Архів надходжень до картотеки за 09.04.2015 р. та 17.04.2015 р.

1.    Вікові особливості реакції репродуктивної системи самців щурів на летрозол / О.Г. Резніков, Л.В. Чайковська, Л.І. Полякова та ін. // Ендокринологія. – 2015. – Т. 20. – № 1. – С. 425 – 430.
2.    Войтенко В.П. ВІЛ/СНІД в Україні (1987 – 2014) / В.П. Войтенко, Л.В. Мєхова, Н.М. Кошель. – К.: «Фенікс», 2015. – 36 с. – ISBN 978-966-2523-22-5.
3.    Галушко О.А. Сучасні рекомендації та українські реалії в інтенсивній терапії гострого ішемічного інсульту / О.А. Галушко // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 518. – С. 5 – 11.
4.    Децик О.І. Активність NO-ергічної системи  у шлунку та товстій кишці за умов експериментальної гіперглікемії та при дії блокаторів прозапальних ензимів та про кінетика: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / О.І. Децик. – Львів, 2015. – 20 с.
5.    Дорошенко А.М. Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей наночастинок заліза як протианемічного засобу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / А.М. Дорошенко. – К., 2015. – 24 с.
6.    Душина Е.В. Роль холтеровского мониторирования ЭКГ в стратификации риска внезапной сердечной смерти у пациентов, перенесших инфаркт миокарда / Е.В. Душина, М.В. Лукьянова, В.Э. Олейников // Междунар. мед. журнал. – 2015. – Т. 21. – № 1(81). – С. 12 – 17.
7.    Журавльова Л.В. Остеоартроз та цукровий діабет 2 типу: спільні ланки патогенезу / Л.В. Журавльова, М.О. Олійник // Ендокринологія. – 2015. – Т. 20. – № 1. – С. 447 – 451.
8.    Изопреноиды (Терпеноиды и стероиды): Конспект лекций. – Харьков, 2004. – 50 с.
9.    Князькова И.И. К вопросу о диагностике остеопороза у мужчин / И.И. Князькова // Ліки України. – 2015. – № 1 (186). – С. 60 – 67.
10.    Колесник П.О. Оцінка впливу статинотерапії на ліпідній спектр крові у пацієнтів з надмірною масою тіла та ожирінням / П.О. Колесник, А.В. Кедик // Ліки України. – 2015. – № 1(186). – С. 42 – 48.
11.    Костюченко С.И. Актуальные вопросы психиатрии пожилого возраста / С.И. Костюченко // НейроNEWS. – 2015. – № 2/2. – С. 18 – 21.
12.    Кузнецов В.В. Современное представление о роли ГАМК в коррекции нейрокардиальной патологии / В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // НейроNEWS. – 2015. – № 2/2. – С. 8 – 13.
13.    Методы индивидуализации и оптимизации применения лекарств на основе изучения их фармакокинетики: Тез. докл. Всесоюз. конф. (Тбилиси, 11 – 12 октября 1982 г.). Ч.1. – М., 1982. – 179 с.
14.    Методы индивидуализации и оптимизации применения лекарств на основе изучения их фармакокинетики: Тез. докл. Всесоюз. конф. (Тбилиси, 11 – 12 октября 1982 г.). Ч.2. – М., 1982. – 147 с.
15.    Мищенко В.Н. Немые инфаркты мозга (клинико-неврологические и структурно-функциональные особенности) / В.Н. Мищенко // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 518. – С. 28 – 32.
16.    Обеспечение качества лекарственных средств. Лекции по курсу / Под ред. С.Н. Коваленко, А.Н. Мурашко, И.Г. Левашовой. – Х., 2005.
17.    Пастухова О.А. Значення фактора харчування у первинній профілактиці канцерогенезу / О.А. Пастухова //Ліки України. – 2015. – № 1(186). – С. 20 – 23.
18.    Пінчук І.Я. Нейропсихіатричний опитувальник як валідний інструмент оцінювання психопатологічних порушень при деменціях та інших органічних ураженнях мозку / І.Я. Пінчук, О.А. Левада, Н.В. Чередніченко // НейроNEWS. – 2015. – № 2/2. – С. 48 – 53.
19.    Посттравматическое стрессовое расстройство у лиц пожилого возраста // НейроNEWS. – 2015. – № 2/2. – С. 28 – 33.
20.    Привроцька І.Б. Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.04 – біохімія / І.Б. Привроцька. – К., 2015. – 22 с.
21.    Применение мемантина в комбинации с донепезилом у пациентов с болезнью Альцгеймера // НейроNEWS. – 2015. – № 2/2. – С. 42 – 47.
22.    Томас Д.В. Блуждение у лиц с деменцией / Д.В. Томас // НейроNEWS. – 2015. – № 2/2. – С. 58 – 59.
23.    Фармакология. Химиотерапевтические средства. Т.14. Проблемы фармакокинетики. – М., 1984. – 225 с.
24.    Хомченко Г.П. Химия. Учебник для подготовительных отделений / Г.П. Хомченко. – М.: Высш. школа, 1981. – 176 с.