Архів надходжень до картотеки за 18.03.2016 р.

1.    Mitchenko O.I. Hypertension in women with pathologic menopause: definition and optimization of cardiovascular risk / O.I. Mitchenko, V.Yu. Romanov, G.Ya. Ilyushina // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 1. – С. 19 – 24.
2.    Бабінець Л.С. Сучасні підходи до лікування закрепів у практиці сімейного лікаря / Л.С. Бабінець, О.І. Криськів // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377). – С. 21 – 22.
3.    Барна О.М. В пошуку оптимальних рішень для лікування артеріальної гіпертензії / О.М. Барна, В.С. Пехенько // Ліки України. – 2016. – № 1 – 2 (197 – 198). – С. 29 – 32.
4.    Бурчинский С.Г. Астенический синдром и психосоматическая патология: от патофизиологии – к фармакотерапии / С.Г. Бурчинский // Ліки України. – 2016. – № 1 – 2 (197 – 198). – С. 9 – 14.
5.    Бурчинский С.Г. Новые подходы к фармакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 4. – С. 45 – 48.
6.    Бутинець Ж.С. Зміни функціонального стану ендотелію при хронічній серцевій недостатності у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ж.С. Бутинець. – К., 2015. – 123 с.
7.    Бутинець Ж.С. Зміни функціонального стану ендотелію при хронічній серцевій недостатності у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхи корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ж.С. Бутинець. – 20 с.
8.    Гасанов Ю.Ч. Оцінка впливу метопрололу сукцинату на параметри якості життя, клінічний статус, показники гемодинаміки та ритму серця у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі ожиріння / Ю.Ч. Гасанов, Ю.С. Рудик, Т.В. Лозік // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 1. – С. 61 – 67.
9.    Гонцарюк Д.А. Хронический панкреатит в сочетании с ожирением, метаболическим синдромом: возможные общие механизмы развития / Д.А. Гонцарюк, Т.Н. Христич, Я.М. Телеки // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 1 (87). – С. 123 – 128.
10.    Григор’єва Н.В. Вікові та статеві особливості геометрії проксимального відділу стегнової кістки у хворих із її внутрішньо суглобовими переломами / Н.В. Григор’єва, О.Б. Зубач // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 4 (20). – С. 19 – 27.
11.    Григор’єва Н.В. Особливості геометрії проксимального відділу стегнової кістки як незалежний чинник ризику її переломів (огляд літератури) / Н.В. Григор’єва, О.Б. Зубач // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 4. – С. 3 – 11.
12.    Григорян О.Р. Альтернативные методы терапии в климактерии у женщин с нарушениями углеводного обмена / О.Р. Григорян // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377). – С. 65, 67.
13.    Гриднев А.Е. Особенности обмена оксида азота у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни / А.Е. Гриднев // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 1 (87). – С. 7 – 13.
14.    Екстрена допомога при тахікардії, неврозі та безсонні // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 1 (111). – С. 76 – 77.
15.    Жаринова В.Ю. Особенности диагностики и лечения ТЭЛА у пожилых пациентов / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2016. – № 1 (44). – С. 16 – 17.
16.    Журавльова Л.В. Інсуліноподібний фактор росту 1 та метаболічні показники у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2 типу / Л.В. Журавльова, О.В. Пивоваров // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 1. – С. 12 – 18.
17.    Заводнова З.І. Нейропатичний біль: основні аспекти діагностики та лікування (огляд) / З.І. Заводнова // Практикуючий лікар. – 2015. – № 4. – С. 42 – 44.
18.    Зайченко Г.В. Симптоматическое лечение изжоги: что нового? (взгляд клинического фармаколога) / Г.В. Зайченко, Т.Б. Равшанов // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 1 (111). – С. 73 – 75.
19.    Зміни якості життя після трансплантації стовбурових клітин пуповидної крові у пацієнтів із порушеною скоротливою здатністю міокарда / О.Ю. Усенко, Р.В. Салютін, А.В. Якушев та ін. // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 1 (111). – С. 108 – 111.
20.    Значимость некоторых нутриентов для здоровья кожи / Б. Шишковская, С. Лепецкая-Клусек, К. Козлович и др. // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377). – С. 53.
21.    Иорданишвили А.К. Возрастные изменения жевательно-речевого аппарата / А.К. Иорданишвили. – СПб: Изд-во «Человек», 2015. – 140 с.
22.    Иорданишвили А.К. Геронтостоматология: учебное пособие / А.К. Иорданишвили. – СПб: Изд-во «Человек», 2015. – 214 с.
23.    Кокурина Е.В. Бессмертные. О тех, кто приблизился к разгадке тайны / Е.В. Кокурина. – М.Ж. Бослен, 2015. – 224 с.
