Нові надходження до бібліотеки (25.01.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. – № 3.
2.    Галицький лікарський вісник. – 2015. – № 4. – Ч. 1.
3.    Галицький лікарський вісник. – 2015. – № 4. – Ч. 2.
4.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2015. – № 6.
5.    Журнал НАМН України. – 2015. – № 2.
6.    Медицина транспорту України. – 2015. – № 3 – 4.
7.    Міжнародний медичний журнал. – 2015. – № 4.
8.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2015. – № 12 (36) (грудень).
9.    Проблеми остеології. – 2015. – № 2.
10.    Проблеми остеології. – 2015. – № 3.
11.    Серце і судини. – 2015. – № 4.
12.    Сучасна гастроентерологія. – 2015. – № 6.
13.    Травма. – 2015. – № 6.
14.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. – № 4.
15.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2015. – № 3 – 4.
16.    Український медичний часопис. – 2015. – № 6.
17.    Хірургія України. – 2015. – № 4.
18.    Вісник Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. – 2015. – № 6 (листопад-грудень).
19.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 2.
20.    European Heart Journal. – 2015. – Vol. 36, № 5.

ГАЗЕТИ

21.    Ваше здоров’я. – 2015. – № 51 – 52.
22.    Здоров’я України. – 2015. – № 23 (372) (грудень).
23.    Здоров’я України. – 2015. – № 24 (373) (грудень).
24.    Здоров’я України. – 2015. – № 4 (38) (листопад). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
25.    Здоров’я України. – 2015. – № 5 (41) (грудень). Онкологія.
26.    Новости медицины и фармации. – 2015. – № 12 (547).
27.    Новости медицины и фармации. – 2015. – № 13 (548).

КНИГИ

28.     Шизофрения. Информация для семей. Пособие для родственников лиц, страдающих психическими заболеваниями // ВОЗ. – Женева, 1992; Киев, 1997. – 63 с. – ISBN 90-72657-20-9.
29.    № 23236 – Урсуленко В.И. Хирургия осложнённых форм ишемической болезни сердца: монография / В.И. Урсуленко. – К.: Агат-Принт, 2016. – 189 с. – ISBN 978-966-97211-3-6.
30.    № 23234 – Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник : А-Я / Уклад. Л.І. Петрух, І.М. Головко. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 968 с. – ISBN 978-617-505-451-2.
31.    № 23231 – Соботович Э.В. Экологическая энциклопедия: [в 4-х т.] / Э.В. Соботович, С.А. Довгий, О.Б. Лысенко. – К.: Логос, 2005. – Т. 1: (А-В). – 720 с. – ISBN 966-581-648-9 (Т. І).
32.    № 23232 – Соботович Э.В. Экологическая энциклопедия: [в 4-х т.] / Э.В. Соботович, С.А. Довгий, О.Б. Лысенко. – К.: Логос, 2007. – Т. 2: (Г-Ж). – 906 с. – ISBN 978-966-171-031-2 (Т. 2).
33.    № 23231 – Соботович Э.В. Экологическая энциклопедия: [в 5 т.] / Э.В. Соботович, С.А. Довгий, О.Б. Лысенко. – К.: Логос, 2012. – Т. 3: (З-Л). – 970 с. – ISBN 978-966-171-653-6 (Т. 3).

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

34.    Гороть І.В. Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії низьких доз радіації (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / І.В. Гороть. – К., 2015. – 24 с.
35.    Пасічник Г.В. Роль надекспресії адаптерного протеїну RUK/CIN85 у розвитку молекулярних ознак пухлинних стовбурових клітин: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Г.В. Пасічник. – К., 2015. – 21 с.

