Нові надходження до бібліотеки (15.06.2015 р.)

ЖУРНАЛИ

1. Аритмологія. – 2015. – № 2.
2. Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2015. – № 2.
3. Журнал НАМН України. – 2014. – № 4.
4. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2015. – № 4.
5. Здоровье ребенка. – 2015. – № 2.
6. Кардиология. – 2015. – № 4.
7. Клиническая геронтология. – 2014. – № 11-12.
8. Клиническая геронтология. – 2015. – № 1-2.
9. Лікарська справа. – 2014. – № 7-8.
10. Лікарська справа. – 2015. – № 1-2.
11. Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 2.
12. Освіта України. Спецвипуск газети. – 2015. – № 5 (29) (травень).
13. Проблеми остеології. – 2014. – № 3.
14. Серцева недостатність. – 2015. – № 1.
15. Судинні захворювання головного мозку. – 2015. – №1-2.
16. Терапевтический архив. – 2015. – № 4.
17. Український вісник психоневрології. – 2015. – Вип. 2.
18. Український терапевтичний журнал. – 2015. – № 2.
19. Український ревматологічний журнал. – 2014. – № 4.
20. Успехи геронтологии. – 2014. – № 4.
21. Фітотерапія. Часопис. – 2014. – № 1.

ГАЗЕТИ

22. Ваше здоров’я. – 2015. – № 21 – 22.
23. Ваше здоров’я. – 2015. – № 23 – 24.
24. Здоров’я України. – 2015. – № 9 (358) (травень).
25. Новости медицины и фармации. – 2015. – № 5 (534).

КНИГИ

26. № 23197 – Войтенко В.П. Очерки становления и развития генетики / В.П. Войтенко. – К.: «Фенікс», 2015. – 108 с. – ISBN 978-966-2523-24-9.
27. № 23204 – Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986 – 2011 / За ред. А.М. Сердюк, В.Г. Бебешко, Д.А. Базики. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 1092 с. – ISBN 978-966-673-174-9.
28. Сливоцький А. Міграція капіталу. Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів / А. Сливоцький. – К.: Ун-т вид-цтво «ПУЛЬСАРИ», 2001. – 296 с. – ISBN 966-7671-17-8.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

29. Антитромботична терапія хворих з фібриляцією передсердь. Практичні рекомендації щодо використання нових оральних антикоагулянтів / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К., 2015. – 63 с.
30. № 23201. Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України / Уклад. О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк та ін. – К., 2015. – 167 с.
31. Діагностика психічної дезадаптації серед співробітників органів внутрішніх справ: метод. реком. / Уклад. Л.М. Юр’єва, Н.О. Марута, С.І. Вишніченко, М.М. Денисенко. – Харків-Дніпропетровськ, 2015. – 55 с.
32. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: метод. реком. (147.14/258.14) / Уклад. П.В. Волошин, Н.О. Марута, Л.Ф. Шестопалова та ін. – Х., 2015. – 79 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

