Архів надходжень до картотеки за 10.10.2016 р.

1.    Аналіз стану здоров’я народу України // Проблеми здоров’я і медичної  допомоги та модель покращання в сучасних умовах. – К., 2016. – С.40 – 138.
2.    Діагностичні та прогностичні можливості кардіотропних аутоантитіл у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця з різною скоротливою здатністю міокарда та можливості диференційованого підходу до призначення бета-адреноблокаторів / В.Ю. Жаринова, В.О. Табакович-Вацеба, Л.А. Бодрецька, І.А. Самоць: Мат. XVII Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2016. – Дод. 3. – С. 110 – 111.
3.    Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом. – К.: Агат-Принт,2016. – 181 с. – ISBN 978-966-97211-9-8.
4.    Класифікація, стандарти діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця. Дод. до журн. «Аритмологія». – 2016. – № 3. – 135 с.
5.    Коваленко В.Н. Сердечно-сосудистая патология при системных ревматических заболеваниях: возможности системной энзимотерапии / В.Н. Коваленко, А.И. Терзов, В.В. Братусь. – К.: Четверта хвиля, 2016. – 224 с. – ISBN 978-966-529-317-0.
6.    Кондратюк В.Є. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на подагру / В.Є. Кондратюк, О.А. Бичков, Ю.П. Синиця: Мат. XVII Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2016. – Дод. 3. – С. 49.
7.    Кузнецов В.В. Особенности состояния церебральной гемодинамики и структуры биоэлектрической активности головного мозга у больных с кардиоэмболическим и атеротромботическим инсультом / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова: Мат. XVII Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2016. – Дод. 3. – С. 242.
8.    Кузнецова С.М. Кверцетин у больных, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова, А.Г. Скрипченко: Мат. XVII Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2016. – Дод. 3. – С. 242 – 243.
9.    Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2016. – Дод. 3. – 267 с.
10.    Ортостатические изменения артериального давления и когнитивный статус у пожилых людей // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 4 (48). – С. 46.
11.    Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах / Під ред. В.М. Коваленко, В.М. Корнацького. – К., 2016. – 261 с.
12.    Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій серцевій смерті. – К., 2016. – 48 с.
13.    Роль длительности артериальной гипертензии и возраста в развитии когнитивных нарушений у больных гипертонической болезнью / Н.Я. Доценко, Л.В. Герасименко, С.С. Боев, И.А. Шехунова // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 3 (47). – С. 25 – 32.
14.    Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред.. В.М. Коваленко, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренко, О.С. Сичова. – К.: МОРІОН, 2016. – 192 с. – ISBN 978-966-2066-61-6.
15.    Системна ензимотерапія при інсульті. Важлива складова керування запальним каскадом. Посібник для лікарів-неврологів та сімейних лікарів. – К., 2010. – 28 с.
16.    Современные подходы к диагностике и лечению постинсультных когнитивных нарушений / О.С. Левин, Е.Е. Васенина, Н.А. Трусова, А.Ш. Чимагомедова // Therapia. – 2016. – № 9 (112). – С. 9 – 14.
17.    Стандартизовані підходи до призначення статинів (за матеріалами клінічних настанов) / І.М. Гідзинська, Г.З. Мороз, Т.С. Ласиця, О.О. Дзізінська // Therapia. – 2016. – № 9 (112). – С. 19 – 24.
18.    Тактика ведення хворих з миготливою аритмією. Зб. лекцій. – К., 2016. – 115 с.
19.    Ткачев А.В. Эффективность и переносимость миорелаксантов при лечении больных с острой болью в нижней части спины / А.В. Ткачев, С.В. Колесник // Therapia. – 2016. – № 9 (112). – С. 50 – 55.
20.    Уретій С.І. Підвищення рівня спряження конститутивних NO-синтаз і вмісту гемоглобіну в еритроцитах старих тварин залізовмісним фітопрепаратом / С.І. Уретій, А.В. Коцюруба, Б.С. Коп’як // Фізіологіч. журнал. – 2016. – Т. 62. – № 4. – С. 31 – 39.
21.    Экспертное мнение рабочей группы Европейского общества гипертензии и Европейского общества гериатрической медицины по лечению артериальной гипертензии у астенизированных лиц старческого возраста // Артериальная гипертензия. – 2016. – № 4 (48). – С. 91 – 100.