ВІДБИТКИ

36.    № 9337 – Koliada A.K. Telomeric aging: mitotic clock or stress indicator? / A.K. Koliada, D.S. Krasnenkov, A.M. Vaiserman // Frontiers in genetics. – 2015. – March. – Vol. 6, Article 82. – Р. 1 – 4.
37.    № 9338 – Vaiserman A.M. Aging-modulating treatments: from reductionism to a system-oriented perspective / A.M. Vaiserman // Frontiers in genetics. – 2014. – December. – Vol. 5, Article 446. – Р. 1 – 3.
38.    № 9339 – Water: Promising opportunities for tunable all-dielectric electromagnetic metamaterials / A. Andryeuski, S.M. Kuznetsova, S.V. Zhukovsky и др. // Scientific reports. – 2015. – Р. 1 – 9.
39.    № 9340 – Vaiserman A.M. Persistence of developmentally programmed effects across generations: Impact on longevity / A.M. Vaiserman // Non-genetic inheritance. – 2013. – Р. 33 – 37.
40.    № 9341 – Комшук Т.С. Вікові особливості вентрикулярної системи мозку в осіб літнього віку за даними магнітно-резонансної томографії / Т.С. Комшук // Клін. анатомія та оперативна хірургія. – 2014. – № 4. – С. 55 – 58.
41.    № 9342 – Горбань Є.М. Вплив інтервального гіпоксичного тренування на ліпідний обмін дорослих та старих щурів після одноразового опромінення / Є.М. Горбань, Н.В. Топольнікова, О.В. Под’яченко // Клін. та експерим. патологія. – 2014. – № 3. – С. 46 – 50.
42.    № 9343 – Пулик О.Р. Вплив характеру мозкового інсульту, його локалізації та інших чинників на частоту когнітивних порушень / О.Р. Пулик // Клін. та експерим. патологія. – 2015. – № 1. – С. 116 – 121.
43.    № 9344 – Пулик О.Р. ЕЕГ при динамічному спостереженні за відновленням післяінсультних когнітивних порушень / О.Р. Пулик // Клін. та експерим. патологія. – 2015. – № 1. – С. 122 – 126.
44.    № 9345 – Возна Х.І. Едотелій: функціональні властивості та його дисфункція (огляд літератури з матеріалами власних досліджень / Х.І. Возна, В.Д. Москалюк, В.Д. Сорокан // Клін. та експерим. патологія. – 2015. – № 1. – С. 209 – 214.
45.    № 9346 – Орлик Т.В. Роль вітаміну D у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді / Т.В. Орлик // Медико-соц. пробл. сім’ї. – 2014. – № 4. – С. 50 – 54.
46.    № 9347 – Ускладнені гіпертензивні кризи в пацієнтів похилого віку: особливості невідкладної допомоги на до госпітальному етапі / І.С. Зозуля, О.В. Боброва, Т.І. Ганджа, В.І. Боброва // Медицина неотложных состояний. – 2014. – № 7. – С. 150.
47.    № 9348 – Вплив трансплантації донорських нативних і кріоконсервованих мезенхімальних мультипотентних стовбурових клітин на перебіг репаративно-деструктивних процесів у жирових трансплантатах / Ю.В. Поляченко, К.М. Запольська, О.В. Кучук та ін. [В.М. Кирик, О.М. Цупиков, П.П. Клименко, Р.В. Салютін, Г.М. Онищенко, В.А. Шаблій] // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 2. – С. 35 – 39.
48.    № 9349 – Волкова Ю.В. Клініко-патогенетичні аспекти травматичної хвороби у геронтологічних хворих / Ю.В. Волкова // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 2. – С. 158 – 162.
49.    № 9350 – Сайко Д.Ю. Этиопатогенетические особенности формирования психических расстройств у больных с болезнью Паркинсона / Д.Ю. Сайко // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 3 – 4. – С. 121 – 125.
50.    № 9351 – Оценка распространенности и коррекция некоторых немоторых симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона / Н.М. Бучакчийская, Л.В. Бахарева, А.В. Куцак и др. [А.В. Клименко, Е.А. Кравченко, А.В. Левадная, И.В. Марамуха] // Мед. психологія. – 2014. – № 3. – С. 30 – 32.
51.    № 9352 – Effect of Neural Crest-Derived Multipotent Stem Cells on Regeneration of an Injured Peripheral Nerve in Mice / R.G. Vasyliev, A.E. Rodnichenko, S.N. Shamalo, A.S. Demidchouk, I.F. Labunets, Yu.B. Chaikovskii, G.M. Butenko // Neurophysiology. – 2015. – Vol. 47, N 1. – P. 80 – 83.
52.    № 9353 – Головная боль. Классификация, диагностика, лечение // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. – № 5. – С. 37 – 46.
53.    № 9354 – Regulation of vascular endothelial growth factor expression and vascularization in the myocardium by insulin receptor and PI3K/Akt pathways in insulin resistance and ischemia / Zhiheng He, D.M. Opland, K.J. Way et al. // Arterioscler Throm, Vasc. Biol. 2006. – Vol. 26. – P. 787 – 793.
54.    № 9355 – IAGG-ER 8th Congress. Irish Ageing Studies Review (Dublin, 2015). – 2015. – Vol. 6, Issue 1. Мат. конгр.