Шановні користувачі бібліотеки!
Бібліотека Інституту геронтології у 2016 році продовжує інформувати Вас про нові надходження.

Нові надходження до бібліотеки (28.11.2016 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Актуальная инфектология. – 2016. – № 3.
2.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2016. – № 4.
3.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2016. – № 10.
4.    Ліки України. – 2016. – № 9.
5.    МЕДІКСАнтиейджинг. – 2016. – № 4.
6.    Мистецтво лікування. – 2016. – № 5 – 6.
7.    Міжнародний медичний журнал. – 2016. – № 3.
8.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 6. Психоневрология и нейропсихиатрия.
9.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 7. Психоневрология и нейропсихиатрия.
10.    НЕЙРОNews. – 2016. – № 8. Психоневрология и нейропсихиатрия.
11.    Практикуючий лікар. – 2016. – № 3.
12.    Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. Зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 20. – 599 с.
13.    Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 5.
14.    Участковый врач. – 2016. – № 7.

ГАЗЕТИ

15.    Ваше здоров’я. – 2016. – № 47 – 48.
16.    Здоров’я України. – 2016. – № 19 (392) (жовтень).
17.    Здоров’я України. – 2016. – № 20 (393) (жовтень).
18.    Здоров’я України. – 2016. – № 3 (35) (жовтень). Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
19.    Новости медицины и фармации. – 2016. – № 10 (584).

КНИГИ

20.    Нейромидин в клинической практике / И.В. Дамулин, С.А. Живолупов, О.С. Зайцев и др. [М.Ю. Максимова, С.П. Маркин, И.Н. Самарцев, А.Г. Санадзе, И.А. Строков]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2016. – 64 с. – ISBN 978-5-8948-1942-6.
21.    № 23264 – XVII з’їзд ортопедів-травматологів України. Зб. наук. пр. (Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). – К., 2016. – 423 с.
22.    № 23274 – Антимикробная функция печени / А.П. Левицкий, С.А. Демьяненко, Ю.В. Цисельский. – О.: КП ОГТ, 2011. – 141 с. – ISBN 978-617-637-001-7.
23.    № 23273 – Дисбиоз, диабетическая ретинопатия и пребиотики / А.П. Левицкий, Ю.В. Цисельский. – О.: КП ОГТ, 2012. – 197 с. – ISBN 978-617-637-014-7.
24.    № 23272 – Кишечная микробиота в норме и при патологии. Современные подходы к диагностике и коррекции кишечного дисбиоза / С.М. Ткач, К.С. Пучков, А.К. Сизенко. – К., 2014. – 149 с. – ISBN 978-966-96629-8-0.
25.    № 23267 – Пути и средства оптимизации репаративной регенерации. Хирургические, бальнеофизиотерапевтические методы, медицинская реабилитация / Под ред. А.Н. Поливоды. – О.: «Астропринт», 2013. – 416 с. – ISBN 978-966-190-789-1.
26.    № 23270 – Бізнес-планування в охороні здоров’я: навч.-метод. посіб. / Ю.В. Вороненко, В.М. Пащенко; за заг. ред. Ю.В. Вороненка. – К.: Генеза, 2016. – 336 с. – ISBN 978-966-11-0755-6.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

27.    Сучасні принципи діагностики та лікування підошовного фасціїту: метод. реком. (91.16/194.16) / Уклад. А.П. Лябах, О.Г. Гайко, О.А. Турчин та ін. [В.М. Пятковський, Л.Є. Осадча, О.В. Кулева]. – К., 2016. – 24 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

28.    Базалій А.В. Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-залежних механізмах активізації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналювання у пухлинних клітинах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Базалій. – К., 2016. – 21 с.
29.    Бояршин К.С. Структурно-функціональні основи реагуючої активності проліл-тРНК синтитази з Enterococcus faecalis: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / К.С. Бояршин. – К., 2016. – 23 с.
30.    № 4166а – Дзерович Н.І. Саркопенія та остеопороз у жінок старших вікових груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Н.І. Дзерович. – Лиман, 2016. – 35 с.
31.    Дудченко О.Є. Розробка і оптимізація кондуктометричного мультибіосенсора для визначення низки вуглеводів у харчових продуктах: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / О.Є. Дудченко. – К., 2016. – 23 с.
32.    Зінов’єва М.Л. Токсичні властивості 7-гідроксикумарину та його комбінована дія з етиловим спиртом (експериментальні дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.03.06 – токсикологія / М.Л. Зінов’єва. – К., 2016. – 20 с.
33.    Куклін А.В. Експресія генів вродженого імунітету в інтактних гепатоцитах та печінці щура під час її регенерації: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / А.В. Куклін. – К., 2016. – 22 с.
34.    Пилипчук О.П. Особливості впливу комутагенів на радіочутливість хромосом лімфоцитів периферичної крові людини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.01 – радіобіологія / О.П. Пилипчук. – К., 2016. – 24 с.
35.    Руденко Є.Є. Пошук потенційних генів-супресорів пухлинного росту для світло клітинної карциноми нирки людини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.22 – молекулярна генетика / Є.Є.Руденко. – К., 2016. – 23 с.
36.    Сєбов Д.М. Мікроваскулярна стенокардія: поширеність, клініко-генетичні ознаки, особливості лікування та прогнозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Д.М. Сєбов. – Дніпро, 2016. – 34 с.
37.    Семененко О.М. Вплив HAES-LX-5% на процеси енергетичного метаболізму і вільнорадикального окислення в нирках в ранній період опікової хвороби: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.М. Семененко. – К., 2016. – 20 с.
38.    Токаренко О.О. Особливості мікроциркуляції, вегетативної регуляції та кардіоваскулярного ре моделювання у хворих на артеріальну гіпертензію з ураженням органів-мішеней: оптимізація діагностики та лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / О.О. Токаренко. – Дніпро, 2016. – 22 с.

