Архів надходжень до картотеки за 23.01.2015 р.

1.    Бабляк С.Д. Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією / С.Д. Бабляк // Укр. кардіол. журнал. – 2014. – № 6. – С. 54 – 59.
2.    Васильев К.Г. Дифтерия у взрослых / К.Г. Васильев, А.И. Савчук, Е.В. Козишкурт. – Одесса,2009. – 116 с. – ISBN 978-966-8557-36-1.
3.    Гипергликемия как фактор риска осложненного инфаркта миокарда у больных пожилого и старческого возраста / А.А. Голикова, И.В. Сергиенко, О.Л. Кожуховская, Р.И. Стрюк // Клин. медицина. – 2014. – Т. 92. – № 11. – С. 65 – 71.
4.    Головач І.Ю. Оцінка якості життя, тривожності й депресії у пацієнтів із ревматичним артритом / І.Ю. Головач, О.М. Авраменко, Л.І. Курінна // Укр. ревматол. журнал. – 2014. – № 1 (55). – С. 23 – 28.
5.    Кардиологический альманах – 2014. Достижения в диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. – К., 2014. – 293 с.
6.    Качур В.В. Клініко-патогенетичні аспекти псоріатичного артриту / В.В. Качур // Укр. ревматол. журнал. – 2014. – № 1 (55). – С. 58 – 61.
7.    Кобалава Ж.Д. Азилсартана медоксомил: новые возможности в лечении артериальной гипертонии. Фармакологические свойства / Ж.Д. Кобалава, С.В. Виллевальде // Кардиология. – 2014. – Т. 54. – № 12. – С. 57 – 62.
8.    Ніженковський О.І. Фармакодинаміка та фармакокінетика  потенційного церебропротектора Вітагерм-2 на моделі закритої черепно-мозкової травми: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.І. Ніженковський. – К., 2014. – 24 с.
9.    Сачок В.В. Вплив амлодипіну та димеодипіну на енергетичний обмін міокарда за умов доксорубіцинового та адреналінового ураження (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / В.В. Сачок. – К., 2014. – 24 с.
10.    Сучасні погляди на проблему остеопорозу у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічного випадку) / О.О. Абрагамович, У.О. Абрагамович, Л.В. Циганик та ін. // Укр. ревматол. журнал. – 2014. – № 1 (55). – С. 44 – 50.
11.    Якименко І.Л. Особливості артеріальної гіпертензії при поєднанні з подагрою у чоловіків / І.Л. Якименко // Укр. ревматол. журнал. – 2014. – № 1 (55). – С. 62 – 65.