Архів надходжень до картотеки за 19.09.2015 р.

1.    Актуальні питання геронтології та геріатрії: Мат. наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю, присвяч. пам’яті акад. В.В. Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 р.). – К., 2013. – 70 с.
2.    Воронков Л.Г. Блокада рецепторів ангіотензину II у попередженні та лікуванні серцево-судинних ускладнень / Л.Г. Воронков. – К., 2013. – 50 с.
3.    Гідзинська І.М. Продукти харчування та їх вплив на розвиток серцево-судинних захворювань / І.М. Гідзинська, Г.З. Мороз // Therapia. – 2015. – № 2 (95). – С. 19 – 23.
4.    Гончарова О.А. Селенодефицит и возрастзависимая патология (в фокусе дейодиназы) / О.А. Гончарова, И.М. Ильина // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2015. – № 4 (68). – С. 87 – 92.
5.    Кальцієвий гомеостаз та питання його корекції / В.К. Казимирко, І.А. Козак, Л.М. Іваніцька та ін. // Укр. ревматол. журнал. – 2015. – № 2 (60). – С. 14 – 19.
6.    Качур В.В. Оцінка ефективності різних схем терапії у хворих на псоріатичний артрит / В.В. Качур // Укр. ревматол. журнал. – 2015. – № 2 (60). – С. 78 – 81.
7.    Корендович І.В. Функціональна диспепсія: клініка, морфологічна характеристика слизової оболонки шлунка, особливості лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / І.В. Корендович. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
8.    Крупко О.О. Роль пресинаптичних глутаматних рецепторів в модуляції процесів нейротрансмісії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / О.О. Крупко. – К., 2015. – 20 с.
9.    Никберг И.И. Когнитивные нарушения у больных сахарным диабетом в пожилом возрасте / И.И. Никберг // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2015. – № 1 (65). – С. 102 – 108.
10.    Олійник М.О. Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартроз та спосіб прогнозування його перебігу / М.О. Олійник, Л.В. Журавльова, М.М. Нессонова // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2015. – № 3 (67). – С. 53 – 60.
11.    Оцінка невропатичного болю у пацієнтів із хронічним суглобовим синдромом / І.Ю. Головач, Т.М. Чіпко, І.П. Семенів та ін. // Укр. ревматол. журнал. – 2015. – № 2 (60). – С. 64 – 69.
12.    Перцева Н.О. Функція ендотелію та тромбоцитарний гемостаз у хворих цукровим діабетом 2 типу з різним рівнем компенсації та артеріальною гіпертензією: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Н.О. Перцева. – Х., 2015. – 40 с.
13.    Плескач Г.В. Роль поліморфізму SNP83 гена фосфодіестерази 4D у генетичній схильності до розвитку інфаркту міокарда у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 03.00.01 – радіобіологія / Г.В. Плескач. – К., 2015. – 22 с.
14.    Рока-Мойя Я.М. Регуляція агрегації тромбоцитів плазміноген/плазміновою системою: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / Я.М. Рока-Мойя. – К., 2015. – 27 с.
15.    Селюкова Н.Ю. Наслідки фітоестрогенізації батька для репродуктивної функції нащадків чоловічої статі (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Н.Ю. Селюкова. – Х., 2015. – 24 с.
16.    Чурсина Т.Я. Маленькие игроки большого оркестра, или как «лет до ста расти нам без старости» / Т.Я. Чурсина, К.А. Михалев // Therapia. – 2015. – № 2 (95). – С. 55 – 59.
17.    Шостак Н.А. Боль в спине у пожилых – подходы к диагностике и лечению / Н.А. Шостак, Н.Г. Правдюк, В.А. Егорова // Therapia. – 2015. – № 5 (98). – С. 52 – 56.