регуляція апоптозу, проліферації та старіння імунокомпетентних клітин людини у ранньому та віддаленому періодах після опромінення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія, 03.00.15 – генетика / І.М. Ільєнко. – К., 2016. – 38 с.
11.    Копица Н.П. Этиология, патогенез и профилактика внезапной сердечной смерти у пациентов, перенесших инфаркт миокарда / Н.П. Копица, А.В. Кобец // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 3. – С. 100 – 106.
12.    Костюк К.Р. Ефективність диференційованого хірургічного лікування тяжких форм хвороби Паркінсона / К.Р. Костюк, Н.С. Василів, В.Л. Ломадзе // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 3. – С. 20 – 28.
13.    Лікування артеріальної гіпертензії у осіб старшого віку. Рекомендації Польської колегії сімейних лікарів, Польського товариства артеріальної гіпертензії, Польського товариства геронтологів (2013 р.) // Рац. фармакотерапия. Сб. клинич. рекомендаций. – К., 2015. – С. 5 – 13.
14.    Магний: роль в развитии и лечении инсулинорезистентности, метаболического синдрома и диабета. Рекомендации Германского общества по исследованию магния (2014 г.) // Рац. фармакотерапия. Сб. клинич. рекомендаций. – К., 2015. – С. 14 – 18.
15.    Макуріна Г.І. Клініко-морфологічні паралелі у хворих на псоріаз із супутньою артеріальною гіпертензією / Г.І. Макуріна // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2016. – № 4 (62). – С. 18 – 26.
16.    Матеріали науково-практичної конференції «Впровадження вітчизняних розробок у діагностиці та лікуванні захворювань нервової системи» (Київ, 22-23 вересня 2016 р.) // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 3. – С. 66 – 85.
17.    Милославський Д.К. Сучасні погляди на роль і місце лікувально-профілактичної дієтетики при захворюваннях внутрішніх органів / Д.К. Милославський // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 3. – С. 83 – 92.
18.    Організований волонтерський рух пенсіонерів у регіонах України 1997-2007. – К., 2012. – 190 с.
19.    Остеоартрит: фармакотерапия и ведение пациента. Рекомендации Национального института здоровья и совершенствования медицинской помощи (Великобритания) (2014 г.) // Рац. фармакотерапия. Сб. клинич. рекомендаций. – К., 2015. – С. 54 – 58.
20.    Павлюк-Гаврилова Г.В. Особливості фармакодинаміки диклофенаку та німесуліду за умов комбінованого застосування з амлодипіном на моделі ревматоїдного артриту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / Г.В. Павлюк-Гаврилова. – К., 2016. – 24 с.
21.    Поворознюк В.В. Статут вітаміну D у населення Буковини і Прикарпаття залежно від місця проживання над рівнем моря / В.В. Поворознюк, І.В. Паньків // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – № 2 (22). – С. 7 – 10.
22.    Ракетська О.О. Експериментальні дослідження кардіопротекторних властивостей похідних бурштинової кислоти: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: 14.03.05 – фармакологія / О.О. Ракетська. – К., 2016. – 23 с.
23.    Рациональная фармакотерапия. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2015. –149 с.
24.    Ревматоїдний артрит. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації (МОЗ України) // Рац. фармакотерапия. Сб. клинич. рекомендаций. – К., 2015. – С. 29 – 53.
25.    Романенко В.І. Валідація національної версії опитувальника DN4 для визначення невропатичного компонента болю у пацієнтів з хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації / В.І. Романенко // Укр. неврологіч. журнал. – 2016. – № 3. – С. 40 – 45.
26.    Свиридова Н.К. Диференційна діагностика та тактика лікування пацієнтів з болем у нижній частині спини / Н.К. Свиридова // Здоров’я України. – 2016. – № 18 (391). – С. 41.
27.    Современные подходы к профилактике остеопоротических переломов // Здоров’я України. – 2016. – № 18 (391). – С. 36 – 37.
28.    Татузян Е.Г. «Эликсир молодости» внутри нас / Е.Г. Татузян, А.Н. Беловол, С.Г. Ткаченко // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2016. – № 4 (62). – С. 69 – 72.
29.    Філіппова О.Ю. Порушення оксидативного метаболізму та активності ферментивних антиоксидантів у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту / О.Ю. Філіппова // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 3. – С. 19 – 26.
30.    Юдина Л.В. Кашель: неочевидные ответы на очевидные вопросы / Л.В. Юдина // Здоров’я України. – 2016. – № 18 (391). – С. 46 – 48.