Архів надходжень до картотеки за 18.11.2015 р. (друга частина)

1.    Michael Brainin. Экспериментальные и клинические подходы к восстановлению после инсульта / Michael Brainin, Natan Bornstein // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 104 – 115.
2.    VIII Міжнародна конференція молодих вчених «Захворювання кістково-м’язової  системи та вік», присвячена пам’яті професора Є.П. Подрушняка // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 1. – С. 63 – 64.
3.    Академія інсульту: П’ятий науково-освітній форум (Київ, 12-13 листопада 2015 р.). – К.: Укр. Асоціація боротьби з інсультом, 2015. – 31 с.
4.    Аспекты применения кверцетина у больных, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова, Ф.В. Юрченко, А.Г. Скрипченко // Академія інсульту: П’ятий науково-освітній форум (Київ, 12 – 13 листопада 2015р.). – К., 2015. – С. 15.
5.    Боднарчук Ю.В. Вікові особливості структурної перебудови печінкової часточки щурів / Ю.В. Боднарчук // Галицький лік. вісник. – 2015. – Т. 22. – № 3 (част.1). – С. 30 – 33.
6.    Варикозная болезнь вен нижних конечностей // Therapia. – 2015. – № 10 (102). – С. 60 – 62.
7.    Вікові та статеві особливості депресивних станів у пацієнтів з інфарктом міокарда / К.М. Злонікова, С.І. Гречко, О.М. Поліщук, Г.І. Хребтій // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з  ускладненнями: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 5 листопада 2015 р.). – Х., 2015. – С. 95.
8.    Возможности тразодона в патогенетической терапии хронической боли / Б.О. Цюрко, А.Ю. Пелепейченко, Д.В. Раскалей и др. // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 127 – 129.
9.    Возрастные особенности ожирения как фактор риска смертности / А.Н. Беловол, В.В. Златкина, В.Д. Немцова, Ю.Н. Шапошникова // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з  ускладненнями: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 5 листопада 2015 р.). – Х., 2015. – С. 20.
10.    Вплив періодичної нормобаричної гіпоксії на вміст дофаміну в стіатумі під час старіння / М.В. Бєлікова, В.А. Пастухова, Г.В. Лук’янцева та ін. // Гал. лік. вісник. – 2015. – Т. 22. – № 3 (част. 1). – С. 28 – 29.
11.    Головач І.Ю. Остеоартрит, індукований ожирінням: мультифакторіальні асоціації та провідна роль адипокінів, дисліпідемії й механічного навантаження / І.Ю. Головач // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 4. – С. 70 – 78.
12.    Дюдюн А.Д. Терапевтическая эффективность препарата гистафен к комплексном лечении больных сенильным зудом / А.Д. Дюдюн, Полион Н.Н. // Мат. IV Юбилейной междунар. конф. АО «Olainfarm». – 9315-от.
13.    Євтушенко І.Я. Вікова характеристика лінійних розмірів ниркових чашечок людини зрілого та похилого віків / І.Я. Євтушенко // Галицький лік. вісник. – 2015. – Т. 22. – № 3 (част. 1). – С. 88 – 90.
14.    Зв'язок маси та сили скелетної мускулатури в жінок у постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, А.С. Белінська, А.А. Паламарчук // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 1. – С. 55 – 60.
15.    Контраверсійна неврологія // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 175 – 178.
16.    Корж А.Н. Рациональная фармакотерпия больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с тревожными расстройствами / А.Н. Корж, С.В. Краснокутский, О.Ф. Майборода // Врачеб. дело. – 2012. – № 8. – С. 101 – 107. – 9317-от.
17.    Кузнецова М.А. Первинний пролапс мітрального клапану у осіб молодого віку як прояв сполучно-тканинної дисплазії серця: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / М.А. Кузнецова. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.
18.    Купновицька І.Г. Гіпертензія обох кіл кровообігу й вазодилатуючі властивості L-аргініну (гострий медикаментозний тест) / І.Г. Купновицька, Л.А. Дронь // Галицький лік. вісник. – 2015. – Т. 22. – № 3 (част. 2). – С. 7 – 8.
19.    Мищенко В.Н. Распространенность сердечно-сосудистых факторов риска у лиц пожилого возраста с «немыми» инфарктами мозга / В.Н. Мищенко, И.Н. Никишкова // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 69 – 74.
20.    Мищенко Т.С. Мексиприм в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией / Т.С. Мищенко, Е.В. Дмитриева // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 91 – 98.
21.    Мищенко Т.С. Новые возможности в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией / Т.С. Мищенко, И.В. Здесенко, В.Н. Мищенко // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 55 – 64.
22.    Мищенко Т.С. Применение экстракта гинкго билобы в лечении пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга / Т.С. Мищенко, В.Н. Мищенко, И.А. Лапшина // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 130 – 136.
23.    Міщенко Т.С. Постінсультний больовий синдром. Основні аспекти діагностики та ефективність сучасних методів лікування / Т.С. Міщенко, К.В. Харіна // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 15 – 22.
24.    Мяловицька О.А. Ефективність застосування препарату Нуклео Ц.М.Ф. Форте у комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз / О.А. Мяловицька, Ю.Д. Карнаух // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 151 – 156.
25.    Науменко Л.Ю. Оценка структурных характеристик костной ткани в области дистального метаэпифиза лучевой кости с использованием метода компьютерной томографии / Л.Ю. Науменко, А.А. Винник, Н.А. Чередниченко // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 1. – С. 46 – 50.
26.    Орлик Т.В. Ефективність традиційних нестероїдних протизапальних препаратів у лікуванні жінок з болем в спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини / Т.В. Орлик // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 157 – 162.
27.    Орлик Т.В. Роль якості трабекулярної кісткової тканини у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді / Т.В. Орлик, В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович // Пробл. остеології. – 2015. – Т. 18. – № 1. – С. 51 – 54.
28.    Орос М.М. М’язовий больовий синдром у пацієнтів, які перенесли інсульт / М.М. Орос, В.В. Луц // Междунар. неврол. журнал. – 2015. – № 5 (75). – С. 65 – 68.
29.    Паньків І.В. Фактори ризику розвитку остеопорозу при первинному гіпотиреозі / І.В. Паньків // Травма. – 2015. – Т. 16. – № 4. – С. 90 – 95.
30.    Пихур О.Л. Возрастные изменения состава и строения твердых тканей зуба взрослого человека: Автореф. дис. на соискание уч. степени д. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия; 14.01.14 – стоматология / О.Л. Пихур. – СПб, 2015. – 42 с.
31.    Тещук В.Й. Досвід застосування ноофену у відновному лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу в умовах ВМКЦ ПР / В.Й. Тещук, В.В. Тещук // Актуал. пробл. транспортной медицины. – 2014. – № 1 (35). – С. 111 – 114. – 9316-от.
32.    Хоменко А.В. Метаболізм та регуляторна роль вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / А.В. Хоменко. – К., 2015. – 21 с.
33.    Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 5 листопада 2015 р.). – Х., 2015. – 368 с.