33. № 4145-а. ВЕРЕТЕНКО Е.А. Особенности соматического и психофизиологического статуса лиц пожилого и старческого возраста с полной утратой зубов: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия, 14.01.14 – стоматология / Е.А. Веретенко. – СПб, 2015. – 23 с.
34. ГАВРИШ І.М. Роль дисбіозу кишечника в перебігу цирозу печінки: нові можливості лікувального впливу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.36 – гастроентерологія / І.М. Гавриш. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с.
35. № 4148-а. ГЛУШКО С.Ф. Патогенетичні механізми постінсультної депресії у хворих похилого віку та шляхи їх фармакологічної корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / С.Ф. Глушко. – К., 2014. – 19 с.
36. ЗАВОДОВСЬКИЙ Д.О. Структурні та механічні зміни м’язовий волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.02 – біофізика / Д.О. Заводовський. – К., 2015. – 20 с.
37. № 4139-а. ЗАХАРОВА И.С. Оптимизация сестринского процесса при неотложных состояниях у людей пожилого и старческого возраста, проживающих в домах-интернатах: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / И.С. Захарова. – СПб, 2015. – 23 с.
38. № 4146-а. ЖМУДЬ М.В. Клиническое течение и лечение слюнно-каменной болезни у людей пожилого и старческого возраста: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия, 14.01.14 – стоматология / М.В. Жмудь. – СПб, 2015. – 28 с.
39. КОСКЄЛА М.В. Мультисубодиничний комплекс факторів елонгації трансляції еЕF1Н в ракових пухлинах людини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / М.В. Коскєла. – К., 2015. – 25 с.
40. КУШНІР Ю.С. Функціональний стан ендотелію судин, тромбоцитів та маркери фіброзу міокарда при хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Ю.С. Кушнір. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
41. № 4141-а. МАСЛОВ П.В. Процессы адаптации функционирования почек к стрессовому воздействию в пожилом возрасте: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / П.В. Маслов. – СПб, 2015. – 23 с.
42. МИХАЛЬЧУК Л.М. Застосування альфакальцидолу в комплексній терапії вітамін дефіцитних станів у хворих на цукровий діабет 2-го типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Л.М. Михальчук. – К., 2015. – 24 с.
43. № 4149-а. МУДРУК І.В. Електрична негомогенність та структурно-функціональний стан серця у хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу і фібриляцію передсердь: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / І.В. Мудрук. – К., 2012. – 18 с.
44. ОВСЬКА О.Г. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії та кістково-мінеральних порушень у хворих на хронічну хворобу нирок, що отримують програмний гемодіаліз: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.02 – внутрішні хвороби / О.Г. Овська. – Запоріжжя, 2015. – 24 с.
45. ПАЛАСЮК Б.О. Залежність стану пародонта від психофізіологічних особливостей дітей шкільного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / Б.О. Паласюк. – Львів, 2015. – 20 с.
46. ПАРЦХАЛАДЗЕ В.І. Кардіоваскулярний ризик за цукрового діабету 2 типу на тлі нормальної маси тіла та оптимізація шляхів його зниження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / В.І. Парцхаладзе. – Харків, 2015. – 20 с.
47. ПШИК-ТІТКО І.О. Ентеросаліваторна рециркуляція нітритів-модулятор цілісності епітеліального бар’єра слизової оболонки рота: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 – нормальна фізіологія / І.О. Пшик-Тітко. – Львів, 2015. – 20 с.
48. ШИРИНА Т.В. Малі РНК вірусів ядерного поліедрозу Bombyx mori і Autographa californica: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.03 – молекулярна біологія / Т.В. Ширина. – К., 2015. – 20 с.
49. № 4150-а. ШИТІКОВ Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.09 – імунологія / Д.В. Шитіков. – К., 2015. – 21 с.
50. № 4147-а. ЯНКОВСКИЙ В.В. Возрастные особенности клинической картины и лечения повышенной стираемости твердых тканей зубов у взрослого человека: Автореф. дис. на соискание уч. степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия, 14.01.14 – стоматология / В.В. Янковский. – СПб, 2015. – 25 с.

ВІДБИТКИ

51. № 9265 – Чайковская В. Профессиональное выгорание сотрудников и организаций / В. Чайковская, Б. Жантуриев // Медикер. – 2014. – № 3. – С. 22 – 26.
52. № 9266 – Чайковская В. Постарение населения: готов ли Казахстан к этому? / В. Чайковская, Б. Жантуриев // Медикер. – 2014. – № 2. – С. 30 – 32.
53. № 9267 – Номограммы для определения некоторых интегральных показателей биологического возраста и профессионального здоровья. – М.: Вычислительный центр АН СССР, 1991. – 20 с.
54. № 9268 – Создание модели организации паллиативной помощи неизлечимо больным пожилого возраста / В.В. Чайковская, Д.Р. Чайкивська, Т.И. Вялых, Н.Н. Величко, Л.В. Егорова // Междунар. форум «Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 18-21 марта 2015 г.). – СПб, 2015. – С. 122.
55. № 9272 – Белоножко А.В. Факторы, влияющие на восприятие времени в пожилом возрасте / А.В. Белоножко // Вісн. Оедськ. нац. ун-ту. Серія «Психологія». – 2014. – Вип. 2. – С. 35 – 42.
56. № 9273 – Борисова З.А. Распространенность, клиническое течение хронического бронхита у лиц пожилого и старческого возраста / З.А. Борисова, В.Н. Оноприенко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2014. – Вип. 4 (2). – С. 99 – 102.
57. № 9274 – Тактика ведения больных пожилого возраста с артериальной гипертензией в практике семейного врача / Л.И. Коваленко, К.В. Вовк, О.В. Сокруто, Б.Я. Николенко // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2015. – Вип. 2 (3). – С. 20 – 24.
58. № 9275 – Частота й особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в осіб похилого віку / Н.Г. Третяк, В.П. Петренко, О.О. Пушко та ін. [О.Л. Булатецький, І.М. Третяк] // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2015. – Вип. 2 (3). – С. 235 – 238.
59. № 9276 – Распространенность хронических неспецифических заболеваний у долгожителей / Р.Н. Юлдашев, Н.Д. Косимова, О.С. Салохиддинов и др. [Н.М. Ибрагимова, С.А. Китьян, А.У. Мирзаабдуллаходжиева, О.С. Юлдашева, С.Р. Ибрагимова, Х.Н. Нигматшаева] // Експерим. і клініч. медицина. – 2014. – № 4. – С. 151 – 153.