Архів надходжень до картотеки за 30.09.2016 р.

1.    Piofrowska A. Витамин D в физиологии и патологии кожи / A. Piofrowska, J. Wierzbicka, M.A. Zmijewski // Здоров’я України. – 2016. – № 17 (390). – С. 27 – 29.
2.    Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед. Рівень мелатонін-сульфату у хворих похилого та старечого віку на пара травматичну екзему з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією / Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед // Сучасні мед. технології. – 2016. – № 1 (28). – С. 29 – 32.
3.    Бачурин С.О. Препараты для лечения болезни Альцгеймера по данным клинических испытаний и основные тенденции в подходах к поиску новых лекарственных средств / С.О. Бачурин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 8. – С. 77 – 87.
4.    Биологические основы суицидального поведения / М.С. Зинчук, А.Б. Гехт, Н.В. Гуляева и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 8. – С. 94 – 101.
5.    Бідзілля П.П. Лабораторні показники, стан систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у чоловіків з хронічною серцевою недостатністю на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від віку / П.П. Бідзілля // Сучасні мед. технології. – 2016. – № 1 (28). – С. 43 – 49.
6.    Біль, що вбиває // Ваше здоров’я. – 2016. – № 37 – 38 (1373 – 1374). – С. 17.
7.    Болезнь Паркинсона: пособие для пациентов и их родственников / под ред. О.С. Левина. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 128 с.
8.    Буклина С.Б. Нарушения высших психических функций при поражении глубинных и стволовых структур мозга / С.Б. Буклина. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 312 с.
9.    Влияние антиоксидантоной терапии на нейротрофины и процессы реабилитации после инсульта / Ю.В. Каракулова, Н.В. Селянина, А.В. Желнин и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 8. – С. 36 – 39.
10.    Герцик А.М. До проблеми управління реабілітаційним процесом / А.М. Герцик // Лік. справа. – 2016. – № 1 – 2. – С. 142 – 146.
11.    Григорова И.А. Сосудистая деменция: клиника, диагностика, лечение, профилактика / И.А. Григорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 22 – 26.
12.    Гриднев А.Е. Патоморфологические изменения слизистой оболочки пищевода у пациентов с сочетанным течением гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни / А.Е. Гриднев // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 4 (90). – С. 16 – 23.
13.    Дефіцит вітаміну В12 і раціон харчування у людей літнього і старечого віку / Ю.В. Гавалко, Л.В. Пешук, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Н.С. Наумчук, Л.М. Жевага // Пробл. харчування. – 2015. – № 2 (43). – С. 12 – 18.
14.    Дієтичні рекомендації (восьме видання, 2015-2020 рр.; Департамент охорони здоров’я та соціальних послуг США, Департамент сільського господарства США) // Здоров’я України. – 2016. – № 17 (390). – С. 16 – 18.
15.    Дослідження хронічної ішемії мозку за допомогою методу кількісної електроенцефалографії / В.І. Черній, М.А. Андронова, Т.В. Черній, І.А. Андронова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 43 – 49.
16.    Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, А.Н. Баринов; 3-е изд, испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 376 с.
17.    Есин Р.Г. Дисциркуляторная энцефалопатия и болезнь мелких сосудов / Р.Г. Есин, О.Р. Есин, И.Х. Хайруллин // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 8. – С. 109 – 113.
18.    Єна Л.М. Ендотеліальна дисфункція і її взаємозв’язок із морфо функціональним станом серця та артерій у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / Л.М. Єна, В.О. Ярош // Серце і судини. – 2016. – № 3 (55). – С. 71 – 76.
19.    Жаринова В.Ю. Применение метопролола с левовращающим изомером у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией / В.Ю. Жаринова, Л.А. Павленко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 84 – 89.
20.    Жаринова В.Ю. Профилактика и лечение кровотечений на фоне антитромботической терапии / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (47). – С. 20 – 22.
21.    Журавлева Л.В. Значение фракталкина и асимметричного диметиларгинина в диагностике атеросклеротического поражения коронарных сосудов у больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа и без него / Л.В. Журавлева, Н.А. Лопина // Серце і судини. – 2016. – № 3 (55). – С. 60 – 70.
22.    Закаляк Н.Р. Роль комбінованого впливу засобів фізичної реабілітації в зміцненні здоров’я при остеохондрозі хребта / Н.Р. Закаляк // Лік. справа. – 2016. – № 1 – 2. – С. 93 – 96.
23.    Іван Петрович Павлов – перший Нобелівський лауреат Російської Імперії (1904рік), «Перший фізіолог світу» (1935 рік) // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 93 – 102.
24.    Кибитов А.О. Приступообразное переедание: молекулярная генетика и фармакогенетические подходы / А.О. Кибитов, Г.Э. Мазо // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 8. – С. 102 – 108.
25.    Кірієнко В.О. Порушення фізіологічних маркерів психоемоційного напруження та їх корекція з використанням температурно-міографічного тренінгу в комплексній терапії псоріатичної хвороби у хворих з надмірною масою тіла та артеріальною гіпертензією / В.О. Кірієнко, Г.І. Макуріна, Є.С. Якименко // Укр. журн. дерматол., венерол., кометології. – 2015. – № 1 (56). – С. 24 – 32.
