Архів надходжень до картотеки за 09.06.2015 р. (друга частина)

1.    Бачинська Н.Ю. Застосування препарату Проноран в осіб похилого віку при синдромі помірних когнітивних порушень / Н.Ю. Бачинська, І.Ф. Рожелюк // Лік. справа. – 2014. – № 7 – 8. – С. 98 – 109.
2.    Васюта В.А. Неврологічні аспекти атрофій зорових нервів / В.А. Васюта // Міжнар. неврологич. журнал. – 2015. – № 2 (72). – С. 67 – 69.
3.    Веретенко Е.А. Особенности соматического и психофизиологического статуса лиц пожилого и старческого возраста с полной утратой зубов: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия; 14.01.14 – стоматология / Е.А. Веретенко. – СПб, 2015. – 22 с.
4.    Войтенко В.П. Очерки становления и развития генетики / В.П. Войтенко. – К.: «Фенікс», 2015. – 108 с. – ISBN 978-966-2523-24-9.
5.    Вплив нейротоксину «Купризон» на поведінкові реакції та морфо функціональні зміни нейронів головного та спинного мозку у мишей / І.Ф. Лабунець, О.В. Под’яченко, Г.М. Бутенко та ін. // Журн. НАМН України. – 2014. – Т. 20. – № 4. – С. 402 – 408.
6.    Глушко С.Ф. Патогенетичні механізми постінсультної депресії у хворих похилого віку та шляхи їх фармакологічної корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / С.Ф. Глушко – К., 2014. – 19 с.
7.    Діагностика психічної дезадаптації серед співробітників органів внутрішніх справ: метод. реком. – Х. – Дніпропетровськ, 2015. – 54 с.
8.    Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: метод. реком. – Х., 2014. – 79 с.
9.    Жмудь М.В. Клиническое течение и лечение слюнно-каменной болезни у людей пожилого и старческого возраста: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.10 – геронтология и гериатрия; 14.01.14 – стоматология / М.В. Жмудь. – СПб, 2015. – 26 с.
10.    Кузнецова С.М. Экстракт гинкго билоба в стратегии лечения хронических сосудистых заболеваний головного мозга / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко // Междунар. неврологич. журнал. – 2015. – № 2 (72). – С. 109 – 115.
11.    Кушнір Ю.С. Функціональний стан ендотелію судин, тромбоцитів та маркери фіброзу міокарда при хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.С. Кушнір. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
12.    Лисконог А.Г. Система психопрофилактики кардиогенных экзацербаций психопатологических расстройств депрессивно-параноидной структуры у пациентов пожилого и старческого возраста / А.Г. Лисконог // Укр. вісн. психоневрології. – 2015. – Т. 23. – Вип. 2 (83). – С. 61 – 64.
13.    Лінська Г.В. Ультрасонографічні ознаки ураження магістральних артерій голови як маркери мозкових інсультів / Г.В. Лінська // Укр. вісн. психоневрології. – 2015. – Т. 23. – Вип. 2 (83). – С. 6 – 12.
14.    Михальчук Л.М. Застосування альфакальцидолу в комплексній терапії вітамін D-дефіцитних станів у хворих на цукровий діабет 2-го типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.М. Михальчук. – К., 2015. – 24 с.
15.    Міщенко Т.С. Особливості клінічних проявів та структурних змін головного мозку у хворих з постінсультним больовим синдромом / Т.С. Міщенко, В.Г. Деревецька, Н.Б. Балкова // Укр. вісн. психоневрології. – 2015. – Т. 23. – Вип. 2 (83). – С. 13 – 16.
16.    Мудрук І.В. Електрична негомогенність та структурно-функціональний стан серця у хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу і фібриляцію передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.В. Мудрук. – К., 2012. – 18 с.
17.    Овська О.Г. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії та кістково-мінеральних порушень у хворих на хронічну хворобу нирок, що отримують програмний гемодіаліз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / О.Г. Овська. – Запоріжжя, 2015. – 24 с.
18.    Орлик Т.В. Гендерні особливості перебігу вертебрального больового синдрому в осіб різного віку / Т.В. Орлик, В.В. Поворознюк // Міжнар. неврологич. журнал. – 2015. – № 2 (72). – С. 103 – 108.
19.    Северин Ю.В. Особенности фатального и нефатального исходов инсульта / Ю.В. Сесерин // Междунар. неврологич. журнал. – 2015. – № 2 (72). – С. 24 – 30.
20.    Холинергическая стратегия в лечении когнитивных нарушений при старении / доклад Н.Ю. Бачинской // Междунар. неврологич. журнал. – 2015. – № 2 (72). – С. 147 – 152.
21.    Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.09 – імунологія / Д.В. Шитіков. – К., 2015. – 21 с.
22.    Янковский В.В. Возрастные особенности клинической картины и лечения повышенной стираемости твердых тканей зубов у взрослого человека: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия; 14.01.14 – стоматология / В.В. Янковский. – СПб, 2015. – 24 с.