Нові надходження до бібліотеки (11.04.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Актуальная инфектология. – 2016. – № 1.
2.    Аритмологія. – 2016. – № 1.
3.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 4.
4.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 2.
5.    Кардиология. – 2016. – № 1.
6.    Кардиология. – 2016. – № 2.
7.    Клиническая геронтология. – 2015. – № 3 – 4.
8.    Клиническая геронтология. – 2015. – № 5 – 6.
9.    Клиническая геронтология. – 2015. – № 7 – 8.
10.    Клітинна та органна трансплантологія. – 2015. – № 2.
11.    Лікарська справа. – 2015. – № 5 – 6.
12.    Ліки України. – 2016. – № 1 – 2.
13.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2016. – № 3 (39) (березень).
14.    Практикуючий лікар. – 2015. – № 4.
15.    Проблеми остеології. – 2015. – № 4.
16.    Серцева недостатність. – 2015. – № 3.
17.    Серце і судини. – 2016. – № 1.
18.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 1.
19.    Терапевтический архив. – 2016. – № 2.
20.    Терапевтический архив. – 2016. – № 3.
21.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 1.
22.    Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 1.
23.    Український медичний часопис. – 2016. – № 1.
24.    Український терапевтичний журнал. – 2016. – № 1.
25.    Участковый врач. – 2016. – № 2.
26.    Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 1.
27.    Вестник геронтологического общества Российской Академии наук. – 2016. – № 1 – 2 (188 – 189).

ГАЗЕТИ

28.    Здоров’я України. – 2016. – № 4 (377) (лютий).
29.    Здоров’я України. – 2015. – № 6 (43) (грудень). Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія.
30.    Здоров’я України. – 2016. – № 1 (44) (лютий). Кардіологія. Рематологія. Кардіохірургія.
31.    Здоров’я України. – 2016. – № 1 (42) (лютий). Онкологія.
32.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 1 (561).

КНИГИ

33.     № 23247 – Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лякарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера, Н.К. Свиридова та ін., за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Н.К. Свиридової. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2015. – 240 с. (Серія «Сімейна медицина»). – ISBN 978-617-632-051-7 (серія), 978-617-632-053-1.
34.    № 23246 – Тактика ведення хворих з миготливою аритмією: майстер клас. Зб. лекцій / В.М. Коваленко, О.С. Сичов, О.І. Іркін, О.О. Ханюков, С.М. Кожухов, О.І. Фролов, О.М. Романова, С.В. Лизогуб. – К., 2016. – 115 с.
35.    № 23245 – Стрес та серцево-судинні захворювання: Національна стратегія в сучасних умовах України: Лекції Української кардіологічної школи ім.. М.Д. Стражеска / За ред. В.М. Коваленка. – К., 2016. – 142 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

36.    № 323д – Бутинець Ж.С. Зміни функціонального стану ендотелію при хронічній серцевій недостатності у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ж.С. Бутинець. – К., 2015. – 123 с.
37.    № 324д – Антонюк-Щеглова І.А. Мелатонінутворювальна функція епіфіза при старінні. Шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.А. Антонюк-Щеглова. – К., 2014. – 340 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

38.    № 4159а – Бутинець Ж.С. Зміни функціонального стану ендотелію при хронічній серцевій недостатності у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, шляхи корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ж.С. Бутинець. – К., 2015. – 20 с.
39.    Кучеренко А.М. Алельний поліморфізм генів цитокінів (IL6, IL8, IL10 та IFNL4) у пацієнтів з многенною та масовою патологією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / А.М. Кучеренко. – К., 2015. – 24 с.
40.    Лабинцев А.Ю. Молекулярні механізми реалізації рецептор-зв’язувальної та транспортної функції дифтерійного токсину: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / А.Ю. Лабинцев. – К., 2015. – 20 с.
41.    Онопченко О.В. Нормалізація ліпідного профілю та відновлення чутливості до інсуліну у тканинах інсулінорезистентних щурів за дії N-стеароїлетаноламіну: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.В. Онопченко. – К., 2015. – 24 с.
42.    Саєнко А.В. Актопротекторні властивості нових похідних 1,2,4-триазино-хіназоліну: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / А.В. Саєнко. – К., 2015. – 24 с.
43.    Степаненко О.А. Вплив терапевтичних хіміопрепаратів і стабільної трансфекції гена СНІ3L1 на геном та фенотип пухлинних клітин: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / О.А. Степаненко. – К., 2016. – 24 с.
44.    Таращенко Ю.М. Доброякісні вузлові утворення щитоподібної залози: довгострокове спостереження, аналіз лікування, рецидивів та ускладнень: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Ю.М. Таращенко. – К., 2016. – 24 с.
45.    Янчій І.Р. Клініко-морфологічні характеристики та результати лікування високо диференційованих карцином щитоподібної залози після виконання органозберігаючих операцій: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / І.Р. Янчій. – К., 2016. – 24 с.