26.    Клиническое значение оценки сердечно-лодыжечного сосудистого индекса у больных с острым нарушением мозгового кровообращения / А.Н. Сумин, Ю.А. Колмыкова, М.В. Отт и др. // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 8. – С. 44 – 49.
27.    Коваль Е.А. Современные возможности профилактики ИБС с помощью статинотерапии / Е.А. Коваль // Здоров’я України. – 2016. – № 17 (390). – С. 43.
28.    Комбинированная нейрометаболическая терапия больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, Т.Ю. Романюк, Т.М. Довгопола // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 69 – 75.
29.    Кремер Ю. Заболевания межпозвоночных дисков / Ю. Кремер; пер. с англ.; под общ. ред. проф. В.А. Широкова; 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 472 с.
30.    Кузнецов В.В. Препарат цефавора в терапии начальных стадий атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, А.Г. Скрипченко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 63 – 68.
31.    Кузнецова С.М. Современные методы неинвазивной стимуляции головного мозга в системе реабилитации пациентов, перенесших инсульт / С.М. Кузнецова, Н.А. Скачкова, О.Р. Пилипенко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 5 – 11.
32.    Кузьмінова Н.В. Особливості лікування хворих похилого віку: досвід застосування Олатропілу для корекції когнітивної та вегетативної дисфункцій на фоні артеріальної гіпертензії / Н.В. Кузьмінова, Н.Ю. Осовська, І.І. Князькова // Лік. справа. – 2016. – № 1 – 2. – С. 101 – 117.
33.    Левин О.С. Сосудистый паркинсонизм / О.С. Левин. – М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 96 с.
34.    Лозинська Л.Ю. Неоплазії, асоційовані з хворобою крона: частота, спектр, статево-вікові особливості виникнення, способи оперативних втручань / Л.Ю. Лозинська // Хірургія України. – 2016. – № 3 (59). – С. 78 – 82.
35.    Мостовой Ю.М. Кашель у дорослих. Уніфікований протокол. Клінічна настанова. Актуальність. Дискусійні питання / Ю.М. Мостовой // Здоров’я України. – 2016. – № 17 (390). – С. 5 – 6.
36.    Мясников Г.В. Вплив статинів на вираженість системного запалення та обмін ліпідів у ранньому періоді гострого коронарного синдрому із стійким підйомом сегмента ST на електрокардіограмі / Г.В. Мясников, З.В. Левшова // Лік. справа. – 2016. – № 1 – 2. – С. 31 – 37.
37.    Нарушение мозгового кровообращения: диагностика, лечение, профилактика / З.А. Суслина, Т.С. Гулевская, М.Ю. Максимова, В.А. Моргунова. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 536 с.
38.    Обзор эффективности терапии бактериальных инфекций кожи // Здоров’я України. – 2016. – № 17 (390). – С. 32 – 33.
39.    Опыт использования автоматизированного программно-аппаратного комплекса «Гипотроп-М» у пожилых больных с хроническим обструктивным заболеванием легких / Э.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, Е.Д. Осьмак, Е.Д. Дыба // Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. пам’яті Л.Т. Малої (Харків, 21 квітня 2016 р.). – Х., 2016. – С. 13.
40.    Орлик О.С. Правила харчування хворих на цукровий діабет у поєднанні з подагрою / О.С. Орлик // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 8 (581). – С. 32.
41.    Поворознюк В.В. Вплив вітаміну D на показники активності захворювання у пацієнтів із ревматоїдний артритом / В.В. Поворознюк, О.В. Синенький, Н.І. Балацька // Укр. ревматологіч. журнал. – 2016. – № 2 (64). – С. 45 – 48.
42.    Повханич-Грицяк Т.М. Вплив генетичного поліморфізму на перебіг псоріазу / Т.М. Повханич-Грицяк // Укр. журн. дерматол., венерол., кометології. – 2015. – № 1 (56). – С. 33 – 39.
43.    Похабов Д.В. Возможности немедикаментозных методов лечения пациентов с болезнью Паркинсона / Д.В. Похабов, В.Г. Абрамов, Д.Д. Похабов // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116. – № 8. – С. 22 – 29.
44.    Семь важнейших устройств для реабилитации при инсульте в будущем (обзор литературы) // Судинні захворювання головного мозку. – 2016. – № 1 – 2. – С. 40 – 49.
45.    Сидорова Л.Л. Лечение больных с артериальной гипертензией высокого риска и постинсультными когнитивными нарушениями с позиции доказательной медицины (клинический случай) / Л.Л. Сидорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 76 – 83.
46.    Фармацевтична енциклопедія. Вид. третє, доповнення. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с. – ISBN 978-966-2066-60-9.
47.    Чуприна Г.М. Аналіз больових синдромів у хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності / Г.М. Чуприна // Лік. справа. – 2016. – № 1 – 2. – С. 58 – 63.
48.    Яременко О.Б. Мультимодальный подход к лечению болевого синдрома при остеоартрозе / О.Б. Яременко, А.М. Микитенко // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 4 (114). – С. 38 – 46.