ДИСЕРТАЦІЇ

39.    № 327д – Дзерович Н.І. Саркопенія та остеопороз у жінок старших вікових груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування: Дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія / Н.І. Дзерович. – К., 2016. – 352 с.

ВІДБИТКИ

40.    №9373 – Влияние генной терапии на морфо-функциональные характеристики и показатели апоптоза ряда органов при экспериментальном сахарном диатете / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, С.П. Луговской, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак, Е.К. Топорова // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 2. – Т. 2 (129). – С. 137 – 142.
41.    №9374 – Фуштей І.М. Стан функції ендотелію у жінок, хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від тяжкості клімактеричного синдрому / І.М. Фуштей, О.Я. Малиновська, І.А. Кулініч // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 173 – 178.
42.    №9375 – Шейко С.О. Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом / С.О. Шейко // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2015. – № 4. – С. 130 – 133.
43.    №9376 – Ретроспективний аналіз комплексних методів лікування подагричного артриту з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу / А.А. Капустянська, А.В. Вахненко, Н.В. Моісєєва, М.О. Рум’янцева // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 1. – С. 296 – 299.
44.    №9377 – Макурина Г.И. Новые аспекты формирования псориаза при сопутствующей артериальной гипертензии / Г.И. Макурина // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 2. – С. 134 – 141.
45.    №9378 – Полстяной А.А. Современные представления об этиологии гиперурикемии как патогенетического фактора развития подагры / А.А. Полстяной // Актуал. пробл. сучасної медицини. – 2016. – № 2. – С. 311 – 316.
46.    №9379 – Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1 / Е.Е. Петров, Ю.М. Казаков, С.И. Треумова, Ю.Г. Бурмак // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2016. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 42 – 47.
47.    №9380 – Ярош В.О. Взаємозв’язок між рівнем мозкового натрійуретичного пропептиду та морфофункціональним станом серця у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / В.О. Ярош // Україна. Здоров’я нації. – 2016. – № 3. – С. 89 – 93.
48.    №9381 – Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, У.І. Приймич // Укр. журн. болю. – 2016. – № 1. – С. 39 – 40.
49.    №9382 – Юров И.В. Дискинезии при акинетико-ригидной форме болезни Паркинсона. Пути решения проблемы / И.В. Юров // Укр. журн. болю. – 2016. – № 1. – С. 46 – 47.
50.    №9383 – Юров И.В. Боль и качество жизни пациентов, «живущих с Паркинсоном» / И.В. Юров // Укр. журн. болю. – 2016. – № 2. – С. 20 – 25.
51.    №9384 – Sidorenko A. Empowerment of older persons: principal approaches / A. Sidorenko // Міжнар. журн. «Реабілітація та паліативна медицина». – 2016. – № 1. – С. 87 – 91. Расширение прав и возможностей пожилых людей: основные подходы.
52.    №9385 – Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і геріатричної допомоги / Л.А. Стаднюк, Ю.І. Губський, Н.Г. Гойда та ін. [А.В. Царенко, В.В. Чайковська, В.Ю. Приходько, О.В. Давидович, А.М. Бондарчук, Ю.В. Криничний] // Міжнар. журн. «Реабілітація та паліативна медицина». – 2015. – № 2. – С. 70 – 77.
53.    №9386 – Данильченко Л.І. Забезпеченість вітаміном D, маркери кісткового ремоделювання і механічна міцність кісткової тканини у жінок у постменопаузі / Л.І. Данильченко // Одеськ. мед. журнал. – 2015. – № 6. – С. 47 – 50.
54.    №9387 – Відмінності впливу двох антигіпертензивних комбінацій на гемодинаміку, метаболічні показники та субфракційний склад сироватки крові у літніх пацієнтів з коморбідною кардіальною патологією / В.А. Штанько, Н.В. Тофан, С.А. Тихонова та ін. [А.П. Романчук, О.В. Хижняк] // Одеськ. мед. журнал. – 2016. – № 2. – С. 57 – 63.
55.    №9388 – Хара М.Р. Статеві особливості реакції вегетативної нервової системи старих щурів на розвиток некротичного процесу в серці на тлі мелатоніну / М.Р. Хара, З.С. Гевик // Патологія. – 2016. – № 1. – С. 15 – 18.
56.    №9389 – Бурчинский С.Г. Депрессивные и дистимические расстройства при психосоматической патологии и пути их фармакологической коррекции / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 2. – С. 51 – 56.
57.    №9390 – Закревська О.В. Загальні підходи до медикаментозного лікування пацієнтів похилого віку / О.В. Закревська // Практикуючий лікар. – 2015. – № 2. – С. 57 – 63.
58.    №9391 – Бурчинский С.Г. Препараты валерианы как комплексные корректоры психоэмоциональных и когнитивных расстройств в неврологии: новые возможности / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 3. – С. 49 – 53.
59.    №9392 – Бурчинский С.Г. Новые подходы к фармакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний / С.Г. Бурчинский // Практикуючий лікар. – 2015. – № 4. – С. 45 – 48.
60.    №9393 – Приходько В.Ю. Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сімейного лікаря (лекція) / В.Ю. Приходько // Практикуючий лікар. – 2016. – № 1. – С. 45 – 54.
61.    №9394 – Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца по ведению пациентов среднего и пожилого возраста с врожденными пороками сердца 2015 / Н.Т. Ватутин, А.С. Смирнова, Е.В. Ещенко и др. [В.С. Колесников, Ю.П. Грищенко, Е.В. Картамышева, А.Э. Дегтярева, В.А. Карапыш, И.А. Перуева, Е.С. Глинская, А.А. Тараторина] // Практич. ангіологія. – 2015. – № 3. – С. 18 – 28.
62.    №9395 – Лікування артеріальної гіпертензії в осіб старшого віку // Практич. ангіологія. – 2015. – № 4. – С. 35 – 40.
63.    №9396 – Нгуєн І.В. Проблема ВІЛ-інфекції серед людей старшої вікової групи / І.В. Нгуєн, О.В. Максименок, Ю.В. Круглов // Профілактич. медицина. – 2015. – № 3 – 4 (дод.). – С. 47 – 48.
64.    №9397 – Vaiserman A.M. Longevity-promoting pharmaceuticals: is it a time for implementation? / A.M. Vaiserman, F. Marotta // Trends Pharmacol. Sci. – 2016. – Vol. 37, N 5. – P. 331 – 333.
65.    №9398 – Obtaining of the transgenic Helianthus tuberosus L. plants, callus and “hairy” root cultures able to express the recombinant human interferon alpha-2b gene / O.M. Maistrenko, Yu.S. Luchakivska, N.M. Zholobak et al. [M.Ya. Spivak, M.V. Kuchuk] // Цитология и генетика. – 2015. – № 5. – С. 38 – 44. // Cytol. Genet. – 2015. – Vol. 49, N 5. – P. 308 – 313.
66.    №9399 – Longevity-modulating effects of symbiosis: insaghts from Drosophila-Wolbachia interaction / O.M. Maistrenko, S.V. Serga, A.M. Vaiserman, I.A. Kozeretska // Biogerontology. – 2016. – Vol. 17, N 5 – 6. – P. 785 – 803.
67.    №9400 – Vaiserman A.M. Anti-aging pharmacology: Promises and pitfalls / A.M. Vaiserman, O.V. Lushchak, A.K. Koliada // Ageing Res. Rev. – 2016. – Vol. 31. – P. 9 – 35.

