Архів надходжень до картотеки за 12.03.2015 р.

1.    Aged mice repeatedly injected with plasma from young mice: A survival study / D. Shytikov, O. Balva, E. Debonneuil, P. Glukhovskiy, I. Pishel // BioResearch Open Acces. – 2014. – Vol. 3, N 5. – P. 226 – 232. – 9187-от.
2.    Splenic niche cells from young heterochronic parabionts have decreased capability to amplify T-cell proliferation in vitro / D.W. Shytikov, M.S. Shkumat, T.M. Yankova, A.G. Peregudov, I.A. Artyuhov, I.M. Pishel // Am. J. of Bioscience. – 2015. – Vol. 3, N 2. – P. 46 – 54. – 9188-от.
3.    Величко Н.М. Надання паліативної допомоги в Україні та професійне вигорання медичного персоналу / Н.М. Величко, В.В. Чайковська, О.О. Вольф // Соціальна політика щодо тяжкохворих (невиліковних). Мат. ІІ щоріч. наук.-практ. конф. (Київ, 27 березня 2013 р.). – К.: Ун-т «Україна», 2013. – С. 16 – 19. – 9184-от.
4.    Використання фармакоекономічного аналізу в геріатричній клініці / Л.П. Купраш, О.В. Купраш, О.С. Гударенко, Ю.О. Гріненко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку. Мат. V наук.-практ. конф. (Харків, 13-14 грудня 2012 р.). – Х.: Вид-цтво НФаУ, 2012. – С. 179 – 181. – 9185-от.
5.    Воздействие водных экстрактов биомассы Ganoderma lucidum (CURTIS) P. Karst. и Crinipellis shevzenki buchalo на процесс заживления ран кожи / П.П. Клименко, Т.А. Круподёрова, Ю.И. Леонов, Д.В. Шитиков, А.Н. Устименко, В.Ю. Барштейн // Успехи мед. микологии. Мат. VI Всеросс. конгр. по мед. микологии. Т. ХІІ. – М., 2014. – С. 309 – 311. – 9189-от.
6.    Воронова А.В. Роль інтратекального синтезу імуноглобуліну G та стану проникності гематоенцефалічного бар’єру в ґенезі резистентних форм епілепсій у дітей: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / А.В. Воронова. – Харків, 2015. – 22 с.
7.    Ефективність памідронової кислоти (Паміред) в лікуванні жінок у постменопаузальному періоді з остеопорозом та його ускладненнями (переломи тіл хребців) / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька, Н.І. Дзерович: Досягнення та перспективи клінічної фармакології. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю з клініч. фармакології (12-13 травня 2008 р.) // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2008. – Т. 12. – № 1. – С. 238. – 9182-от.
8.    Журавська В.Г. Основні важливі аспекти щодо організації в Україні паліативної допомоги на дому / В.Г. Журавська, І.О. Морозова // Соціальна політика щодо тяжкохворих (невиліковних). Мат. ІІ щоріч. наук.-практ. конф. (Київ, 27 березня 2013 р.). – К.: Ун-т «Україна», 2013. – С. 42 – 49. – 9180-от.
9.    Качество жизни, тревога, депрессия и когнитивная дисфункция у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения и немыми инфарктами головного мозга / О.С. Сычёв, А.А. Бородай, С.В. Федькив, Э.С. Бородай // Укр. кардіологіч. журнал. – 2015. – № 1. – С. 54 – 64.
10.    Панченко Л.М. Эффективность клонирования стволовых стромальных клеток костного мозга человека в присутствии высокопористой стеклокерамики и её растворимость ex vivo / Л.М. Панченко, Е.Е. Сыч, А.П. Яценко // Вісн. ортопедії, травматол. та протезування. – 2014. – № 4. – С. 50 – 54.
11.    Перспективи застосування фармакоекономічного аналізу в геріатрії / Л.П. Купраш, Л.М. Єна, А.Ю. Петриченко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко, Ю.О. Гріненко, В.В. Зозуля: Досягнення та перспективи клінічної фармакології. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю з клініч. фармакології (12-13 травня 2008 р.) // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2008. – Т. 12. – № 1. – С. 239. – 9183-от.
12.    Поворознюк В.В. Оцінка інформативності хвилинного тесту оцінки ризику остеопорозу (One-Minute Osteoporosis Risk Test) Міжнародної асоціації остеопорозу (IOF) в жінок у постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, Н.І. Дзерович, Т.А. Карасевська: Досягнення та перспективи клінічної фармакології. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю з клініч. фармакології (12-13 травня 2008 р.) // Вісн. Вінницьк. НМУ. – 2008. – Т. 12. – № 1. – С. 237 – 238. – 9181-от.
13.    Поляков А.А. Понятия нормы здоровья и работоспособности у человека в различные периоды жизни / А.А. Поляков, И.М. Трахтенберг // Реструктуризация человеческих ресурсов на евразийском пространстве: современные тенденции: сб. науч. статей. – Саратов: Поволжский ин-т управления им. П.А. Столыпина, 2014. – С. 129 – 137.
14.    Ревматоїдний артрит. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 2014 (скорочено) // Новости медицины и фармации. – 2014. – № 516. – С. 53 – 117. [Закінчення. Поч. у № 512.]
15.    Реструктуризация человеческих ресурсов на евразийском пространстве: современные тенденции: сб. науч. статей. – Саратов: Поволжский ин-т управления им. П.А. Столыпина, 2014. – 164 с. – ISBN 978-5-8180-0462-4.
16.    Структурные изменения миокарда при моделировании кардиомиопатии и ее коррекции с помощью стволовых клеток у животных разного возраста / Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, П.П. Клименко, Г.В. Хаблак и др. [Г.И. Парамонова, В.М. Кирик] // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4. – С. 130 – 134. – 9191-от.
17.    Сычёв О.С. Качество жизни, тревога и депрессия у больных с фибрилляцией предсердий / О.С. Сычёв, А.А. Бородай, Э.С. Бородай // Аритмологія. – 2015. – № 1 (13). – С. 44 – 60.
18.    Томаревская Е.С. Остаточная работоспособность людей старше 60 лет / Е.С. Томаревская // Реструктуризация человеческих ресурсов на евразийском пространстве: современные тенденции: сб. науч. статей. – Саратов: Поволжский ин-т управления им. П.А. Столыпина, 2014. – С. 138 – 146.
19.    Успішне лікування тріпотіння передсердь у хворого старечого віку / Ю.В. Зінченко, О.В. Доронін, О.Ю. Марченко та ін. [Є.С. Рей, Є.В. Могильницький] // Аритмологія. – 2015. – № 1 (13). – С. 38 – 43.
20.    Фармакоепідеміологічний аналіз медикаментозної терапії стаціонарних хворих похилого та старечого віку / Л.П. Купраш, Л.М. Єна, О.В. Купраш, О.С. Гударенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку. Мат. V наук.-практ. конф. (Харків, 13-14 грудня 2012 р.). – Х.: Вид-цтво НФаУ, 2012. – С. 178 – 179. – 9186-от.
21.    Філімонов Д.О. Роль гіпергомоцистеїнемії та порушення лактат-піруватного обміну в розвитку ішемічних інсультів у осіб молодого віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / Д.О. Філімонов. – Харків, 2015. – 22 с.
22.    Шкумат М.С. Вплив ІGF-1 на загоєння ран шкіри при старінні у мишей лінії FVB з трансгеном К14SІGF1 / М.С. Шкумат, Ю.І. Леонов, І.М. Пішель // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4. – С. 210 – 213. – 9190-от.