Архів надходжень до картотеки за 25.05.2015 р.

1.    Tomarevska O. Functional decline and residual working capacity of the elderly people / O. Tomarevska // The J. of Frailty&Aging. – 2015. – Vol. 4, Suppl. 1. – P. 19 – 108.
2.    Антитромботична терапія хворих з фібриляцією передсердь. Практичні рекомендації щодо використання нових оральних антикоагулянтів. – К., 2015. – 63 с.
3.    Витовская О.П. Открой глаза на глаукому / О.П. Витовская // Здоров’я України. – 2015. – № 8 (357). – С. 22 – 23.
4.    Дзерович Н.І. Особливості розподілу знежиреної маси у жінок різного віку / Н.І. Дзерович // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 3. – С. 40 – 43.
5.    Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України. – К., 2015. – 167 с.
6.    Заводовський Д.О. Структурні та механічні зміни м’язових волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.02 – біофізика / Д.О. Заводовський. – К., 2015. – 20 с.
7.    Задорожна І.В. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з різною інтенсивністю карієсу зубів, які проживають у екологічно-несприятливих регіонах / І.В. Задорожна, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 3. – С. 33 – 39.
8.    Захарова И.С. Оптимизация сестринского процесса при неотложных состояниях у людей пожилого и старческого возраста, проживаючих в домах-интернатах: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрии / И.С. Захарова. – СПб,  2015. – 23 с.
9.    Лучишин Н.Ю. Роль кальцію в забезпеченні адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку / Н.Ю. Лучишин // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 3. – С. 67 – 69.
10.    Маслов П.В. Процессы адаптации функционирования почек к стрессовому воздействию в пожилом возрасте: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – гГеронтология и гериатрии / П.В. Маслов. – СПб, 2015. – 22 с.
11.    Місце мешкання як соціальна детермінанта ризику розвитку вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Н.В. Григор’єва, В.П. М’ясніков, В.М. Мельник // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 3. – С. 44 – 49.
12.    Муц В.Я. Індивідуальна цільова терапія дефіциту та недостатності вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді з первинним системним остеопорозом та оатеоартрозом / В.Я. Муц // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 3. – С. 61 – 66.
13.    Нишкумай О.І. Кардіоваскулярна патологія та остеопороз – сучасний стан проблеми / О.І. Нишкумай, В.Є. Кондратюк // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 3. – С. 3 – 8.
14.    Номограммы для определения некоторых интегральных показателей биологического возраста и профессионального здоровья. – М.: Вычислительный центр АН СССР, 1991. – 20 с. – 9267-от.
15.    Парцхаладзе В.І. Кардіоваскулярний ризик за цукрового діабету 2 типу на тлі нормальної маси тіла та оптимізація шляхів його зниження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / В.І. Парцхаладзе. – Харків, 2015. – 20 с.
16.    Поворознюк В.В. Основные экстраскелетные эффекты витамина D / В.В. Поворознюк, Н.А. Резниченко, Э.А. Майлян // Пробл. остеології. – 2014. – Т. 17. – № 3. – С. 22 – 28.
17.    Приходько В.Ю. Симптоматическая ноотропная терапия в комплексном лечении больных с артериальной гипертензией / В.Ю. Приходько // Здоров’я України. – 2015. – № 8 (357). – С. 37.
18.    Сливоцький А. Міграція капіталу. Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів / А. Сливоцький. – К.: Універ. вид-во «ПУЛЬСАРИ», 2001. – 296 с. – ISBN 966-7671-17-8.