Архів надходжень до картотеки за 09.06.2016 р. (частина друга)

1.    Beristain X. Фармакотерапия для ускорения восстановления когнитивной и двигательной функций после инсульта / X. Beristain, E. Golombievski // Therapia. – 2016. – № 5 (109). – С. 41 – 48.
2.    McCulloch D.K. Лечение сахарного диабета 2 типа у пациентов пожилого возраста / David K. McCulloch, Medha Munski // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2016. – № 2 (74). – С. 51 – 64.
3.    Бабенко Н.А. Коррекция возрастного нарушения содержания кардиолипина в тканях крыс путем подавления активности нейтральной сфингомиелиназы / Н.А. Бабенко, Г.В. Стороженко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 257 – 265.
4.    Бачинська Н.Ю. Вікові особливості інтелектуально-мнестичних змін у хворих із дисциркуляторной енцефалопатією та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 293 – 305.
5.    Безруков В.В. Вікові особливості реактивності ізольованих сегментів грудної аорти щурів при хронічному болю / В.В. Безруков, Н.В. Сикало, Г.І. Парамонова // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 250 – 256.
6.    Вайсерман О.М. Трансгенераційне успадкування тривалості життя (огляд літератури) / О.М. Вайсерман, О.Г. Забуга // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 217 – 225.
7.    Влияние генной терапии на морфо-функциональные особенности поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговской, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак, С.П. Малышева, Е.К. Топорова // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 226 – 238.
8.    Влияние липополисахарида E. coli на функциональное состояние Drosophila melanogaster / Т.А. Дубилей, Ю.Е. Рушкевич, Н.М. Кошель, С.А. Мигован, Т.В. Тушинская // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 279 – 292.
9.    Гриб О.М. Механізми змін шлункової мікроциркуляції у людей літнього віку з хронічною патологією шлунка: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.04 – патологічна фізіологія / О.М. Гриб. Чернівці, 2016. – 20 с.
10.    Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у хворих літнього віку з пре діабетичними порушеннями вуглеводного обміну / В.Б. Шатило, О.В. Коркушко, В.П. Чижова, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко, І.А. Антонюк-Щеглова, А.В. Грем’яков, Д.Д. Осьмак, Ю.Б. Журавльова // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 349 – 362.
11.    Євтушенко І.Я. Індивідуальні вікові та статеві характеристики органометричних параметрів нирки та чашково-мискового комплексу людини зрілого віку / І.Я. Євтушенко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 2. – Т. 2 (129). – С. 108 – 111.
12.    Жаринова В.Ю. Особенности диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии у пациентов пожилого возраста (обзор литературы) / В.Ю. Жаринова // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 327 – 339.
13.    Індивідуальні особливості хірургічної анатомії легеневих зв’язок у людей похилого віку / В.І. Ляховський, О.М. Люлька, Т.Ю. Ляховська та ін. // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 2. – Т. 2 (129). – С. 188 – 190.
14.    Кирилюк М.Л. Фосфорно-кальцієвий обмін у постменопаузних жінок із цукровим діабетом: вплив типу та тривалість хвороби, терміну менопаузи та маси тіла / М.Л. Кирилюк, Я.О. Атанова, О.Е. Третяк // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2016. – № 1 (73). – С. 87 – 91.
15.    Коваленко Л.І. Комплексне лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів зрілого та літнього віку з жировою хворобою печінки / Л.І. Коваленко, Н.В. Рябець // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 319 – 326.
16.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я й старіння людини» (Чернівці, 21-22 квітня 2016 р.) // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2016. – № 2 (74). – С. 169 – 184.
17.    Мельник А.А. Диагностические и перспективные маркеры болезни Альцгеймера / А.А. Мельник // Здоров’я України. – 2016. – № 9 (382). – С. 50 – 51.
18.    Музикотерапія – від давнини до сьогодення / Г.З. Мороз, О.З. Безклинська, О.В. Друзь, І.О. Черненко // Therapia. – 2016. – № 5 (109). – С. 60 – 64.
19.    Насонова Т.І. Патогенетичні аспекти превентивної корекції когнітивних порушень при метаболічному синдромі / Т.І. Насонова // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2016. – № 1 (73). – С. 61 – 69.
20.    Прийнятність (комплаєнтність) медикаментозної терапії і геріатричній практиці / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, С.О. Гударенко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 375 – 382.
21.    Приходько В.Ю. Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію при рівна тиреотропного гормону / В.Ю. Приходько, О.А. Кононенко // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2016. – № 1 (73). – С. 70 – 80.
22.    Продолжительность жизни в странах Европы: связь с загрязненностью атмосферного воздуха / А.В. Писарук, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова, В.П. Войтенко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 401 – 407.
23.    Профілактика та лікування ожиріння як основної складовой метаболічного синдрому у населення / В.Н. Корзун, С.Л. Гаркуша, М.В. Гайдук та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 408 – 419.
24.    Стан забезпеченості макро- і мікроелементами у практично здорових людей різного віку / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 266 – 278.
25.    Толстун Д.А. Сумерки и рассвет – критические периоды циркадных ритмов у мышей линии СВА разного возраста / Д.А. Толстун, В.В. Безруков, Х.К. Мурадян // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 239 – 249.
26.    Фактори ризику дефіциту та недостатності вітаміну D в осіб старших вікових груп із первинним системним остеопорозом та остеоартрозом / В.В. Поворознюк, В.Я. Муц, Н.І. Балацька, М.А. Бистрицька, О.Є. Кузів, Т.Ю. Солоненко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 363 – 374.
27.    Фойгт Н.А. Стан здоров’я населення у похилому віці в Україні та країнах Євросоюзу: чи однакові шанси здорового старіння?... / Н.А. Фойгт, Ю.О. Канатнікова // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 383 – 400.
28.    Эффективность применения интервальных нормобарических гипоксических тренировок с использованием автоматизированного программно-аппаратного комплекса «Гипотрон-М» в терапии пожилых больных с хроническим обструктивным заболеванием легких / Э.О. Асанов, Л.Г. Полягушко, Е.Д. Осьмак, И.А. Дыба // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 340 – 348.
29.    Яковлев Б.Ф. Біохімічні чинники мікроциркуляторних порушень при ішемічній хворобі серця у осіб похилого віку; корекція  пентоксифіліном: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.32 – медична біохімія / Б.Ф. Яковлев. – Вінниця, 2016. – 20 с.
30.    Ярош В.О. Морфо-функціональний стан серця у хворих похилого віку з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду / В.О. Ярош // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 3 – 4. – С. 306 – 318.