Архів надходжень до картотеки за 12.10.2015 р.

1.    Алгоритм прогнозування розвитку когнітивних порушень / Н.К. Свиридова, Т.П. Парнікоза, Г.М. Чуприна та ін. [ Р.В. Сулік, Г.С. Лубенець, Н.І. Інгула, Н.О. Кравчук] // Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 28 – 38. – 9291-от.
2.    Вплив експресії гена, що кодує інсуліноподібний фактор росту ІGF-1 на загоєння ран шкіри у мишей зі стрептозотоциніндуктованим діабетом / Ю.І. Леонов, М.С. Шкумат, П.П. Клименко та ін. [М.Ю. Говорун, М.М. Гузик, Т.М. Кучмеровська, І.М. Пішель] // Цитология и генетика. – 2015. – Т. 49. – № 1. – С. 26 – 34.
3.    Геронтологічні особливості ендогенної інтоксикації у пацієнтів з перитоніальним сепсисом при проведенні інтраопераційної інтестиносанації / Б.І. Слонецький, М.І. Тутченко, М.В. Максименко та ін. [ М.О. Батавіл Ахмед, О.Д. Довженко, І.В. Вербицький] // Харків. хірургіч. школа. – 2014. – № 1. – С. 52 – 55.
4.    Динамика ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда старых крыс с неврогенной артериальной гипертензией после введения криоконсервированных гемопоэтических стволовых клеток кордовой крови / Л.В. Бабийчук, В.Г. Бабийчук, В.П. Невзоров, О.Ф. Невзорова // Харків. хірургіч. школа. – 2012. – № 4 (55). – С. 46 – 51.
5.    Долженко М.О. Мультимодальний підхід до вибору препаратів для знеболювання в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби у геронтологічних хворих / М.О. Довженко, А.А. Хижняк, О.В. Кудінов // Клініч. анестезіол. та інтенсив. терапія. – 2013. – № 2. – С. 58 – 64.
6.    Иванцок В.М. Способы профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений при лапароскопической холецистэктомии по поводу деструктивных форм холецистита у лиц пожилого и старческого возраста / В.М. Иванцок // Хірургія України. – 2015. – № 2. – С. 63 – 66.
7.    Крайніков Е. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів / Е. Крайніков // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Психологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 45 – 49. – 9295-от.
8.    Куліш О.П. Особливості анестезіологічного забезпечення при ендопротезуванні кульшового суглоба в осіб похилого віку / О.П. Куліш // Клініч. анестезіол. та інтенсив. терапія. – 2014. – № 1. – С. 66 – 71.
9.    Купраш Л.П. Взаимодействие лекарственных веществ и пищи / Л.П. Купраш, С.А. Гударенко, Е.В. Купраш // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – № 3. – С. 14 – 17.
10.    Лапароскопическая холецистэктомия как параллель традиционной холецистэктомии в лечении острого деструктивного холецистита у лиц пожилого и старческого возраста с сердечной недостаточностью ишемического генеза / В.Г. Мишалов, Р.В. Бондарев, В.М. Иванцок, А.В. Динец // Хірургія України. – 2014. – № 4. – С. 35 – 39.
11.    Лечение пронораном нарушений когнитивных функций при болезни Паркинсона / А.А. Скоромец, Д.Г. Смолко, Ю.В. Кас и др. [К.Т. Алиев, П.С. Билецкий, Т.В. Лалаян, Т.А. Скоромец, С.В. Хлынина] // Психіатрія, неврологія та мед. психологія. – 2014. – № 1. – С. 81 – 88. – 9294-от.
12.    Недолуга В.О. Ефективність комплексного методу лікування післяіснультних когнітивних порушень / В.О. Недолуга // Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 31 – 35. – 9290-от.
13.    Особливості хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності у хворих похилого та старечого віку / О.Г. Грінцов, Ю.Л. Кунацький, А.О. Христуленко, Л.О. Ясногор // Харків. хірургіч. школа. – 2014. – № 3. – С. 122 – 125.
14.    Потапенко П.И. Миксома левого предсердия. Диагностика и течения заболевания у пожилых пациентов / П.И. Потапенко, С.Г. Шаповалова, Ж.В. Голованёва // Хірургія Донбасу. – 2013. – № 1 (3). – С. 79 – 81.
15.    Свиридова Н.К. Новая стратегия лечения когнитивных нарушений / Н.К. Свиридова // Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 39 – 43. – 9292-от.
16.    Свиридова Н.К. Особливості діагностики та лікування головного болю, зв’язаного з приступами мігрені / Н.К. Свиридова // Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 8 – 11.
17.    Труфанов Е.А. Инсульт – актуальное направление кардионеврологии / Е.А. Труфанов // Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 54 – 56. – 9293-от.
18.    Яворський В.В. Визначення впливу головокружіння на якість життя хворих похилого віку на гіпертензивну енцефалопатію / В.В. Яворський // Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 18 – 20. – 9289-от.