24.    Крушинська Н.А. Аналіз поширеності синдрому обструктивного апное сну у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією / Н.А. Крушинська, Ю.М. Сіренко // Укр. кардіологіч. журнал. – 2016. – № 1. – С. 47 – 55.
25.    Лукьянчук Е. Остеоартроз: имплементация новых направлений и международных рекомендаций профилактики и лечения / Е. Лукьянчук //Укр. мед. часопис. – 2016. – № 1 (111). – С. 19 – 22.
26.    Лутай М.І. Стенокардія: не забуваймо класику / М.І. Лутай, А.Ф. Лисенко // Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377). – С. 34 – 36.
27.    Масік Н.П. Якість життя та ризик остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Н.П. Масік // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 1. – С. 68 – 74.
28.    Медицинские проблемы пожилых: Мат. V межрегиональной научн.-практ. конф. (Йошкар-Ола, 2015) / Под ред. А.Л. Азина и др. – 2015. – 112 с.
29.    Особливості патогенезу вертебральних переломів у пацієнтів літнього віку / О.І. Нішкумай, С.Ю. Калініна, Л.Г. Карпович та ін. // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 1 (561). – С. 20 – 21.
30.    Особливості перебігу подагри в жінок: дані літератури та власні спостереження / Т.А. Карасевська, М.Б. Джус, О.І. Івашківський та ін. // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 4. – С. 42 – 46.
31.    Поворознюк В.В. Оцінка невропатичного компоненту болю в пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, У.І. Приймич // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 4. – С. 55 – 61.
32.    Посттравматический остеоартрит: воспалительные, клеточные и биомеханические механизмы прогрессирования заболевания // Новости медицины и фармации. – 2016. – № 1 (561). – С. 16 – 18.
33.    Процюк Л.О. Зв’язок поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5HT2A A1438G з тривожно-депресивними розладами у хворих на ревматоїдний артрит / Л.О. Процюк, М.А. Станіславчук // Укр. терапевтич. журнал. – 2016. – № 1. – С. 75 – 79.
34.    Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптові серцевій смерті // Аритмологія. – 2016. – № 1 (17). – С. 5 – 54.
35.    Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111-р «Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року» // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 47 (11 березня). – С. 11.
36.    Современные реалии по оказанию помощи пациентам с депрессией: итоги первого года внедрения национального протокола / О.С. Чабан, Л.Н. Юрьева, Е.А. Хаустова и др. // Ліки України. – 2016. – № 1 – 2 (197 – 198). – С. 4 – 8.
37.    Соломенчук Т.М. Кардіоваскулярне здоров’я сучасної жінки: головне про фактори ризику і превентивні заходи / Т.М. Соломенчук, О.В. Восух // Здоров’я України. – 2016. – № 1 (44). – С. 34 – 35.
38.    Стан скелетної м’язової тканини в жінок української популяції / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Ткачук // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 4 (20). – С. 15 – 18.
39.    Стрес та серцево-судинні захворювання: національна стратегія в сучасних умовах України: Лекції Укр. кардіологіч. школи ім. М.Д. Стражеска. – К., 2016. – 142 с.
40.    Структурно-функціональний стан кісткової тканини та ризик переломів у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого атеросклерозу коронарних судин / І.А. Кордубайло, І.В. Лєошко, О.І. Нішкумай та ін. // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 4. – С. 47 – 54.
41.    Тактика ведення хворих з миготливою аритмією: Зб. лекцій. – К., 2016. – 115 с.
42.    Таращенко Ю.М. Доброякісні вузлові утворення щитоподібної залози: довгострокове спостереження, аналіз лікування, рецидивів та ускладнень: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Ю.М. Таращенко. – К., 2016. – 24 с.
43.    Хавинсон В.Х. Пептидные геропротекторы – эпигенетические регуляторы физиологических функций организма / В.Х. Хавинсон, Б.И. Кузник, Г.А. Рыжак. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 271 с.
44.    Чибисов С.М. Десинхронизация биологических ритмов / С.М. Чибисов, Г.М. Халаби, Г.С. Катинас. – М. – Бейрут: Изд-во ЕВОХ и изд-во NAS press, 2015. – 288 с.
45.    Швед Н.И. Роль ультразвукового исследования в диагностике и мониторинге эффективности лечения подагрического артрита / Н.И. Швед, Л..М. Михайлив, Л.П. Мартынюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 4 (20). – С. 34 – 38.
46.    Шуба В.Й. Остеоартроз: рання діагностика та лікування / В.Й. Шуба // Укр. мед. часопис. – 2016. – № 1 (111). – С. 59 – 66.
47.    Янчій І.Р. Клініко-морфологічні характеристики та результати лікування високо диференційованих карцином щитоподібної залози після виконання органозберігаючих операцій: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / І.Р. Янчій. – К., 2016. – 24 с.