Еще статьи...

 1. Архів надходжень до картотеки за 25.11.2016 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2016 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2016 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 09.11.2016 р.
 5. Нові надходження до бібліотеки (08.11.2016 р.)
 6. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2016 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 31.10.2016 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2016 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 21.10.2016 р._VI Нац. конгр. геронтологів і геріатрів
 10. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2016 р.
 11. Нові надходження до бібліотеки (03.10.2016 р.)
 12. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2016 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 15.09.2016 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 16.08.2016 р.
 15. Нові надходження до бібліотеки (03.08.2016 р.)
 16. Архів надходжень до картотеки за 01.08.2016 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 07.07.2016 р.
 18. Нові надходження до бібліотеки (04.07.2016 р.)
 19. Архів надходжень до картотеки за 30.06.2016 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 16.06.2016 р.
 21. Нові надходження до бібліотеки (13.06.2016 р.)
 22. Архів надходжень до картотеки за 09.06.2016 р. (частина друга)
 23. Архів надходжень до картотеки за 09.06.2016 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 31.05.2016 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 24.05.2016 р. (друга частина)
 26. Архів надходжень до картотеки за 24.05.2016 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 23.05.2016 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 16.05.2016 р.
 29. Нові надходження до бібліотеки (16.05.2016 р.)
 30. Архів надходжень до картотеки за 28.04.2016 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 25.04.2016 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2016 р.
 33. Нові надходження до бібліотеки (11.04.2016 р.)
 34. Архів надходжень до картотеки за 30.03.2016 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2016 р.
 36. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2016 р.
 37. Нові надходження до бібліотеки (15.03.2016 р.)
 38. Архів надходжень до картотеки за 11.03.2016 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 19.02.2016 р.
 40. Нові надходження до бібліотеки (15.02.2016 р.)
 41. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2016 р.
 42. Нові надходження до бібліотеки (25.01.2016 р.)
 43. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2016 р.
 44. Архів надходжень до картотеки за 28.01.2016 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 12.01.2016 р.